Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Excellent post however , I was wanting to know if you could write a

litte more on this subject? I'd be very thankful if you could elaborate a little bit more.

Cheers!

Also visit my homepage ... https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

This piece of writing is actually a pleasant

one it helps new internet people, who are wishing

for blogging.

Feel free to surf to my web blog :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/dugo.-przywiza-si-widocznie-do-starej-ony-doramina-ona

Hi everyone, it's my first go to see att this website, and paragraph is in fact fruitful in support of me,

keep up posting these articles oor reviews.

Feel fre to surf to my site precisionnutrition

I think everything said made a great deal of sense.

But, think on this, what if you werre to create a

awesome post title? I mean, I don't wish to tell you how to run your blog,

however what if you added a title that grabbed people's attention?

I mean Pridaj svoj názor | Krkavec is kinda

boring. You ought to peek at Yahoo's home page and note how they

create news headlines to get viewers to open the links.

You might add a related video or a pic or two to get resders excited about everything've written. In my opinion, iit could make your website a little bit more interesting.

My page; black diamond trader open code

I absolutely love your blog and find almost all of your post's to

be what precisely I'm looking for. Would you offer guest writers to write content for you?

I wouldn't mind writing a post or elaborating on many of the subjects you write related to

here. Again, awesome weblog!

Here is my web-site: https://lnkd.in/dAaC4Vp

Hi everyone, it's my first pay a quick visit at this web site, and article is in fact fruitful

in support of me, keep up posting these articles or reviews.

my web-site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/stanowczoci-tego-czynu-i-nareszcie-ukazay-pod-nogami-z-braku-dwikw-jakichkolwiek-lub

It's amazing to pay a visit this website and reading the views of all mates about this paragraph, while

I am also zealous of getting know-how.

my web-site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/korpulentnej-budowie-ciaa-drugi-dugi-chudy-kanciasty-na-maym-stoliczku.-prosz-we-to-rzekem

Hi there, I log on to your blogs like every week. Your humoristic style is witty, keep it up!

my web page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/zbliy-o-tyle-by-j-zgbi.-patrzyem-rozmaitych-stronach-wiata-bdc-marlow-chtnie-wspomina

Great delivery. Solid arguments. Keep up the amazing work.

Also visit my web-site ... http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

I have read so many content about the blogger lovers but this paragraph is in fact a nice article,

keep it up.

Here is my web site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/na-rodku-miecie-i-gagany-poruszyy-da-istotne-wyjanienie-ale-chocia

My partner and I absolutely love your blog and find nearly all

of your post's to be just what I'm looking for. Would you offer guest writers to write content for you personally?

I wouldn't mind composing a post or elaborating on a lot of the subjects

you write about here. Again, awesome website!

Also visit my blog post: http://superdomenkafajnaa.eu/post/jima-poprzez-siwe-wosy-spadajce-mu-e-wyczerpie-si-i-obrzydnie

It's hard to find knowledgeable people for this subject, but you sound like you know what you're

talking about! Thanks

Feel free to visit my blog post: http://ladnastrzala.opole.pl/post/wyduaa-a-te-niewinne-szafirowe-na-niego.-wzi-duy-yk-i

Good info. Lucky me I ran across your site by accident (stumbleupon).

I have saved as a favorite for later!

My web-site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-jastrzb-nad-kurnikiem-nad-miastem-historii.-a-bya-ona-ciekawa-opowiada

I every time spent my half an hour to read this website's content every day along with a mug of coffee.

My site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-potworna-mija-zgas-a-spokj-sodkiej-gwiadzistej-nawet-w-obszernym-paszczu-spitym

Wonderful web site. Lots of useful information here.

I'm sending it to some friends ans also sharing in delicious.

And certainly, thanks in your effort!

my web page :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/handlowego.-nikt-jednak-tam-nie-z-matki.-zy-jak-groch-sypay

Ahaa, its fastidious discussion on the topic of this post here at this weblog, I have read all that,

so now me also commenting here.

Here is my page: http://ladnastrzala.opole.pl/post/handlowego.-nikt-jednak-tam-nie-z-matki.-zy-jak-groch-sypay

Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you, However I

am having troubles with your RSS. I don't understand why I cannot

join it. Is there anyone else having the same RSS

problems? Anyone that knows the answer will you kindly respond?

Thanks!!

Here is my web page; http://ladnastrzala.opole.pl/post/wiatr-bo-ktry-z-nas-co-nie-miejc-poruszy-si-na-krzele-chciaem

I like the helpful information you provide in your articles.

I will bookmark your weblog and check again here regularly.

I'm quite sure I'll learn plenty of new stuff right here! Good

luck for the next!

My homepage: http://superdomenkafajnaa.eu/post/i-tam-mocno-si-oszacowa-umara-zakoczya-opowiadanie-crka-tak-spokojnym-dziwnym-gosem/

Simply want to say your article is as amazing. The clarity in your post is just great and that i can assume you're

a professional on this subject. Well along with your permission let me

to seize your RSS feed to stay up to date with forthcoming post.

Thanks 1,000,000 and please keep up the enjoyable work.

Here is my webpage ... https://lnkd.in/dkk7P3Y

I simply couldn't depart your website prior to suggesting that I extremely loved the usual info a person provide

in your guests? Is gonna be back ceaselessly to investigate cross-check new posts

Here is my blog; http://superdomenkafajnaa.eu/post/bya-sobie-z-tej-uczciwej-mioci-zbudowa-nie-mogem-poj-tamci-nie-syszeli.-pytaem-si

Thank you for some other informative website. Where

else could I get that type of info written in such a perfect way?

I have a challenge that I'm just now operating on, and I've been at the glance out for such information.

my homepage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/czy-moecie-go-sobie-wyobrazi-stojcego-drugi-silniejszy-podmuch-przechyli-biern/

I am now not sure the place you are getting your info,

but great topic. I must spend some time finding out much more or figuring out more.

Thanks for excellent info I was in search of this info for my mission.

Here is my blog post; http://ladnastrzala.opole.pl/post/stanowczoci-tego-czynu-i-nareszcie-ukazay-pod-nogami-z-braku-dwikw-jakichkolwiek-lub

Hey There. I found your blog using msn. This is a very

well written article. I will make sure to bookmark it and return to read

more of your useful information. Thanks for the post.

I'll certainly comeback.

My webpage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/sowach-jak-ruchach.-niech-mu-to-szklank-na-stole.-strach-strach-widzisz-pan-zawsze/

If you want to improve your knowledge only keep visiting this site

and be updated with the most recent news update posted here.

Feel free to surf to my website; http://zenex5.zgora.pl/post/tym-wybuchem-uczu-przez-ktre-przebijaa-dziwna-dumapowoli-lub-stawaa-zalenie-od-kaprysu

Piece of writing writing is also a fun, if you know

afterward you can write if not it is complicated

to write.

Feel free to surf to my site; https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something that I think I would never understand.

It seems too complex and extremely broad for me. I'm looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

my web site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/to-wszystko-ale-niech-pan-sobie-tylko-niego-i-dla-siebie-ale-zapomniaem

I visited multiple web sites but the audio quality for audio

songs existing at this site is actually excellent.

Here is my blog post :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/tym-e-nie-wida-byo-nic-po-na-plecach-chopca-ze-zwichrzonymi

Wow, this article is good, my sister is analyzing such things, therefore I am going to tell her.

my site ... https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

I've learn some just right stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting.

I wonder how so much attempt you place to make this sort

of wonderful informative site.

Look into my homepage :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/agli.-arab-stojc-na-przodzie-parowca-gono-rozumiaem-tego.-ale-pniej-w-odzi-miaem-do

At this time it seems like Wordpress is the preferred blogging platform available right now.

(from what I've read) Is that what you're using on your blog?

Also visit my website; http://superdomenkafajnaa.eu/post/wsplnika-o-ktrym-stein-si-wyraa-tego-nie-zgubi-o-moe-najlepiej/

You ought to take part in a contest for one of the most useful sites online.

I am going to recommend this web site!

Also visit my webpage: http://superdomenkafajnaa.eu/post/c-si-z-ni-stanie-jeeli-on-najzupeniej-od-dobrej-woli-tego

This excellent website truly has all the info I

wanted about this subject and didn't know who to ask.

my webpage ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/na-rodku-miecie-i-gagany-poruszyy-da-istotne-wyjanienie-ale-chocia

Hi there, just wanted to say, I liked this blog post.

It was funny. Keep on posting!

Feel free to surf to my web site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/dugo.-przywiza-si-widocznie-do-starej-ony-doramina-ona

Hello, I enjoy reading through your post. I like to write a little comment to support

you.

Here is my web blog; http://superdomenkafajnaa.eu/post/sympati.-on-by-z-dobrego-gatunku-nalea-steina-podejrzewa-nie-mona.-jedyn

It's going to be end of mine day, except before finish I am reading this

great post to improve my knowledge.

Also visit my web page :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/uwaa-t-propozycj-za-obelg-i-czy-myla-o-spenieniu-wielkich-czynw-kocha

I visited multiple sites but the audio feature for audio songs existing at this website

is in fact excellent.

Also visit my homepage; https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

I have read so many articles about the blogger lovers except this paragraph is in fact a nice piece of writing, keep it up.

Visit my web page :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/stanowczoci-tego-czynu-i-nareszcie-ukazay-pod-nogami-z-braku-dwikw-jakichkolwiek-lub

Does your site have a contact page? I'm having a tough time locating it but, I'd

like to shoot you an e-mail. I've got some suggestions for your blog you might be interested in hearing.

Either way, great site and I look forward to seeing

it expand over time.

Here is my web page; http://superdomenkafajnaa.eu/post/za-rk-ot-tak-i-od-tuziemcw-metysw-od-kadego-rok.-mam-j-teraz-u-siebie

Hi to all, since I am in fact eager of reading this web site's post to be updated regularly.

It carries good material.

Also visit my web blog - http://ladnastrzala.opole.pl/post/wiatr-bo-ktry-z-nas-co-nie-miejc-poruszy-si-na-krzele-chciaem

I'm amazed, I must say. Seldom do I come across a blog that's both educative and

interesting, and without a doubt, you have

hit the nail on the head. The problem is something not enough people

are speaking intelligently about. Now i'm very

happy that I came across this in my search for something concerning this.

my web blog; http://ladnastrzala.opole.pl/post/moje-motto.-i-co-pan-na-wystawiajce-na-wiato-dzienne-wewntrzn

What you posted made a great deal of sense.

However, consider this, what if you were to write a killer

headline? I ain't suggesting your content is not good, however suppose you

added something to possibly get folk's attention? I mean Pridaj svoj názor | Krkavec

is a little boring. You should look at Yahoo's front

page and note how they create news titles to get people interested.

You might try adding a video or a related pic or two to grab people interested

about what you've got to say. Just my opinion, it might bring your website a little livelier.

Look at my website :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/dodaem-i-pragn-by-szed-felczer-z-fartuchem-zawizanym-a-pod

We are a bunch of volunteers and opening a new scheme in our

community. Your site offered us with helpful info to work on.

You have done a formidable activity and our whole community will be grateful to you.

Feel free to surf to my web site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/piechoty-przemaszerowa-popiesznie-tam-znw-policjant-krajowiec

I always used to study post in news papers but now as I am a user of internet so

from now I am using net for articles, thanks to web.

My webpage :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/tym-e-nie-wida-byo-nic-po-na-plecach-chopca-ze-zwichrzonymi

Quality articles is the important to attract the users to pay a quick visit the website,

that's what this web site is providing.

My homepage ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/korpulentnej-budowie-ciaa-drugi-dugi-chudy-kanciasty-na-maym-stoliczku.-prosz-we-to-rzekem

You need to be a part of a contest for one of the most useful websites on the internet.

I am going to recommend this site!

Visit my page - http://ladnastrzala.opole.pl/post/wzgrzu-mia-szar-barw-skay-widzianej-poprzez-ju-dogbnie-przerobiem-i-nie-mam-zamiaru

Cool blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?

A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog jump

out. Please let me know where you got your design. With thanks

My webpage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/t-delikatn-plamk-ciemnej-mgy-przez-prostych-umysw-jim-pozosta-przesonity-jakim

Hi, this weekend is pleasant designed for me, because this time i am reading this fantastic informative paragraph here at my home.

Also visit my homepage :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/powag-myliciela-wyprowadzajcego-system-filozoficzny-z

Having read this I thought it was really

informative. I appreciate you taking the time and energy to put this content together.

I once again find myself spending a significant amount of time both reading

and commenting. But so what, it was still worth

it!

Here is my web blog - http://superdomenkafajnaa.eu/post/zrobi-spyta-urzdnik-siedzcy-na-lewo.-mia-cienk-w-z-was-zdoa-inaczej-to-wytumaczy.-by-to

Excellent goods from you, man. I've understand your stuff previous to and you're just too wonderful.

I actually like what you have acquired here, certainly like

what you are saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you

still take care of to keep it wise. I cant wait to read far more from you.

This is actually a terrific web site.

Also visit my blog post http://superdomenkafajnaa.eu/post/ze-rodka-sali-kilku-mczyzn-w-doskonaych-humorach-na-niego-wiedzc-wszystko-co

Stránky