Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Hello, i believe that i saw you visited my blog thus i got here to return the favor?.I am attempting to find issues to improve my website!I suppose its

ok to use some of your concepts!!

Here is my homepage; https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

Hello, I enjoy reading all of your article post. I like to write a little comment

to support you.

Feel free to visit my web-site ... https://lnkd.in/dGRPTZP

Greetings! I know this is kind of off topic but I

was wondering which blog platform are you using

for this website? I'm getting tired of Wordpress because I've had issues with hackers and I'm looking at options for another platform.

I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

Feel free to surf to my web-site https://lnkd.in/dkk7P3Y

Excellent blog! Do you have any tips for aspiring writers?

I'm planning to start my own website soon but I'm a little lost on everything.

Would you advise starting with a free platform like Wordpress

or go for a paid option? There are so many options out there that

I'm totally overwhelmed .. Any ideas? Thanks a lot!

My web blog; https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

excellent points altogether, you simply won a brand new reader.

What might you recommend about your submit that you made some days in the past?

Any sure?

Here is my webpage http://superdomenkafajnaa.eu/post/sali-audiencjonalnej-przycisn-do-niej-twarz-i-ktrego-miejsce-mia-zaj-i-pokaza

Attractive section of content. I simply stumbled upon your site and in accession capital to claim

that I acquire actually loved account your weblog posts.

Anyway I'll be subscribing on your feeds and even I success you get right

of entry to consistently fast.

Also visit my homepage ... https://lnkd.in/dkk7P3Y

Hi my family member! I wish to say that this article is awesome,

great written and include almost all important infos.

I'd like to peer extra posts like this .

Also visit my blog post: https://lnkd.in/dAaC4Vp

Its like you read my mind! You appear to know

a lot about this, like you wrote the book in it or something.

I think that you could do with a few pics to drive the

message home a little bit, but instead of that, this

is wonderful blog. A great read. I will certainly be back.

My web-site ... https://lnkd.in/dGRPTZP

An intriguing discussion is worth comment.

There's no doubt that that you need to publish more about this

issue, it might not be a taboo subject but typically folks don't talk about such issues.

To the next! Best wishes!!

Feel free to surf to my blog post https://lnkd.in/dGRPTZP

It's nearly impossible to find knowledgeable people for this subject, however, you seem like you know what you're talking about!

Thanks

Also visit my web-site ... https://lnkd.in/dAaC4Vp

I was suggested this website by my cousin. I'm not sure whether this post

is written by him as no one else know such detailed about

my problem. You are wonderful! Thanks!

Here is my page - https://lnkd.in/dkk7P3Y

Magnificent goods from you, man. I've understand your stuff previous to and

you are just too wonderful. I actually like what you've acquired

here, really like what you are stating and the way in which you say it.

You make it entertaining and you still care for to keep it

wise. I can't wait to read far more from you.

This is actually a tremendous web site.

Here is my homepage; http://ladnastrzala.opole.pl/post/kiedy-go-jeszcze-na-wiecie-nie-byo-i-po-niejakim-czasie-sta-si-z-tego/

What's up to every one, as I am actually keen of reading this website's

post to be updated regularly. It consists of fastidious material.

Here is my webpage; http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-podskoczyy-filianki-od-kawyadmiraa-admiraa-pierre-zdaje-mi-si.-wszystko

I am curious to find out what blog system you have

been using? I'm experiencing some small security issues with

my latest site and I would like to find something more risk-free.

Do you have any suggestions?

My web site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/dugo.-przywiza-si-widocznie-do-starej-ony-doramina-ona

After I initially commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now

each time a comment is added I receive four emails with

the exact same comment. Perhaps there is a means you are able to remove me from that service?

Thanks!

Here is my web blog :: https://lnkd.in/dGRPTZP

Right now it sounds like Wordpress is the preferred

blogging platform out there right now. (from what I've read) Is that what you're using on your blog?

Also visit my blog ... https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

Highly descriptive article, I loved that a lot. Will there be a part 2?

Feel free to visit my web page ... https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

Hello mates, its fantastic piece of writing about cultureand entirely defined,

keep it up all the time.

My blog :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/gos-przemwi-rozpaczliwym-tonem.-wiato-trzymanej-przez-niego

Hi there! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site?

I'm getting sick and tired of Wordpress because I've had problems with

hackers and I'm looking at alternatives for another platform.

I would be fantastic if you could point me in the direction of

a good platform.

Feel free to surf to my website https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

Hello, i think that i saw you visited my site thus i came to “return the

favor”.I am trying to find things to improve my site!I suppose its ok to use some of

your ideas!!

My page: https://lnkd.in/dXz9MkH

Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to

my blog that automatically tweet my newest twitter updates.

I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was

hoping maybe you would have some experience

with something like this. Please let me know if you

run into anything. I truly enjoy reading your blog

and I look forward to your new updates.

Feel free to visit my web blog ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/wielkie-orbity-oczu-w-ktrych-co-rce-na-brzuchu-i-udawa-e-leje-zy.-niech

Awesome issues here. I'm very happy to peer your article.

Thanks a lot and I'm having a look forward to contact

you. Will you kindly drop me a mail?

Also visit my blog post - https://lnkd.in/dkk7P3Y

I got this web page from my friend who shared with me concerning

this site and now this time I am browsing this site and reading very informative content here.

Review my web site https://lnkd.in/dXz9MkH

Great web site you've got here.. It's difficult to find

good quality writing like yours these days. I truly appreciate people like you!

Take care!!

Here is my web page: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

We are a group of volunteers and starting a brand new

scheme in our community. Your site provided us with helpful info to work

on. You've performed a formidable activity and our entire group will

probably be thankful to you.

My web site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/czowieku.-nigdy-nie-zdoaem-okreli-sobie-tej-przesuwalimy-si-wanie-przez-drzwi

Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article.

I'll be sure to bookmark it and return to read more

of your useful information. Thanks for the post. I'll definitely return.

my web blog: http://superdomenkafajnaa.eu/post/oczach-i-na-zacinitych-ustach.-mogia-sama-gdym-al-swj-wyraay-krzykami-soce-zachodzio

I am not sure where you're getting your info, but good topic.

I needs to spend some time learning much more or understanding more.

Thanks for fantastic information I was looking for this info for my mission.

my web-site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/bya-sobie-z-tej-uczciwej-mioci-zbudowa-nie-mogem-poj-tamci-nie-syszeli.-pytaem-si

This is a really good tip especially to those new to the blogosphere.

Simple but very precise info… Appreciate your sharing this one.

A must read post!

Here is my blog; http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

Thanks for finally writing about > Pridaj svoj názor | Krkavec < Liked it!

Also visit my homepage ... https://lnkd.in/dkk7P3Y

A motivating discussion is definitely worth comment.

I believe that you ought to publish more about this issue, it might

not be a taboo matter but generally folks don't talk about these issues.

To the next! Cheers!!

My site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/wdrowa-daleko-rnymi-drogami-dziwnymi-si-e-ten-chopiec-musia-przej-przez-jakie

Simply want to say your article is as astounding. The clearness in your publish is just nice and that i

can assume you're a professional on this subject.

Well together with your permission let me to clutch your feed

to stay up to date with coming near near post.

Thank you one million and please keep up the rewarding work.

My blog :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/miejsce-na-ziemi-skd-czerpie-swe-wodze-swemu-temperamentowi-co-zaog-doprowadzao-prawie-do

I used to be able to find good information from your blog posts.

my site: http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

you're truly a excellent webmaster. The web site loading velocity is incredible.

It sort of feels that you are doing any unique trick.

Moreover, The contents are masterwork. you've performed

a wonderful job in this subject!

my web page ... https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

I am not sure where you're getting your information,

but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding

more. Thanks for fantastic info I was looking for this information for my mission.

Also visit my blog :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-pojmie-tego.-zatem-czua-owym-czasie-nie-mogem-ju-myle-o

Hello Dear, are you in fact visiting this site daily, if

so then you will absolutely take fastidious knowledge.

my blog post ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/jakimi-swoimi-serdecznymi-przywizaniami-i-jima.-rozumie-pani-zbyt-wielki-trzyma-pani-jego

Great blog here! Additionally your site loads up very fast!

What host are you the use of? Can I am getting your associate link

for your host? I wish my web site loaded up as quickly

as yours lol

Take a look at my homepage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/wsplnika-o-ktrym-stein-si-wyraa-tego-nie-zgubi-o-moe-najlepiej/

Excellent items from you, man. I have have in mind your stuff previous to and you're simply too magnificent.

I really like what you have got right here, really like what you're stating and the best

way wherein you are saying it. You are making it entertaining and you continue to take care

of to keep it smart. I can't wait to read much more

from you. This is really a terrific web site.

Feel free to visit my web page - http://ladnastrzala.opole.pl/post/statkiem-rozumiesz-pan-zreszt-takie-byo-i-moje

hello there and thank you for your info – I've certainly picked up something new from

right here. I did however expertise some technical points using this web

site, as I experienced to reload the website lots of times previous to I could get it

to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK?

Not that I am complaining, but slow loading instances times

will sometimes affect your placement in google

and can damage your high quality score if ads and marketing

with Adwords. Well I'm adding this RSS to my e-mail and can look out for much more of your respective intriguing content.

Ensure that you update this again very soon.

Have a look at my homepage :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-potworna-mija-zgas-a-spokj-sodkiej-gwiadzistej-nawet-w-obszernym-paszczu-spitym

I am regular visitor, how are you everybody? This post posted at this website is

genuinely pleasant.

My blog ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/j-bez-zwoki-ale-co-si-zupenie-zesztywniay.-milczenie-byo-kopotliwe-i

Can I simply just say what a comfort to find a person that

truly understands what they are talking about online. You certainly realize how to bring an issue to light and make it

important. A lot more people should check this out and understand

this side of the story. I was surprised you're not more popular given that you surely possess the gift.

Here is my web-site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/wiatr-bo-ktry-z-nas-co-nie-miejc-poruszy-si-na-krzele-chciaem

Very quickly this web site will be famous among all blog viewers, due

to it's nice content

Feel free to visit my website ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/si-nie-mog.-wycign-ku-morzu-ramionanie-wiedzia-skd-one-dochodz

Thanks for ones marvelous posting! I certainly enjoyed reading

it, you may be a great author. I will be sure to bookmark your blog and definitely will come back in the foreseeable future.

I want to encourage one to continue your great posts, have a nice evening!

Also visit my page: http://superdomenkafajnaa.eu/post/powoanie.-w-skurczonej-jego-postaci-spostrzegem-jak-pewno/

I visit every day a few web sites and information sites to read

articles, however this website gives quality based posts.

Take a look at my site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/jim-chcia-przemwi-ale-powstrzyma-ale-do-wadzy-nie-wysaem-jeszcze-raportu

Normally I don't learn post on blogs, however I wish to say that this write-up

very forced me to try and do it! Your writing style has been amazed

me. Thanks, very nice post.

Feel free to surf to my web-site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/ze-rodka-sali-kilku-mczyzn-w-doskonaych-humorach-na-niego-wiedzc-wszystko-co

I really love your website.. Very nice colors & theme.

Did you create this website yourself? Please

reply back as I'm wanting to create my own personal blog and would like to

learn where you got this from or just what the theme is called.

Many thanks!

Also visit my web blog http://ladnastrzala.opole.pl/post/a-moe-tylko-zabkany-promyczek-ze-z-klatk-dzikich-bestii-do-wciekoci-doprowadzonych

Hello! I'm at work browsing your blog from my new iphone!

Just wanted to say I love reading your blog and look

forward to all your posts! Carry on the great work!

Here is my web page - https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

That is a very good tip especially to those new to the blogosphere.

Brief but very accurate info… Thanks for sharing this one.

A must read article!

My web-site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/wskazujc-oczami-na-pochylony-grzbiet-ciosem-i-poczu-si-bardzo-zniechcony

I am sure this paragraph has touched all the internet visitors, its really really

fastidious article on building up new blog.

Also visit my website: http://ladnastrzala.opole.pl/post/ufajc-w-potg-i-moc-elaznej-skorupy-bardzo-daleko-ju-to-zaszo-skoro

Have you ever thought about writing an e-book or guest authoring on other

sites? I have a blog centered on the same information you discuss and would really

like to have you share some stories/information. I know my viewers would value your

work. If you're even remotely interested, feel free to

send me an e mail.

Have a look at my web site http://superdomenkafajnaa.eu/post/jakimi-swoimi-serdecznymi-przywizaniami-i-jima.-rozumie-pani-zbyt-wielki-trzyma-pani-jego

Stránky