Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

It's impressive that you are getting thoughts from this paragraph as well

as from our dialogue made here.

Stop by my homepage - https://lnkd.in/dGRPTZP

Nice weblog here! Additionally your web site rather a lot

up fast! What web host are you the usage of?

Can I get your affiliate hyperlink for your host? I want my site

loaded up as fast as yours lol

my webpage https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

Hi it's me, I am also visiting this web site regularly, this

web page is truly fastidious and the visitors are truly sharing good thoughts.

Take a look at my homepage http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

Unquestionably believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be at the web the easiest thing to keep in mind of.

I say to you, I certainly get annoyed whilst other people think about worries

that they plainly don't realize about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the entire thing

without having side effect , other people could take a

signal. Will probably be again to get more. Thanks

Feel free to surf to my blog post ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/utrzymywa-kancelari-z-dwoma-urzdnikami-biaym

Hey I am so delighted I found your weblog, I really found

you by accident, while I was researching on Askjeeve for something else,

Nonetheless I am here now and would just like to say thanks

for a marvelous post and a all round interesting blog (I also love

the theme/design), I don't have time to browse it all at the moment but I have saved it and also added your RSS feeds,

so when I have time I will be back to read more, Please

do keep up the fantastic work.

Feel free to visit my webpage; http://ladnastrzala.opole.pl/post/pastwa-to-ci-dwaj-kompani-zrobili-mnie-jak-gdyby-widzia-kogo-czy-co

What i don't realize is in reality how you are now not really

much more smartly-appreciated than you might be now. You're so intelligent.

You already know thus significantly in terms of this matter,

made me for my part imagine it from a lot of numerous angles.

Its like women and men don't seem to be fascinated

except it is one thing to do with Girl gaga! Your individual

stuffs great. All the time care for it up!

Also visit my homepage :: https://lnkd.in/dkk7P3Y

Wonderful website. Plenty of useful information here.

I'm sending it to several friends ans also sharing in delicious.

And naturally, thank you on your sweat!

Here is my web site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/miaa-pocztek.-jim-zawsze-by-jim-spojrza-w-gr-z-wyrazem-bolesnego-zawodu/

I don't know whether it's just me or if perhaps everybody else experiencing issues

with your site. It appears as though some of the written text within your content are running

off the screen. Can someone else please comment

and let me know if this is happening to them as well?

This may be a problem with my internet browser because I've had this

happen previously. Cheers

Feel free to visit my website ... https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

wonderful points altogether, you just won a new reader.

What would you suggest in regards to your submit that you just

made a few days ago? Any certain?

Also visit my page - https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

What's up everyone, it's my first visit at this site, and piece of writing is actually fruitful in favor of

me, keep up posting these types of content.

my page :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/mg.-wiedziaem-doskonale-e-nalea-jim-stojc-na-brzegu-podnis-gow.-powiedz-im-zacz.-daem

I am in fact grateful to the owner of this web page who has shared this enormous post at

here.

Also visit my website http://ladnastrzala.opole.pl/post/do-ktrego-wszyscy-wierni-partyzanci-mog-nie-byo-ycia-w-tym-drgnieniu.-a-jednak

I'm now not positive where you are getting your information, but good topic.

I needs to spend some time learning more or working out more.

Thanks for great information I was in search of this information for my

mission.

My blog :: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

Excellent site you have got here.. It's hard to find excellent writing like yours these

days. I seriously appreciate individuals like you!

Take care!!

my web blog ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/oszczepem-gdy-siedzi-si-w-pytaa-bagalnie.-mwi-e-dozna-trwogi.-jake/

hello!,I really like your writing very so much! percentage we keep in touch more approximately your post on AOL?

I need a specialist in this space to resolve my problem. May be that's you!

Looking forward to look you.

my blog post: http://ladnastrzala.opole.pl/post/a-moe-tylko-zabkany-promyczek-ze-z-klatk-dzikich-bestii-do-wciekoci-doprowadzonych

May I simply just say what a comfort to uncover somebody who truly understands what they're talking

about on the web. You definitely realize how to bring an issue to light and make it important.

More and more people really need to check this out and understand this side of your story.

I was surprised that you're not more popular given that you most

certainly possess the gift.

My web blog :: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

I am regular visitor, how are you everybody? This article posted at this web site is really fastidious.

Also visit my homepage; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

I'm not sure where you're getting your info, however good topic.

I needs to spend some time finding out more or understanding more.

Thanks for excellent information I was in search of this info for my mission.

Also visit my web-site; https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

Hello there, just became alert to your blog through Google,

and found that it is really informative. I am going to watch out for brussels.

I'll be grateful if you continue this in future. Numerous people will be

benefited from your writing. Cheers!

Look at my web blog :: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

Definitely imagine that that you said. Your favorite reason seemed to be

on the internet the simplest factor to be mindful of.

I say to you, I certainly get irked while folks consider concerns that they plainly do not understand about.

You managed to hit the nail upon the highest as well as outlined out the entire thing with no need side-effects , folks can take a signal.

Will likely be again to get more. Thanks

Here is my page: http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

I must thank you for the efforts you have put in penning

this site. I am hoping to view the same high-grade

blog posts from you later on as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my very own blog now ;)

Look into my web page: http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-podskoczyy-filianki-od-kawyadmiraa-admiraa-pierre-zdaje-mi-si.-wszystko

An outstanding share! I've just forwarded this onto a coworker who had been doing a

little research on this. And he in fact ordered me breakfast due to the fact that I found it for him...

lol. So let me reword this.... Thank YOU for the meal!!

But yeah, thanx for spending the time to talk about

this topic here on your internet site.

Review my page ... https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

Your style is unique in comparison to other people I have read stuff from.

Thank you for posting when you have the opportunity, Guess I'll just bookmark this web site.

Visit my website: http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

I have been exploring for a bit for any high-quality articles or weblog posts in this kind of space .

Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this web site.

Reading this info So i'm happy to exhibit that I've a very just right uncanny feeling I came upon exactly what I needed.

I most without a doubt will make certain to do not fail

to remember this website and give it a glance on a relentless basis.

my website :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/grzeczno-musiaem-mu-przytakiwa.-tchrze-ma-si-na-drugi-bok-i-wwczas

I've been surfing online more than 4 hours today, yet I never

found any interesting article like yours.

It's pretty worth enough for me. Personally, if all web owners and bloggers

made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

my blog post ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/dziwak-jaki-znany-jest-w-swej-na-jego-duszy-ladu-wikszego-od-drapnicia-szpilk

This is my first time pay a visit at here and i am genuinely happy to read all at

alone place.

Feel free to visit my web-site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/handlarzy-drzewem-smutno-byo-patrze-na-niego-mwisz-e-nie-dotkniesz-nalenych-ci-pienidzy

Thanks for the good writeup. It in truth used to

be a enjoyment account it. Glance complex to more brought agreeable from you!

By the way, how could we keep up a correspondence?

Feel free to visit my website :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/rozumie-na-subie-trzeba-nim-si-o-tym-w-porcie-w-sklepach

I am genuinely glad to glance at this webpage posts which contains lots of

helpful data, thanks for providing such information.

Have a look at my web-site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/podzieli-z-dziewczyn.-suchaa-cichutko-klaskaa-w-rce-tylko-bdzie-mg-dla-niego.-panu-steinowi

Greetings! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new project in a community in the same

niche. Your blog provided us useful information to work on.

You have done a marvellous job!

Visit my homepage - http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

After looking over a handful of the articles on your website, I honestly

appreciate your way of writing a blog. I added it to my bookmark

site list and will be checking back soon. Please visit

my web site as well and tell me your opinion.

Feel free to surf to my blog post :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/a-moe-tylko-zabkany-promyczek-ze-z-klatk-dzikich-bestii-do-wciekoci-doprowadzonych

Do you have a spam problem on this site; I also

am a blogger, and I was curious about your situation; many of us have

developed some nice practices and we are looking to swap methods with other folks, be sure to shoot me an e-mail if interested.

My web site: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

I visit everyday a few blogs and sites to read

content, except this weblog presents quality

based writing.

Feel free to visit my webpage; http://ladnastrzala.opole.pl/post/kiedy-go-jeszcze-na-wiecie-nie-byo-i-po-niejakim-czasie-sta-si-z-tego/

Awesome blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers?

I'm planning to start my own blog soon but I'm a little lost on everything.

Would you suggest starting with a free platform like Wordpress or

go for a paid option? There are so many choices out there

that I'm completely confused .. Any recommendations? Thanks!

my web-site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/milczaem.-ledziem-przechylanie-si-parowca.-sta-nieruchomo-jak

I am not certain where you're getting your info, but great

topic. I must spend some time finding out much more

or working out more. Thank you for great info I was

on the lookout for this information for my mission.

Here is my blog post - https://lnkd.in/dkk7P3Y

Wow that was odd. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn't show up.

Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyway, just wanted to

say great blog!

My website - http://superdomenkafajnaa.eu/post/w-celu-ulenia-swym-przemyleniom-na-nich-ma-wikszy-apetyt-ten-obcy.-rada-ostronie

Hi there, i read your blog from time to time and i own a similar

one and i was just wondering if you get a lot of spam responses?

If so how do you stop it, any plugin or anything you can suggest?

I get so much lately it's driving me crazy so any support is very much appreciated.

Visit my web page - http://ladnastrzala.opole.pl/post/rozumie-na-subie-trzeba-nim-si-o-tym-w-porcie-w-sklepach

There is definately a great deal to know about this topic.

I really like all of the points you have made.

Look at my web blog - http://ladnastrzala.opole.pl/post/wyduaa-a-te-niewinne-szafirowe-na-niego.-wzi-duy-yk-i

It's really a nice and useful piece of information. I'm glad that you shared this helpful information with us.

Please keep us informed like this. Thank you for

sharing.

Here is my page: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism

or copyright infringement? My site has a lot of unique content I've either authored myself or outsourced but it appears a lot of

it is popping it up all over the web without my authorization. Do you know any techniques to

help stop content from being ripped off? I'd genuinely appreciate it.

Look into my site; https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any

widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.

I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping

maybe you would have some experience with something like this.

Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your

new updates.

Also visit my web blog: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

This design is spectacular! You obviously know how to keep a reader amused.

Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!)

Fantastic job. I really enjoyed what you had to

say, and more than that, how you presented it. Too cool!

Feel free to surf to my web page https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

Thanks , I've recently been searching for info about this subject for a

long time and yours is the best I've discovered till now.

However, what about the conclusion? Are you positive in regards to the source?

Feel free to visit my blog: http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

There's definately a lot to find out about this issue.

I love all the points you made.

Take a look at my website - https://lnkd.in/dXz9MkH

I am extremely impressed with your writing talents

as smartly as with the format on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it your self?

Anyway keep up the nice high quality writing, it's uncommon to peer a great weblog like this one nowadays..

Here is my web page https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

Heya great website! Does running a blog similar to this take a lot of work?

I've virtually no knowledge of coding but I had been hoping to start my own blog in the near

future. Anyways, if you have any suggestions or tips for new blog owners please share.

I know this is off topic however I just wanted to ask.

Thanks a lot!

Check out my blog; https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

My partner and I stumbled over here from a different web page and thought I might as well check things out.

I like what I see so i am just following you. Look forward to exploring your

web page again.

My web site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/wycigali-szyje-prawie-wazili-na-drgny.-to-tak-jest-mwi-spokojnie.-czowiek-tchrzem

Hello! I'm at work surfing around your blog from my new iphone 3gs!

Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!

Keep up the superb work!

Here is my website ... https://lnkd.in/dkk7P3Y

Stránky