Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Não conhecia ainda seu blog, vim cá atualmente anuncio de garota de programa manhã e

achei bastante lícito maneira que você escreve.

Hi there, after reading this awesome article i am as well happy to share my knowledge here with friends.

Also visit my site http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-podskoczyy-filianki-od-kawyadmiraa-admiraa-pierre-zdaje-mi-si.-wszystko

Nice blog right here! Also your site a lot up very fast!

What host are you using? Can I get your associate

hyperlink on your host? I desire my website loaded

up as fast as yours lol

Also visit my blog post - https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

What's Going down i'm new to this, I stumbled upon this I've found It absolutely helpful and it has aided me out

loads. I hope to contribute & aid other customers like its helped me.

Great job.

Here is my blog; http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-mgby-gorliwiej-pracowa-gdyby-cay-interes-gruby-urzdnik-umiechajc-si-do-bibuy-jego

Hello, I enjoy reading all of your article. I like

to write a little comment tto support you.

My page :: donate old car

Thank you for this very good posts. I was wanting to know whether you were planning

of publishing similar posts to this. Keep up writing superb content articles!

Look at mmy webpage ... car charity auction; Horace,

Hey! This is my first comment here so I just wanted to give a

quick shout out and say I truly enjoy reading through your articles.

Appreciate it!

Here is my webpage ... benefit of donating car

[Sara]

I like it whenever people come together and share thoughts.Great

website, contijnue the good work!

My webpage :: donate care

My brother recommended I would possibly like this blog.

He was entirely right. This publish truly made my day.

You can not believe just how a lot time I had spent for this

information! Thanks!

Also visit my web-site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/co-podobnego-sta-by-si-mogo.-nie-wiateko-wrd-cian-bambusowych-gorca-yjca

Very quickly this site will be famous among all blog visitors, due to it's fastidious posts

Look into my website; http://ladnastrzala.opole.pl/post/pastwa-to-ci-dwaj-kompani-zrobili-mnie-jak-gdyby-widzia-kogo-czy-co

Hi there to every single one, it's in fact a good

for me to pay a quick visit this website, it contains valuable Information.

Also visit my web blog; https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

It's an remarkable article designed for all the internet viewers; they will

get benefit from it I am sure.

my webpage ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/c-si-z-ni-stanie-jeeli-on-najzupeniej-od-dobrej-woli-tego

If some one wants expert view concerning running a blog after that

i propose him/her to pay a visit this webpage, Keep up the good

work.

Feel free to surf to my blog https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

Magnificent site. Lots of useful information here. I am sending it to

a few pals ans also sharing in delicious. And of course, thank you for your sweat!

My web blog https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

With thanks for sharing your superb website!

Look into my web page :: giving away cars For free

Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell

and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She

placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab

inside and it pinched her ear. She never wants to go back!

LoL I know this is completely off topic but I had to

tell someone!

Review my site http://superdomenkafajnaa.eu/post/korpulentnej-budowie-ciaa-drugi-dugi-chudy-kanciasty-na-maym-stoliczku.-prosz-we-to-rzekem

whoah this blog is wonderful i like studying your articles.

Stay up the great work! You understand, many people are looking around

for this info, you can help them greatly.

Feel free to visit my website: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

Woah! I'm really loving the template/theme of this site.

It's simple, yet effective. A lot of times it's tough to get that

"perfect balance" between superb usability and

visual appeal. I must say you have done a amazing

job with this. Additionally, the blog loads very fast for me on Internet explorer.

Exceptional Blog!

Feel free to surf to my webpage http://superdomenkafajnaa.eu/post/ze-rodka-sali-kilku-mczyzn-w-doskonaych-humorach-na-niego-wiedzc-wszystko-co

Normally I don't learn post on blogs, however I would like to

say that this write-up very compelled me to try and do

so! Your writing taste has been surprised me.

Thanks, very nice article.

Feel free to visit my webpage: http://superdomenkafajnaa.eu/post/sobie-nieograniczonej-wadzy-nad-naturalnymi-instynktami-przez-straszne

Hello, Neat post. There's an issue with your

web site in web explorer, might check this? IE still is the market chief and a

big section of other people will pass over your

great writing due to this problem.

Feel free to surf to my site; https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

Hi there, this weekend is fastidious for me, since this occasion i

am reading this great educational post here at my home.

My blog post; http://ladnastrzala.opole.pl/post/czowieku.-nigdy-nie-zdoaem-okreli-sobie-tej-przesuwalimy-si-wanie-przez-drzwi

Excellent weblog right here! Also your website

quite a bit up very fast! What web host are you using? Can I

am getting your associate hyperlink to your host? I want my site loaded up as fast as

yours lol

Here is my blog http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

Good replies in return of this issue with genuine arguments and telling

the whole thing concerning that.

Visit my website: http://superdomenkafajnaa.eu/post/bdzie-adnej-on-nie-pragnie-ulgi-w-pracy-z-tych-ludzi-z-pewnoci-wypaplaby-co

I visited various websites but the audio quality for audio songs present at this website

is really fabulous.

Also visit my site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/zdawao-mu-si-e-wszystkie-ebra-po-lewej-jones-tym-swoim-pyszakowatym-gosem-prosz

I'll right away snatch your rss as I can not in finding your email subscription hyperlink or newsletter service.

Do you've any? Please allow me understand in order that I may subscribe.

Thanks.

Also visit my homepage forearm muscle pain and swelling - Owen,

Right away I am going away to do my breakfast, later than having my breakfast coming

again to read other news.

Feel free to visit my web-site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/korpulentnej-budowie-ciaa-drugi-dugi-chudy-kanciasty-na-maym-stoliczku.-prosz-we-to-rzekem

Hey there! I realize this is sort of off-topic but I needed

to ask. Does operating a well-established website such as yours take

a large amount of work? I am completely new to blogging

but I do write in my diary on a daily basis. I'd like to start a blog so I

will be able to share my own experience and

views online. Please let me know if you have

any ideas or tips for new aspiring bloggers.

Appreciate it!

My blog post; http://ladnastrzala.opole.pl/post/wiatr-bo-ktry-z-nas-co-nie-miejc-poruszy-si-na-krzele-chciaem

Fine way of describing, and fastidious article to get facts regarding

my presentation subject, which i am going to deliver in college.

Also visit my website; http://superdomenkafajnaa.eu/post/uwaa-t-propozycj-za-obelg-i-czy-myla-o-spenieniu-wielkich-czynw-kocha

I wass able to fund goold information from your blog articles.

Feel free to surf to my site - likeability blueprint free

Very good info. Lucky me I discovered ykur blog bby accident.

I have book-marked it for later!

Also visit my web pge ... donate vehicle to veterans

Siga à redigir, você diz coisa muito interessante e que paladar.

My web blog so cinquenta goiania

Não me lembro a última vez que entrei em um blog tão bem feito e organizado quanto o seu.

Parabém.

Here is my web blog :: garotas de programa de Goiânia

Amazing blog! Do you have any suggestions for aspiring writers?

I'm planning to start my own blog soon but I'm a little lost on everything.

Would you suggest starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option? There are so

many choices out there that I'm completely overwhelmed ..

Any tips? Bless you!

my blog: http://superdomenkafajnaa.eu/post/zbliy-si-ostronie-jak-podejrzliwy-kot-byli-tu-tych-otrw.-zerwali-si-z-ziemi

Hi! I know this is kinda off topic nevertheless I'd

figured I'd ask. Would you be interested in trading links or maybe

guest authoring a blog article or vice-versa? My blog addresses

a lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly

benefit from each other. If you're interested feel free to shoot me an e-mail.

I look forward to hearing from you! Superb blog by the

way!

My web blog: http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

Somebody essentially assist to make critically posts I might state.

That is the first time I frequented your website page and thus far?

I amazed with the analysis you made to create this actual submit incredible.

Magnificent process!

Here is my web site; https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my

newest twitter updates. I've been looking for a plug-in like this for quite

some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.

Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

Feel free to visit my page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/jednej-trzy-po-drugiej-stronie.-upewnia-mnie-z-znik.-do-tej-chwili-nie-czuem-jak

Quality articles is the crucial to interest the people to visit the

web page, that's what this site is providing.

Here is my web page ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/domw-handlowych-w-koloniach-holenderskich.-ze-sw-steina

Nice blog right here! Also your web site lots up fast! What web host are you the use of?

Can I am getting your affiliate link for your host? I wish my web site loaded up as fast as yours lol

Here is my webpage: https://lnkd.in/dXz9MkH

With havin so much content do you ever run into any problems

of plagorism or copyright infringement? My blog has a lot of unique content I've either written myself

or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the web without

my permission. Do you know any methods to help prevent content from being stolen? I'd genuinely appreciate it.

Take a look at my blog http://superdomenkafajnaa.eu/post/najbezpieczniejsz.-jak-mona-najprdzej-linami-przywizano

Good post. I learn something totally new and challenging on websites

I stumbleupon everyday. It's always helpful to read through articles from other authors and use something from other websites.

Review my web page http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-wzajemnie-wspierali-i-ja-niemao-przeszedem-po-na-to-naraa-zaczem-moje-egzorcyzmy-z

Wow, this article is nice, my sister is analyzing such things,

so I aam going to inform her.

My page :: Donate your car to charity

Please keep us up to date like this. Thanks

for sharing...

Look into my site: Automobile Donations

Ohh, its fastidious discussion about this areticle here at this web site, I have read all that, so now me also commenting at this place.

Allso vidit my site ... Car Donation

Well composed articles like youirs renewss my faith in today’s writers.You’ve written information I can fknally agree on and also use.Many thanks for sharing.

Also visit my website: give Away car

Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for?

you made blogging look easy. The ovewrall look of your

web site is excellent,as well as the content.

My hoomepage :: give car To Charity

http://globecarp.pl http://4sch.pl http://etc-sa.com http://iclear.pl http://mebledokuchni.net.pl http://kult-tv.co.uk http://dylanferrandis.com http://szalonypodroznik.pl http://mebleogrodowe-24.pl http://za10froszy.pl http://telesystem.com.pl http://veryfine.pl http://e-halina.pl http://wanguardpr.pl http://szalonypodroznik.pl Information does not disappear, it might

just get clambered beyond any opportunity of access (within Info Theory, see lossy compression;

in Physics, the black hole information paradox gets addressed with the aid of the holographic concept ).

Here is my webpage; http://auroratennis.org

Why people still make use of to read news papers when in this technological world everything is presented on web?

My web site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/ufajc-w-potg-i-moc-elaznej-skorupy-bardzo-daleko-ju-to-zaszo-skoro

I visit everyday a few web pages and sites to

read articles, except this web site provides quality

based content.

Feel free to surf to my blog :: https://lnkd.in/dAaC4Vp

Stránky