Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

I read this paragraph fully concerning the resemblance of latest and

previous technologies, it's awesome article.

My webpage :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/na-pokusy-miosne.-teraz-sceptycznie-wstrzsn-mota-mota-dajcie-na-boga-prdzej-may-maszynista/

Unquestionably believe that that you stated.

Your favourite justification appeared to be at the net the easiest thing

to keep in mind of. I say to you, I certainly get

irked at the same time as people consider concerns that they

plainly don't realize about. You controlled to hit the nail upon the

highest as neatly as outlined out the whole thing

without having side effect , other folks can take a signal.

Will probably be again to get more. Thank you

Here is my website ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/stanowczoci-tego-czynu-i-nareszcie-ukazay-pod-nogami-z-braku-dwikw-jakichkolwiek-lub

Hello There. I discovered your weblog the usage

of msn. That is a really smartly written article. I'll make sure

to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for

the post. I will certainly return.

Also visit my web site :: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

Heya fantastic blog! Does running a blog like this require a large amount of work?

I have very little knowledge of computer programming however I had been hoping to start my own blog in the near future.

Anyway, if you have any recommendations or techniques

for new blog owners please share. I know this is off subject however

I simply needed to ask. Many thanks!

my web site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-wzajemnie-wspierali-i-ja-niemao-przeszedem-po-na-to-naraa-zaczem-moje-egzorcyzmy-z

Hello Dear, are you in fact visiting this website daily, if so afterward you will absolutely take

nice experience.

Take a look at my webpage ... https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

Hey there would you mind letting me know which web host you're using?

I've loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.

Can you recommend a good hosting provider at a fair price?

Kudos, I appreciate it!

Also visit my web blog: http://superdomenkafajnaa.eu/post/domw-handlowych-w-koloniach-holenderskich.-ze-sw-steina

Heya i'm for the primary time here. I found this board and

I in finding It really helpful & it helped me out much.

I hope to present one thing again and aid others such as you aided me.

my homepage: http://ladnastrzala.opole.pl/post/opuci-pokj-i-siad-przy-dugim-stole-gdzie-si-ich-pniej.-wszyscy-mwili-nic-nic-a

Thanks for some other informative blog. The place else may I get that kind of info

written in such an ideal means? I've a challenge that I'm just now running on, and I've been at the look out for such info.

Check out my site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/odzi-chciaem-umrze-krzykn.-nie-mogem-sl-zebran-w-sercu-marynarza-po-trzymiesicznej-wdrwce

Hi there! Quikck question that's totally off topic. Do you know howw too

make your site mobile friendly? My skte looks weird when browsing from my iphone4.

I'm trying to find a theme orr plugin that might be able to fix

this issue. If you have any suggestions, please share. With thanks!

Look at my web page ... model boat building plans download

(Elana)

I couldn't refrain from commenting. Perfectly written!

Here is my web page; https://lnkd.in/dkk7P3Y

Thanks for the good writeup. It inn truth was once a enjlyment account it.

Look advanced to far brought agreeable from you!

However, how could wwe keep in touch?

my pagge - vigaplus malaysia

After exploring a number of the blog posts on your web site,

I truly appreciate your technique of writing a blog.

I book-marked it to my bookmark site list and will be checking back soon. Please visit my web site

as well and tell me what you think.

Also visit my web page: http://ladnastrzala.opole.pl/post/si-do-czytania-z-uczuciem-e-zapuszcza-egoizmu.-tamb-itam-widzia-jak-dziewczyna

Hurrah! At last I got a website from where I be capable of actually take helpful information regarding

my study and knowledge.

My web site http://superdomenkafajnaa.eu/post/dalej-zdawaa-si-wznosi-na-kilka-cali-staem-nad-odzi-zupenie-spokojnie.-byo

Have you ever thought about publishing an e-book

or guest authoring on other websites? I have a blog based on the same information you discuss and would love

to have you share some stories/information. I know my readers would appreciate your

work. If you're even remotely interested, feel

free to shoot me an e-mail.

my website :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/wycigali-szyje-prawie-wazili-na-drgny.-to-tak-jest-mwi-spokojnie.-czowiek-tchrzem

It is truly a great and useful piece of info. I'm happy that you

just shared this helpful info with us. Please keep us informed like this.

Thank you for sharing.

My blog post ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/gniewnie.-odparem-e-mam-si-za-marynarza-i-przed-siebie-a-may-maszynista-zacz-szlocha-chyba

Hi i am kavin, its my first time to commenting anyplace,

when i read this piece of writing i thought i could also create

comment due to this sensible paragraph.

My homepage; http://ladnastrzala.opole.pl/post/do-ktrego-wszyscy-wierni-partyzanci-mog-nie-byo-ycia-w-tym-drgnieniu.-a-jednak

Hello, after reading this amazing piece of writing

i am as well delighted to share my know-how here with colleagues.

my site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/wzgrzu-mia-szar-barw-skay-widzianej-poprzez-ju-dogbnie-przerobiem-i-nie-mam-zamiaru

Does your website have a contact page? I'm having problems locating it but,

I'd like to send you an e-mail. I've got some ideas for your blog you might be interested

in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it expand over time.

Here is my web site: http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

Hey there! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be ok.

I'm absolutely enjoying your blog and look forward to new updates.

Feel free to visit my homepage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/sobie-nieograniczonej-wadzy-nad-naturalnymi-instynktami-przez-straszne

When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added I get several e-mails with the same comment.

Is there any way you can remove me from that service?

Thank you!

Look into my website :: http://zenex5.zgora.pl/post/tym-wybuchem-uczu-przez-ktre-przebijaa-dziwna-dumapowoli-lub-stawaa-zalenie-od-kaprysu

Thanks , I've recently been looking for information approximately this topic for

ages and yours is the greatest I have found out till now. But,

what about the conclusion? Are you certain concerning the supply?

my webpage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-jastrzb-nad-kurnikiem-nad-miastem-historii.-a-bya-ona-ciekawa-opowiada

Very good information. Lucky me I discovered your blog by accident (stumbleupon).

I've book marked it for later!

my website: http://superdomenkafajnaa.eu/post/powag-myliciela-wyprowadzajcego-system-filozoficzny-z

I wanted to send you one little observation to be able to give many thanks over again wiuth the

awesome methods you've discussed in this article.

This has been certainly strangely open-handed

of people like you to offer openly what exactly a numberr of people could have advertised for an e book to get

some bucks for themselves, precisely seeing that you might well have tried it if you ever decided.

These things likewise served aas a great way to fully grasp many

people have similar passion like my personal own to

see a great deal mlre iin term of this condition. I'm

sure there are many morre pleasant occasions in the future for many who go through your site.

Review my site: easy homemade skin lightening remedies (Rosella)

eaxh time i usd to read smaller articles that also clear their motive,

and that is also happening with this piece oof writing which I am reading now.

Feel free to visit my webpage precision nutrition level 2 certification (http://www.apsia.it/index.php/component/k2/itemlist/user/155372)

Nice post. I learn something tktally new and challenging

on websites I stumblerupon every day. It will always be helpful to read

through aticles from otther writers and practice a little something

from other websites.

My blog post ... negative seo 2016

Definitely believe that which you stated. Your favorite reason appeared to be

on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely

get annoyed while people think about worries that they plainly

do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole

thing without having side-effects , people could take a signal.

Will likely be back to get more. Thanks

Also visit my web-site - https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

Hi I am so grateful I found your web site, I really found you by error, while I

was researching on Askjeeve for something else, Nonetheless I am here

now and would just like to say thanks a lot for a tremendous post and a all round thrilling blog (I also

love the theme/design), I don't have time to look over it all at the

minute but I have saved it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read

a lot more, Please do keep up the fantastic work.

Take a look at my page - http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-istot-nie-tylko-innego-o-oglnym-wygldzie-okolicy.-oywiao-to

I loved as much as you will receive carried out right here.

The sketch is tasteful, your authored material stylish.

nonetheless, you command get bought an impatience

over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same

nearly very often inside case you shield this hike.

Feel free to visit my page; http://ladnastrzala.opole.pl/post/w-brisbane-prawda-ten-chop-mia-cudowne-oko-e-nie-myla-o-wasnym-ocaleniu

It's remarkable in favor of me to have a web page, which is helpful in support of my know-how.

thanks admin

my site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/najgorszemu-memu-wrogowi-zaczem.-co-panu-jest-si-na-d-przez-ziejce-otwory-zapenili-wszystkie

Hi, I do believe this is a great blog. I stumbledupon it

;) I may come back yet again since i have book marked it.

Money and freedom is the greatest way to change,

may you be rich and continue to help others.

Feel free to visit my page: http://ladnastrzala.opole.pl/post/nas-agodzc-nadmierno-wzrusze.-a-mnie-zacz-rozmawia-sennym-gosem-usysza-nawet

Remarkable! Its truly remarkable article, I have got much clear idea

concerning from this post.

Feel free to visit my blog :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/odpowiada-na-pytania-niemajce-adnego-znaczenia-na-kotwicy-w-rushentter-s-bay.-zwrci-na-niego

What's up, I log on to your new stuff daily. Your humoristic style

is awesome, keep doing what you're doing!

Also visit my blog post: http://ladnastrzala.opole.pl/post/zbliy-o-tyle-by-j-zgbi.-patrzyem-rozmaitych-stronach-wiata-bdc-marlow-chtnie-wspomina

I've been surfing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article like yours.

It's pretty worth enough for me. In my view, if all site

owners and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.

Also visit my blog; http://ladnastrzala.opole.pl/post/spokojne-bez-jednego-ruchu-bez-jednej-zmarszczki-gste/

Right here is the right site for anybody who wants to understand this topic.

You know so much its almost hard to argue with you (not that I actually will need to…HaHa).

You certainly put a new spin on a subject that has been discussed for years.

Wonderful stuff, just great!

Feel free to visit my site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/kiedy-go-jeszcze-na-wiecie-nie-byo-i-po-niejakim-czasie-sta-si-z-tego/

Highly energetic post, I loved that bit. Will there be a part 2?

My webpage https://lnkd.in/dGRPTZP

What's up everyone, it's my first go to see at this

web site, and piece of writing is really fruitful for me,

keep up posting these types of content.

my web blog: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398664757301248/

Superb, what a blog it is! This webpage gives valuable facts to us, keep it

up.

My homepage: http://ladnastrzala.opole.pl/post/gupiec-czcigodny-panie-pogardliwie-si-rozemiaem-i/

Great goods from you, man. I've understand your stuff previous to

and you are just too fantastic. I really like what you've acquired here,

really like what you are stating and the way in which you say it.

You make it entertaining and you still take care of to keep it smart.

I can't wait to read much more from you. This is actually a wonderful web site.

Also visit my blog post :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/kilku-pakom-z-martwymi-owadami-stao-si-o-ja-myl-zrobi-to-z

Have you ever thought about publishing an ebook or

guest authoring on other sites? I have a blog based upon on the same information you discuss and would love

to have you share some stories/information. I know my readers would value your work.

If you are even remotely interested, feel free to send me an email.

Also visit my homepage http://superdomenkafajnaa.eu/post/zbliy-si-ostronie-jak-podejrzliwy-kot-byli-tu-tych-otrw.-zerwali-si-z-ziemi

If you would like to get much from this post then you have to apply these

methods to your won webpage.

Here is my web blog; http://ladnastrzala.opole.pl/post/jima-i-sta-si-rozmowniejszy.-zauwayem-znanego-zdaje-mi-si-czowieka-ale-nie

I'm impressed, I have to admit. Rarely do I come across a blog that's both

equally educative and engaging, and without a doubt, you have hit the nail on the head.

The problem is something that too few people are speaking intelligently

about. I'm very happy I stumbled across this during my

search for something relating to this.

My web blog: https://lnkd.in/dGRPTZP

Hey there! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to take a

look. I'm definitely enjoying the information. I'm bookmarking and will be tweeting this to my followers!

Fantastic blog and fantastic design and style.

my web-site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/a-moe-tylko-zabkany-promyczek-ze-z-klatk-dzikich-bestii-do-wciekoci-doprowadzonych

I know this web site gives quality based content and extra information, is there any other web page which offers such things in quality?

Feel free to surf to my site http://ladnastrzala.opole.pl/post/ze-sob-tego-psa-nie-wiemnie-rozumia.-mia-wysubtelnione-odczucia-pragnienia-jaki/

I'm gone to say to my little brother, that he should also

pay a visit this web site on regular basis to get updated from most up-to-date gossip.

my blog; http://superdomenkafajnaa.eu/post/kilku-pakom-z-martwymi-owadami-stao-si-o-ja-myl-zrobi-to-z

If some one needs expert view regarding running a blog afterward i advise him/her to

pay a quick visit this webpage, Keep up the pleasant

job.

Here is my blog; http://ladnastrzala.opole.pl/post/nas-agodzc-nadmierno-wzrusze.-a-mnie-zacz-rozmawia-sennym-gosem-usysza-nawet

Hi! This post could not be written any better!

Reading through this post reminds me of my old room mate!

He always kept chatting about this. I will forward this

post to him. Pretty sure he will have a good read.

Many thanks for sharing!

Feel free to surf to my blog post :: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

It's remarkable designed for me to have a site, which is helpful in support of my know-how.

thanks admin

Here is my website; http://superdomenkafajnaa.eu/post/korpulentnej-budowie-ciaa-drugi-dugi-chudy-kanciasty-na-maym-stoliczku.-prosz-we-to-rzekem

Good post. I learn something new and challenging on websites I

stumbleupon every day. It will always be exciting to

read articles from other writers and use a little something from their sites.

Here is my blog; http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-go-jutro-rano-mona-oburzony-jak-gdyby-namawia-mnie-do-zabicia

Stránky