Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend your site,

how could i subscribe for a blog site? The account helped me a acceptable deal.

I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered

bright clear concept

Feel free to surf to my site: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

Fantastic items from you, man. I've bear in mind your

stuff prior to and you are simply too fantastic. I actually like

what you have bought right here, certainly like what you are stating and the

best way through which you are saying it. You make it enjoyable and you continue to take care of to stay it sensible.

I can not wait to read much more from you. This is really a great web site.

Here is my site http://superdomenkafajnaa.eu/post/widocznie-zmieni-postanowienie.-to-prosz-pana-przechodzi-moje-kompetencje

Hello there! I could have sworn I've visited this site before but after looking at a few of the posts I realized it's new to me.

Anyways, I'm definitely pleased I came across it and I'll be bookmarking it and

checking back often!

My page - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

Your style is really unique compared to other folks I have read stuff from.

Thanks for posting when you've got the opportunity, Guess I will just book mark

this blog.

My page - https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

Good day! This post couldn't be written any better!

Reading through this post reminds me of my old room mate!

He always kept talking about this. I will forward this

post to him. Pretty sure he will have a good read. Many thanks for sharing!

Feel free to surf to my page ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/rwni-wchaniay-w-swe-proste-i-doganiao-go-zlewajc-skoncentrowany-ar-swych-promieni

Because the admin of this website is working, no hesitation very

rapidly it will be renowned, due to its feature contents.

My site - https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

No matter if some one searches for his required thing, so he/she wishes to be available that in detail, therefore that thing is maintained over here.

my web blog - http://ladnastrzala.opole.pl/post/opuci-pokj-i-siad-przy-dugim-stole-gdzie-si-ich-pniej.-wszyscy-mwili-nic-nic-a

Fine way of telling, and nice article to obtain data on the topic of

my presentation subject, which i am going to deliver

in school.

Look into my website; http://ladnastrzala.opole.pl/post/ze-sob-tego-psa-nie-wiemnie-rozumia.-mia-wysubtelnione-odczucia-pragnienia-jaki/

What a data of un-ambiguity and preserveness of valuable

experience concerning unpredicted emotions.

Visit my web site - http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

You actually make it seem so easy with your presentation but

I find this topic to be actually something that I think I would never understand.

It seems too complex and very broad for me. I am looking forward for

your next post, I'll try to get the hang of it!

Feel free to surf to my site; http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

Hello! Would you mind if I share your blog with my myspace group?

There's a lot of people that I think would really enjoy your content.

Please let me know. Cheers

Also visit my page http://ladnastrzala.opole.pl/post/zdawao-mu-si-e-wszystkie-ebra-po-lewej-jones-tym-swoim-pyszakowatym-gosem-prosz

Very great post. I just stumbled upon your weblog and

wanted to mention that I have really loved surfing around your blog posts.

In any case I will be subscribing for your feed and I am hoping you write again soon!

Here is my blog ... https://lnkd.in/dGRPTZP

I truly love your blog.. Great colors & theme.

Did you build this web site yourself? Please reply back as I'm trying to create my

own website and would like to find out where you got this from or

just what the theme is named. Appreciate it!

Feel free to visit my site :: http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

It is perfect time to make a few plans for the long run and it's time to be happy.

I've read this post and if I may just I desire to suggest you

some interesting things or suggestions. Perhaps you can write subsequent articles regarding this article.

I want to read more issues approximately it!

Here is my webpage http://superdomenkafajnaa.eu/post/powoanie.-w-skurczonej-jego-postaci-spostrzegem-jak-pewno/

Aw, this was a very nice post. Taking a few minutes and actual effort to make a

really good article… but what can I say… I put things off a

lot and don't manage to get nearly anything done.

Also visit my webpage http://ladnastrzala.opole.pl/post/stanowczoci-tego-czynu-i-nareszcie-ukazay-pod-nogami-z-braku-dwikw-jakichkolwiek-lub

Hi to every body, it's my first pay a quick visit of this website; this blog incluudes remarkable and really good data for readers.

Look into my site - metabolic cooking fat loss cookbook review

Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this article

plus the rest of the website is also very good.

My web page: http://ladnastrzala.opole.pl/post/gdyby-by-on-tylko-duchem-zbolaym-pozbawionym-kapitan-woa-na-nich-ale-nie

I’m not that much of a online reader to be honest but

your blogs really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your site to come back later on. All

the best

my site - http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

Hello, i think that i noticed you visited my weblog so i

came to return the prefer?.I'm attempting to in finding things to enhance my site!I assume its good enough to use some of your ideas!!

Here is my blog :: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

Whats up very nice web site!! Man .. Excellent .. Amazing ..

I'll bookmark your web site and take the feeds additionally?

I am glad to find a lot of helpful info here in the post, we need develop extra techniques

on this regard, thank you for sharing. . . . . .

Also visit my website https://lnkd.in/dAaC4Vp

May I simply just say what a relief to discover somebody that really understands what they're talking about on the net.

You definitely realize how to bring an issue to light and make it important.

A lot more people need to look at this and understand this side of your story.

I was surprised that you aren't more popular since you

surely have the gift.

My web blog; https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

Your means of describing the whole thing in this paragraph is genuinely pleasant, all be

able to effortlessly be aware of it, Thanks a lot.

Look into my web page; http://ladnastrzala.opole.pl/post/ksiyca-zmienia-wygld-wszystkiego-i-daje-ponur

Hello, everything is going nicely here and ofcourse every

one is sharing information, that's genuinely good, keep up writing.

my blog; http://ladnastrzala.opole.pl/post/i-mruczc-powloka-si-za-nimi.-na-werandzie-e-on-siedzia-przede-mn-i

I am no longer positive where you're getting your information, but good topic.

I needs to spend some time finding out much more or working out

more. Thanks for great info I was looking for this info for my mission.

my web blog http://superdomenkafajnaa.eu/post/oszczepem-gdy-siedzi-si-w-pytaa-bagalnie.-mwi-e-dozna-trwogi.-jake/

Please let me know if you're looking for a article author for your site.

You have some really good posts and I think I would be a good asset.

If you ever want to take some of the load off, I'd absolutely love to

write some material for your blog in exchange for a link back to mine.

Please send me an e-mail if interested. Kudos!

My web-site :: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

What's up to every one, the contents present at this web

page are actually remarkable for people knowledge, well,

keep up the nice work fellows.

Also visit my web-site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/najbezpieczniejsz.-jak-mona-najprdzej-linami-przywizano

Hi there! Someone in my Facebook group shared this site with us

so I came to check it out. I'm definitely loving the

information. I'm book-marking and will be tweeting this

to my followers! Outstanding blog and great design.

My website; https://lnkd.in/dXz9MkH

Excellent beat ! I wish to apprentice even as you amend your website, how can i subscribe

for a weblog website? The account aided me a acceptable deal.

I had been a little bit familiar of this your broadcast provided bright transparent concept

Review my blog post: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

Does your blog have a contact page? I'm having

problems locating it but, I'd like to send you an e-mail.

I've got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing.

Either way, great site and I look forward to seeing it expand over time.

Feel free to visit my website ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/rozumie-na-subie-trzeba-nim-si-o-tym-w-porcie-w-sklepach

Hi there, after reading this awesome piece of writing i

am also cheerful to share my experience here with colleagues.

My web page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/jakie-przeszed-koleje-a-jego-sposobno-nadziei-walczy-do-ostatka.-dza-spokoju-wzrasta

I visited various websites however the audio feature for audio songs current at this site is

genuinely marvelous.

my web-site - https://lnkd.in/dAaC4Vp

Fantastic beat ! I wish to apprentice whilst you amend your website, how could i subscribe for a

weblog web site? The account aided me a applicable deal.

I were tiny bit familiar of this your broadcast offered brilliant transparent idea

my webpage :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/tego-modego-chopca-spyta.-to-pytanie-tak-harmonizowao-z/

Thanks for your marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you might be a great author.

I will make sure to bookmark your blog and may come back in the foreseeable future.

I want to encourage continue your great job, have a nice evening!

Feel free to surf to my web blog; http://ladnastrzala.opole.pl/post/wiatr-bo-ktry-z-nas-co-nie-miejc-poruszy-si-na-krzele-chciaem

We're a bunch of volunteers and starting a brand new scheme in our community.

Your website provided us with helpful info to work on. You have performed an impressive activity and our whole group might be thankful to you.

Also visit my blog: http://ladnastrzala.opole.pl/post/czowieku.-nigdy-nie-zdoaem-okreli-sobie-tej-przesuwalimy-si-wanie-przez-drzwi

Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles?

I mean, what you say is valuable and all. But think of if you

added some great images or video clips to give your posts more, "pop"!

Your content is excellent but with pics and videos, this website could certainly be one of the greatest in its field.

Excellent blog!

Also visit my page; http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

Wow that was odd. I just wrote an extremely long comment but

after I clicked submit my comment didn't appear.

Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say wonderful blog!

Also visit my blog :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/wielkie-orbity-oczu-w-ktrych-co-rce-na-brzuchu-i-udawa-e-leje-zy.-niech

I am really inspired together with your writing skills and also with the layout

on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?

Anyway keep up the excellent quality writing, it's rare to see a great

blog like this one nowadays..

Have a look at my web site :: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News.

Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?

I've been trying for a while but I never seem to get there!

Thank you

Here is my web-site :: http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

I really like reading a post that can make people think. Also,

thanks for permitting me to comment!

Here is my homepage :: https://lnkd.in/dGRPTZP

Hi, Neat post. There's an issue together with your website in internet explorer, might

check this? IE still is the market chief and a huge component of folks will miss your wonderful writing due to this problem.

Feel free to visit my site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/to-spotkanie-skoczy-si-jak-niemi-burd-urzdnikw-morskich.-przez-szerokie-okno

Wonderful, what a webpage it is! This web site provides helpful information to us, keep it up.

Have a look at my web site; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

Hi, its pleasant article about media print, we all be familiar with media is a wonderful source of facts.

Also visit my web blog :: https://lnkd.in/dkk7P3Y

I could not resist commenting. Perfectly written!

Here is my web blog https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398664757301248/

My spouse and I absolutely love your blog

and find the majority of your post's to be what precisely I'm looking for.

can you offer guest writers to write content available for you?

I wouldn't mind composing a post or elaborating on some of the subjects you write concerning here.

Again, awesome web site!

Feel free to surf to my homepage - http://superdomenkafajnaa.eu/post/mki-w-czasie-naszej-dugiej-rozmowie-odwrci-si-do-sdu

You could certainly see your expertise in the work you write.

The arena hopes for more passionate writers such as you who aren't afraid to mention how they believe.

All the time go after your heart.

Have a look at my web page https://lnkd.in/dAaC4Vp

I got this web site from my friend who told me concerning this

web site and now this time I am visiting this site and reading very informative content at this

place.

Also visit my blog: http://superdomenkafajnaa.eu/post/wyniosa-posta-jakby-niematerialna-cicho-pochylaa-si-nad-na-corneliusa-mwic-ot-idzie-ten

Hey! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be ok.

I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to new updates.

Also visit my site; https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

Stránky