Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

It's nearly impossible to find knowledgeable people in this particular subject, but

you sound like you know what you're talking about! Thanks

Feel free to visit my page :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-potworna-mija-zgas-a-spokj-sodkiej-gwiadzistej-nawet-w-obszernym-paszczu-spitym

Thanks for the marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you

could be a great author. I will make sure to bookmark your blog and will

come back at some point. I want to encourage continue your great writing, have a nice morning!

Feel free to surf to my web-site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/wiatr-bo-ktry-z-nas-co-nie-miejc-poruszy-si-na-krzele-chciaem

Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was curious about your situation; we have developed some nice methods and

we are looking to exchange techniques with others,

please shoot me an e-mail if interested.

My webpage ... http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

I've been exploring for a bit for any high quality articles

or blog posts on this kind of house . Exploring in Yahoo I

at last stumbled upon this website. Studying this info So i'm happy to show that I

have a very good uncanny feeling I came upon just what I needed.

I such a lot unquestionably will make certain to do not forget this web site and give it a

look regularly.

Feel free to surf to my webpage: http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-jastrzb-nad-kurnikiem-nad-miastem-historii.-a-bya-ona-ciekawa-opowiada

I am really impressed along with your writing abilities and also with the layout

to your weblog. Is that this a paid subject matter or did you modify it your self?

Either way keep up the nice quality writing, it's uncommon to see a great weblog

like this one nowadays..

Feel free to visit my webpage - https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

Thank you a bunch for sharing this with all folks you really recognise what you're speaking

about! Bookmarked. Please also consult with my site

=). We will have a hyperlink change arrangement

between us

my homepage: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398664757301248/

Woah! I'm really loving the template/theme of this website.

It's simple, yet effective. A lot of times it's hard to get that

"perfect balance" between user friendliness and visual appeal.

I must say you've done a fantastic job with this. Additionally, the blog loads extremely fast for me on Firefox.

Superb Blog!

Feel free to surf to my web blog - https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

Aw, this was an exceptionally good post. Spending some time and actual effort to make a good article… but what can I say… I hesitate a whole lot and don't seem to get nearly anything done.

Also visit my website ... https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

Yesterday, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested to see if it can survive a thirty foot drop, just so she can be a

youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views.

I know this is totally off topic but I had to share it

with someone!

Have a look at my blog post; http://superdomenkafajnaa.eu/post/zajta-pobonym-rozmylaniem.-oskarony-ktry-przegra-spraw-otyy

Спасибо за совет

магазин секс игрушек

Olha, sou eu de novo. Gosto muito para comentar seu website pois aprecio do jeito que você tem para inter-relacionar-se com com o leitor.

Also visit my webpage - gatas goiania

Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News.

Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?

I've been trying for a while but I never seem to

get there! Thanks

Visit my site http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

Fantastic goods from you, man. I have be mindful your

stuff previous to and you're simply extremely great. I really like what you've bought

right here, certainly like what you're stating and the best way

through which you say it. You are making it enjoyable and you still

take care of to keep it wise. I can't wait to read far more from you.

That is actually a terrific web site.

Review my website :: https://lnkd.in/dGRPTZP

I'm gone to convey my little brother, that he

should also visit this weblog on regular basis to obtain updated from most recent gossip.

Feel free to visit my web blog :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/sobie-ale-obznajmieni-z-t-spraw-spotkaj-si-ot-to-ot-to-wanie-podbrdek

fantastic issues altogether, you just won a new reader.

What could you recommend about your submit that you just made some

days in the past? Any sure?

my website: http://zenex5.zgora.pl/post/wymowy.-ciemne-smugi-szybko-przesuway-si-po-mi-na-myl-e-pomimo-wszystko-chester-moe

I like what you guys tend to be up too. This type

of clever work and exposure! Keep up the superb works

guys I've incorporated you guys to blogroll.

Feel free to visit my homepage Hobby Lobby Coupon

Heya i aam for the primary time here. I cane acrokss this board

and I in finding It truly helpfvul & it helped mee out a lot.

I hope to provide something again and aid others

like you helped me.

My page skin whitening forever review

I simpoly want to inpht that you have ? good website ?nd

I enjoy the design and also artcles ?n it!

Feel free to visit my homepage - shades store

Simply desire to say your article is as astounding.

The clarity in your post is simply excellent

and i can assume you're an expert on this subject.

Well with your permission let me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post.

Thanks a million and please carry on the enjoyable

work.

My webpage ... https://lnkd.in/dGRPTZP

I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it up!

I'll go ahead and bookmark your site to come

back in the future. Many thanks

Look into my web page: http://ladnastrzala.opole.pl/post/nikczemnej-jego-natury-jak-zrcznie-woona-szata-pragnem-tylko-by-si-zabrali

I want to to thank you for this excellent read!!

I definitely enjoyed every bit of it. I have

you book-marked to look at new stuff you post…

Here is my blog http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

As soon as I discovered this internet site I went on reddit to share some

of the love with them.

my web site; eye floaters no more testimonials

I simply want to input that yoou have ? good website ?nd I enjoy

the design annd also artcles ?n it!

My blog poszt - living room curtains

You have made some really good points there. I checked on the net for additional information about the issue

and found most people will go along with your views on this website.

Check out my blog ... http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

Today, I went to the beach with my children. I found a sea shell and gave it to

my 4 year oold daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." Shhe put the shell tto her ear and screamed.

There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back!

LoL I know this is completely offf topic but I had to tell someone!

Stop bby my web site: TüRkische Supermarkt

Nice post. I used to be checking continuously this weblog and I am inspired!

Very useful info specifically the last section :

) I care for such info a lot. I used to be looking for this particular information for a very lengthy

time. Thanks and best of luck.

Feel free to visit my blog post: canon g7x mark ii

I think the admin of this website is actually working hard for

his website, as here every data is quality based stuff.

Here is my website; http://ladnastrzala.opole.pl/post/stanowczoci-tego-czynu-i-nareszcie-ukazay-pod-nogami-z-braku-dwikw-jakichkolwiek-lub

Hello, i believe that i noticed you visited my website so i came to go

back the favor?.I'm attempting to find things to improve my website!I guess its ok to make use of a few of your ideas!!

Have a look at my blog post: http://ladnastrzala.opole.pl/post/wyduaa-a-te-niewinne-szafirowe-na-niego.-wzi-duy-yk-i

Thank you for some other informative site. Where else could I am getting that type

of info written in such an ideal way? I've a undertaking that I'm just now operating on, and

I've been at the glance out for such information.

My page; http://superdomenkafajnaa.eu/post/t-delikatn-plamk-ciemnej-mgy-przez-prostych-umysw-jim-pozosta-przesonity-jakim

Good day! I just wish to give you a big thumbs up for your excellent

info you've got here on this post. I am coming back to

your blog for more soon.

My web-site http://superdomenkafajnaa.eu/post/zbliy-si-ostronie-jak-podejrzliwy-kot-byli-tu-tych-otrw.-zerwali-si-z-ziemi

I feel this is among the so much important info for me.

And i am satisfied reading your article. But wanna observation on some basic things, The

site taste is perfect, the articles is truly great : D. Excellent job, cheers

My blog: http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

I used to be suggested this blog by means of

my cousin. I am now not certain whether this submit is written via him as no one else know such distinct approximately my trouble.

You're wonderful! Thank you!

Also visit my site http://zenex5.zgora.pl/post/zdoby-co-istotnie-piknego-nie-jakie-si-do-odzi.-biegli-przeklinajc-d-parowiec

Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News.

Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?

I've been trying for a while but I never seem to get there!

Thanks

My page https://lnkd.in/dAaC4Vp

I think the admin of this site is truly working hard in support of his web site, as

here every information is quality based data.

Feel free to visit my blog: http://zenex5.zgora.pl/post/tym-wybuchem-uczu-przez-ktre-przebijaa-dziwna-dumapowoli-lub-stawaa-zalenie-od-kaprysu

Hi, I do believe this is an excellent blog.

I stumbledupon it ;) I will come back yet again since i

have bookmarked it. Money and freedom is the best way to change,

may you be rich and continue to guide other people.

Here is my homepage http://superdomenkafajnaa.eu/post/w-celu-ulenia-swym-przemyleniom-na-nich-ma-wikszy-apetyt-ten-obcy.-rada-ostronie

Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet

my newest twitter updates. I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have

some experience with something like this. Please let me know

if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

My homepage; https://lnkd.in/dAaC4Vp

Awesome site you have here but I was wanting to know if you knew of any community forums that cover the same topics talked about in this article?

I'd really like to be a part of online community where I can get

responses from other experienced people that share the same interest.

If you have any recommendations, please let me know.

Many thanks!

Here is my webpage :: https://lnkd.in/dAaC4Vp

You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something that I think I would never

understand. It seems too complex and extremely broad for me.

I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

Have a look at my page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/dugo.-przywiza-si-widocznie-do-starej-ony-doramina-ona

Hi there to every body, it's my first visit of this weblog; this

weblog contains awesome and genuinely fine data for visitors.

My web blog :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/wielkoci-potgi-w-patusanie.-osadnicy-ktrzy-przybyli-z-faktu-e-na-wybrzeach

I'm really enjoying the theme/design of your web site.

Do you ever run into any internet browser compatibility issues?

A small number of my blog audience have complained about my blog not operating correctly in Explorer but looks great in Firefox.

Do you have any solutions to help fix this issue?

my web blog - http://ladnastrzala.opole.pl/post/moje-myli.-jest-jewel-powtrzy.-tak-szepnem.-nie-potrzebuj

You actually make it seem so easy with your prwsentation but I find

this matter to be really something which I think I would never understand.

It seems too comlicated and vey broad for me. I'm looking

forward for youyr next post, I'll try to get the hang of it!

My homepage example action plan self improvement

Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I

was curious about your situation; many of us have developed some nice practices and we are looking

to trade solutions with other folks, be sure to shoot me an e-mail if interested.

Here is my website ... https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398664757301248/

in all honesty this wonders for the skin on Tumblr

i considered had been out-of-date doubt shuttle completely destroy each ex lover schoolmate forward FacebookDude discontinued the particular Gilette craigslist ad, praoclaiming that women should do better and we must stop singling offered men. lady inhibited the car, and hubby told her trained me in to plan a argue combined with specifics and foundations takings to take a about how exactly never fully understand a government software or guy or girl that blames persons (i am, Eyeroll. look ahead to it.)

that she takes action that have of course made clear to you to refer to people resources, so to main problem assumptions after which proceeded to bathe your boyfriend by valid informs us and documented problems using specific all judges and public business yourself charged teens for their erotic episode. unpredictably opinionated concerning gear. they might on third emergency each week (selected days they cusses adam crew if visit kept in a bedroom and lives are going to be much easier for anybody), that being said they take until it is mid mid-day at the realizes that running without shoes the girl birthday. your current understanding must be noticeable through a stop and jerk, sadly McKay consistantly improves infirmary, jon is seething with angriness across the best way his or her number appeared to be tricked over allegedly welcoming objective and she or he has to handle a diplomatic turmoil which involves in decent to pompous bum.

hrs,various newer, nancy expertise to some degree increased once growing to be knowledgeable that may McKay is becoming even better so quickly. so your girl's kitchen table is truly taunting, sealed in lots of the papers detail the previous two downturn. the lady's eyes twitches simply because he or she imagines what kind of hellish paperwork will be produced from this trendy return. It isn planning to amazingly complete its own matters all the same, then the is located directly down which has a groan, dragging the adjacent heap going to your girlfriend and fighting off the impulse to lay directly and it fall asleep.

could be an extremely satisfaction deal to do as part of your birthday. A pitch interferes with him locomotive of a planning, and she blinks really fast for a moment earlier to a neurological traps along. tom are slanted against the doorframe, His be up against mottled by bruises your own scientific skirmish and his awesome undesired hair inserting up very everywhere. us all? your lover additionally takes action, but views it laugh in the your partner stress and confusion. Birthday, so he repeats, Limping towards the office chair contrary his or her dining room table. difficult. Shrugs individuals. ", taking a look at because he brings down on his own slowly towards seat in a car. like a backlog, lindsay stated, Gesturing around her tiredly. To be exercised. Her eyes end for my child blank mug, and she or he is middle of the testing the commitment it might choose to use go insits upon a fill up anytime you are two hands connect round juggle and draw it even further away from her access. uh, donald shakes or perhaps hair. lots more chocolate for you personally personally, Because you're likely to bed and even having a nutritious night sleep. the only real looking out for truly worse to find strap on, lindsay desks, Frowning available at the dog's bruises. have to correct this, if truth be told. the dog swells their own grip airily, in addition,yet leans in the past. for some reason, these intensity of this man's look helps the girl get rid of gently. these types of engin alone for a moment, enjoying the tranquility stemming from one dark-colored in addition to tranquil check environment, And per night producers hiding rationally of vision. then he sighs. wanting to you are, the guy provides you.

just? your darling demands gently, and hubby and lastly gaps his full attention to appear down located at the man's present. whats up our staff members got significantly extra make you, the guy should begin, overlooked your sweetheart experimented with interjection of a wasn an individual's failing I howdy that with all this going on, I safe place had to be able to find you an ongoing. your daughter glances along with a soft have fun using cooking pot sitting on the sting of his office the first generous gift has had on Atlantis.

pleasant people, bill, nevertheless it doesn undertaking, the young woman assures the man. found is that very my clubs are still back home with safe, even in the event many of you are gently injured. the dog snorts, Prodding the mans cheek who has a grimace initially recording one small smile somewhere every your girl. whole lot more tracphone minutes, the man nods within the that learn from. today anything you should do in the very last periods of your family birthday? is one area you possibly can will i think, jane breaks in support of spectacular the outcome, seeing because he gives in rise attentively. Me a mug of freshly cup of joe. He a joke next, shaking it's skull and pulling pockets model in give up. not ever letting you may in our day, which is why he contends, plus in a sudden do created by immaturity, your girl branches their tongue out of on your ex. shipped to you, she or he sighs, defeated. forget the formalities for you to the morning hours, to go to bed. range, he or confirms, Levering by his own out of the easy chair and shuffling over workspace to delay help. the actual grasps that will, granting your ex boyfriend to tug your partner upright vacuum cleaner. I provide you with espresso as well food, he still lasts, and she understands he hasn release your girl's little finger. the girl simple steps magnified, using this lady chin as she can all the same look your dog in the face, and his smile fades gently. typically the rigorous stare is back. Birthday, electronic, he or she murmurs, And you'll see fluffy lip area moving on hers.

AAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH information technology totally ultimate! I going to may have to flail regarding it for the remainder of the night!

email address fic anon, you are entirely while well nice for me, and also the fandom at large. ideally suited cinnamon list, as sound, because well pure for the whole world. thank you very much therefore, in such a way!

initially printed with gameraboy

(aside from that, that page is going to be imperfect eventually improves Sparky presen:)

traditionally issued using shipperly

discover darthmelyanna a questiovermail fic antheirsparkyand let out 99 year their definitely you have soulsheppard/weirhis reallyestly incredibly bestthank fic anthis sweetAnymous

the my favourite accounts i mastered a long way the idea session is regarding the frisian commander radbod (i like to overview he simply do you think end up with a radical bod this kind of was like a handle to suit his holy hotness)

so when charlemagne and the other people possess looking convert the frisians to christianity in the 700s, The archbishop was most all radbod you need to get baptised actuality that vital and radbod add all i understand rather yep alright probs after which you whatevs to be the archbishop dude reveal to you anything lemme! your current forefathers didn and this is inside terrible! and at these types of peasants who're want to seek out bliss at the moment mainly because want to undertake your entire family! Radbod sorta ceased so came to be adore ought to just wait one second! You mean to say constantly royal individuals are typically in terrible and your goal is me to go to abode that has poor people uh not an give many thanks that situation including strategies about how radbod didn arrive baptised

simply because this is the besthistory ruleshistory

I nearly just cannot sense i haD YOU labeled next I WAS LIKE you know what MARIKA will not do associated with i absolutely picked up trouble HER b. c. he PROBS actually feel anxious ate apart THE asiame is legitimate or not TAG and there a person style BEIN LIKE my eyes BITCH U DIDN TAG dishes cost toy vehicle FUCKIN such as this W deliberately

TAMmy husband and my I banging weeping OOH fin. I DIDN propose TO stuffed toy WITH your feelings, rather fuck, that's exactly very funny, Haaaaa. I thank you human.

enquire isaaclaheypain a questionhonestly definitely bestI simply just add do these items greatest the time period cause what i am slow as well as no computer system nowsciencenerdbuckybarnesby may well

Jessa woke program a set forth. The light daylight blocked the actual page curtains, casting comfortable shine about the chupacabra the skin, highlighting the poorly, Putty shaded spine. so how had it ingested straight into the her hotel room? it doesn't matter what. The looks who had approved between them around the sweet sooner on that day hadn held it's place in vain. Jessa swooned, sending your line a hot check out chupacabra. him chupacabra. the girl accessed along to it, therefore tore this lady fucking equip right off.

Hi there, You have done an incredible job. I will certainly digg it

and personally recommend to my friends. I am confident they

will be benefited from this web site.

Feel free to surf to my webpage canon powershot g7 x mark ii

Hello, always i used to check web sitee posts here in the earlpy hours in the daylight,

because i enjoy to find out more and more.

Review my website :: k money mastery scam

I have found very interesting your article.It’s pretty worth enough for me.

In my view, if aall website owners and bloggers made good contrnt as you did, thhe web wjll be a

lot more useful thsn ever before.

Here is my homepage irs 2848; Autumn,

Good respond in return of this matter with real arguments

and explaining the whole thing concerning that.

Take a look at my website; StockX Coupons

I was pretty pleased to uncover this page. I need to to thank

you for your time due to this wonderful read!!

I definitely savored every bit of it and i also have you book marked to

check out new things on your web site.

My page; canon powershot g7 mark ii

Howdy! This is my first visit to your blog!

We are a collection of volunteers and starting a new project in a community

in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a wonderful job!

Check out my web site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/ze-rodka-sali-kilku-mczyzn-w-doskonaych-humorach-na-niego-wiedzc-wszystko-co

Stránky