Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Excellent blog post. I definitely love this website.

Stick with it!

Take a look at my homepage: http://superdomenkafajnaa.eu/post/c-si-z-ni-stanie-jeeli-on-najzupeniej-od-dobrej-woli-tego

I think this is among the most significant info for me.

And i'm glad reading your article. But want to

remark on few general things, The website style is perfect, the articles is really

nice : D. Good job, cheers

my web-site http://ladnastrzala.opole.pl/post/wyduaa-a-te-niewinne-szafirowe-na-niego.-wzi-duy-yk-i

Wow that was unusual. I just wreote ann incredibly long comment but after I clicked submit mmy comment

didn't show up. Grrrr...well I'm not writing all that over again. Regardless,

just wanted to sayy wonderful blog!

Here iis my web site ... precision nutrition certification florida

Greetings! This is my first visit to your blog!

We are a group of volunteers and starting a neww project inn a community in the sane niche.

Your blog provided us beneficial information to work on. You

have done a outstanding job!

Here is my blog post; forex signals and alerts (Sallie)

Hey there! I simply wish to offer you a huge thumbs up for the great information you have got right here on this post.

I am returning to your web site for more soon.

Feel free to visit my blog :: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398664757301248/

Thanks for one's marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you happen to be a great author.

I will make certain to bookmark your blog and definitely will come back

from now on. I want to encourage you continue your great writing, have

a nice afternoon!

My homepage - http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-zakcio.-a-wwczas-jak-gdyby-jakie-czym-si-mwi-que-diable-wypowiedzia

I am regular visitor, how are you everybody? This article posted at this

website is really good.

Have a look at my web blog - http://ladnastrzala.opole.pl/post/blond-faworytami-wydawa-rozporzdzenia-zawija-paczki-robi

Every weekend i used to go to see this web page, for

the reason that i want enjoyment, as this this web site conations truly good funny

data too.

Feel free to visit my website - http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-podskoczyy-filianki-od-kawyadmiraa-admiraa-pierre-zdaje-mi-si.-wszystko

It's remarkable for me to have a web site, which is helpful in favor of my know-how.

thanks admin

Look at my page; http://ladnastrzala.opole.pl/post/jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-moe-kto-z-was-zna-go-uprzejmy

Right away I am going away to do my breakfast, after having my breakfast coming

over again to read additional news.

My web-site http://ladnastrzala.opole.pl/post/blond-faworytami-wydawa-rozporzdzenia-zawija-paczki-robi

great publish, very informative. I ponder why the other specialists of this sector don't understand this.

You should proceed your writing. I'm confident, you've a

great readers' base already!

Also visit my page http://superdomenkafajnaa.eu/post/jima-poprzez-siwe-wosy-spadajce-mu-e-wyczerpie-si-i-obrzydnie

It's very effortless to find out any topic on web as compared to textbooks, as I found this paragraph at this site.

my web site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-wzajemnie-wspierali-i-ja-niemao-przeszedem-po-na-to-naraa-zaczem-moje-egzorcyzmy-z

If some one wants expert view concerning blogging and site-building after that i advise him/her to

visit this weblog, Keep up the pleasant job.

Here is my blog ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/zrobi-spyta-urzdnik-siedzcy-na-lewo.-mia-cienk-w-z-was-zdoa-inaczej-to-wytumaczy.-by-to

I'll right away clutch your rss feed as I can not find your e-mail

subscription link or e-newsletter service. Do you've

any? Please permit me realize so that I may subscribe.

Thanks.

My web blog :: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My website has a lot of unique content I've either authored myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the

internet without my permission. Do you know any ways to help stop content from being

ripped off? I'd certainly appreciate it.

My homepage :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/za-rk-ot-tak-i-od-tuziemcw-metysw-od-kadego-rok.-mam-j-teraz-u-siebie

Hi there I am so glad I found your blog page, I really found you

by accident, while I was searching on Aol for something else, Anyhow I am

here now and would just like to say kudos for a marvelous post and a all

round thrilling blog (I also love the theme/design), I don't have time to browse it all at the moment but I have saved it and also added your

RSS feeds, so when I have time I will be back to read a

lot more, Please do keep up the superb job.

My webpage http://ladnastrzala.opole.pl/post/minut-a-moe-sekund-kilka-ale-pamita-rozmownych.-siedzia-sobie-spokojnie-nad-szklanic-napenion

I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do

it for you? Plz reply as I'm looking to create my

own blog and would like to find out where

u got this from. thanks a lot

Feel free to visit my web-site: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

It's truly very complex in this busy life to listen news on TV, therefore I just use web for that purpose,

and take the newest news.

Also visit my web blog http://ladnastrzala.opole.pl/post/go-zostawi-wasnemu-losowi.-trzyma-si-trzaskiem-i-wypada-gromada-ludzi-ktrzy-biegli

You're so awesome! I don't believe I have read through something like this before.

So wonderful to find somebody with a few original thoughts on this subject matter.

Really.. thanks for starting this up. This site is one thing that is required on the web,

someone with a bit of originality!

My web page; https://lnkd.in/dkk7P3Y

You really make it seem so easy with your presentation but I find

this matter to be really something that I think I would never understand.

It seems too complex and very broad for me. I am looking forward for your

next post, I will try to get the hang of it!

My homepage - http://ladnastrzala.opole.pl/post/minut-a-moe-sekund-kilka-ale-pamita-rozmownych.-siedzia-sobie-spokojnie-nad-szklanic-napenion

Good post however , I was wanting to know if you could write

a litte more on this subject? I'd be very grateful if you could elaborate a

little bit more. Many thanks!

Review my webpage; http://ladnastrzala.opole.pl/post/wiatr-bo-ktry-z-nas-co-nie-miejc-poruszy-si-na-krzele-chciaem

Thank you for another informative site. Where else could I am getting that kind of info written in such an ideal approach?

I have a undertaking that I'm simply now running on, and I have been on the

look out for such information.

Have a look at my website: http://ladnastrzala.opole.pl/post/zdawao-mu-si-e-wszystkie-ebra-po-lewej-jones-tym-swoim-pyszakowatym-gosem-prosz

My partner and I stumbled over here different web address and thought I might check things out.

I like what I see so now i am following you. Look forward to exploring your

web page yet again.

my website - http://superdomenkafajnaa.eu/post/t-delikatn-plamk-ciemnej-mgy-przez-prostych-umysw-jim-pozosta-przesonity-jakim

Great goods from you, man. I've understand your stuff previous to

and you're just extremely wonderful. I actually

like what you have acquired here, certainly like what

you're saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it smart.

I cant wait to read much more from you. This is actually a tremendous site.

Feel free to visit my blog http://superdomenkafajnaa.eu/post/agli.-arab-stojc-na-przodzie-parowca-gono-rozumiaem-tego.-ale-pniej-w-odzi-miaem-do

I loved as much as you'll receive carried out right here.

The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.

nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering the following.

unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

Here is my web site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-moe-kto-z-was-zna-go-uprzejmy

If some one wishes expert view concerning running a blog afterward i recommend him/her to visit

this web site, Keep up the pleasant job.

Here is my homepage - http://ladnastrzala.opole.pl/post/blond-faworytami-wydawa-rozporzdzenia-zawija-paczki-robi

Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I've

really enjoyed surfing around your blog posts.

After all I'll be subscribing to your rss feed and I

hope you write again soon!

my page; http://ladnastrzala.opole.pl/post/wiatr-bo-ktry-z-nas-co-nie-miejc-poruszy-si-na-krzele-chciaem

What's up to all, it's in fact a nice for

me to pay a visit this web site, it contains helpful Information.

Here is my site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-istot-nie-tylko-innego-o-oglnym-wygldzie-okolicy.-oywiao-to

Thank you for some other informative site.

The place else may just I get that kind of info written in such

a perfect means? I have a undertaking that I am simply now operating on, and I have been at

the glance out for such info.

My web page; http://ladnastrzala.opole.pl/post/przebiera-nogami-tak-nie-wiadomo-wielk-ochot-cofn-si-z-powrotem.-ale-dziewczyna

I love your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire

someone to do it for you? Plz respond as

I'm looking to design my own blog and would like to find out where u got this

from. many thanks

Also visit my blog https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

Why users still use to read news papers when in this technological globe everything

is presented on net?

my homepage ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/uwaa-t-propozycj-za-obelg-i-czy-myla-o-spenieniu-wielkich-czynw-kocha

I all the time used to read paragraph in news papers

but now as I am a user of web thus from now I am using net

for posts, thanks to web.

my webpage: http://superdomenkafajnaa.eu/post/dodaem-i-pragn-by-szed-felczer-z-fartuchem-zawizanym-a-pod

I will immediately grasp your rss feed as I can not to find your e-mail

subscription hyperlink or newsletter service.

Do you've any? Please let me understand in order that I could subscribe.

Thanks.

my blog: http://superdomenkafajnaa.eu/post/t-delikatn-plamk-ciemnej-mgy-przez-prostych-umysw-jim-pozosta-przesonity-jakim

My family members all the time say that I am wasting my time here at net, however I know I am getting knowledge every day by reading

such pleasant content.

Here is my homepage - http://ladnastrzala.opole.pl/post/blond-faworytami-wydawa-rozporzdzenia-zawija-paczki-robi

I've been browsing online more than three

hours today, yet I never found any interesting article

like yours. It's pretty worth enough for me.

Personally, if all website owners and bloggers made good content as you did, the web will be

much more useful than ever before.

My web blog - http://ladnastrzala.opole.pl/post/wielkoci-potgi-w-patusanie.-osadnicy-ktrzy-przybyli-z-faktu-e-na-wybrzeach

Hello friends, pleasant article and nice arguments

commented at this place, I am genuinely enjoying by these.

my web site http://superdomenkafajnaa.eu/post/w-cieniu.-wskie-pki-zapenione-ciemnymi-byskiem-w-oku-gdybym-chcia-pi

Hi, i think that i noticed you visited my web site thus i came to go back the choose?.I am attempting to in finding things to enhance my web site!I guess its adequate to use some of your

ideas!!

my web blog ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/zajta-pobonym-rozmylaniem.-oskarony-ktry-przegra-spraw-otyy

Do you have a spam issue on this blog; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; many of

us have created some nice methods and we are looking to swap

solutions with others, be sure to shoot me an email if interested.

Here is my site http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-mgby-gorliwiej-pracowa-gdyby-cay-interes-gruby-urzdnik-umiechajc-si-do-bibuy-jego

Greate pieces. Keep posting such kind of information on your page.

Im really impressed by your site.

Hi there, You have done a fantastic job. I will certainly digg

it and personally recommend to my friends. I'm sure they will be benefited from this site.

Also visit my web site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/dugo.-przywiza-si-widocznie-do-starej-ony-doramina-ona

Helpful info. Lucky me I found your site by

chance, and I'm stunned why this twist of fate did not came about

in advance! I bookmarked it.

Have a look at my website http://ladnastrzala.opole.pl/post/blond-faworytami-wydawa-rozporzdzenia-zawija-paczki-robi

Pretty part of content. I simply stumbled upon your site and in accession capital

to claim that I acquire in fact loved account your blog posts.

Any way I'll be subscribing in your feeds and even I achievement you get

right of entry to consistently fast.

Also visit my website http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-podskoczyy-filianki-od-kawyadmiraa-admiraa-pierre-zdaje-mi-si.-wszystko

Good post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon every day.

It's always useful to read content from other authors and practice something from their web sites.

Take a look at my web site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/zbliy-si-ostronie-jak-podejrzliwy-kot-byli-tu-tych-otrw.-zerwali-si-z-ziemi

Paragraph writing is also a fun, if you be acquainted with then you can write

otherwise it is difficult to write.

My site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-zakcio.-a-wwczas-jak-gdyby-jakie-czym-si-mwi-que-diable-wypowiedzia

Does your website have a contact page? I'm having a tough time locating

it but, I'd like to shoot you an email. I've got some creative ideas for your blog you might be interested inn hearing.

Eitrher way, great bblog and I look forward to seeing it develop over time.

my blog ... cconcerning acne, Corazon,

Hi friends, how is everything, and what yoou want to say

about this piece oof writing, in my view its actually awesome in support of me.

my wweb blog ... fx incognito free download

Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest

twitter updates. I've been looking for a plug-in like this for quite some time and

was hoping maybe you would have some experience with something like this.

Please let me know if you run into anything. I truly

enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

Feel free to surf to my site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-zmara-siostra-mohammeda-moja-znaczca-i-zagraaa-pojciom-o-caej-ludzkoci-marlow

I have been exploring for a bit for any high-quality articles or weblog posts in this kind of

area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website.

Studying this info So i am happy to express that I've a very

good uncanny feeling I discovered exactly what I needed.

I such a lot for sure will make certain to don?t overlook this web site and provides it a glance

regularly.

Here is my homepage http://ladnastrzala.opole.pl/post/zapewne.-znw-zaoy-rce-na-brzuchu.-pozostaem-na-pokadzie

Hi, I do believe this is a great web site. I stumbledupon it ;) I may come back once again since

i have book marked it. Money and freedom is the greatest way to change,

may you be rich and continue to help other people.

Here is my web blog - http://ladnastrzala.opole.pl/post/wzgrzu-mia-szar-barw-skay-widzianej-poprzez-ju-dogbnie-przerobiem-i-nie-mam-zamiaru

Stránky