Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Thanks for every other fantastic post. Where else may anybody get that kind of information in such a

perfect means of writing? I've a presentation subsequent week, and I am on the search for such info.

my blog :: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

I visited many web sites but the audio feature for audio songs current at this website is genuinely excellent.

Feel free to surf to my page - http://zenex5.zgora.pl/post/zdoby-co-istotnie-piknego-nie-jakie-si-do-odzi.-biegli-przeklinajc-d-parowiec

hey there and thank you for your information – I have definitely picked

up anything new from right here. I did however expertise a few technical issues using this site, since I experienced to

reload the web site lots of times previous to I could get

it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK?

Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your

placement in google and could damage your high quality score if ads and marketing with Adwords.

Anyway I'm adding this RSS to my e-mail and could look out for

a lot more of your respective intriguing content. Ensure that

you update this again very soon.

My page :: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

It's a pity you don't have a donate button! I'd definitely donate

to this fantastic blog! I guess for now i'll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.

I look forward to fresh updates and will talk about this

blog with my Facebook group. Chat soon!

my blog - https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

What you posted made a ton of sense. But, think about this, what if you

added a little content? I am not saying your content is

not solid., but what if you added something that makes people desire more?

I mean Pridaj svoj názor | Krkavec is a little vanilla.

You should glance at Yahoo's home page and watch

how they write news headlines to get viewers interested.

You might add a related video or a pic or two to grab people excited about everything've got to say.

In my opinion, it would bring your blog a little bit more interesting.

Feel free to surf to my blog post; http://superdomenkafajnaa.eu/post/w-cieniu.-wskie-pki-zapenione-ciemnymi-byskiem-w-oku-gdybym-chcia-pi

Fantastic beat ! I would like to apprentice while you

amend your site, how can i subscribe for a blog website?

The account aidred me a acceptable deal. I hhad

been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

my page tao of badass what are the 5 mind hacks

I don't even know how I ended up here, but I thought this post was good.

I don't know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you

aren't already ;) Cheers!

My homepage: http://ladnastrzala.opole.pl/post/odpowiada-na-pytania-niemajce-adnego-znaczenia-na-kotwicy-w-rushentter-s-bay.-zwrci-na-niego

Very rapidly this website will be famous amid all blog users, due to it's fastidious content

Take a look at my web site :: http://zenex5.zgora.pl/post/wymowy.-ciemne-smugi-szybko-przesuway-si-po-mi-na-myl-e-pomimo-wszystko-chester-moe

It's an awesome piece of writing in support of all the web viewers; they will get benefit from it I

am sure.

my web site http://superdomenkafajnaa.eu/post/agli.-arab-stojc-na-przodzie-parowca-gono-rozumiaem-tego.-ale-pniej-w-odzi-miaem-do

certainly like your web site but you need to check the spelling on several

of your posts. Many of them are rife with spelling

problems aand I in finding it very troublesome to inform the reality

however I will definiutely come again again.

Here iis my website: basic survivgal gear checklist

- Valorie -

Continuamente leio sobre o objecto e também ultimamente

sua postagem foi a que mais gostei. Espero que você prossiga à aprender e também em contribuir para o tema.

Feel free to visit my web site - acompanhantes As Procuradas

I've been browsing on-line more than 3 hours as of late, but I by no means found any attention-grabbing article like yours.

It is pretty price sufficient for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made just right content material as you probably did, the internet might

be a lot more useful than ever before.

My web page https://lnkd.in/dGRPTZP

I simply couldn't leave your site prior to suggesting that I extremely loved the usual information a person provide in your

guests? Is going to be back ceaselessly in order to

inspect new posts

my web page: https://lnkd.in/dGRPTZP

I read this piece of writing fully about the comparison of hottest and

preceding technologies, it's amazing article.

My site; https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

Hi, the whole thing is going sound here and

ofcourse every one is sharing information, that's genuinely fine, keep up writing.

my web site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/gdyby-by-on-tylko-duchem-zbolaym-pozbawionym-kapitan-woa-na-nich-ale-nie

I don't know whether it's just me or if perhaps everybody else experiencing issues

with your website. It appears like some of the written text in your posts are running off the screen. Can somebody else please comment and let me know if this

is happening to them too? Thiss might be a issue with my internet browser

because I've had this happen previously.

Many thanks

My blog post :: libido booster walmart (Mohamed)

Hello, Neeat post. There is a proiblem together with your site in internet explorer,

could test this? IE nonetheless is the market leader and a huge portion oof folks will

leave out yur magnificent writing due to this problem.

Also visit my blog: sex healfh tips for men (Sherry)

http://kolorowe-kuchnie.pl http://bestiae.pl http://filaria.org http://perfect-meble.pl http://yaymicro.pl http://tomaszkubis.pl http://schuylerlake.com http://parasoldoogrodu.pl http://zoeva-marketing.com http://iclear.pl http://wingate.biz http://planetaski.pl http://web7group.com http://fine-scale.org http://fip.org.pl Terrific, though prompting, mind expanding recap of the advancement of both the framing, keeping and theory of information, ranging from the early adoption of the composed word to DNA and also genes

and also normally to IT, as we now know it. Takes a while to

review, I periodically had to reread a paragraph a number of times to understand the reasoning of a specific point (specifically when it involved Godel, Shannon and also info entropy) however it

is worth the initiative!

my webpage ... http://greenrepublic.pl/

hey there and thank you for your info – I have definitely picked up

anything new from right here. I did however expertise some

technical issues using this site, since I experienced to reload the site a lot of times previous to

I could get it to load properly. I had been wondering if your web host is OK?

Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your quality score if

advertising and marketing with Adwords. Well I'm adding this RSS to my e-mail and can look

out for much more of your respective fascinating content.

Make sure you update this again very soon.

My website :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/nikczemnej-jego-natury-jak-zrcznie-woona-szata-pragnem-tylko-by-si-zabrali

My brother suggested I might like this website.

He was totally right. This post truly made my day. You cann't imagine simply how much time I

had spent for this information! Thanks!

Feel free to visit my site http://superdomenkafajnaa.eu/post/na-rodku-miecie-i-gagany-poruszyy-da-istotne-wyjanienie-ale-chocia

Thank you for any other magnificent article. The place else may just anyone get that kind of info in such an ideal means of writing?

I've a presentation subsequent week, and I am on the look for such info.

Look at my web blog - http://ladnastrzala.opole.pl/post/wiatr-bo-ktry-z-nas-co-nie-miejc-poruszy-si-na-krzele-chciaem

Excellent items from you, man. I have take note your stuff previous to and you are just extremely magnificent.

I really like what you've received here, really like what you're saying and the best way during which

you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible.

I can not wait to read far more from you. That is actually a great website.

my web blog; http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-jeden-nie-jest-mdrzejszy-od-drugiego-si-bolesne-jki-kobiet.-dziedziniec-zapeniony-by

Hi there! I know this is kinda off topic but I was wondering

if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form?

I'm using the same blog platform as yours and I'm having problems finding

one? Thanks a lot!

Also visit my blog ... http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of

any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest

twitter updates. I've been looking for a plug-in like this for quite

some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.

Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

Also visit my site :: https://lnkd.in/dkk7P3Y

Hi! I could have sworn I've been to your blog before but after looking at some of the posts

I realized it's new to me. Anyways, I'm definitely delighted

I stumbled upon it and I'll be bookmarking it

and checking back frequently!

Look into my web blog :: soccer tactics drills youtube (Gita)

That is very attention-grabbing, You are an overly professional blogger.

I have joined your feed and look ahead to in search

of extra of your magnificent post. Also, I have shared your site in my social networks

My blog post :: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

My family members all the time say that I

am wasting my time here at web, but I know I am getting know-how every day by reading thes fastidious articles.

Also visit my website https://lnkd.in/dkk7P3Y

I was suggested this web site by my cousin. I'm not sure whether this

post is written by him as nobody else know such detailed about my problem.

You are incredible! Thanks!

Feel free to visit my homepage :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-pojmie-tego.-zatem-czua-owym-czasie-nie-mogem-ju-myle-o

If you would like to grow your experience simply keep visiting this web page and be updated with the

newest news posted here.

Also visit my webpage http://superdomenkafajnaa.eu/post/ze-rodka-sali-kilku-mczyzn-w-doskonaych-humorach-na-niego-wiedzc-wszystko-co

Amazing blog! Do you have any helpful hints for aspiring

writers? I'm planning to start my own site soon but I'm a little lost on everything.

Would you propose starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option? There are so many options out there that I'm completely confused ..

Any suggestions? Many thanks!

Also visit my web blog :: https://lnkd.in/dAaC4Vp

Well composed articles like yours renews my faith in today’s writers.You’ve written informatio I can finally

agree on and also use.Maany thanks for sharing.

Heere is mmy webpage; fire and flood Restoration

Thanks to my father who stated to me regarding

this website, this web site is in fact amazing.

my website ... http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

Hi, i think that i saw you visited my blog so i came to “return the favor”.I'm trying to find

things to enhance my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!

Also visit my blog post; http://superdomenkafajnaa.eu/post/powag-myliciela-wyprowadzajcego-system-filozoficzny-z

If you wish for to get much from this paragraph then you have to apply

these methods to your won weblog.

Also visit my webpage ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/tego-modego-chopca-spyta.-to-pytanie-tak-harmonizowao-z/

You are so cool! I don't think I've truly read through anything

like this before. So wonderful to discover another person with

a few unique thoughts on this topic. Really.. thank you for starting

this up. This site is something that is needed on the internet, someone

with some originality!

Feel free to visit my web site :: http://zenex5.zgora.pl/post/wymowy.-ciemne-smugi-szybko-przesuway-si-po-mi-na-myl-e-pomimo-wszystko-chester-moe

First off I want to say fantastic blog! I had a quick question which I'd like to

ask if youu do not mind. I was interested to know how you center yourself and clear your head prior to writing.

I have had difficulty clearing my mind in getting my thoughts out there.

I truly do take pleasure in writing but it

just seems like the first 10 to 15 minutes

are wasted just tryijg to figure out how to begin.

Any ideas orr tips? Many thanks!

Here is my page professional hoorse betting strategies poker (Vera)

What i do not understood is in reality how you

are not actually much more well-preferred than you might be

right now. You're so intelligent. You recognize thus significantly in relation to this topic,

made me for my part believe it from so many varied

angles. Its like women and men aren't interested unless it is

something to do with Lady gaga! Your individual stuffs great.

At all times deal with it up!

Here is my web site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/czowieku.-nigdy-nie-zdoaem-okreli-sobie-tej-przesuwalimy-si-wanie-przez-drzwi

Hello friends, good post and fastidious arguments commented at this place, I am truly enjoying by these.

Also visit my web blog http://ladnastrzala.opole.pl/post/handlowego.-nikt-jednak-tam-nie-z-matki.-zy-jak-groch-sypay

You're so awesome! I don't suppose I've truly read anything like this before.

So nice to discover another person with a few genuine thoughts on this topic.

Really.. many thanks for starting this up. This website is

something that is needed on the web, someone with a

little originality!

Also visit my web blog ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/uwaa-t-propozycj-za-obelg-i-czy-myla-o-spenieniu-wielkich-czynw-kocha

Hey! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?

My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work

due to no backup. Do you have any solutions to protect against hackers?

Also visit my page :: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

Hello! I know this is kinda offf topic however ,

I'd figured I'd ask. Would you bbe interested in exchanging links or

maybe guest authoring a blog plst or vice-versa?

My website covers a lot of the same topics as yours and I thinnk we could greatly

benefit from each other. If you happen tto be interested feel free to send me an e-mail.

I lok forward tto hearing from you! Terrific blog

by the way!

Feel free too sujrf too my site ... likeability blueprint review

Stránky