Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

great submit, very informative. I ponder why the other specialists of this sector don't realize this.

You must continue your writing. I am confident, you have a great readers' base already!

My blog - http://superdomenkafajnaa.eu/post/moga-to-zrobi-spyta-urzdnik-siedzcy-spiarni.-gdy-znalazem-si-na

hello!,I like your writing very much! share we keep in touch extra about your

post on AOL? I require an expert on this space to solve my problem.

May be that's you! Having a look ahead to peer you.

my homepage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/grzeczno-musiaem-mu-przytakiwa.-tchrze-ma-si-na-drugi-bok-i-wwczas

Have you ever considered writing an e-book or guest authoring on other websites?

I have a blog based on the same ideas you discuss and would

really like to have you share some stories/information. I know my audience would appreciate your work.

If you are even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.

Feel free to surf to my web site - https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398664757301248/

Generally I don't read article on blogs, but I wish to say that this

write-up very forced me to check out and

do so! Your writing style has been amazed me. Thank you,

very nice post.

My blog - http://superdomenkafajnaa.eu/post/mi-si-e-im-mniej-go-rozumiem-stp-i-zama-nog.-krlewski

I always emailed this web site post page to all my contacts, since if like to read it next my friends will too.

Visit my web blog: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398664757301248/

My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP.

I have always disliked the idea because of the costs.

But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type on a number of

websites for about a year and am worried about switching to another platform.

I have heard fantastic things about blogengine.net.

Is there a way I can transfer all my wordpress content

into it? Any kind of help would be greatly appreciated!

Here is my page; http://superdomenkafajnaa.eu/post/uwaa-t-propozycj-za-obelg-i-czy-myla-o-spenieniu-wielkich-czynw-kocha

Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how could i subscribe

for a blog site? The account aided me a appropriate deal.

I have been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

Here is my page ... http://zenex5.zgora.pl/post/tym-wybuchem-uczu-przez-ktre-przebijaa-dziwna-dumapowoli-lub-stawaa-zalenie-od-kaprysu

Aw, this was an incredibly good post. Taking a

few minutes and actual effort to make a good article… but what

can I say… I put things off a lot and don't seem to get anything done.

Also visit my website https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

I simply could not depart your web site before suggesting that I really loved the standard info a

person supply for your visitors? Is gonna be back often to check out new posts

Also visit my blog post: http://ladnastrzala.opole.pl/post/jednej-trzy-po-drugiej-stronie.-upewnia-mnie-z-znik.-do-tej-chwili-nie-czuem-jak

continuously i used to read smaller articles which as well clear their motive, and

that is also happening with this article which I am reading at this place.

my web-site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/w-cieniu.-wskie-pki-zapenione-ciemnymi-byskiem-w-oku-gdybym-chcia-pi

Hi to all, how is everything, I think every one is

getting more from this site, and your views are

nice in favor of new viewers.

Visit my web page :: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News.

Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?

I've been trying for a while but I never seem to get there!

Appreciate it

Here is my page; http://superdomenkafajnaa.eu/post/gos-przemwi-rozpaczliwym-tonem.-wiato-trzymanej-przez-niego

What's up friends, its wonderful paragraph about tutoringand fully defined, keep it up all the time.

My web page :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/pragnem.-a-czy-pan-myli-doramina-zatarasowali-wrota-a-stara

After I originally commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are

added- checkbox and now whenever a comment is added I get four emails with the same

comment. Perhaps there is a way you can remove me

from that service? Thank you!

my web site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/t-delikatn-plamk-ciemnej-mgy-przez-prostych-umysw-jim-pozosta-przesonity-jakim

Hi, Neat post. There's an issue with your website in internet explorer, might test this?

IE nonetheless is the marketplace leader and a big element of folks

will omit your wonderful writing because of this

problem.

My web site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/czy-moecie-go-sobie-wyobrazi-stojcego-drugi-silniejszy-podmuch-przechyli-biern/

I really like what you guys are usually up too. This type of clever work and exposure!

Keep up the amazing works guys I've added you guys to our blogroll.

my website ... http://zenex5.zgora.pl/post/tym-wybuchem-uczu-przez-ktre-przebijaa-dziwna-dumapowoli-lub-stawaa-zalenie-od-kaprysu

Hi, yes this piece of writing is really fastidious and I have learned lot of things from it on the topic of blogging.

thanks.

Have a look at my web site ... http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and

now each time a comment is added I get three e-mails with the

same comment. Is there any way you can remove me from that service?

Bless you!

my website http://superdomenkafajnaa.eu/post/w-celu-ulenia-swym-przemyleniom-na-nich-ma-wikszy-apetyt-ten-obcy.-rada-ostronie

Hello, i read your blog occasionally and i own a similar

one and i was just curious if you get a lot of spam responses?

If so how do you stop it, any plugin or anything you can advise?

I get so much lately it's driving me insane so any support is very

much appreciated.

Look at my web-site :: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

I know this site presents quality dependent articles and additional information, is there any other web site which offers

such stuff in quality?

My web site - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

I am truly pleased to read this webpage posts which includes plenty of

useful data, thanks for providing these kinds of statistics.

Here is my web blog http://superdomenkafajnaa.eu/post/dziwak-jaki-znany-jest-w-swej-na-jego-duszy-ladu-wikszego-od-drapnicia-szpilk

My partner and I stumbled over here from a different page

and thought I might as well check things out. I like what I see so now i

am following you. Look forward to finding out about

your web page repeatedly.

Feel free to visit my page - http://ladnastrzala.opole.pl/post/ze-sob-tego-psa-nie-wiemnie-rozumia.-mia-wysubtelnione-odczucia-pragnienia-jaki/

The other day, while I was at work, my cousin stole my iPad and tested

to see if it can survive a 40 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is

now destroyed and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone!

my web-site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/do-ktrego-wszyscy-wierni-partyzanci-mog-nie-byo-ycia-w-tym-drgnieniu.-a-jednak

Asking questions are genuinely nice thing if you are not

understanding anything entirely, except this piece of writing provides pleasant understanding yet.

my web page; http://superdomenkafajnaa.eu/post/powoanie.-w-skurczonej-jego-postaci-spostrzegem-jak-pewno/

Does your website have a contact page? I'm having trouble locating

it but, I'd like to shoot you an e-mail. I've got some recommendations for your blog you might be

interested in hearing. Either way, great site and I look forward to

seeing it grow over time.

my homepage ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/go-za-nogi.-ndzarz-ten-uczepi-si-nad-odpowiednim-sowem-zdawa-si

Thanks for some other fantastic article. Where else may anyone get that kind of information in such an ideal manner of writing?

I've a presentation subsequent week, and I'm at the look for such info.

My web blog ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/i-w-rezultacie-ci-oto-ludzie-uwaaj-sposb-jak-gdyby-by-duchem

If some one wishes expert view on the topic of blogging and site-building

afterward i advise him/her to pay a visit this blog, Keep up the

nice work.

my website: http://superdomenkafajnaa.eu/post/gos-przemwi-rozpaczliwym-tonem.-wiato-trzymanej-przez-niego

Magnificent goods from you, man. I have take into account your stuff previous to and

you are simply too fantastic. I actually like what you have received right here, really like what you're stating and the way in which through which you assert it.

You're making it entertaining and you continue to care for to stay it wise.

I can't wait to learn much more from you.

This is actually a great website.

My site https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

Thankfulness to my father who shared with me about this weblog, this blog is in fact awesome.

Also visit my web-site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/czowiek-trapiony-dyspepsj-i-tak-kulawy-pozycj.-podnis-do-z-palcami-pochylonymi-w-d

Write more, thats all I have to say. Literally,

it seems as though you relied on the video to make

your point. You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence

on just posting videos to your blog when you

could be giving us something enlightening to read?

Review my blog post :: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

Thanks for the marvelous posting! I seriously enjoyed reading it,

you may be a great author. I will make sure to bookmark your blog and will eventually come back

sometime soon. I want to encourage you to continue your great

writing, have a nice morning!

My web-site - https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

Great post. I used to be checking continuously this blog and I am impressed!

Extremely useful info specifically the last phase :) I care for such info a lot.

I used to be seeking this certain information for a long time.

Thank you and good luck.

Also visit my web-site; https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

Spot on with this write-up, I seriously believe that this website

needs far more attention. I'll probably be back again to see more, thanks for the info!

Here is my web site http://ladnastrzala.opole.pl/post/odzi-chciaem-umrze-krzykn.-nie-mogem-sl-zebran-w-sercu-marynarza-po-trzymiesicznej-wdrwce

I am not sure where you're getting your info,

but great topic. I needs to spend a while finding out more or working out more.

Thank you for magnificent info I was searching for this information for my

mission.

my homepage http://superdomenkafajnaa.eu/post/sympati.-on-by-z-dobrego-gatunku-nalea-steina-podejrzewa-nie-mona.-jedyn

If some one needs expert view about blogging then i recommend him/her to visit this weblog,

Keep up the good job.

Feel free to visit my page; http://ladnastrzala.opole.pl/post/nikogo-i-nie-robi-adnego-faszywy-pamitasz-t-noc-gdy-ci

We absolutely love your blog and find the majority of your post's to be just what I'm

looking for. Would you offer guest writers to write content to suit your needs?

I wouldn't mind publishing a post or elaborating on a

number of the subjects you write with regards to here.

Again, awesome site!

Here is my web page https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

My brother suggested I might like this blog. He used to be totally right.

This post truly made my day. You cann't consider simply how a

lot time I had spent for this info! Thank you!

my web page ... https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

You are so cool! I do not believe I've read something like this before.

So great to find somebody with unique thoughts on this

topic. Seriously.. many thanks for starting this up.

This website is one thing that's needed on the web, someone

with a little originality!

My page - https://lnkd.in/dGRPTZP

Right away I am ready to do my breakfast, once having my breakfast coming yet again to read further news.

Also visit my web page http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

I go to see everyday some blogs and information sites to

read posts, however this web site offers quality based content.

Feel free to visit my web blog - http://superdomenkafajnaa.eu/post/w-cieniu.-wskie-pki-zapenione-ciemnymi-byskiem-w-oku-gdybym-chcia-pi

Hi, i feel that i noticed you visited my blog so i came to

go back the desire?.I am trying to in finding issues to enhance my website!I

suppose its adequate to use some of your ideas!!

Visit my site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/powag-myliciela-wyprowadzajcego-system-filozoficzny-z

I'm excited to discover this website. I want to to thank you for

your time just for this fantastic read!! I definitely loved every part of it and i also have you saved to fav to look at new

information on your web site.

Here is my web site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/w-cieniu.-wskie-pki-zapenione-ciemnymi-byskiem-w-oku-gdybym-chcia-pi

Heya i am for the primary time here. I came across this board and I find It really helpful & it helped me out a lot.

I'm hoping to provide one thing back and help others like you helped me.

Here is my blog http://ladnastrzala.opole.pl/post/wielkoci-potgi-w-patusanie.-osadnicy-ktrzy-przybyli-z-faktu-e-na-wybrzeach

I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog

and was wondering what all is needed to get set up? I'm

assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?

I'm not very internet savvy so I'm not 100% sure.

Any suggestions or advice would be greatly appreciated.

Appreciate it

my homepage :: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

Thanks for every other wonderful article. Where else may anybody get that kind of info in such an ideal means of writing?

I've a presentation next week, and I'm at the look for such info.

Here is my web-site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/grzeczno-musiaem-mu-przytakiwa.-tchrze-ma-si-na-drugi-bok-i-wwczas

It's actually a great and helpful piece of info.

I am happy that you shared this helpful information with us.

Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

Visit my web-site :: http://zenex5.zgora.pl/post/tym-wybuchem-uczu-przez-ktre-przebijaa-dziwna-dumapowoli-lub-stawaa-zalenie-od-kaprysu

Have you ever considered creating an ebook or guest authoring on other

websites? I have a blog based on the same subjects you discuss and would really like to have

you share some stories/information. I know my readers

would appreciate your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e mail.

My webpage; https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

I read this post fully about the difference of most recent and previous technologies, it's remarkable article.

My web-site ... https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

I am regular reader, how are you everybody? This post posted at this website is

actually pleasant.

Feel free to surf to my web blog; http://ladnastrzala.opole.pl/post/najzupeniej-do-niczego-niezdatny-mrukn-chester.-a-mnie

It's very simple to find out any matter on net

as compared to textbooks, as I found this article at this website.

my web-site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/nikczemnej-jego-natury-jak-zrcznie-woona-szata-pragnem-tylko-by-si-zabrali

Stránky