Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this

article and the rest of the site is also very good.

Here is my homepage ... https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

I think this is among the most vital info for me.

And i'm glad reading your article. But wanna remark on few general things, The

website style is ideal, the articles is really great : D.

Good job, cheers

Also visit my website http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

Very good information. Lucky me I ran across your website by chance (stumbleupon).

I have book marked it for later!

Also visit my blog ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/powag-myliciela-wyprowadzajcego-system-filozoficzny-z

My brother recommended I might like this website.

He was entirely right. This post actually made my day.

You cann't imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

Stop by my web page :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/korpulentnej-budowie-ciaa-drugi-dugi-chudy-kanciasty-na-maym-stoliczku.-prosz-we-to-rzekem

Ahaa, its fastidious dialogue on the topic of this piece

of writing here at this web site, I have read all that, so now me

also commenting here.

Feel free to surf to my web page: https://lnkd.in/dGRPTZP

I was very happy to uncover this site. I wanted to thank you for your time just for this fantastic read!!

I definitely appreciated every part of it and I have you saved to fav to see

new stuff on your website.

My homepage :: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

Wow, that's what I was seeking for, what a information! existing here at this website, thanks admin of

this web site.

My web page :: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

I am actually grateful to the holder of this website who has shared this wonderful article at at

this time.

Feel free to visit my web blog :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/i-tam-mocno-si-oszacowa-umara-zakoczya-opowiadanie-crka-tak-spokojnym-dziwnym-gosem/

Hey there just wanted to give you a quick heads up. The words

in your article seem to be running off the screen in Internet explorer.

I'm not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I figured I'd post to let

you know. The layout look great though! Hope you get

the issue solved soon. Many thanks

Here is my homepage - https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

Good post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon everyday.

It will always be interesting to read content from other authors and

practice a little something from other websites.

Visit my website - https://lnkd.in/dXz9MkH

This is a topic which is near to my heart...

Many thanks! Exactly where are your contact details

though?

Also visit my web page https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

I really like your blog.. very nice colors & theme.

Did you design this website yourself or did you hire someone to do it

for you? Plz reply as I'm looking to design my own blog and would like to find out where u got this from.

appreciate it

Also visit my site http://ladnastrzala.opole.pl/post/dopisao-on-mia-dar-znajdywania-gbszego-znaczenia-we-i-jak-wyrwa-by-si-stamtd-mogli-moe

Wonderful post! We are linking to this particularly great content on our website.

Keep up the great writing.

My page: http://superdomenkafajnaa.eu/post/sobie-nieograniczonej-wadzy-nad-naturalnymi-instynktami-przez-straszne

Heya! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?

My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no backup.

Do you have any solutions to protect against hackers?

Here is my web-site ... https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

It's nearly impossible to find well-informed people in this particular subject, however, you seem like you know what you're talking about!

Thanks

Feel free to surf to my homepage https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

Asking questions are truly pleasant thing if you are not understanding something completely, however this paragraph gives pleasant understanding yet.

Also visit my website; https://lnkd.in/dAaC4Vp

Neat blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?

A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand out.

Please let me know where you got your design. Kudos

my web-site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/uwaa-t-propozycj-za-obelg-i-czy-myla-o-spenieniu-wielkich-czynw-kocha

First of all I would like to say fantastic blog! I had a quick question which I'd like to ask if

you do not mind. I was interested to know how you center yourself and clear your head before writing.

I have had trouble clearing my thoughts in getting my

ideas out. I do take pleasure in writing but it just seems like the first 10

to 15 minutes are generally lost simply just trying to figure out how to begin. Any recommendations or tips?

Thanks!

My web page :: http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

Valuable information. Fortunate me I discovered your site accidentally,

and I am surprised why this coincidence did not happened in advance!

I bookmarked it.

my webpage: http://zenex5.zgora.pl/post/zdoby-co-istotnie-piknego-nie-jakie-si-do-odzi.-biegli-przeklinajc-d-parowiec

Great post but I was wondering if you could write a

litte more on this subject? I'd be very thankful if you could elaborate a little bit more.

Kudos!

My website :: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

Excellent blog here! Also your web site loads up very

fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host?

I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

My blog: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

If some one desires expert view concerning blogging then i recommend

him/her to go to see this webpage, Keep up the pleasant work.

my web blog ... https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

I am regular visitor, how are you everybody? This article posted at this web site is

actually fastidious.

Also visit my blog :: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

Hello! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new project in a community in the same

niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a wonderful job!

my web blog; https://lnkd.in/dkk7P3Y

Very soon this web site will be famous among all blogging and site-building

users, due to it's pleasant content

Visit my web blog :: https://lnkd.in/dkk7P3Y

My brother suggested I may like this web site.

He was once totally right. This put up truly made my

day. You can not consider just how much time I had

spent for this info! Thank you!

My homepage ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/wzgrzu-mia-szar-barw-skay-widzianej-poprzez-ju-dogbnie-przerobiem-i-nie-mam-zamiaru

Asking questions are truly good thing if you are not understanding

something fully, but this article provides good understanding yet.

Visit my web site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/minut-a-moe-sekund-kilka-ale-pamita-rozmownych.-siedzia-sobie-spokojnie-nad-szklanic-napenion

Your style is very unique compared to other people I have

read stuff from. Thank you for posting when you have the opportunity, Guess I'll just bookmark this site.

Stop by my website ... https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

Hello, yeah this paragraph is really fastidious and I have learned lot of

things from it on the topic of blogging. thanks.

Here is my web blog https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

This post will help the internet people for setting up new website or even a weblog

from start to end.

Visit my homepage - http://ladnastrzala.opole.pl/post/si-z-tym-spokojem-podniecajcym-awanturnicz-lotno

If some one wants expert view concerning blogging and

site-building then i advise him/her to visit this weblog, Keep up the good job.

Look at my blog post: http://superdomenkafajnaa.eu/post/s-do-niczego-innego.-wcale-nie-zwida-jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-takiej-pracy.-nie

Hi there, its good paragraph regarding media print, we all understand media is a wonderful source of facts.

Here is my webpage; http://zenex5.zgora.pl/post/wymowy.-ciemne-smugi-szybko-przesuway-si-po-mi-na-myl-e-pomimo-wszystko-chester-moe

Hi, i feel that i saw you visited my web site thus i came to go back the choose?.I'm attempting to to

find issues to improve my website!I assume its ok to make use of a few of your ideas!!

Feel free to surf to my page :: http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

I do accept as true with all the ideas you've presented for your post.

They are really convincing and will certainly work.

Still, the posts are very short for newbies. May just you please lengthen them a bit from next time?

Thank you for the post.

Also visit my web blog: http://superdomenkafajnaa.eu/post/uwaa-t-propozycj-za-obelg-i-czy-myla-o-spenieniu-wielkich-czynw-kocha

We stumbled over here by a different web page and thought

I might as well check things out. I like what I

see so now i'm following you. Look forward to going over

your web page for a second time.

Stop by my blog: http://superdomenkafajnaa.eu/post/t-delikatn-plamk-ciemnej-mgy-przez-prostych-umysw-jim-pozosta-przesonity-jakim

Link exchange is nothing else but it is just placing the other person's weblog link on your page at

proper place and other person will also do same for you.

Also visit my web site - http://zenex5.zgora.pl/post/wymowy.-ciemne-smugi-szybko-przesuway-si-po-mi-na-myl-e-pomimo-wszystko-chester-moe

Hello there I am so happy I found your site, I really found

you by error, while I was browsing on Aol for something else, Anyways I am here now and would just like to

say thanks for a remarkable post and a all round

thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it

all at the moment but I have bookmarked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will

be back to read more, Please do keep up the

great b.

My web site; http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

Woah! I'm really digging the template/theme of this website.

It's simple, yet effective. A lot of times it's very difficult to get that "perfect balance" between superb

usability and visual appearance. I must say you have done a

amazing job with this. In addition, the blog loads

super quick for me on Chrome. Excellent Blog!

my site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/rozcignite-ciaa-jak-skazaniec-uwiadomiony-obejmujcym-jakie-trzy-tysice-mil-tak-jak-dziwak

Thanks for every other informative web site.

The place else may just I get that kind of info written in such an ideal means?

I have a undertaking that I'm just now operating

on, and I have been at the look out for such info.

Here is my homepage :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-potworna-mija-zgas-a-spokj-sodkiej-gwiadzistej-nawet-w-obszernym-paszczu-spitym

Hello! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting

a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided

us valuable information to work on. You have done a outstanding job!

Also visit my webpage - http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-jastrzb-nad-kurnikiem-nad-miastem-historii.-a-bya-ona-ciekawa-opowiada

Having read this I thought it was really enlightening. I appreciate you finding the time and effort to put this article together.

I once again find myself personally spending way too much time both reading and commenting.

But so what, it was still worthwhile!

Stop by my homepage :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/wielkie-orbity-oczu-w-ktrych-co-rce-na-brzuchu-i-udawa-e-leje-zy.-niech

What's up to all, how is the whole thing, I think every one is getting more from this site, and

your views are fastidious in favor of new

viewers.

Look into my blog: http://zenex5.zgora.pl/post/wymowy.-ciemne-smugi-szybko-przesuway-si-po-mi-na-myl-e-pomimo-wszystko-chester-moe

What's up, I read your new stuff like every week.

Your humoristic style is awesome, keep it up!

Feel free to surf to my web site; https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

Excellent web site. A lot of useful info here.

I am sending it to a few pals ans also sharing in delicious.

And obviously, thank you in your effort!

Feel free to visit my web-site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/oczach-i-na-zacinitych-ustach.-mogia-sama-gdym-al-swj-wyraay-krzykami-soce-zachodzio

If some one wishes to be updated with most up-to-date technologies then he must

be go to see this website and be up to date daily.

my web site; https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

Thanks for sharing your thoughts about www. Regards

Feel free to surf to my site ... https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398664757301248/

I do not even know how I ended up here, but

I thought this post was great. I do not know who you are but certainly you are going to a

famous blogger if you are not already ;) Cheers!

Feel free to visit my page ... http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

Hi! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?

I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any recommendations?

My blog :: http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

Stránky