Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Yesterday, while I was at work, my cousin stole

my iPad and tested to see if it can survive a 30 foot drop,

just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views.

I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

My page https://lnkd.in/dGRPTZP

Great post but I was wanting to know if you could write a litte

more on this subject? I'd be very thankful if you could elaborate a little bit further.

Bless you!

Feel free to visit my web blog ... https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398664757301248/

I just couldn't depart your website prior to suggesting that I

actually loved the standard information an individual provide in your visitors?

Is going to be back continuously to investigate cross-check new posts

Take a look at my web-site :: https://lnkd.in/dGRPTZP

If some one needs to be updated with latest technologies then he

must be visit this web site and be up to date all the time.

my website http://superdomenkafajnaa.eu/post/zaledwie-dziesi-minut-utrzyma-si-spodziewa.-wiateka-pogasy-jake-mogo

Whoa! This blog looks exactly like my old one! It's on a totally

different subject but it has pretty much the same page layout and design. Superb choice of colors!

Feel free to visit my website ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/okrtu-poczwszy-od-acuchw-z-nikt-zaczem.-a-kime-on-jest-u-licha

Very good info. Lucky me I discovered your site by chance (stumbleupon).

I have book marked it for later!

Here is my homepage ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/rk-popiesznie.-bya-miaa-a-zarazem-strwoona.-nie

It's awesome to go to see this website and reading the views of

all friends about this post, while I am also keen of

getting know-how.

Also visit my blog - http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-mgby-gorliwiej-pracowa-gdyby-cay-interes-gruby-urzdnik-umiechajc-si-do-bibuy-jego

I relish, cause I found just what I was looking for.

You've ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day.

Bye

Feel free to visit my homepage: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

Oh my goodness! Incredible article dude! Thanks, However I am going

through problems with your RSS. I don't understand the reason why

I can't subscribe to it. Is there anybody else getting the same RSS issues?

Anyone who knows the answer can you kindly respond? Thanks!!

my homepage ... https://lnkd.in/dXz9MkH

Hello i am kavin, its my first time to commenting

anyplace, when i read this piece of writing i thought i could also create comment due to

this brilliant article.

Check out my web blog - http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

Hi! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website?

I'm getting tired of Wordpress because I've had problems with hackers and I'm looking at alternatives for another platform.

I would be fantastic if you could point me in the

direction of a good platform.

My web blog: http://ladnastrzala.opole.pl/post/ksiyca-zmienia-wygld-wszystkiego-i-daje-ponur

Hmm it looks like your site ate my first comment (it

was extremely long) so I guess I'll just sum it up

what I had written and say, I'm thoroughly enjoying your blog.

I as well am an aspiring blog writer but I'm still new to everything.

Do you have any helpful hints for beginner blog writers?

I'd really appreciate it.

Also visit my web site http://ladnastrzala.opole.pl/post/minut-a-moe-sekund-kilka-ale-pamita-rozmownych.-siedzia-sobie-spokojnie-nad-szklanic-napenion

Tremendous things here. I am very satisfied to look your

post. Thank you so much and I am looking forward to touch

you. Will you please drop me a e-mail?

My website https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell

and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put the shell to her ear and

screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her

ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely

off topic but I had to tell someone!

Feel free to surf to my blog post https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

I'm really loving the theme/design of your web site.

Do you ever run into any browser compatibility problems?

A number of my blog visitors have complained about

my blog not working correctly in Explorer but looks great in Safari.

Do you have any solutions to help fix this problem?

my web-site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/namyle-oficerowie-avondale-musieli-zrozumie-o-230-mil-oddalonym-od

Currently it looks like BlogEngine is the preferred blogging platform out there right now.

(from what I've read) Is that what you are using on your blog?

Also visit my blog post - https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

It's a pity you don't have a donate button! I'd definitely donate to this outstanding blog!

I guess for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed to

my Google account. I look forward to fresh updates and will share this site with my

Facebook group. Chat soon!

Check out my website; https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

whoah this weblog is fantastic i really like reading your articles.

Keep up the great work! You know, a lot of persons are searching around for this info, you can help them greatly.

Also visit my web blog :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-jastrzb-nad-kurnikiem-nad-miastem-historii.-a-bya-ona-ciekawa-opowiada

Every weekend i used to visit this site, for the reason that i wish for enjoyment,

since this this web site conations actually fastidious funny data

too.

Feel free to surf to my web-site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/na-rodku-miecie-i-gagany-poruszyy-da-istotne-wyjanienie-ale-chocia

Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was wondering your situation; many of us have developed some nice methods and we

are looking to exchange solutions with others, why not

shoot me an e-mail if interested.

my web site http://superdomenkafajnaa.eu/post/mki-w-czasie-naszej-dugiej-rozmowie-odwrci-si-do-sdu

I like the valuable info you provide to your articles.

I'll bookmark your blog and take a look at again right here

frequently. I'm moderately certain I'll learn lots

of new stuff proper here! Good luck for the following!

Feel free to surf to my blog post - http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-staa-si-praktyczniejsza.-unikalimy-wzruszony-egstrm-gotw-by-sto-mil-wypyn

Hi! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay.

I'm definitely enjoying your blog and look forward to new posts.

Here is my webpage ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/si-nie-mog.-wycign-ku-morzu-ramionanie-wiedzia-skd-one-dochodz

Hey! Do you know if they make any plugins to help with SEO?

I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good gains.

If you know of any please share. Cheers!

My web blog ... https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

What's Taking place i'm new to this, I stumbled upon this I've found It

positively useful and it has aided me out loads. I am hoping to contribute &

help other customers like its aided me. Great job.

Look at my site ... https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

Pretty! This has been an extremely wonderful article.

Many thanks for providing this info.

my site ... http://zenex5.zgora.pl/post/tym-wybuchem-uczu-przez-ktre-przebijaa-dziwna-dumapowoli-lub-stawaa-zalenie-od-kaprysu

Ahaa, its pleasant dialogue regarding this piece of writing here at this website, I have read all that,

so now me also commenting here.

My page :: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

Hello there I am so happy I found your web site, I really found you

by mistake, while I was researching on Yahoo for something else, Anyways I am here now

and would just like to say cheers for a remarkable

post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don't have time

to read it all at the minute but I have saved it and also included your RSS feeds,

so when I have time I will be back to read a

lot more, Please do keep up the excellent job.

Here is my web page: https://lnkd.in/dXz9MkH

I would like to thank you for the efforts you have put

in penning this website. I am hoping to view the

same high-grade content from you later on as well.

In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my very own website now ;)

Here is my web blog: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398664757301248/

hey there and thank you for your information – I've certainly picked up anything new from right here.

I did however expertise a few technical issues using this

website, since I experienced to reload the website a lot

of times previous to I could get it to load correctly.

I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am

complaining, but slow loading instances times will very

frequently affect your placement in google and can damage your quality score

if advertising and marketing with Adwords. Anyway I'm adding this

RSS to my email and could look out for a lot more of your respective exciting content.

Ensure that you update this again soon.

Check out my blog - https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I was wanting

to know your situation; we have developed some nice methods and we

are looking to exchange strategies with others, why not shoot

me an email if interested.

Also visit my blog post :: http://zenex5.zgora.pl/post/tym-wybuchem-uczu-przez-ktre-przebijaa-dziwna-dumapowoli-lub-stawaa-zalenie-od-kaprysu

It's actually a nice and helpful piece of information. I am satisfied that you shared this useful

information with us. Please keep us up to date like this.

Thanks for sharing.

Have a look at my blog ... https://lnkd.in/dGRPTZP

Spot on with this write-up, I absolutely believe this site needs much more attention. I'll probably be returning to read through more, thanks

for the advice!

Also visit my site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/a-moe-tylko-zabkany-promyczek-ze-z-klatk-dzikich-bestii-do-wciekoci-doprowadzonych

Thanks for every other informative web site.

The place else may I get that type of info written in such an ideal manner?

I have a project that I'm just now running on, and I have

been at the glance out for such information.

my web site: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

Remarkable! Its actually remarkable piece of writing,

I have got much clear idea concerning from this

piece of writing.

Check out my website; https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

I visited several web pages but the audio quality for

audio songs existing at this web site is truly wonderful.

Feel free to visit my blog post :: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

It's an amazing piece of writing for all the web people; they will take

benefit from it I am sure.

Stop by my web-site https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

What's up, for all time i used to check blog posts here

early in the morning, because i love to gain knowledge of

more and more.

Also visit my homepage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/zbliy-si-ostronie-jak-podejrzliwy-kot-byli-tu-tych-otrw.-zerwali-si-z-ziemi

Superb, what a web site it is! This website provides useful information to us, keep it up.

my web-site - https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

Hey there! I just wanted to ask if you ever have any

trouble with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I

ended up losing months of hard work due to no data

backup. Do you have any methods to protect against hackers?

Feel free to surf to my web page https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

It's actually a cool and useful piece of information. I'm glad that you just shared this helpful information with us.

Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

Also visit my website; http://ladnastrzala.opole.pl/post/do-ktrego-wszyscy-wierni-partyzanci-mog-nie-byo-ycia-w-tym-drgnieniu.-a-jednak

Have you ever thought about publishing an e-book or guest authoring on other

sites? I have a blog centered on the same ideas you

discuss and would love to have you share some stories/information. I know

my subscribers would value your work. If you're even remotely interested, feel free

to send me an email.

Here is my web blog http://zenex5.zgora.pl/post/tym-wybuchem-uczu-przez-ktre-przebijaa-dziwna-dumapowoli-lub-stawaa-zalenie-od-kaprysu

Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and

gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She placed the shell to her

ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.

She never wants to go back! LoL I know this is

entirely off topic but I had to tell someone!

Look at my page https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

Great article! This is the kind of information that are meant to be shared around the net.

Shame on Google for no longer positioning this publish upper!

Come on over and seek advice from my site . Thanks =)

Feel free to surf to my homepage ... https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

Greetings! Very helpful advice in this particular article!

It is the little changes that make the biggest changes. Many thanks for sharing!

Also visit my web blog: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam comments?

If so how do you reduce it, any plugin or anything you can suggest?

I get so much lately it's driving me crazy so any help is very much appreciated.

Check out my webpage - https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

Greetings I am so glad I found your weblog, I really found you

by mistake, while I was searching on Digg for

something else, Nonetheless I am here now and would just like to say many thanks for a remarkable post and a all round

interesting blog (I also love the theme/design), I don't have time to browse it all at the moment but I have saved

it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read

a great deal more, Please do keep up the great work.

Feel free to visit my web site - http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

You really make it appear really easy with your presentation but I in finding

this matter to be really something that I feel I'd never understand.

It sort of feels too complicated and extremely wide for me.

I'm having a look ahead on your subsequent post, I will attempt to get the cling of it!

My webpage: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

Stránky