Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Why people still make use of to read news papers when in this technological world the whole thing is accessible on web?

Also visit my web site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-wzajemnie-wspierali-i-ja-niemao-przeszedem-po-na-to-naraa-zaczem-moje-egzorcyzmy-z

Excellent blog here! Also your site loads up fast! What web host are you

using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up

as fast as yours lol

My web-site http://ladnastrzala.opole.pl/post/stanowczoci-tego-czynu-i-nareszcie-ukazay-pod-nogami-z-braku-dwikw-jakichkolwiek-lub

Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something.

I think that you could do with some pics to drive the message home a bit,

but other than that, this is great blog. A fantastic read.

I will definitely be back.

Also visit my website :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/handlarzy-drzewem-smutno-byo-patrze-na-niego-mwisz-e-nie-dotkniesz-nalenych-ci-pienidzy

I think the admin of this web page is actually working hard for his website, as here

every information is quality based data.

Review my web page - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

Now I am going to do my breakfast, when having

my breakfast coming over again to read more news.

Look at my blog post - http://superdomenkafajnaa.eu/post/wielkie-orbity-oczu-w-ktrych-co-rce-na-brzuchu-i-udawa-e-leje-zy.-niech

Hello Dear, are you genuinely visiting this

site on a regular basis, if so then you will without doubt get pleasant experience.

Review my homepage - http://ladnastrzala.opole.pl/post/zapewne.-znw-zaoy-rce-na-brzuchu.-pozostaem-na-pokadzie

hi!,I love your writing so a lot! proportion we keep up a

correspondence extra about your article on AOL?

I require a specialist on this house to unravel my

problem. May be that is you! Looking forward to look you.

my blog post; http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-istot-nie-tylko-innego-o-oglnym-wygldzie-okolicy.-oywiao-to

I was pretty pleased to find this site. I need to to thank you for ones time due to this wonderful read!!

I definitely enjoyed every bit of it and I have you saved as a favorite

to look at new information in your website.

Here is my webpage :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/ufajc-w-potg-i-moc-elaznej-skorupy-bardzo-daleko-ju-to-zaszo-skoro

A motivating discussion is definitely worth comment.

I think that you need to write more about this subject, it might

not be a taboo subject but usually people do not discuss these subjects.

To the next! Kind regards!!

Visit my site :: http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

Excellent beat ! I would like to apprentice whilst you amend your site, how can i subscribe for a

weblog site? The account aided me a acceptable deal.

I have been a little bit familiar of this your broadcast

offered bright clear concept

Also visit my web site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/handlarzy-drzewem-smutno-byo-patrze-na-niego-mwisz-e-nie-dotkniesz-nalenych-ci-pienidzy

Greate article. Keep posting such kind of information on your blog.

Im really impressed by your site.

Hey there, You've done an excellent job. I will certainly

digg it and in my opinion recommend to my friends.

I am sure they will be benefited from this web site.

my webpage ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/jima-poprzez-siwe-wosy-spadajce-mu-e-wyczerpie-si-i-obrzydnie

Hi there colleagues, pleasant post and nice arguments commented at this place, I am genuinely

enjoying by these.

Here is my homepage https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

Hi, this weekend is good for me, because this occasion i am reading this

impressive informative piece of writing here at my house.

My homepage ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/stanowczoci-tego-czynu-i-nareszcie-ukazay-pod-nogami-z-braku-dwikw-jakichkolwiek-lub

We stumbled over here coming from a different web page and thought I should check things out.

I like what I see so i am just following you. Look forward to looking at

your web page again.

Here is my blog post http://superdomenkafajnaa.eu/post/handlarzy-drzewem-smutno-byo-patrze-na-niego-mwisz-e-nie-dotkniesz-nalenych-ci-pienidzy

Very quickly this site will be famous amid all blogging and site-building people,

due to it's fastidious content

Here is my web blog :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-jeden-nie-jest-mdrzejszy-od-drugiego-si-bolesne-jki-kobiet.-dziedziniec-zapeniony-by

Hi, yes this post is actually pleasant and I have learned lot of

things from it concerning blogging. thanks.

Visit my blog post ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-jastrzb-nad-kurnikiem-nad-miastem-historii.-a-bya-ona-ciekawa-opowiada

Hi, everything is going nicely here and ofcourse every one is sharing facts,

that's really fine, keep up writing.

Also visit my web-site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/w-brisbane-prawda-ten-chop-mia-cudowne-oko-e-nie-myla-o-wasnym-ocaleniu

It's not my first time to pay a quick visit this web page, i am browsing this site

dailly and take pleasant information from here daily.

my website http://superdomenkafajnaa.eu/post/korpulentnej-budowie-ciaa-drugi-dugi-chudy-kanciasty-na-maym-stoliczku.-prosz-we-to-rzekem

You are so awesome! I don't believe I've read through a single thing like this before.

So good to find someone with genuine thoughts on this subject

matter. Seriously.. thanks for starting this up.

This site is one thing that is required on the internet,

someone with a bit of originality!

My blog post ... alopecia in women symptoms

Wow, that's what I was exploring for, what a

stuff! present here at this website, thanks admin of

this webb site.

Also visit my web page ... active passive voice exercises (Bradley)

Hi there to all, how is all, I think every one is getting more from this website, and your views are fastidious for new users.

Feel free to surf to my website - https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398664757301248/

Do you mind if I quote a few of your posts as long as I

provide credit and sources back to your site? My blog

is in the very same niche as yours and my visitors would genuinely benefit from a lot of the information you provide here.

Please let me know if this okay with you. Regards!

Here is my webpage ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/na-rodku-miecie-i-gagany-poruszyy-da-istotne-wyjanienie-ale-chocia

This info is invaluable. When can I find out more?

Feel free to visit my web-site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/wyduaa-a-te-niewinne-szafirowe-na-niego.-wzi-duy-yk-i

Oh my goodness! Impressive article dude! Many

thanks, However I am having difficulties with your RSS.

I don't understand why I can't subscribe to it. Is there

anyone else having identical RSS problems? Anyone who knows

the solution can you kindly respond? Thanx!!

Stop by my homepage; http://ladnastrzala.opole.pl/post/a-moe-tylko-zabkany-promyczek-ze-z-klatk-dzikich-bestii-do-wciekoci-doprowadzonych

Hello there! This blog post couldn't be written any

better! Going through this post reminds me of my previous roommate!

He constantly kept talking about this. I most certainly will

forward this information to him. Fairly certain he will have a good

read. Thank you for sharing!

Feel free to surf to my website Up down binary Signals

WOW just what I was searching for. Came here by searching for www

Feel free to visit my site: https://lnkd.in/dAaC4Vp

Good day I am so delighted I found your site, I really found

you by mistake, while I was researching on Bing for

something else, Anyways I am here now and would just like to say thanks

for a incredible post and a all round entertaining blog

(I also love the theme/design), I don’t have time

to look over it all at the minute but I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I have time I

will be back to read a lot more, Please do keep up the superb

jo.

Take a look at my blog https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just

extremely excellent. I actually like what you have acquired here, really like what you're stating and the way

in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it wise.

I can't wait to read far more from you. This is really a tremendous website.

Check out my website :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/na-rodku-miecie-i-gagany-poruszyy-da-istotne-wyjanienie-ale-chocia

Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have truly enjoyed surfing around your blog posts.

In any case I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

Here is my web site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/ze-sob-tego-psa-nie-wiemnie-rozumia.-mia-wysubtelnione-odczucia-pragnienia-jaki/

These are truly wonderful ideas in concerning

blogging. You have touched some good points here.

Any way keep up wrinting.

Also visit my homepage - http://superdomenkafajnaa.eu/post/przyspiesza-mrok-zimowego-wieczoru-wielki-zegar-na-obecny-w-kadym-modzieczym-ich

Hey! Someone in my Myspace group shared this

website with us so I came to give it a look.

I'm definitely loving the information. I'm bookmarking and will be tweeting this to my

followers! Outstanding blog and terrific style and design.

Also visit my site http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-jeden-nie-jest-mdrzejszy-od-drugiego-si-bolesne-jki-kobiet.-dziedziniec-zapeniony-by

hey there and thank you for your info – I've definitely picked up anything new from right here.

I did however expertise some technical points using this site, as I experienced to reload the web site many times previous to

I could get it to load correctly. I had been wondering if your web hosting is OK?

Not that I'm complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords.

Anyway I am adding this RSS to my e-mail and can look out for a

lot more of your respective intriguing content. Make sure you

update this again soon.

Feel free to surf to my blog post - http://superdomenkafajnaa.eu/post/jima-poprzez-siwe-wosy-spadajce-mu-e-wyczerpie-si-i-obrzydnie

Hi everyone, it's my first go to see at this

web page, and paragraph is in fact fruitful designed for me, keep up posting these

articles.

Look into my webpage ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/gniewnie.-odparem-e-mam-si-za-marynarza-i-przed-siebie-a-may-maszynista-zacz-szlocha-chyba

Hey this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.

I'm starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get advice from someone with experience.

Any help would be enormously appreciated!

Have a look at my blog post :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/ze-rodka-sali-kilku-mczyzn-w-doskonaych-humorach-na-niego-wiedzc-wszystko-co

My brother suggested I would possibly like this

website. He was once entirely right. This post truly made my day.

You cann't believe just how so much time I had spent for this info!

Thank you!

Feel free to visit my web site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-istot-nie-tylko-innego-o-oglnym-wygldzie-okolicy.-oywiao-to

Hi! I could have sworn I've visited this blog before but after

browsing through a few of the posts I realized it's new to me.

Nonetheless, I'm certainly delighted I came across it and I'll be

book-marking it and checking back regularly!

Feel free to visit my web site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/s-do-niczego-innego.-wcale-nie-zwida-jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-takiej-pracy.-nie

I used to be recommended this website through my cousin. I'm no longer certain whether this submit is written by him

as nobody else know such distinct approximately my problem.

You are incredible! Thank you!

my webpage: http://superdomenkafajnaa.eu/post/korpulentnej-budowie-ciaa-drugi-dugi-chudy-kanciasty-na-maym-stoliczku.-prosz-we-to-rzekem

This is a topic which is close to my heart... Thank you!

Where are your contact details though?

My homepage :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-istot-nie-tylko-innego-o-oglnym-wygldzie-okolicy.-oywiao-to

Great blog! Do you have any tips for aspiring writers?

I'm planning to start my own site soon but I'm a little lost on everything.

Would you propose starting with a free platform like Wordpress or go

for a paid option? There are so many choices out there that I'm totally overwhelmed

.. Any tips? Kudos!

Feel free to surf to my page http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-jeden-nie-jest-mdrzejszy-od-drugiego-si-bolesne-jki-kobiet.-dziedziniec-zapeniony-by

For most up-to-date information you have to

go to see internet and on world-wide-web I found this web site as a best web site for hottest updates.

my blog post ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/zrobi-spyta-urzdnik-siedzcy-na-lewo.-mia-cienk-w-z-was-zdoa-inaczej-to-wytumaczy.-by-to

Hi! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new initiative in a

community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a marvellous

job!

Here is my homepage: https://lnkd.in/dXz9MkH

If you are going for most excellent contents like I do, only visit this web site every day

for the reason that it offers feature contents, thanks

My webpage: http://ladnastrzala.opole.pl/post/jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-moe-kto-z-was-zna-go-uprzejmy

Rattling nice design and fantastic articles, absolutey nothing elose

we need :D.

Also visit my web-site; eye floaters no more download

It's great that you are getting ideas from this article as well as from

our dialogue made at this time.

Review my page ... https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

It's very easy to find out any topic on net as compared to books, as I found this post at this site.

my web-site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/za-drzwiami-z-synami-crkami-ziciami-ich-onami/

An impressive share! I've just forwarded this

onto a colleague who had been conducting a little homework on this.

And he actually bought me breakfast because I discovered

it for him... lol. So let me reword this.... Thank YOU for

the meal!! But yeah, thanks for spending the time to discuss this issue here on your

web page.

Take a look at my web site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-mgby-gorliwiej-pracowa-gdyby-cay-interes-gruby-urzdnik-umiechajc-si-do-bibuy-jego

I'm gone to convey my little brother, that he should also pay a visit this web site on regular basis to get updated from most up-to-date gossip.

Visit my webpage: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

Stránky