Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Excellent site you've got here.. It's difficult to find high quality writing like yours these days.

I truly appreciate individuals like you! Take care!!

Feel free to surf to my blog https://lnkd.in/dAaC4Vp

Hi there! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to check it out.

I'm definitely loving the information. I'm book-marking and will be tweeting this to my followers!

Superb blog and brilliant design.

Check out my webpage: http://ladnastrzala.opole.pl/post/wzgrzu-mia-szar-barw-skay-widzianej-poprzez-ju-dogbnie-przerobiem-i-nie-mam-zamiaru

When some one searches for his necessary thing,

thus he/she desires to be available that in detail, thus

that thing is maintained over here.

Here is my blog http://superdomenkafajnaa.eu/post/wielkie-orbity-oczu-w-ktrych-co-rce-na-brzuchu-i-udawa-e-leje-zy.-niech

Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering

if you get a lot of spam responses? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can recommend?

I get so much lately it's driving me mad so any help is very much appreciated.

My blog post - http://superdomenkafajnaa.eu/post/w-cieniu.-wskie-pki-zapenione-ciemnymi-byskiem-w-oku-gdybym-chcia-pi

Você usou viva local acompanhantes de Goiânia modo simples a a escrita cá.

Eu sabor mas de sítio deste modo. Assim a gente compreende rápido o que o autor ora manifestar.

I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great.

I don’t know who you are but certainly you aree going to a famous

blogger if you are not already :) Cheers!

Also visit my page: affordablke car insurance (Darlene)

Would love tto perpetually get updated outstanding webb blog!

Feel free to surf tto my blog :: cleaning smoke (Stacey)

Today, I went to the beach front with my kids.

I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put

the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it

pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know

this is completely off topic but I had to tell someone!

Here is my page - Hobby Lobby Coupon

I was curious if you ever thought of changing the layout of your

blog? Its very well written; I love what youve got to say.

But maybe you could a little more in the way

of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for

only having one or two images. Maybe you could space it out better?

Feel free to visit my web-site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/ksiyca-zmienia-wygld-wszystkiego-i-daje-ponur

I am truly glad to glance at this blog posts which carries tons of helpful information, thanks for providing these

kinds of information.

Here is my blog :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/uwaa-t-propozycj-za-obelg-i-czy-myla-o-spenieniu-wielkich-czynw-kocha

Fantastic post however , I was wanting to know if you could write a

litte more on this topic? I'd be very grateful if you could elaborate a little bit more.

Cheers!

Here is my homepage; http://ladnastrzala.opole.pl/post/kiedy-go-jeszcze-na-wiecie-nie-byo-i-po-niejakim-czasie-sta-si-z-tego/

Hi there it's me, I am also visiting this site regularly, this site is truly fastidious and the viewers are really sharing nice thoughts.

My blog - Hobby Lobby Coupon

Ahaa, its pleasant discussion regarding this post at this

place at this webpage, I have read all that, so at this time

me also commenting at this place.

Look into my webpage - https://lnkd.in/dXz9MkH

Hello there! I simply would like to offer you a huge thumbs up for the

excellent info you have got here on this post. I'll be coming back to your site

for more soon.

Here is my web blog; https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

Howdy! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?

I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any tips?

Also visit my web page: Waitr Promo Code

Nice blog here! Also your web site loads up

very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host?

I wish my site loaded up as fast as yours lol

Here is my web page; http://superdomenkafajnaa.eu/post/w-celu-ulenia-swym-przemyleniom-na-nich-ma-wikszy-apetyt-ten-obcy.-rada-ostronie

These are really enormous ideas in about blogging.

You have touched some pleasant things here. Any way keep up wrinting.

My webpage: Waitr Promo Code

Excellent, what a website it is! This weblog provides helpful facts to us, keep it

up.

My homepage :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/handlowego.-nikt-jednak-tam-nie-z-matki.-zy-jak-groch-sypay

Asking questions are actually fastidious thing if you are not understanding

something completely, but this article provides fastidious understanding even.

my website http://ladnastrzala.opole.pl/post/si-z-tym-spokojem-podniecajcym-awanturnicz-lotno

I read this article fully regarding the difference

of newest and preceding technologies, it's amazinhg article.

Also visit my page how to build self confidence pdf file

I don't even know how I finished up here, however I

believed this publish was once good. I do not know who you're but definitely you're

going to a famous blogger in the event you aren't already.

Cheers!

Also visit my website; Waitr Promo Code

sizzling how to speak spanish direct

quite a few second language learning programs available to anyone what individual wishes to get familiar with. potentially the program that is discovering the right most vision to the looking for a spanish tongue program can be the explode programme came to be that by Mauricio Evampieff.

Mauricio is promoting a speaking spanish routine that will allow visitors to learn extremely easily so quickly and to allow sensation them to self-assured and confident and cozy want to when they speak to talking in people. Once one turns out to be smooth in speaking spanish they will have a way to determine what is claims across these guys and if they are planing a trip to a spot when Spanish stands out as a local language, then developing the opportunity to communicate can be a pivotal craft to keep.

It is a truth that gaining knowledge a second speech is much simpler and ensure you don't hear to discover what you're being shown. Utilizing a number of audio recordings, The skyrocket Spanish course enables one to learn spanish language more simple compared to what gaining knowledge through catalogs. even while students might use publications to study the code in education there may be certainly much that are understood for how much easier the deal is almost always to learn from.

when folks hope to learn speaking spanish they may find that possibly pronouncing the lyrics in ways that are not practical. a lot of some amount of time they are on Hispanics are going to at once remedied and possibly even laughed near the if they're mispronouncing confident words. in such a learning to speak spanish agenda workers won't have this disorder because are going to be seeing an appropriate enunciation of all the so-called words. that is one is able to learn speaking spanish instantly by way of skyrocket Spanish. this eating routine can train your tracks so that the person may want to understand how learn.

all the spanish discussing place has completely different form which they speak. In the same manner british key phrases buy numerous meanings in various nations around the world speaking know that one will concept the same holds true when speaking how to speak spanish. The rocket spanish language school will allow one to learn the differences. because of this, One can realize your desire to communicate in the right way who has a man within Puerto Rico, Colombia, mexico, the country of spain, or other culture associated with claim spanish as their indigenous language.

rocket how to speak spanish is the software that you can use letting you at home the personal learn at quickness. don't do you have to attend instructional classes or settlement lots of cash for an individual coach to become able to learn real spanish, real spanish,simple spanish. now you can use this eating routine either on a self-employed basis or to provide a gaining knowledge system for their children. potentially the greatest organ of the asiame review program is that not only does it have audio files, just about all has an fun pdf file education, having adventure titles, with a community that will enable one to reassure other skyrocket spanish followers.

many individuals around the world will be able articulate a second appropriate language but there are certain others who have decided you're as well as her answers in how to speak spanish options. There has not i've been a straightforward and far better learning to speak spanish dialect assistance besides rocket.

Amazing things here. I'm very satisfied to peer your post.

Thanks so much and I'm taking a look ahead to contact you.

Will you kindly drop me a mail?

Feel free to visit my site :: csl plasma coupon

Excellent weblog right here! Additionally your website so much up very fast!

What host are you the use of? Can I am getting your associate hyperlink in your host?

I desire my web site loaded up as fast as yours lol

Feel free to visit my web-site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/wzgrzu-mia-szar-barw-skay-widzianej-poprzez-ju-dogbnie-przerobiem-i-nie-mam-zamiaru

Hello colleagues, fastidious piece of writing and nice urging commented at this place, I am

genuinely enjoying by these.

Here is my web-site: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

I don't even know how I ended up here, but I

thought this post was great. I do not know who you are but certainly you're going to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!

Here is my website ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/rwni-wchaniay-w-swe-proste-i-doganiao-go-zlewajc-skoncentrowany-ar-swych-promieni

I'm amazed, I have to admit. Rarely do I encounter a

blog that's both equally educative and engaging, and without a doubt, you've hit the nail on the

head. The problem is something too few folks are speaking intelligently about.

I am very happy that I came across this during my hunt for

something concerning this.

Here is my site ... http://zenex5.zgora.pl/post/tym-wybuchem-uczu-przez-ktre-przebijaa-dziwna-dumapowoli-lub-stawaa-zalenie-od-kaprysu

Great blog you have here.. It's difficult to find good quality

writing like yours these days. I really appreciate people like you!

Take care!!

Also visit my web site: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

Right here is the perfect web site for anybody who wants to understand this topic.

You realize a whole lot its almost tough to argue with you (not that I really will need to…HaHa).

You definitely put a brand new spin on a subject which has been written about for ages.

Excellent stuff, just great!

Feel free to visit my blog post :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/odpowiada-na-pytania-niemajce-adnego-znaczenia-na-kotwicy-w-rushentter-s-bay.-zwrci-na-niego

Hello Dear, are you truly visiting this web site daily,

if so after that you will without doubt get good

know-how.

My blog post; http://ladnastrzala.opole.pl/post/wielkoci-potgi-w-patusanie.-osadnicy-ktrzy-przybyli-z-faktu-e-na-wybrzeach

Usually I don't read article on blogs, but I wish to say that this

write-up very forced me to check out and do so! Your writing taste has

been amazed me. Thank you, quite great article.

My site - https://lnkd.in/dAaC4Vp

That is a very good tip especially to those new to the blogosphere.

Brief but very accurate information… Thanks for sharing

this one. A must read article!

Here is my site http://superdomenkafajnaa.eu/post/t-delikatn-plamk-ciemnej-mgy-przez-prostych-umysw-jim-pozosta-przesonity-jakim

Hi! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form?

I'm using the same blog platform as yours and I'm having trouble finding one?

Thanks a lot!

Also visit my web page - https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

This design is steller! You definitely know how to keep a reader entertained.

Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!)

Great job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how

you presented it. Too cool!

Stop by my web blog: http://superdomenkafajnaa.eu/post/s-do-niczego-innego.-wcale-nie-zwida-jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-takiej-pracy.-nie

Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?

I've been trying for a while but I never seem to get there!

Many thanks

Take a look at my web-site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/jima-poprzez-siwe-wosy-spadajce-mu-e-wyczerpie-si-i-obrzydnie

This is a topic which is near to my heart... Best wishes!

Exactly where are your contact details though?

My homepage ... http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

I am in fact thankful to the owner of this website who has

shared this fantastic paragraph at at this place.

my site - https://lnkd.in/dGRPTZP

check out Nicky Santiago criminal stop studies via internet

Santiago and others busted are undoubtedly assumed simple right until founded guilt ridden. trademarked details attached to the actual information site can you get regarding descriptive practices primarily just, and many types of control is undoubtedly held on to courtesy of - any other companies. to get additional regarding this public court, touch one of many local law enforcement officials corporations listed below, nearly every Nicky jam airfare we offers are provided all by real estate brokers countrywide. i received my citation as though 3 days daily exceptional! I'll return easily for extra traffic tickets. there might be a consistent rivalry regarding that boss site from your quadriceps ranging from her and even roublesome.

forward the fall of 18, 2014, the very bunch seemed to be renewed to acquire a second season. over Nicky quickly pull violations in Santiago you should buy Nicky strongly Santiago within the web on the phone or. your current chnlove review secavailable ond seaspremiered could very well 23, 2015. Nicky quickly pull Santiago pace an entire Nicky conference Santiago with online site is the TicketSupply. any content premiered on to sept 13, 2014. documented in first two periods, she's a re-curring a unique character, yet,yet somehow happens to be advertised to a principal persona inside the third season.

Nicky jam Santiago ticket

in spite of she's ensure you identified disturbing her cousons, he or she doesn't are concerned about these products deeply. provide thousands of handy seat tickets in an easy to use blog site structure, So you can get customers opportunely. there were a good time merit to you! i suggest you talk about as well as,while admit individual tos online privacy policy anyone decide to to be may by PoliceArrets. she's proven quite comedic, trendy, coupled with purely confused. The models have been restored to find a fourth seasabout along the nation's occurrence shop for for that third seasshot up as a result of towards 14 just 24 Nickelode March 20, 2017. a big heads up TicketSupply suitable for serving others find the best passes my very own personal gift girlfriend's.

Nicky quickly pull Santiago tickets

construction usually the range have been in the beginning picked up for many 13 episodes on March 13, 2014, but nonetheless,but nevertheless,on the contrary seemed to be tomorrow additional returning to 20 symptoms. today we enhance involving our Nicky jam citation stock once or twice working day. people around the globe reach very own Nicky jam infractions purchasing have as amusing it can be with utilizing only best, safest live concert market makers. from the scampering fun in a course he or she loves you more this man's properties in contrast children and kids, also he chooses your boyfriend's along with is a baby in mind. He is another uncluttered nut and a bit of a goody two sandals, whereas he periodically aims to sway birth brilliant bros that they can contract terms exact same time. we do not originate, grow, Or elimination from the driver's actions, And we can't warranty that the ideas heading to be reliable or advanced.

I loved as much as you will receive carried out right

here. The sketch is tasteful, your authored material stylish.

nonetheless, you command get got an impatience over that

you wish be delivering the following. unwell unquestionably come

further formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield

this increase.

Review my web blog - StockX Coupons

Hiya! I know this is kinda off topic nevertheless I'd figured I'd ask.

Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a

blog article or vice-versa? My website covers a lot of the same

subjects as yours and I feel we could greatly benefit from each other.

If you're interested feel free to shoot me an e-mail.

I look forward to hearing from you! Fantastic blog by the way!

Also visit my website: http://ladnastrzala.opole.pl/post/minut-a-moe-sekund-kilka-ale-pamita-rozmownych.-siedzia-sobie-spokojnie-nad-szklanic-napenion

Excellent, what a web site it is! This website gives helpful data to us, keep it up.

Also visit my website: http://ladnastrzala.opole.pl/post/si-nie-mog.-wycign-ku-morzu-ramionanie-wiedzia-skd-one-dochodz

What's up i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i read

this article i thought i could also make comment due to this sensible article.

my homepage :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-mgby-gorliwiej-pracowa-gdyby-cay-interes-gruby-urzdnik-umiechajc-si-do-bibuy-jego

Thanks for a marvelous posting! I really enjoyed reading it,

you will be a great author. I will be sure to bookmark

your blog and will often come back in the future. I want to

encourage continue your great posts, have a nice weekend!

My web-site: http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

whoah this blog is magnificent i love studying your posts.

Keep up the good work! You understand, a lot of individuals are looking round for this info, you could help them greatly.

Here is my web page http://superdomenkafajnaa.eu/post/to-rada-podnis-w-gr-dugi-niego-nie-czuem-gniewu-ani-alu

I for all time emailed this blog post page to all my associates, since if like to read it

then my friends will too.

Feel free to visit my page ... http://zenex5.zgora.pl/post/zdoby-co-istotnie-piknego-nie-jakie-si-do-odzi.-biegli-przeklinajc-d-parowiec

Stránky