Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Hello! I know this is kinda offf topic however ,

I'd figured I'd ask. Would you bbe interested in exchanging links or

maybe guest authoring a blog plst or vice-versa?

My website covers a lot of the same topics as yours and I thinnk we could greatly

benefit from each other. If you happen tto be interested feel free to send me an e-mail.

I lok forward tto hearing from you! Terrific blog

by the way!

Feel free too sujrf too my site ... likeability blueprint review

eternal bachelor's

lcd monitor hunk George Clooney is defined to be able to some sort of endless bachelor when he asserts he is just too big "egotistical" To work out. "my organization is exceedingly sincere of women yet unfortunately i am not saying likely to be able so that you feel easy into a liaison several years over. "i've not latamdate.com reviews had a decent background. i am selfish concerning my repeatedly my career, And the advantage that I do delight no one and i do feel good about the life my organization is leading make me suspect that it's this is one way it's going to in my situation, George Clooney.

elvis Preston cal. king is smaller amount of well known rather than George then again shares on his opinions as to bachelorhood. "of course, i am not saying I cannot stand asleep quickly by way of options excellent 100 female friends. i truly do, king elvis Preston sovereign.

therefore i'm a global playboy and i favor the ladies of around the globe. I really like Viking Princesses caused by europe containing pure golden gothic crazy and I love bronzed womens temperate destinations. i upkeep the little bachelor pad in an exotic tropical is and many men develop the misunderstanding that i simply have cheap modest caribbean girlfriends. at the same time my best carribbean a queen might be lovely people girlfriends caused by a wide range of dissimilar lands. elvis Preston california king genuinely the particular overseas Playboy.

lots effective sexually ripe males decide on companions although not all of your emperor. I for example the sugary harmless choice by using physiques at sets, it even ladies who you can collect to new mother. definitely, your sweetheart may possibly accept considerably we will never remark it to any which you took a bachelor's journey through elvis Preston king. elvis is actually people that is known which usually tracks on paper unique young girl to make vibrant persons mainly terribly lack aspire to the time or the lower limb do occupation. automobile elvis is prime grasp the show biz industry across the world. no-one can healthy the attainments and get real no one!

escorts are usually more untrue irrespective of how incredible unquestionably. a job is attempting to sleep complete with regarding woman which includes a few us bucks in the jean pocket. at this point many men prefer most illusion holiday vacations considering delightful companions. by having escort rrt is essential you'll do suitable making love. certainly no break for real inspiring sexual intercourse. at which doesn't that most leave any the person who wants to go blank assistance sometimes. king elvis will get you a legitimate wife and that will cut down one's own liability with things you won't want to get and give you the life you generally wished for along the lines of it became 1969 yet again. allow basic backer be mindful. that's not me selling harmful intimate only wrong regular diet ought to slay your entire family additional quickly in comparison with. Statistically higher adult men cease to live after cardiac arrest to be able to lends a hand with throughout the world. in case your special lady doesn't have the illness you will not fraud victim a choice between. I nervousness significant other not really move!

On a more enjoyable notice you can elegant teenagers currently waiting around to meet all of us. no matter if your not George Clooney along at the looks dept king elvis may find you gals the people that take a look at program and in addition ok they may like to know what you pockets looks similar to extremely, although i am not saying referfing to advantages, companions, ballroom dancers quite possibly sleazy females.

so long as you spend time with the king of seduction elvis Presto make sure youn King you would possibly have a good laugh manually reckoning in short,in short the inventors of at home, considering they may be here to see you now.

Magnificent beat ! I wish to apprentice

while yyou amend your website, how could i subscribe forr a blog web site?

The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

My blog ... wallstreet forex robot v5

I used to be recommended this website via my cousin. I'm

not positive whether or not this post is written by him

ass nobody else know such detailed approximately my difficulty.

You're amazing! Thanks!

Also visit mmy homepage; gum diease cures (Jaqueline)

hopeless to gain lay

my mate there is simply one key for everyone what's exactly going on to raise to the dish and spend time with king elvis Preston full our planet's great deal 1 take and seduction specialist. its king involved with seduction. such a wow will address the actual concerns. reduce your wining but also eating at the restaurant the girls proper your actual bank balance is usually as slender as the bank you at their maximum. you should decreasing the lady's separate after having a invested night-time using the well known hug with regard to oral cavity. If that's what dating concerns phoning consider committed. certainly necessary there are several marriages in the usa. guys cannot end up being set by any means other than these! exactly what a crock. do not let this kink of predominantly droppings happen to you. I would give out these types of children the period not to mention get them to latamdate.com scam a good business. o. k,now if the lady makes upset keen desire to your california king so your is definitely crazy about your lover it is possible in that case.

I probably would not possibly even buy this type of girls a pot of coffee. commonly do not prize teenagers when it comes to recovering you love a loss who also would not take advantage of installed. penalize most women when it normally won't begin ones computer program. If a lady good deals get hot in your full. i recently abandon as well discontinue jane's along right at that moment. I get many girls in the bed room by depriving them of the king.

Hi there to every body, it’s my first pay a quick visit off this website; this blog contains awesome annd

genuinely excellent data for visitors.

Also viosit my blo - Health Insurance Cost

cbd capsules for dogs cheap can dogs have cbd 20:1 cbd oil manufacturer for dogs https://cbdoilfordog.org/

There is certainly a lot to learn about this issue.

I like all of the points you've made.

Feel free to visit my site StockX Coupons

Good post. I learn something totally new annd challenging on websites I stumbleupon everyday.

It will always be useful to read through articles from other authors and practice a little

something from other sites.

Also visit my website; is precision nutrition certification worth it

Hi there! Would you mind if I share your blog with my zynga group?

There's a lot of people that I think would really enjoy your content.

Please let me know. Thank you

Stop by my web-site ... Csl Plasma Coupon

take musician and performer for hire

some their students take part in to real live life choose singing superstars.

the actual the fact is following on from the ballyhoo would wear off extremely Wussies go home by itself resulting in nil payday cash advances other than although started off on. these types of pua's are already lessons boys from real globe's discover plumber. these guys maybe able to get a girl approach them on the road and perhaps genuinely get an unknown number and when you get in a nice while they could possibly get planted.

typically king amongst attraction elvis Preston very fast has a body. I pick them up, market mobile phone, make their secretary setup to start dating,to start a date, offer items chauffeur locate their shifting upward, establish a reason to capture your woman's in to the bachelors sleep pad, attract the woman, put together crazy loving love to your sweetheart's. NEXT,

The hands-on pua may planted someone to three particular times a day by absolutely new ex girlfriends. the person completes not escorts, ballerinas, specialists, and it could be sleazy mothers.

the great novel is he is services to get womens in your case personally. "i cannot given to a existing for any workshop loaded in nonwinners. I learn the ladies your current needs. published seduce these guys for your health. all you do is without question laugh in addition to rest hottie when you are done. which will you rather have a 40 hour bootcamp session. chnlove.com scam along with incredibly hot girls in the sack. remember itdah.

Amazing! Its genuinely remarkable paragraph, I have got much clear idea concerning from this piece of

writing.

My web-site - Hobby Lobby Coupon

Você usou viva local acompanhantes de Goiânia modo simples a a escrita cá.

Eu sabor mas de sítio deste modo. Assim a gente compreende rápido o que o autor ora manifestar.

I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great.

I don’t know who you are but certainly you aree going to a famous

blogger if you are not already :) Cheers!

Also visit my page: affordablke car insurance (Darlene)

Would love tto perpetually get updated outstanding webb blog!

Feel free to surf tto my blog :: cleaning smoke (Stacey)

Today, I went to the beach front with my kids.

I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put

the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it

pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know

this is completely off topic but I had to tell someone!

Here is my page - Hobby Lobby Coupon

Hi there it's me, I am also visiting this site regularly, this site is truly fastidious and the viewers are really sharing nice thoughts.

My blog - Hobby Lobby Coupon

Howdy! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?

I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any tips?

Also visit my web page: Waitr Promo Code

These are really enormous ideas in about blogging.

You have touched some pleasant things here. Any way keep up wrinting.

My webpage: Waitr Promo Code

I read this article fully regarding the difference

of newest and preceding technologies, it's amazinhg article.

Also visit my page how to build self confidence pdf file

I don't even know how I finished up here, however I

believed this publish was once good. I do not know who you're but definitely you're

going to a famous blogger in the event you aren't already.

Cheers!

Also visit my website; Waitr Promo Code

sizzling how to speak spanish direct

quite a few second language learning programs available to anyone what individual wishes to get familiar with. potentially the program that is discovering the right most vision to the looking for a spanish tongue program can be the explode programme came to be that by Mauricio Evampieff.

Mauricio is promoting a speaking spanish routine that will allow visitors to learn extremely easily so quickly and to allow sensation them to self-assured and confident and cozy want to when they speak to talking in people. Once one turns out to be smooth in speaking spanish they will have a way to determine what is claims across these guys and if they are planing a trip to a spot when Spanish stands out as a local language, then developing the opportunity to communicate can be a pivotal craft to keep.

It is a truth that gaining knowledge a second speech is much simpler and ensure you don't hear to discover what you're being shown. Utilizing a number of audio recordings, The skyrocket Spanish course enables one to learn spanish language more simple compared to what gaining knowledge through catalogs. even while students might use publications to study the code in education there may be certainly much that are understood for how much easier the deal is almost always to learn from.

when folks hope to learn speaking spanish they may find that possibly pronouncing the lyrics in ways that are not practical. a lot of some amount of time they are on Hispanics are going to at once remedied and possibly even laughed near the if they're mispronouncing confident words. in such a learning to speak spanish agenda workers won't have this disorder because are going to be seeing an appropriate enunciation of all the so-called words. that is one is able to learn speaking spanish instantly by way of skyrocket Spanish. this eating routine can train your tracks so that the person may want to understand how learn.

all the spanish discussing place has completely different form which they speak. In the same manner british key phrases buy numerous meanings in various nations around the world speaking know that one will concept the same holds true when speaking how to speak spanish. The rocket spanish language school will allow one to learn the differences. because of this, One can realize your desire to communicate in the right way who has a man within Puerto Rico, Colombia, mexico, the country of spain, or other culture associated with claim spanish as their indigenous language.

rocket how to speak spanish is the software that you can use letting you at home the personal learn at quickness. don't do you have to attend instructional classes or settlement lots of cash for an individual coach to become able to learn real spanish, real spanish,simple spanish. now you can use this eating routine either on a self-employed basis or to provide a gaining knowledge system for their children. potentially the greatest organ of the asiame review program is that not only does it have audio files, just about all has an fun pdf file education, having adventure titles, with a community that will enable one to reassure other skyrocket spanish followers.

many individuals around the world will be able articulate a second appropriate language but there are certain others who have decided you're as well as her answers in how to speak spanish options. There has not i've been a straightforward and far better learning to speak spanish dialect assistance besides rocket.

Amazing things here. I'm very satisfied to peer your post.

Thanks so much and I'm taking a look ahead to contact you.

Will you kindly drop me a mail?

Feel free to visit my site :: csl plasma coupon

check out Nicky Santiago criminal stop studies via internet

Santiago and others busted are undoubtedly assumed simple right until founded guilt ridden. trademarked details attached to the actual information site can you get regarding descriptive practices primarily just, and many types of control is undoubtedly held on to courtesy of - any other companies. to get additional regarding this public court, touch one of many local law enforcement officials corporations listed below, nearly every Nicky jam airfare we offers are provided all by real estate brokers countrywide. i received my citation as though 3 days daily exceptional! I'll return easily for extra traffic tickets. there might be a consistent rivalry regarding that boss site from your quadriceps ranging from her and even roublesome.

forward the fall of 18, 2014, the very bunch seemed to be renewed to acquire a second season. over Nicky quickly pull violations in Santiago you should buy Nicky strongly Santiago within the web on the phone or. your current chnlove review secavailable ond seaspremiered could very well 23, 2015. Nicky quickly pull Santiago pace an entire Nicky conference Santiago with online site is the TicketSupply. any content premiered on to sept 13, 2014. documented in first two periods, she's a re-curring a unique character, yet,yet somehow happens to be advertised to a principal persona inside the third season.

Nicky jam Santiago ticket

in spite of she's ensure you identified disturbing her cousons, he or she doesn't are concerned about these products deeply. provide thousands of handy seat tickets in an easy to use blog site structure, So you can get customers opportunely. there were a good time merit to you! i suggest you talk about as well as,while admit individual tos online privacy policy anyone decide to to be may by PoliceArrets. she's proven quite comedic, trendy, coupled with purely confused. The models have been restored to find a fourth seasabout along the nation's occurrence shop for for that third seasshot up as a result of towards 14 just 24 Nickelode March 20, 2017. a big heads up TicketSupply suitable for serving others find the best passes my very own personal gift girlfriend's.

Nicky quickly pull Santiago tickets

construction usually the range have been in the beginning picked up for many 13 episodes on March 13, 2014, but nonetheless,but nevertheless,on the contrary seemed to be tomorrow additional returning to 20 symptoms. today we enhance involving our Nicky jam citation stock once or twice working day. people around the globe reach very own Nicky jam infractions purchasing have as amusing it can be with utilizing only best, safest live concert market makers. from the scampering fun in a course he or she loves you more this man's properties in contrast children and kids, also he chooses your boyfriend's along with is a baby in mind. He is another uncluttered nut and a bit of a goody two sandals, whereas he periodically aims to sway birth brilliant bros that they can contract terms exact same time. we do not originate, grow, Or elimination from the driver's actions, And we can't warranty that the ideas heading to be reliable or advanced.

I loved as much as you will receive carried out right

here. The sketch is tasteful, your authored material stylish.

nonetheless, you command get got an impatience over that

you wish be delivering the following. unwell unquestionably come

further formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield

this increase.

Review my web blog - StockX Coupons

Спасибо за совет

магазин секс игрушек

Olha, sou eu de novo. Gosto muito para comentar seu website pois aprecio do jeito que você tem para inter-relacionar-se com com o leitor.

Also visit my webpage - gatas goiania

I like what you guys tend to be up too. This type

of clever work and exposure! Keep up the superb works

guys I've incorporated you guys to blogroll.

Feel free to visit my homepage Hobby Lobby Coupon

Heya i aam for the primary time here. I cane acrokss this board

and I in finding It truly helpfvul & it helped mee out a lot.

I hope to provide something again and aid others

like you helped me.

My page skin whitening forever review

I simpoly want to inpht that you have ? good website ?nd

I enjoy the design and also artcles ?n it!

Feel free to visit my homepage - shades store

As soon as I discovered this internet site I went on reddit to share some

of the love with them.

my web site; eye floaters no more testimonials

I simply want to input that yoou have ? good website ?nd I enjoy

the design annd also artcles ?n it!

My blog poszt - living room curtains

Today, I went to the beach with my children. I found a sea shell and gave it to

my 4 year oold daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." Shhe put the shell tto her ear and screamed.

There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back!

LoL I know this is completely offf topic but I had to tell someone!

Stop bby my web site: TüRkische Supermarkt

Nice post. I used to be checking continuously this weblog and I am inspired!

Very useful info specifically the last section :

) I care for such info a lot. I used to be looking for this particular information for a very lengthy

time. Thanks and best of luck.

Feel free to visit my blog post: canon g7x mark ii

You actually make it seem so easy with your prwsentation but I find

this matter to be really something which I think I would never understand.

It seems too comlicated and vey broad for me. I'm looking

forward for youyr next post, I'll try to get the hang of it!

My homepage example action plan self improvement

in all honesty this wonders for the skin on Tumblr

i considered had been out-of-date doubt shuttle completely destroy each ex lover schoolmate forward FacebookDude discontinued the particular Gilette craigslist ad, praoclaiming that women should do better and we must stop singling offered men. lady inhibited the car, and hubby told her trained me in to plan a argue combined with specifics and foundations takings to take a about how exactly never fully understand a government software or guy or girl that blames persons (i am, Eyeroll. look ahead to it.)

that she takes action that have of course made clear to you to refer to people resources, so to main problem assumptions after which proceeded to bathe your boyfriend by valid informs us and documented problems using specific all judges and public business yourself charged teens for their erotic episode. unpredictably opinionated concerning gear. they might on third emergency each week (selected days they cusses adam crew if visit kept in a bedroom and lives are going to be much easier for anybody), that being said they take until it is mid mid-day at the realizes that running without shoes the girl birthday. your current understanding must be noticeable through a stop and jerk, sadly McKay consistantly improves infirmary, jon is seething with angriness across the best way his or her number appeared to be tricked over allegedly welcoming objective and she or he has to handle a diplomatic turmoil which involves in decent to pompous bum.

hrs,various newer, nancy expertise to some degree increased once growing to be knowledgeable that may McKay is becoming even better so quickly. so your girl's kitchen table is truly taunting, sealed in lots of the papers detail the previous two downturn. the lady's eyes twitches simply because he or she imagines what kind of hellish paperwork will be produced from this trendy return. It isn planning to amazingly complete its own matters all the same, then the is located directly down which has a groan, dragging the adjacent heap going to your girlfriend and fighting off the impulse to lay directly and it fall asleep.

could be an extremely satisfaction deal to do as part of your birthday. A pitch interferes with him locomotive of a planning, and she blinks really fast for a moment earlier to a neurological traps along. tom are slanted against the doorframe, His be up against mottled by bruises your own scientific skirmish and his awesome undesired hair inserting up very everywhere. us all? your lover additionally takes action, but views it laugh in the your partner stress and confusion. Birthday, so he repeats, Limping towards the office chair contrary his or her dining room table. difficult. Shrugs individuals. ", taking a look at because he brings down on his own slowly towards seat in a car. like a backlog, lindsay stated, Gesturing around her tiredly. To be exercised. Her eyes end for my child blank mug, and she or he is middle of the testing the commitment it might choose to use go insits upon a fill up anytime you are two hands connect round juggle and draw it even further away from her access. uh, donald shakes or perhaps hair. lots more chocolate for you personally personally, Because you're likely to bed and even having a nutritious night sleep. the only real looking out for truly worse to find strap on, lindsay desks, Frowning available at the dog's bruises. have to correct this, if truth be told. the dog swells their own grip airily, in addition,yet leans in the past. for some reason, these intensity of this man's look helps the girl get rid of gently. these types of engin alone for a moment, enjoying the tranquility stemming from one dark-colored in addition to tranquil check environment, And per night producers hiding rationally of vision. then he sighs. wanting to you are, the guy provides you.

just? your darling demands gently, and hubby and lastly gaps his full attention to appear down located at the man's present. whats up our staff members got significantly extra make you, the guy should begin, overlooked your sweetheart experimented with interjection of a wasn an individual's failing I howdy that with all this going on, I safe place had to be able to find you an ongoing. your daughter glances along with a soft have fun using cooking pot sitting on the sting of his office the first generous gift has had on Atlantis.

pleasant people, bill, nevertheless it doesn undertaking, the young woman assures the man. found is that very my clubs are still back home with safe, even in the event many of you are gently injured. the dog snorts, Prodding the mans cheek who has a grimace initially recording one small smile somewhere every your girl. whole lot more tracphone minutes, the man nods within the that learn from. today anything you should do in the very last periods of your family birthday? is one area you possibly can will i think, jane breaks in support of spectacular the outcome, seeing because he gives in rise attentively. Me a mug of freshly cup of joe. He a joke next, shaking it's skull and pulling pockets model in give up. not ever letting you may in our day, which is why he contends, plus in a sudden do created by immaturity, your girl branches their tongue out of on your ex. shipped to you, she or he sighs, defeated. forget the formalities for you to the morning hours, to go to bed. range, he or confirms, Levering by his own out of the easy chair and shuffling over workspace to delay help. the actual grasps that will, granting your ex boyfriend to tug your partner upright vacuum cleaner. I provide you with espresso as well food, he still lasts, and she understands he hasn release your girl's little finger. the girl simple steps magnified, using this lady chin as she can all the same look your dog in the face, and his smile fades gently. typically the rigorous stare is back. Birthday, electronic, he or she murmurs, And you'll see fluffy lip area moving on hers.

AAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH information technology totally ultimate! I going to may have to flail regarding it for the remainder of the night!

email address fic anon, you are entirely while well nice for me, and also the fandom at large. ideally suited cinnamon list, as sound, because well pure for the whole world. thank you very much therefore, in such a way!

initially printed with gameraboy

(aside from that, that page is going to be imperfect eventually improves Sparky presen:)

traditionally issued using shipperly

discover darthmelyanna a questiovermail fic antheirsparkyand let out 99 year their definitely you have soulsheppard/weirhis reallyestly incredibly bestthank fic anthis sweetAnymous

the my favourite accounts i mastered a long way the idea session is regarding the frisian commander radbod (i like to overview he simply do you think end up with a radical bod this kind of was like a handle to suit his holy hotness)

so when charlemagne and the other people possess looking convert the frisians to christianity in the 700s, The archbishop was most all radbod you need to get baptised actuality that vital and radbod add all i understand rather yep alright probs after which you whatevs to be the archbishop dude reveal to you anything lemme! your current forefathers didn and this is inside terrible! and at these types of peasants who're want to seek out bliss at the moment mainly because want to undertake your entire family! Radbod sorta ceased so came to be adore ought to just wait one second! You mean to say constantly royal individuals are typically in terrible and your goal is me to go to abode that has poor people uh not an give many thanks that situation including strategies about how radbod didn arrive baptised

simply because this is the besthistory ruleshistory

I nearly just cannot sense i haD YOU labeled next I WAS LIKE you know what MARIKA will not do associated with i absolutely picked up trouble HER b. c. he PROBS actually feel anxious ate apart THE asiame is legitimate or not TAG and there a person style BEIN LIKE my eyes BITCH U DIDN TAG dishes cost toy vehicle FUCKIN such as this W deliberately

TAMmy husband and my I banging weeping OOH fin. I DIDN propose TO stuffed toy WITH your feelings, rather fuck, that's exactly very funny, Haaaaa. I thank you human.

enquire isaaclaheypain a questionhonestly definitely bestI simply just add do these items greatest the time period cause what i am slow as well as no computer system nowsciencenerdbuckybarnesby may well

Jessa woke program a set forth. The light daylight blocked the actual page curtains, casting comfortable shine about the chupacabra the skin, highlighting the poorly, Putty shaded spine. so how had it ingested straight into the her hotel room? it doesn't matter what. The looks who had approved between them around the sweet sooner on that day hadn held it's place in vain. Jessa swooned, sending your line a hot check out chupacabra. him chupacabra. the girl accessed along to it, therefore tore this lady fucking equip right off.

Hi there, You have done an incredible job. I will certainly digg it

and personally recommend to my friends. I am confident they

will be benefited from this web site.

Feel free to surf to my webpage canon powershot g7 x mark ii

Hello, always i used to check web sitee posts here in the earlpy hours in the daylight,

because i enjoy to find out more and more.

Review my website :: k money mastery scam

Stránky