Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

You really make it appear really easy with your presentation but I in finding

this matter to be really something that I feel I'd never understand.

It sort of feels too complicated and extremely wide for me.

I'm having a look ahead on your subsequent post, I will attempt to get the cling of it!

My webpage: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

I believe that is one of the most significant information for me.

And i am satisfied reading your article. However want to statement on some general things,

The website style is perfect, the articles is in reality excellent : D.

Good task, cheers

Also visit my page - https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398664757301248/

Hi there, its fastidious article concerning media print,

we all know media is a enormous source of facts.

Here is my webpage http://superdomenkafajnaa.eu/post/uwaa-t-propozycj-za-obelg-i-czy-myla-o-spenieniu-wielkich-czynw-kocha

I am not sure where you are getting your info, but great

topic. I needs to spend some time learning more or understanding more.

Thanks for excellent info I was looking for this information for my mission.

Also visit my homepage; https://lnkd.in/dGRPTZP

I for all time emailed this website post page to all

my contacts, as if like to read it then my friends will too.

Feel free to surf to my web-site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-podskoczyy-filianki-od-kawyadmiraa-admiraa-pierre-zdaje-mi-si.-wszystko

What's up, everything is going sound here and ofcourse every

one is sharing facts, that's actually fine, keep

up writing.

my web-site: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.

Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how could we communicate?

Review my webpage; http://ladnastrzala.opole.pl/post/wycigali-szyje-prawie-wazili-na-drgny.-to-tak-jest-mwi-spokojnie.-czowiek-tchrzem

Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it is really informative.

I am gonna watch out for brussels. I'll appreciate if you continue

this in future. Lots of people will be benefited

from your writing. Cheers!

Feel free to visit my homepage - http://superdomenkafajnaa.eu/post/w-celu-ulenia-swym-przemyleniom-na-nich-ma-wikszy-apetyt-ten-obcy.-rada-ostronie

My partner and I stumbled over here by a different

web page and thought I might check things out. I like what I see so now i'm following you.

Look forward to looking over your web page again.

Here is my blog post - https://lnkd.in/dkk7P3Y

I have been browsing online greater than three hours nowadays, yet I never

found any interesting article like yours. It is beautiful worth enough

for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good

content material as you did, the net will probably

be a lot more useful than ever before.

my web site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-jeden-nie-jest-mdrzejszy-od-drugiego-si-bolesne-jki-kobiet.-dziedziniec-zapeniony-by

I was suggested this website through my cousin. I am no longer positive whether this put up is written by way of him as nobody else recognize such precise approximately my trouble.

You are incredible! Thank you!

my site - https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

These are truly great ideas in regarding blogging.

You have touched some nice points here. Any way keep up wrinting.

Also visit my site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-gdybym-od-chwili-narodzenia-nie-zazna-i-w-milczeniu-mogem-zebra

It is truly a nice and useful piece of info.

I'm satisfied that you just shared this useful info with us.

Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

my homepage http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

Excellent blog here! Additionally your website a lot up very fast!

What host are you using? Can I am getting your affiliate link to your host?

I desire my web site loaded up as quickly as yours lol

Feel free to surf to my blog post :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-mgby-gorliwiej-pracowa-gdyby-cay-interes-gruby-urzdnik-umiechajc-si-do-bibuy-jego

I'm amazed, I have to admit. Rarely do I come across a blog that's equally educative and interesting, and without a doubt, you have hit the nail on the head.

The problem is something that not enough people are

speaking intelligently about. Now i'm very happy

I found this in my hunt for something relating to this.

Take a look at my web blog; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

What i don't understood is in fact how you're not really much more neatly-preferred than you may be right

now. You are so intelligent. You understand therefore significantly in terms of this subject, made me in my view consider it from a lot of various angles.

Its like women and men are not involved except it is something to accomplish with Woman gaga!

Your own stuffs nice. At all times maintain it up!

Feel free to surf to my web page; https://lnkd.in/dXz9MkH

I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really

nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your site to come back later on. Cheers

My blog; http://ladnastrzala.opole.pl/post/daj-si-pan-oszukiwa-czcigodny-sawy.-potok-cywilizacji-zalewajcy-ziemie-o-setki-mil

Heya i'm for the first time here. I came across this

board and I find It truly useful & it helped me out a lot.

I am hoping to present one thing again and aid

others like you helped me.

My blog post: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

If you are going for finest contents like me,

only pay a quick visit this web page daily because it offers

feature contents, thanks

Feel free to surf to my web-site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/jima-poprzez-siwe-wosy-spadajce-mu-e-wyczerpie-si-i-obrzydnie

Excellent blog right here! Also your site lots up very fast!

What web host are you using? Can I am getting your

associate link for your host? I wish my web site loaded up

as quickly as yours lol

Also visit my blog post http://superdomenkafajnaa.eu/post/handlarzy-drzewem-smutno-byo-patrze-na-niego-mwisz-e-nie-dotkniesz-nalenych-ci-pienidzy

Greetings! Very useful advice in this particular article!

It's the little changes that make the most important changes.

Many thanks for sharing!

Feel free to surf to my webpage :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/na-rodku-miecie-i-gagany-poruszyy-da-istotne-wyjanienie-ale-chocia

Great beat ! I would like to apprentice while you amend your site,

how can i subscribe for a blog site? The account helped me a acceptable deal.

I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

Visit my web site; https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

It's in fact very complicated in this busy

life to listen news on TV, so I only use web for that purpose,

and take the hottest information.

Also visit my page; http://superdomenkafajnaa.eu/post/oszczepem-gdy-siedzi-si-w-pytaa-bagalnie.-mwi-e-dozna-trwogi.-jake/

Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just extremely fantastic.

I actually like what you've acquired here, really like what you are saying and the way in which you say it.

You make it enjoyable and you still take care of to keep it smart.

I can't wait to read far more from you. This is

actually a wonderful website.

Here is my homepage: http://ladnastrzala.opole.pl/post/zdawao-mu-si-e-wszystkie-ebra-po-lewej-jones-tym-swoim-pyszakowatym-gosem-prosz

An impressive share! I've just forwarded this onto a colleague who has been conducting a little

homework on this. And he in fact ordered me

dinner simply because I found it for him... lol.

So let me reword this.... Thanks for the meal!!

But yeah, thanks for spending some time to discuss this subject here on your site.

Here is my site: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

Simply wish to say your article is as amazing. The clarity for your put up is just spectacular and that i could assume

you're knowledgeable in this subject. Fine

with your permission allow me to grasp your feed to keep up to date with coming

near near post. Thanks one million and please keep up the gratifying work.

my page: http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-on-ju-nigdy-nie-przyjdziemwi-mi-e-wieczoru-tego-mwiem-popiesznie-e-nie-mog-go-zostawi-pod

Thanks for finally writing about > Pridaj svoj názor | Krkavec

< Liked it!

Look at my web blog ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/powoanie.-w-skurczonej-jego-postaci-spostrzegem-jak-pewno/

I'm really inspired with your writing abilities and also with the layout in your blog.

Is this a paid subject or did you customize it your self?

Anyway stay up the nice high quality writing, it's rare to peer a

great blog like this one today..

Feel free to visit my page; https://lnkd.in/dXz9MkH

Wow! At last I got a webpage from where I can genuinely take valuable data concerning my study

and knowledge.

my web site https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

This is my first time pay a visit at here and i am actually pleassant to read

all at one place.

My page ... https://lnkd.in/dGRPTZP

I just could not leave your web site before suggesting that I really enjoyed the usual information an individual provide in your

visitors? Is going to be back steadily in order

to inspect new posts

My blog post - https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

My relatives always say that I am wasting my time

here at net, but I know I am getting know-how daily

by reading thes nice posts.

Feel free to surf to my web page https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

Wonderful site. Lots of helpful information here. I'm sending it to several pals ans additionally sharing

in delicious. And naturally, thanks for your effort!

Here is my web site :: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

Asking questions are really fastidious thing if you are not understanding something

entirely, however this article gives pleasant

understanding even.

my webpage - http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

What's Going down i am new to this, I stumbled upon this I have found It

absolutely helpful and it has aided me out loads. I'm hoping to give a contribution & help

other customers like its helped me. Good job.

Feel free to visit my web page :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/dodaem-i-pragn-by-szed-felczer-z-fartuchem-zawizanym-a-pod

Its not my first time to go to see this website, i am browsing this web page dailly and get good facts from here daily.

my webpage: http://ladnastrzala.opole.pl/post/zaatwiem-zaleg-korespondencj-i-zabraem-si-do-pisania

Greetings! This is my 1st comment here so I just wanted to give

a quick shout out and say I truly enjoy reading through

your posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same subjects?

Many thanks!

Look into my blog - https://lnkd.in/dAaC4Vp

Hi there! I'm at work surfing around your blog from my new iphone 4!

Just wanted to say I love reading through your blog and look

forward to all your posts! Keep up the fantastic work!

Also visit my blog post ... https://lnkd.in/dAaC4Vp

Hi! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay.

I'm definitely enjoying your blog and look forward to new posts.

Also visit my website: http://superdomenkafajnaa.eu/post/handlarzy-drzewem-smutno-byo-patrze-na-niego-mwisz-e-nie-dotkniesz-nalenych-ci-pienidzy

This post presents clear idea in support of the new visitors of blogging, that truly how to

do blogging.

My web page https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

I'll immediately grab your rss as I can't to find your

e-mail subscription hyperlink or newsletter service.

Do you've any? Please allow me understand in order that I could subscribe.

Thanks.

Feel free to surf to my website ... http://zenex5.zgora.pl/post/tym-wybuchem-uczu-przez-ktre-przebijaa-dziwna-dumapowoli-lub-stawaa-zalenie-od-kaprysu

I all the time used to read piece of writing in news papers but now as I am a user of internet so from now I am using net for posts, thanks to web.

Check out my site :: http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

I was recommended this blog by my cousin. I'm not sure whether this post is written by him as

no one else know such detailed about my problem. You're incredible!

Thanks!

Here is my web site; https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

Great blog here! Also your website loads up very fast!

What web host are you using? Can I get your affiliate link to

your host? I wish my web site loaded up as fast as yours lol

Also visit my web site: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and

I was wondering your situation; we have created some nice practices

and we are looking to exchange strategies with others,

please shoot me an email if interested.

My web-site - http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

Usually I do not learn article on blogs, however I wish to say that this write-up very forced me

to check out and do so! Your writing style has been amazed me.

Thanks, very nice article.

Stop by my webpage ... https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

Hello there! Would you mind if I share your blog with my myspace group?

There's a lot of people that I think would really appreciate

your content. Please let me know. Cheers

My blog: http://ladnastrzala.opole.pl/post/moje-motto.-i-co-pan-na-wystawiajce-na-wiato-dzienne-wewntrzn

Hey would you mind letting me know which webhost you're using?

I've loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.

Can you recommend a good internet hosting provider at a honest price?

Thanks a lot, I appreciate it!

Look at my web page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/zbliy-o-tyle-by-j-zgbi.-patrzyem-rozmaitych-stronach-wiata-bdc-marlow-chtnie-wspomina

I'm not sure where you're getting your information, but great topic.

I needs to spend some time learning much more or understanding more.

Thanks for excellent information I was looking for this info

for my mission.

Also visit my page; https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

Stránky