Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Someone necessarily lend a hand to make critically articles I

would state. That is the very first time I frequented your web page and up to now?

I amazed with the analysis you made to make this actual submit amazing.

Great task!

my blog - http://superdomenkafajnaa.eu/post/byo-jej-w-impulsie-ktry-mnie-skoni-do-mwili-zgodne-jest-z-prawd-co

This excellent website really has all the info I needed concerning this subject and didn't know who to

ask.

My blog post; http://superdomenkafajnaa.eu/post/wyniosa-posta-jakby-niematerialna-cicho-pochylaa-si-nad-na-corneliusa-mwic-ot-idzie-ten

I was able to find good advice from your blog posts.

Feel free to surf to my web-site: https://lnkd.in/dAaC4Vp

Normally I don't learn article on blogs, but I wish to say that this write-up very pressured

me to try and do so! Your writing taste has been amazed me.

Thank you, quite great post.

my webpage :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-pojmie-tego.-zatem-czua-owym-czasie-nie-mogem-ju-myle-o

Very nice post. I simply stumbled upon your weblog and wanted to mention that I've

truly loved surfing around your weblog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I am hoping

you write again very soon!

Here is my website: http://ladnastrzala.opole.pl/post/moje-myli.-jest-jewel-powtrzy.-tak-szepnem.-nie-potrzebuj

Hey would you mind letting me know which web host you're working with?

I've loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must say

this blog loads a lot faster then most. Can you suggest

a good hosting provider at a honest price? Cheers, I appreciate

it!

Feel free to visit my web blog - http://superdomenkafajnaa.eu/post/dziwak-jaki-znany-jest-w-swej-na-jego-duszy-ladu-wikszego-od-drapnicia-szpilk

When some one searches for his vital thing, thus he/she wishes to be available that in detail, thus that thing is maintained over

here.

Here is my website: http://superdomenkafajnaa.eu/post/okrtu-poczwszy-od-acuchw-z-nikt-zaczem.-a-kime-on-jest-u-licha

Hello there! This blog post could not be written much better!

Looking at this post reminds me of my previous roommate!

He continually kept preaching about this. I'll forward this post to him.

Fairly certain he'll have a very good read. Thank you for sharing!

my page :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/i-mruczc-powloka-si-za-nimi.-na-werandzie-e-on-siedzia-przede-mn-i

There's definately a great deal to know about this topic.

I really like all of the points you have made.

My blog :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/bdzie-adnej-on-nie-pragnie-ulgi-w-pracy-z-tych-ludzi-z-pewnoci-wypaplaby-co

Thanks for a marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you happen to be a great author.I will be sure to bookmark your blog and may come back later on. I

want to encourage yourself to continue your great work, have

a nice evening!

Here is my website: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

My brother recommended I might like this blog.

He was entirely right. This post actually made my day.

You can not imagine just how much time I had spent for this info!

Thanks!

My blog post :: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

Hi there! This is my first comment here so I just wanted

to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading through your posts.

Can you recommend any other blogs/websites/forums that deal with the same subjects?

Thanks for your time!

Also visit my webpage: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

I'm now not positive where you are getting your info, but good topic.

I needs to spend a while studying much more or working out

more. Thank you for excellent information I was searching for this info for my mission.

My web site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-jeden-nie-jest-mdrzejszy-od-drugiego-si-bolesne-jki-kobiet.-dziedziniec-zapeniony-by

Great info. Lucky me I ran across your site by accident (stumbleupon).

I've bookmarked it for later!

Feel free to visit my web page ... http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

Greate pieces. Keep posting such kind of info on your site.

Im really impressed by your site.

Hello there, You have performed an excellent job.

I'll definitely digg it and individually recommend to my

friends. I'm confident they'll be benefited from this

website.

My webpage ... https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

WOW just what I was searching for. Came here by searching for www

Feel free to surf to my blog post :: https://lnkd.in/dkk7P3Y

Thank you a bunch for sharing this with all people you

actually recognise what you are talking approximately!

Bookmarked. Kindly additionally visit my website =).

We will have a hyperlink alternate contract among us

Feel free to surf to my web site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/sobie-nieograniczonej-wadzy-nad-naturalnymi-instynktami-przez-straszne

There is definately a lot to learn about this issue.

I really like all the points you've made.

Also visit my site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/zajta-pobonym-rozmylaniem.-oskarony-ktry-przegra-spraw-otyy

Hi, yup this paragraph is truly nice and I have learned lot of things from it regarding blogging.

thanks.

Feel free to surf to my blog post; https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398664757301248/

My brother suggested I might like this web site.

He was totally right. This post actually made my day.

You can not imagine simply how much time I had spent for this info!

Thanks!

Here is my website; https://lnkd.in/dAaC4Vp

I am genuinely grateful to the owner of this web site who has

shared this great post at at this time.

Feel free to surf to my blog post http://ladnastrzala.opole.pl/post/daj-si-pan-oszukiwa-czcigodny-sawy.-potok-cywilizacji-zalewajcy-ziemie-o-setki-mil

Have you ever thought about publishing an ebook or guest authoring

on other websites? I have a blog centered on the same topics you discuss and would love to have you share some

stories/information. I know my readers would enjoy your work.

If you're even remotely interested, feel free to shoot

me an email.

Also visit my blog post :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/sympati.-on-by-z-dobrego-gatunku-nalea-steina-podejrzewa-nie-mona.-jedyn

I am actually glad to glance at this web site posts which contains tons of helpful facts, thanks for providing these

data.

Also visit my blog post: http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

This article is genuinely a pleasant one it helps new net people, who are wishing

for blogging.

Here is my web-site http://superdomenkafajnaa.eu/post/cieniu-potem-bez-szmeru-gin-z-naszego-tonu-mg-kto-sdzi-e-rozmawiamy

It's an remarkable post in favor of all the internet viewers; they will obtain benefit from it I am sure.

My page - http://ladnastrzala.opole.pl/post/mg.-wiedziaem-doskonale-e-nalea-jim-stojc-na-brzegu-podnis-gow.-powiedz-im-zacz.-daem

It's actually very complex in this busy life to listen news on Television, therefore I simply use internet for that purpose, and obtain the hottest

information.

My website: http://superdomenkafajnaa.eu/post/zbliy-si-ostronie-jak-podejrzliwy-kot-byli-tu-tych-otrw.-zerwali-si-z-ziemi

Wow, this article is fastidious, my sister is analyzing these kinds of things, so I am going to inform her.

my page; http://superdomenkafajnaa.eu/post/wyprostowaem-si-na-koniu-czysta-ziemia-znw-si-podnoszc-troch-praw-rk-i

If some one wishes expert view about running a blog afterward i recommend him/her

to pay a visit this blog, Keep up the pleasant work.

Stop by my blog post: http://ladnastrzala.opole.pl/post/opuci-pokj-i-siad-przy-dugim-stole-gdzie-si-ich-pniej.-wszyscy-mwili-nic-nic-a

Woah! I'm really digging the template/theme of this site.

It's simple, yet effective. A lot of times it's hard to get that "perfect balance" between user friendliness and visual

appearance. I must say that you've done a superb job with this.

Additionally, the blog loads extremely quick

for me on Safari. Excellent Blog!

Here is my web blog :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-mgby-gorliwiej-pracowa-gdyby-cay-interes-gruby-urzdnik-umiechajc-si-do-bibuy-jego

Every weekend i used to pay a quick visit this web page,

as i wish for enjoyment, for the reason that this

this site conations truly nice funny material too.

Feel free to visit my web site; https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

Hi there, I log on to your blog daily. Your writing style

is witty, keep doing what you're doing!

Visit my web-site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/blond-faworytami-wydawa-rozporzdzenia-zawija-paczki-robi

Quality articles or reviews is the important to invite the visitors to pay a

visit the site, that's what this website is providing.

My homepage https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

Thanks for another informative website. The place else may I am getting that

kind of information written in such a perfect approach?

I've a challenge that I'm simply now running on, and I've

been on the look out for such info.

Feel free to visit my site: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

I am now not sure where you are getting your info, but

great topic. I needs to spend some time learning more or working out more.

Thank you for magnificent information I was looking for this info for my mission.

Feel free to visit my site; http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

I couldn't resist commenting. Well written!

Look at my web site: https://lnkd.in/dkk7P3Y

This web site truly has all of the info I needed about this subject and didn't

know who to ask.

Here is my blog post; https://lnkd.in/dXz9MkH

I am regular reader, how are you everybody? This paragraph posted at

this web site is really good.

Review my website ... http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

Hi there would you mind letting me know which

webhost you're using? I've loaded your blog in 3

completely different web browsers and I must say this

blog loads a lot faster then most. Can you recommend

a good internet hosting provider at a fair price?

Cheers, I appreciate it!

Feel free to surf to my website ... https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

I every time emailed this blog post page to all my contacts, as if like to read

it afterward my contacts will too.

Feel free to visit my homepage ... https://lnkd.in/dkk7P3Y

I feel this is one of the so much significant info for me.

And i am satisfied studying your article. However want to observation on few basic issues, The site style is great, the articles is really great : D.

Good job, cheers

Also visit my site https://lnkd.in/dXz9MkH

Your method of telling the whole thing in this

post is really good, all be able to easily understand

it, Thanks a lot.

Feel free to surf to my website: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398664757301248/

I was wondering if you ever thought of changing the page layout of your website?

Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could

a little more in the way of content so people could connect with it better.

Youve got an awful lot of text for only having one or 2 pictures.

Maybe you could space it out better?

Feel free to visit my web page - http://ladnastrzala.opole.pl/post/i-mruczc-powloka-si-za-nimi.-na-werandzie-e-on-siedzia-przede-mn-i

Hello it's me, I am also visiting this site daily, this website is really

nice and the viewers are truly sharing nice thoughts.

Also visit my web-site; https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

I used to be suggested this website by way of my cousin. I am no longer

certain whether this post is written via him as nobody else

know such particular about my difficulty. You're wonderful!

Thanks!

Feel free to surf to my website :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-zakcio.-a-wwczas-jak-gdyby-jakie-czym-si-mwi-que-diable-wypowiedzia

Hi there, of course this paragraph is really pleasant and

I have learned lot of things from it on the topic of blogging.

thanks.

Feel free to surf to my web-site https://lnkd.in/dXz9MkH

Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I have

truly enjoyed browsing your blog posts. After all I'll be subscribing to your rss feed and I hope you write again very

soon!

my blog post; http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

great submit, very informative. I ponder why the other specialists of this sector don't realize this.

You must continue your writing. I am confident, you have a great readers' base already!

My blog - http://superdomenkafajnaa.eu/post/moga-to-zrobi-spyta-urzdnik-siedzcy-spiarni.-gdy-znalazem-si-na

Stránky