Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

I'll right away rab yourr rss eed as I can not in finding your e-mail subscription link or newsletter service.

Do you have any? Kindly let me realize in order that I could subscribe.

Thanks.

my homepage; best oral medicine for ype 2 diabetes (Clyde)

I think that what you posted was actually very reasonable.

However, think on this, what if you composed a catchier post title?

I am not saying your content is not solid., however what if you

arded something to possibly get people's attention? I mean Pridaj svoj názor | Krkavec is kinda

plain. You could glance at Yahoo's front page and see

how they write post titles to grab people to click. You might try adding a video or a related

pic or two to grab readers interested about what you've got to say.

Just my opinion,it could bring your posts a little livelier.

Look at my blog post: magic breakout fforex strategy (многокино.xn--p1ai)

Nice post. I was checking continuously this blog and I’m impressed!

Very ueful information specially the last part :) I care for such info

a lot. I was looking for this particular information for a long

time. Thank youu and best of luck.

Here is my webpage: car donation pick up

Hi to every one, the contents existing at this website are

truly remarkable for people experience, well, keep up the good work fellows.

Feeel free to visit my web boog - john parkin

Greetings, I believe your website might be having browser compatibility problems.

When I take a ook at your site in Safari, it looks

fine however, if opening in Internet Explorer, it's got some overlapping

issues. I just wanted to provide you with a quick heads

up! Besides that, fantastic site!

my web blog how to lose weight fast for teenagers boy (Fredric)

Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for?

you made blogging look easy. The overall look of your site is great, as well as the content!

Visit my blog post ... what is the cost of self-publishing a book [Flynn]

I enjo what you guys are usually up too. This type of clever work and reporting!

Keep up the very good works guys I’ve added you guys to my owwn video.

My site: purple hearts car donation - Luke -

Ohh, its fastidious discussion about this article here

at this web site, I have read all that, so now

me also commenting at this place.

Feel free to visit my web page :: charity auto donation

I have found very interesting your article.It’s pregty worth enough for me.

In my view, if all website owners and bloggers made good content

as you did, tthe web will be a lot more useful than ever before.

Feel free to visit my website: cars For Charity

It iis not my first time to go tto see this website, i am visiting this web page dailly and take good information from here all

the time.

Feel free to surf to my web page :: cars For Charity

Thanks for sharing your thoughts. I truly appreciate youir efforts and I am waiting for your further post thanks once again.

Also visit my web page; ez battery reconditioning program

This is the perfect bloog foor anybody who hopes to fnd oout about this topic.

You definitely put a brand neww spin on a topic which has been discussed for decades.Wonderful

stuff, just excellent!

my homepage; Car Donation Pick Up

Hello, I enjoy reading all of your article. I like

to write a little comment tto support you.

My page :: donate old car

Thank you for this very good posts. I was wanting to know whether you were planning

of publishing similar posts to this. Keep up writing superb content articles!

Look at mmy webpage ... car charity auction; Horace,

Hey! This is my first comment here so I just wanted to give a

quick shout out and say I truly enjoy reading through your articles.

Appreciate it!

Here is my webpage ... benefit of donating car

[Sara]

I like it whenever people come together and share thoughts.Great

website, contijnue the good work!

My webpage :: donate care

With thanks for sharing your superb website!

Look into my web page :: giving away cars For free

I'll right away snatch your rss as I can not in finding your email subscription hyperlink or newsletter service.

Do you've any? Please allow me understand in order that I may subscribe.

Thanks.

Also visit my homepage forearm muscle pain and swelling - Owen,

I wass able to fund goold information from your blog articles.

Feel free to surf to my site - likeability blueprint free

Very good info. Lucky me I discovered ykur blog bby accident.

I have book-marked it for later!

Also visit my web pge ... donate vehicle to veterans

Siga à redigir, você diz coisa muito interessante e que paladar.

My web blog so cinquenta goiania

Não me lembro a última vez que entrei em um blog tão bem feito e organizado quanto o seu.

Parabém.

Here is my web blog :: garotas de programa de Goiânia

Wow, this article is nice, my sister is analyzing such things,

so I aam going to inform her.

My page :: Donate your car to charity

Please keep us up to date like this. Thanks

for sharing...

Look into my site: Automobile Donations

Ohh, its fastidious discussion about this areticle here at this web site, I have read all that, so now me also commenting at this place.

Allso vidit my site ... Car Donation

Well composed articles like youirs renewss my faith in today’s writers.You’ve written information I can fknally agree on and also use.Many thanks for sharing.

Also visit my website: give Away car

Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for?

you made blogging look easy. The ovewrall look of your

web site is excellent,as well as the content.

My hoomepage :: give car To Charity

http://globecarp.pl http://4sch.pl http://etc-sa.com http://iclear.pl http://mebledokuchni.net.pl http://kult-tv.co.uk http://dylanferrandis.com http://szalonypodroznik.pl http://mebleogrodowe-24.pl http://za10froszy.pl http://telesystem.com.pl http://veryfine.pl http://e-halina.pl http://wanguardpr.pl http://szalonypodroznik.pl Information does not disappear, it might

just get clambered beyond any opportunity of access (within Info Theory, see lossy compression;

in Physics, the black hole information paradox gets addressed with the aid of the holographic concept ).

Here is my webpage; http://auroratennis.org

Fantastic beat ! I would like to apprentice while you

amend your site, how can i subscribe for a blog website?

The account aidred me a acceptable deal. I hhad

been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

my page tao of badass what are the 5 mind hacks

certainly like your web site but you need to check the spelling on several

of your posts. Many of them are rife with spelling

problems aand I in finding it very troublesome to inform the reality

however I will definiutely come again again.

Here iis my website: basic survivgal gear checklist

- Valorie -

I don't know whether it's just me or if perhaps everybody else experiencing issues

with your website. It appears like some of the written text in your posts are running off the screen. Can somebody else please comment and let me know if this

is happening to them too? Thiss might be a issue with my internet browser

because I've had this happen previously.

Many thanks

My blog post :: libido booster walmart (Mohamed)

Hello, Neeat post. There is a proiblem together with your site in internet explorer,

could test this? IE nonetheless is the market leader and a huge portion oof folks will

leave out yur magnificent writing due to this problem.

Also visit my blog: sex healfh tips for men (Sherry)

http://kolorowe-kuchnie.pl http://bestiae.pl http://filaria.org http://perfect-meble.pl http://yaymicro.pl http://tomaszkubis.pl http://schuylerlake.com http://parasoldoogrodu.pl http://zoeva-marketing.com http://iclear.pl http://wingate.biz http://planetaski.pl http://web7group.com http://fine-scale.org http://fip.org.pl Terrific, though prompting, mind expanding recap of the advancement of both the framing, keeping and theory of information, ranging from the early adoption of the composed word to DNA and also genes

and also normally to IT, as we now know it. Takes a while to

review, I periodically had to reread a paragraph a number of times to understand the reasoning of a specific point (specifically when it involved Godel, Shannon and also info entropy) however it

is worth the initiative!

my webpage ... http://greenrepublic.pl/

Hi! I could have sworn I've been to your blog before but after looking at some of the posts

I realized it's new to me. Anyways, I'm definitely delighted

I stumbled upon it and I'll be bookmarking it

and checking back frequently!

Look into my web blog :: soccer tactics drills youtube (Gita)

Well composed articles like yours renews my faith in today’s writers.You’ve written informatio I can finally

agree on and also use.Maany thanks for sharing.

Heere is mmy webpage; fire and flood Restoration

First off I want to say fantastic blog! I had a quick question which I'd like to

ask if youu do not mind. I was interested to know how you center yourself and clear your head prior to writing.

I have had difficulty clearing my mind in getting my thoughts out there.

I truly do take pleasure in writing but it

just seems like the first 10 to 15 minutes

are wasted just tryijg to figure out how to begin.

Any ideas orr tips? Many thanks!

Here is my page professional hoorse betting strategies poker (Vera)

Stránky