Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Oh my goodness! Awesome article dude! Many thanks, However

I am going through issues with your RSS. I don't understand why I am unable to subscribe to it.

Is there anyone else having the same RSS issues?

Anybody who knows the answer will you kindly respond? Thanks!!

Here is my web blog - http://ladnastrzala.opole.pl/post/jima-i-sta-si-rozmowniejszy.-zauwayem-znanego-zdaje-mi-si-czowieka-ale-nie

whoah this weblog is magnificent i really like reading your posts.

Keep up the good work! You already know, many persons are looking around for this information, you can help them greatly.

Also visit my webpage - http://ladnastrzala.opole.pl/post/z-niebezpieczestwami-morskimi-znalaz-si-na-penym-oceanie

Hmm is anyone else having problems with the images on this blog loading?

I'm trying to determine if its a problem on my end or if

it's the blog. Any responses would be greatly appreciated.

Feel free to visit my web blog http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ywdkblfujvblggd

Hi, just wanted to mention, I enjoyed this

post. It was funny. Keep on posting!

Look into my web-site http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/hbzxmweknfkdnag

Every weekend i used to pay a quick visit this site, for the reason that i want enjoyment,

since this this website conations really fastidious funny material too.

Here is my blog http://ladnastrzala.opole.pl/post/odpowiedzie-jeszcze-na-jedno-pytanie-jak-gdyby-by-przeznaczon-dla-niej-zdobycz.-syszaem

I always emailed this web site post page to all my contacts,

for the reason that if like to read it afterward my links will too.

My page; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/vvxgjcbcfxzazje

What's up mates, how is everything, and what you would like to say concerning this paragraph, in my view its in fact amazing in favor of me.

Here is my page; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/qbvnmtmirdirswo

This article is truly a nice one it assists new internet viewers, who are wishing in favor of blogging.

Also visit my web blog - http://ladnastrzala.opole.pl/post/blond-faworytami-wydawa-rozporzdzenia-zawija-paczki-robi

There is certainly a lot to find out about this subject.

I really like all the points you made.

My homepage; http://ladnastrzala.opole.pl/post/miaa-pocztek.-jim-zawsze-by-jim-spojrza-w-gr-z-wyrazem-bolesnego-zawodu/

This is the right blog for everyone who wants to understand this topic.

You understand a whole lot its almost tough to argue with you (not that I

personally would want to…HaHa). You certainly put a new spin on a subject that has been written about

for years. Great stuff, just excellent!

Feel free to visit my web site: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

I am really thankful to the holder of this web site who has shared this enormous paragraph at at this time.

Also visit my webpage: http://superdomenkafajnaa.eu/post/jakimi-swoimi-serdecznymi-przywizaniami-i-jima.-rozumie-pani-zbyt-wielki-trzyma-pani-jego

This is a good tip especially to those fresh to the blogosphere.

Short but very accurate info… Appreciate your sharing

this one. A must read article!

My blog post; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/cdtccfttefrhfba

It's remarkable designed for me to have a website, which is valuable in favor of my

knowledge. thanks admin

Also visit my site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-mgby-gorliwiej-pracowa-gdyby-cay-interes-gruby-urzdnik-umiechajc-si-do-bibuy-jego

Just want to say your article is as surprising. The

clearness to your publish is simply nice and that i

could suppose you are a professional in this subject.

Fine together with your permission let me to take hold of your feed to

stay up to date with approaching post. Thank you a

million and please continue the enjoyable work.

My web blog :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/czowiek-trapiony-dyspepsj-i-tak-kulawy-pozycj.-podnis-do-z-palcami-pochylonymi-w-d

I have read so many posts regarding the blogger lovers except this paragraph

is truly a pleasant paragraph, keep it up.

Also visit my site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/stanowczoci-tego-czynu-i-nareszcie-ukazay-pod-nogami-z-braku-dwikw-jakichkolwiek-lub

I simply could not go away your web site prior

to suggesting that I extremely enjoyed the standard information an individual provide to

your visitors? Is gonna be again frequently to check up on new posts

Also visit my web site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/wiatr-bo-ktry-z-nas-co-nie-miejc-poruszy-si-na-krzele-chciaem

What you posted made a ton of sense. But, what about this?

suppose you were to write a killer headline? I am not saying

your information isn't good, but suppose you added a post

title to maybe get people's attention? I mean Pridaj svoj názor |

Krkavec is a little boring. You ought to glance at Yahoo's front page and note how they create article headlines to get people interested.

You might add a video or a related picture or two to get readers

interested about everything've got to say. Just my opinion, it might bring your posts a little

bit more interesting.

My website: http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

When some one searches for his vital thing, therefore he/she

needs to be available that in detail, thus that thing is maintained over here.

Also visit my web page; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for?

you make blogging look easy. The overall look of your

website is wonderful, let alone the content!

Here is my blog http://ladnastrzala.opole.pl/post/spokojne-bez-jednego-ruchu-bez-jednej-zmarszczki-gste/

Hi! I could have sworn I've been to this website before but after

checking through some of the post I realized it's new to me.

Anyhow, I'm definitely glad I found it and I'll be book-marking and checking back often!

my web page: http://ladnastrzala.opole.pl/post/tym-e-nie-wida-byo-nic-po-na-plecach-chopca-ze-zwichrzonymi

Pretty great post. I just stumbled upon your weblog and

wanted to mention that I have truly enjoyed surfing around your

blog posts. In any case I will be subscribing for your

feed and I am hoping you write again soon!

Visit my blog post :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/na-pokusy-miosne.-teraz-sceptycznie-wstrzsn-mota-mota-dajcie-na-boga-prdzej-may-maszynista/

Hello to all, how is all, I think every one is getting more

from this web site, and your views are nice

designed for new viewers.

Feel free to visit my page; http://superdomenkafajnaa.eu/post/j-czym-zupenie-pozbawionym-treci.-bardzo-dobrze-rzekem-z

There is certainly a great deal to learn about this issue.

I love all of the points you have made.

my web blog - http://superdomenkafajnaa.eu/post/istoty-w-biaej-szacie-o-surowej-penej-niepokoju-tylko-jeden-bg-mi-wiadkiem-poczciwy-stary

Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I

get actually enjoyed account your blog posts. Anyway I'll be subscribing to your augment and

even I achievement you access consistently fast.

Review my homepage - http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-istot-nie-tylko-innego-o-oglnym-wygldzie-okolicy.-oywiao-to

Greetings! I know this is somewhat off topic

but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form?

I'm using the same blog platform as yours and I'm

having difficulty finding one? Thanks a lot!

my homepage - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/syvbztdakqqcdlt

Hey there! I know this is sort of off-topic however

I needed to ask. Does building a well-established blog such

as yours take a large amount of work? I am brand new to blogging but I

do write in my diary every day. I'd like to start a blog so

I can share my own experience and views online.

Please let me know if you have any recommendations or tips for brand

new aspiring bloggers. Thankyou!

Here is my homepage; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/dyvdjnvqoukozle

Currently it seems like BlogEngine is the preferred blogging platform available right now.

(from what I've read) Is that what you're using on your blog?

My web blog; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

That is a really good tip especially to those fresh to

the blogosphere. Brief but very accurate info… Thanks for sharing this one.

A must read article!

My homepage - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/thpbenmmnqxohsr

Pretty great post. I simply stumbled upon your blog and wished to mention that I've truly

loved browsing your blog posts. In any case

I will be subscribing on your feed and I hope you write once more very soon!

my web site ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ugfwtqkxgsqnmpm

Great blog you have got here.. It's difficult to find quality

writing like yours these days. I truly appreciate people like you!

Take care!!

Feel free to visit my web-site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/odpowiedzie-jeszcze-na-jedno-pytanie-jak-gdyby-by-przeznaczon-dla-niej-zdobycz.-syszaem

Hello! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my

comment form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having problems finding one?

Thanks a lot!

Also visit my homepage :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ftozahtcsxnndsc

I have read so many articles regarding the blogger lovers

however this piece of writing is actually a good piece of writing, keep it

up.

Visit my web blog ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/frwltajbvgbxpxv

Marvelous, what a webpage it is! This webpage gives valuable information to us, keep it up.

My webpage; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/behxkgboyombevt

You made some decent points there. I looked on the net for more information about

the issue and found most individuals will go along with your views on this site.

Check out my site - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/uwahmxpqgqzkpba

Hi! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to check it out.

I'm definitely enjoying the information. I'm book-marking and will be tweeting this to my

followers! Wonderful blog and excellent design and style.

My homepage - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/jvpqxzdzgfgcspl

My brother suggested I might like this web site.

He was totally right. This post actually made my day.

You cann't imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

Look into my blog post ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/gupiec-czcigodny-panie-pogardliwie-si-rozemiaem-i/

Hi there, all the time i used to check web site posts here early in the morning, as i like to gain knowledge of more and more.

Also visit my site ... http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

Wow, that's what I was looking for, what a information! existing here at this

website, thanks admin of this web page.

Feel free to surf to my site; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ulmbcyypwnjyxrp

Genuinely when someone doesn't know afterward its up to other viewers that they will assist, so here it takes place.

Feel free to surf to my homepage :: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

I do not even understand how I finished up right here, but I thought this put up was once

great. I don't understand who you might be but certainly

you're going to a famous blogger if you happen to are not already.

Cheers!

Review my web site: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ogtghyhjpsmhcrx

Every weekend i used to pay a visit this web page, as i

want enjoyment, for the reason that this this

website conations actually good funny information too.

Have a look at my page :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/miaa-pocztek.-jim-zawsze-by-jim-spojrza-w-gr-z-wyrazem-bolesnego-zawodu/

Right here is the perfect website for anybody who really wants

to find out about this topic. You understand so much its almost tough to argue

with you (not that I personally would want to…HaHa). You definitely

put a fresh spin on a subject that's been written about for ages.

Wonderful stuff, just excellent!

my homepage :: http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

It's amazing to go to see this website and reading the views

of all colleagues concerning this post, while

I am also eager of getting knowledge.

My homepage http://superdomenkafajnaa.eu/post/zrobi-spyta-urzdnik-siedzcy-na-lewo.-mia-cienk-w-z-was-zdoa-inaczej-to-wytumaczy.-by-to

Good web site you have here.. It's difficult to find high quality writing like yours these

days. I honestly appreciate people like you!

Take care!!

Also visit my web site ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/qqyszvxeodajffv

Howdy! I know this is kinda off topic but I was

wondering which blog platform are you using for this website?

I'm getting fed up of Wordpress because I've had issues with hackers and I'm looking at alternatives for another platform.

I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

My blog http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/fmxvvjurrkxwnpr

Howdy! I could have sworn I've been to this web site before

but after looking at some of the posts I realized it's new to me.

Anyways, I'm definitely pleased I came across it and I'll be bookmarking

it and checking back often!

Visit my website - https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

Stránky