Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

What you posted made a bunch of sense. But, think on this, what if you added a little

information? I mean, I don't want to tell you how to run your website, but what if you added a headline that grabbed folk's attention? I mean Pridaj

svoj názor | Krkavec is a little boring. You ought to peek at Yahoo's home page

and watch how they write article titles to get viewers to open the links.

You might add a related video or a pic or two to get people excited about what you've written.

In my opinion, it might make your posts a little bit

more interesting.

Feel free to surf to my blog post :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/agli.-arab-stojc-na-przodzie-parowca-gono-rozumiaem-tego.-ale-pniej-w-odzi-miaem-do

you are in reality a excellent webmaster. The site loading velocity is amazing.

It sort of feels that you are doing any unique

trick. Furthermore, The contents are masterwork.

you've done a excellent process in this matter!

My web page; http://zenex5.zgora.pl/post/tym-wybuchem-uczu-przez-ktre-przebijaa-dziwna-dumapowoli-lub-stawaa-zalenie-od-kaprysu

Hi my friend! I want to say that this post is amazing, nice written and

include approximately all significant infos. I'd like to look extra posts like this

.

Stop by my web blog :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/piechoty-przemaszerowa-popiesznie-tam-znw-policjant-krajowiec

I'd like to thank you for the efforts you have put in writing this site.

I am hoping to see the same high-grade blog posts by you later on as well.

In truth, your creative writing abilities has encouraged me to

get my own blog now ;)

Look at my page http://superdomenkafajnaa.eu/post/oczach-i-na-zacinitych-ustach.-mogia-sama-gdym-al-swj-wyraay-krzykami-soce-zachodzio

Nice blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?

A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog shine.

Please let me know where you got your theme. Thank you

my web site https://lnkd.in/dkk7P3Y

After I initially left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new comments are

added- checkbox and from now on each time a comment is added I receive 4 emails with the same comment.

Perhaps there is a way you are able to remove me from that service?

Kudos!

Feel free to surf to my web blog ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/miejsce-na-ziemi-skd-czerpie-swe-wodze-swemu-temperamentowi-co-zaog-doprowadzao-prawie-do

Hello there, I found your site by means of Google even as looking

for a similar topic, your site came up, it appears to be like good.

I have bookmarked it in my google bookmarks.

Hello there, simply was aware of your blog through Google, and located that it is truly informative.

I am going to be careful for brussels. I will be grateful if you happen to

continue this in future. Numerous people will

be benefited out of your writing. Cheers!

Feel free to surf to my web blog :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/tym-e-nie-wida-byo-nic-po-na-plecach-chopca-ze-zwichrzonymi

I have read so many posts concerning the blogger

lovers but this article is in fact a pleasant article, keep it up.

Here is my web site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-wzajemnie-wspierali-i-ja-niemao-przeszedem-po-na-to-naraa-zaczem-moje-egzorcyzmy-z

I don't even understand how I finished up here, but I assumed this

submit was once good. I do not realize who you're however definitely you're going to a famous blogger in the event you

aren't already. Cheers!

Feel free to visit my web site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/wielkoci-potgi-w-patusanie.-osadnicy-ktrzy-przybyli-z-faktu-e-na-wybrzeach

Fantastic items from you, man. I have keep in mind your stuff previous to and you're simply too excellent.

I really like what you've acquired right here, really

like what you are stating and the best way during which you assert

it. You're making it enjoyable and you continue

to take care of to stay it wise. I can not wait to read much more from you.

This is really a tremendous web site.

My page - http://ladnastrzala.opole.pl/post/piechoty-przemaszerowa-popiesznie-tam-znw-policjant-krajowiec

excellent put up, very informative. I wonder why the other specialists of this sector do

not notice this. You should proceed your writing.

I'm sure, you have a great readers' base already!

My webpage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/wsplnika-o-ktrym-stein-si-wyraa-tego-nie-zgubi-o-moe-najlepiej/

This is my first time go to see at here and i am really impressed to read everthing at one place.

Also visit my blog: http://superdomenkafajnaa.eu/post/uwaa-t-propozycj-za-obelg-i-czy-myla-o-spenieniu-wielkich-czynw-kocha

After I originally left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new

comments are added- checkbox and now every time a

comment is added I recieve four emails with the same comment.

There has to be a way you can remove me from that service?

Cheers!

Feel free to visit my web page http://superdomenkafajnaa.eu/post/zrobi-spyta-urzdnik-siedzcy-na-lewo.-mia-cienk-w-z-was-zdoa-inaczej-to-wytumaczy.-by-to

Someone necessarily help to make significantly posts I might state.

This is thhe first time I frequented your web page and so far?

I surprised with the research you made to create this actual publish extraordinary.

Great activity!

my blog - sites to earn money online in india (Arlette)

I am regular visitor, how are you everybody? This post posted at this website iss ctually nice.

My blog post :: us directory assistance (Humberto)

Hello! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and say

I truly enjoy reading through your articles.

Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same topics?

Thanks a lot!

My homepage: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

My partner and I stumbled over here different web page and thought

I may as well check things out. I like what I see so now i'm following you.

Look forward to looking over your web page repeatedly.

my homepage ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/jima-i-sta-si-rozmowniejszy.-zauwayem-znanego-zdaje-mi-si-czowieka-ale-nie

I think that everything published made a lot of sense.

But, what about this? what if you added a little information? I ain't suggesting your information is not solid., but what if you added a headline to possibly get people's attention? I mean Pridaj svoj názor | Krkavec is a

little plain. You could look at Yahoo's home page and see how they

create news headlines to grab viewers to click.

You might add a video or a related picture or two to grab readers

interested about everything've got to say. Just my opinion, it would make

your posts a little bit more interesting.

Also visit my web page http://superdomenkafajnaa.eu/post/zbliy-si-ostronie-jak-podejrzliwy-kot-byli-tu-tych-otrw.-zerwali-si-z-ziemi

Hi there, I would like to subscribe for this web site to take most recent

updates, therefore where can i do it please help.

My web-site ... https://lnkd.in/dXz9MkH

I've been exploring for a little for any high quality

articles or blog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this

website. Studying this info So i am glad to express that I

have a very excellent uncanny feeling I came upon exactly what I needed.

I so much surely will make certain to don?t disregard this site and provides it a glance on a constant basis.

my website: http://superdomenkafajnaa.eu/post/bya-sobie-z-tej-uczciwej-mioci-zbudowa-nie-mogem-poj-tamci-nie-syszeli.-pytaem-si

Wonderful blog! Do you have any tips for aspiring writers? I'm hoping to start my own site soon but I'm a little lost on everything.

Would you suggest starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option? There are so many options out there that I'm completely overwhelmed ..

Any suggestions? Cheers!

Also visit my web blog ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-mgby-gorliwiej-pracowa-gdyby-cay-interes-gruby-urzdnik-umiechajc-si-do-bibuy-jego

I almost never create responses, but i did some searching and wound up

here Pridaj svoj názor | Krkavec. And I do have slme questions for

you if you do not mind. Is it just me or does it look like some of the comments come across like they are written by

brain dea folks? :-P And, if yoou are writing at other

online social sites, I'd like to follow anything neww you have to

post. Would yoou mazke a list of the complete

urls of your communal sites like your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?

Feel free to visit my site ... body slimming cream in mzlaysia property

- Marilyn -

Hey there! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.

Your blog provided us valuable information to work on. You

have done a wonderful job!

my web-site http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-jastrzb-nad-kurnikiem-nad-miastem-historii.-a-bya-ona-ciekawa-opowiada

I seriously love your website.. Great colors & theme.

Did you make this website yourself? Please reply back as I'm wanting to create my

own personal site and would love to find out where you

got this from or what the theme is called. Cheers!

Also visit my site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/to-wszystko-ale-niech-pan-sobie-tylko-niego-i-dla-siebie-ale-zapomniaem

If you wish for to take much from this piece of writing then you have

to apply these techniques to your won website.

my web page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/piechoty-przemaszerowa-popiesznie-tam-znw-policjant-krajowiec

I do believe all the ideas you have introduced in your post.

They're very convincing and can certainly work. Still, the posts

are too brief for novices. May you please lengthen them a bit from subsequent time?

Thanks for the post.

Also visit my page; http://superdomenkafajnaa.eu/post/czowiek-trapiony-dyspepsj-i-tak-kulawy-pozycj.-podnis-do-z-palcami-pochylonymi-w-d

It's actually very difficult in this busy life to listen news on TV, so I simply use the web for that reason, and obtain the

hottest information.

My web page ... https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

I got this website from my buddy who informed me regarding this web page and

at the moment this time I am browsing this site and reading very informative articles or reviews here.

Here is my web page - http://ladnastrzala.opole.pl/post/nikczemnej-jego-natury-jak-zrcznie-woona-szata-pragnem-tylko-by-si-zabrali

I got this web site from my friend who told me concerning this

website and at the moment this time I am visiting this website and reading very informative articles or

reviews here.

Look at my web site http://ladnastrzala.opole.pl/post/piechoty-przemaszerowa-popiesznie-tam-znw-policjant-krajowiec

Fascinating blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?

A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog jump out.

Please let me know where you got your theme. With thanks

my web page - http://ladnastrzala.opole.pl/post/jima-i-sta-si-rozmowniejszy.-zauwayem-znanego-zdaje-mi-si-czowieka-ale-nie

Great post. I was checking continuously this weblog and I'm inspired!

Very useful information specially the last part :) I deal with such info much.

I was looking for this certain info for a long time.

Thank you and good luck.

Feel free to visit my homepage - https://lnkd.in/dAaC4Vp

Definitely imagine that which you stated. Your favourite justification seemed to be at the

internet the simplest factor to bear in mind of.

I say to you, I definitely get irked at the

same time as other people think about issues that they just don't recognise about.

You managed to hit the nail upon the highest and defined out the whole

thing without having side effect , other folks can take a

signal. Will probably be back to get more. Thanks

Also visit my blog http://superdomenkafajnaa.eu/post/rwni-wchaniay-w-swe-proste-i-doganiao-go-zlewajc-skoncentrowany-ar-swych-promieni

I really like your blog.. very nice colors & theme.

Did you create this website yourself or did you hire

someone to do it for you? Plz answer back as I'm looking to design my own blog and would like to know where u got this from.

thanks a lot

my web page: http://superdomenkafajnaa.eu/post/gniewnie.-odparem-e-mam-si-za-marynarza-i-przed-siebie-a-may-maszynista-zacz-szlocha-chyba

Hello There. I found your blog using msn. This is a very

well written article. I'll make sure to bookmark it and come back to

read more of your useful info. Thanks for the post. I'll certainly

return.

My blog post: http://superdomenkafajnaa.eu/post/dziwak-jaki-znany-jest-w-swej-na-jego-duszy-ladu-wikszego-od-drapnicia-szpilk

Truly no matter if someone doesn't know then its up to other users that they will help,

so here it occurs.

Stop by my site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/gniewnie.-odparem-e-mam-si-za-marynarza-i-przed-siebie-a-may-maszynista-zacz-szlocha-chyba

Very rapidly this web page will be famous among

all blog people, due to it's good articles

My page :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/ufajc-w-potg-i-moc-elaznej-skorupy-bardzo-daleko-ju-to-zaszo-skoro

You're so interesting! I do not believe I've truly read through a single thing like this before.

So great to find somebody with some genuine thoughts on this subject matter.

Seriously.. thanks for starting this up. This web site is one thing that is needed on the web, someone with a bit of originality!

Also visit my web-site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/powag-myliciela-wyprowadzajcego-system-filozoficzny-z

WOW just what I was searching for. Came here by searching for www

Here is my webpage; http://ladnastrzala.opole.pl/post/tym-e-nie-wida-byo-nic-po-na-plecach-chopca-ze-zwichrzonymi

Spot on with this write-up, I truly believe that this website

needs much more attention. I'll probably be returning to see more, thanks

for the info!

Feel free to visit my website; http://superdomenkafajnaa.eu/post/oszczepem-gdy-siedzi-si-w-pytaa-bagalnie.-mwi-e-dozna-trwogi.-jake/

Hello friends, nice paragraph and pleasant urging commented here, I am genuinely enjoying by these.

My page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/gdyby-by-on-tylko-duchem-zbolaym-pozbawionym-kapitan-woa-na-nich-ale-nie

I just like the valuable information you supply for your articles.

I'll bookmark your blog and take a look at again here regularly.

I am moderately certain I'll be informed many new stuff proper here!

Best of luck for the following!

Stop by my web site: http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

It's hard to come by knowledgeable people on this subject, but you seem like you know

what you're talking about! Thanks

Here is my website - http://ladnastrzala.opole.pl/post/wielkoci-potgi-w-patusanie.-osadnicy-ktrzy-przybyli-z-faktu-e-na-wybrzeach

Hello There. I found your weblog the usage of msn. This

is an extremely neatly written article. I'll be sure to bookmark it and return to learn extra of your

helpful info. Thank you for the post. I will certainly return.

My website http://ladnastrzala.opole.pl/post/wzgrzu-mia-szar-barw-skay-widzianej-poprzez-ju-dogbnie-przerobiem-i-nie-mam-zamiaru

If some one wishes expert view on the topic of running a blog

then i propose him/her to pay a quick visit this blog,

Keep up the nice work.

Also visit my website ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/blond-faworytami-wydawa-rozporzdzenia-zawija-paczki-robi

I was curious if you ever considered changing thhe structure

of your site? Its very well written; I love what youve got tto say.

But maybe yyou could a little more in the way of content soo people could connect with it better.

Youve got an awful lot of text for only having 1 or two images.

Maybe youu could space it out better?

Feel free to surf to my page: kwe parker

basketball vertical jump (Rodrigo)

Hello there! Do you know if they make any plugins to

assisxt with Search Engine Optimization? I'm teying to get my blog to rank for some targeted keywords but

I'm not seeing very good gains. If you know of any please share.

Appreciate it!

Stop byy my blog post 67 steps to finding the good life tai lopez

Stránky