Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

http://perfect-meble.pl http://tubebox.pl http://dowiedz-sie.com.pl http://tubebox.pl http://webcrx.pl http://stolpo.pl http://assm2012.pl http://memoriasdovicedo.org http://veryfine.pl http://lamari.pl http://taravat-bahar.com http://unspoken.pl http://luxuryartcinema.pl http://holard.net http://rocela.pl It covers

both theory as well as practice and also whether you are a starting computer system programmer or an information scientific

research philosopher, you ought to discover something in here that you really did not understand which will awaken you to some new ideas.

My web-site :: http://bebok34.com

http://e-szczawnica.org http://mastermedia.info.pl http://source-reklama.pl http://san-escobar.com http://lamari.pl http://centromor.com.pl http://study-abroad.pl http://weyden.com.pl http://wieliczko.eu http://stonepolska.pl http://wnetrzaikrajobraz.pl http://pandeo.pl http://balltraps.com http://za10froszy.pl http://goldenebro.pl In a 2011 study accomplished in support of the Info Commissioner's Workplace, 81% of public bodies wondered about concurred that

the Act had actually boosted the public's rely on their organisation.

Feel free to surf to my web-site: adaptacjawnetrz.pl

http://albanese-dev.com http://xannshop.com http://exceleratecrm.co.uk http://notodo.pl http://poznajauditt.pl http://perfect-meble.pl http://dowiedz-sie.com.pl http://viptravel.com.pl http://exceleratecrm.co.uk http://dowiedz-sie.com.pl http://huddled.com.pl http://teldomains.pl http://ndsworlds.com http://aavamobile.pl http://malgo.com.pl Installs,

maintains, and supports hardware and software for Worldwide

Command and Control System (GCCS), GCCS-Top Secret (GCCS-T), Global Management Facility (GMC), National Command and Control System

(NCCS), Nuclear Planning as well as Execution System (NPES), Communications Assistance Cpu (CSP), and also Protection Information Equipment Firm (DISA) Network systems at Website R.

Feel free to visit my webpage :: wanguardpr.pl

http://albanese-dev.com http://xannshop.com http://exceleratecrm.co.uk http://notodo.pl http://poznajauditt.pl http://perfect-meble.pl http://dowiedz-sie.com.pl http://viptravel.com.pl http://exceleratecrm.co.uk http://dowiedz-sie.com.pl http://huddled.com.pl http://teldomains.pl http://ndsworlds.com http://aavamobile.pl http://malgo.com.pl Installs,

maintains, and supports hardware and software for Worldwide

Command and Control System (GCCS), GCCS-Top Secret (GCCS-T), Global Management Facility (GMC), National Command and Control System

(NCCS), Nuclear Planning as well as Execution System (NPES), Communications Assistance Cpu (CSP), and also Protection Information Equipment Firm (DISA) Network systems at Website R.

Feel free to visit my webpage :: wanguardpr.pl

http://seahome.pl http://totalwedding.co.uk http://gethotels.pl http://jakategocena.pl http://skwlegal.com.pl http://holard.net http://buzzhouse.pl http://humpday.com.pl http://lamari.pl http://bristolwedding.co.uk http://medicalcom.pl http://auroratennis.org http://pssz.pl http://bestiae.pl http://galoo.pl http://burofluo.com http://humpday.com.pl http://swiatliteracki.com.pl http://srps-guards.co.uk http://groupe-printco.pl http://e-oko.com http://luxuryartcinema.pl http://humpday.com.pl http://yaymicro.pl http://stolpo.pl http://xannsem.com http://koco.pl http://urbantraffic.pl http://jakategocena.pl http://esmeble.pl Installs,

preserves, and supports software and hardware for International Command as well as Control System (GCCS), GCCS-Top Secret (GCCS-T),

Global Management Facility (GMC), National Command and Control System

(NCCS), Nuclear Planning and Execution System (NPES), Communications

Assistance Processor (CSP), and also Protection Info Equipment Company (DISA)

Network systems at Site R.

Stop by my web page: swiatpoznaj.com.pl

http://rocela.pl http://galoo.pl http://fcbu.org http://web7group.com http://mmb-meble.pl http://kb-direct.pl http://bestiae.pl http://goldavocado.pl http://etapolska.pl http://m34.pl http://razemwiecej.pl http://codilab.pl http://gardenogrody.pl http://fine-scale.org http://lamari.pl The mathematical universe hypothesis recommends a new standard, in which virtually everything, from fragments

and fields, through biological entities as well as consciousness, to the multiverse itself, might be described by mathematical patterns of information.

My web-site: http://018.pl

http://albanese-dev.com http://xannshop.com http://exceleratecrm.co.uk http://notodo.pl http://poznajauditt.pl http://perfect-meble.pl http://dowiedz-sie.com.pl http://viptravel.com.pl http://exceleratecrm.co.uk http://dowiedz-sie.com.pl http://huddled.com.pl http://teldomains.pl http://ndsworlds.com http://aavamobile.pl http://malgo.com.pl Installs,

maintains, and supports hardware and software for Worldwide

Command and Control System (GCCS), GCCS-Top Secret (GCCS-T), Global Management Facility (GMC), National Command and Control System

(NCCS), Nuclear Planning as well as Execution System (NPES), Communications Assistance Cpu (CSP), and also Protection Information Equipment Firm (DISA) Network systems at Website R.

Feel free to visit my webpage :: wanguardpr.pl

http://chuck.com.pl http://monsterfunk.com http://veryfine.pl http://powloki.com.pl http://tylko-kuchnie.pl http://teldomains.pl http://carnivorous-plants.pl http://jakategocena.pl http://likeplus.waw.pl http://ogwnetrza.pl http://pssz.pl http://web7group.com http://domy-z-bali.org http://swiatliteracki.com.pl http://totest.pl Visitors

are presumed to have an usual passion in information scientific research, but with varied

histories in fields such as design, math, data, physics, computer

technology, cell biology, molecular biology, management scientific research, cognitive scientific research, neurobiology, behavioral sciences and also biochemistry and

biology.

Also visit my homepage; malgo.com.pl

http://godsplanet4haiti.org http://mebledzieciece.info.pl http://totalwedding.co.uk http://jokris.pl http://luxuryartcinema.pl http://carnivorous-plants.pl http://groupe-printco.pl http://tylko-kuchnie.pl http://burofluo.com http://wanguardpr.pl http://schuh-wetsch.org http://stolpo.pl http://poznajauditt.pl http://dylanferrandis.com http://018.pl Only few areas are

left so if you're interested in taken this class please

click HERE to find out more. and also this little timber heart coverd with this

sweet design is my Round Robin set you could locate in Party

as well.

Also visit my site ... jakategocena.pl

Stránky