Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

cheap jerseys

Advocates of states' rights believed that the individual state governments had power

over the federal government because the states had ratified the

Constitution to create the federal government in the first place.

Most Southern states eventually seceded from the Union because they felt that secession was the only way to protect their rights.

But Abraham Lincoln and many Northerners held that the Union could not be dissolved.

cheap jerseys According to his fellow assistant, Tressel rigged the raffle

so that the elite prospects won a potential violation of NCAA rules.

Says the former colleague, who asked not to be identified because he still has ties to the Ohio State

community, "In the morning he would read the Bible with another coach. Then, in the afternoon, he would go out and cheat kids who had probably saved up money from mowing lawns to buy those raffle tickets. cheap jerseys

Cheap Jerseys china Or they can leave me alone. You have to know when you leave the bullpen what kind of stuff you have. I've talked with many a pitcher about that and said, "If

you come out of the bullpen 30 times as a starter, how many times do you know you have your best

stuff?" Ten is the answer I usually get. Cheap Jerseys china

wholesale nfl jerseys from china The coach is Iran Smurf'' Nazario, the controversial and charismatic former treasurer of the gang Los Solidos, who in recent years has made his living counseling young people against violence. In January, Nazario pleaded guilty in federal court to concealing two crimes committed by other Los Solidos gang members in 1993. He is expected to be sentenced Friday.. wholesale nfl jerseys from china

wholesale jerseys from china The punishment for DUI/DWI cases in New Jersey are judged based on BAC and also the past offenses of the person charged. In New Jersey, the threshold level for BAC is 0.08%. The Blood Alcohol Concentration is categorized into two. 1555: From Graham, accounting in Cambridge, via text on 81111: "Latitude (see 1542) is brilliant, been for the last 2 years.

The kids will have a blast. Don't fight the rain, embrace it.

wholesale jerseys from china

Cheap Jerseys free shipping In New Jersey, unemployment

benefits are paid by the Department of Labor and Workforce Development to eligible individuals who have

recently been thrown out of work. These payments are

intended to help the person get back on his feet by giving him financial breathing

room. The person can use this money to pay his bills while he attempts to reenter the workplace.

Cheap Jerseys free shipping

Cheap Jerseys from china One can actually figure out this psychology by a simple analogy.

A local dhaba might provide you with tasty foods

at cheaper rates; yet you would be inclined

to pay more bucks and eat probably the same quality of food

at a McDonalds or some other retail outlets. The reason? Well, it is the everything

that goes beside the food the ambience,

the affluent atmosphere around you and your feeling of self esteem

on merely being a part of it. Cheap Jerseys from china

wholesale nfl jerseys from china Dave Taylor, 17. Jordan Turner,

19. Scott Sorensen, 20. Using a scroll saw, cut the four angry pigs out of

1 x 6 pine. Just explode and trace the attached picture for a pattern. Cut four 2 inch long pieces of

1 x 2 for the base of the pigs so they are not so easy to knock down. wholesale

nfl jerseys from china

wholesale jerseys TMZ reported that the altercation took place outside

Storyville Nightclub, located on Exeter Street in southwest Boston,

just hours after the Sixers had lost, 84 80, to the Boston Celtics at TD Garden on Wednesday night.

The loss dropped them to 0 16 this season and tied the NBA record

for consecutive losses with 26. Thursday from an unknown woman who "didn't give much information." The caller did provide the name and address of

the nightclub, McGuire said, but when officers arrived

at the scene, "there was no one there.". wholesale jerseys

cheap jerseys Offer expires 11/17/2015 at 11:59 PM ET.

Offer excludes Nike merchandise, On Field Gold Headwear and others.

Not valid for gift codes, cards or certificates or taxes.

(cont) Gilchrist was sent home for aiming too many beamers indiscipline.

Gerry Alexander was the captain. Though Worrell was not there,

that diverse WI team included 3 eminent "Sirs" in Sobers, Conrad Hunte Wes Hall; and the great Rohan Kanhai Sonny Ramadhin cheap jerseys.

http://tpzlun.pl http://auroratennis.org http://gethotels.pl http://ndsworlds.com http://goldavocado.pl http://iclear.pl http://totalwedding.co.uk http://poznajauditt.pl http://robobat-polska.pl http://domy-z-bali.org http://luxuryartcinema.pl http://xanntop.com http://ogwnetrza.pl http://hellheaven.pl http://likeplus.waw.pl The distinctively management-focused CISM qualification advertises international safety and security methods and also identifies the individual that handles, designs, and also examines a venture as well as oversees's details security.

Visit my page ... xannstat.com

http://seahome.pl http://unspoken.pl http://siteopia.pl http://merikotka.com http://skwlegal.com.pl http://studiopieknanr5.pl http://totest.pl http://cycnesa.org http://infowiesci.com.pl http://xanntop.com http://galoo.pl http://meble-prestige.pl http://zen-satori.org http://fansubs.pl http://etc-sa.com Directly

west of Site B was ground released projectile facility - These

pre-dated Nike Missiles as well as this details might not

be confirmed other than from speaking with a farmer

that 'd lived nearby the center his entire life.

http://bestiae.pl http://planetaski.pl http://3az.pl http://mebledosypialni.info.pl http://fine-scale.org http://holard.net http://gazetastonoga.pl http://zen-satori.org http://merikotka.com http://dinusiek.pl http://dinusiek.pl http://study-abroad.pl http://toqot.pl http://stonepolska.pl http://gosciniecmurckowski.pl Her editorial jobs in property, education as well as innovation have actually won honors from the Associated Press, The golden state Paper Publishers Organization and also the National Association of Realty Editors.

Also visit my page: http://tomaszkubis.pl

wholesale nfl jerseys

So what do these characters look like? Well, it might be the field operative who's sent in alone to try

and rescue hostages when they don't want to risk an all out assault.

It might be the watch commander whose constant battles with the city's

criminal underbelly has taught her a few tricks of the trade.

It could even represent a paladin who was taught

to think outside the box, but inside the code, when it came to solving problems..

It was also announced that the Chris Hall Scholarship Fund will be established to help Island players who are playing collegiate field

lacrosse. The first recipient will be announced between periods of

a Shamrocks game this season. Contributions to the Chris Hall Scholarship Fund can be made

through the Shamrock Alumni University Scholarship Program, c/o 4174

Thornhill Cres., Victoria, V8N 5E5..

"I won't even get close to Yao Ming. But even before he was around, Chinese were amazed by Jordan, his six championship rings, his ability to fly," Ding said, referring to Michael Jordan, who played most of his career with the

Chicago Bulls. "That guy was special.

Bottom of 5th: Christian Wood grounds out to start the inning. Antoniotti strikes out swinging. Avallone walks. De fapt fiecare incearca sa dea despre sine imaginea cea mai favorabila. Caci, asa cum spunea Lucian Blaga, "exista multi oameni care traiesc din si prin ideea pe care semenii si o

fac despre ei". Ceea ce poate fi, forma optima a lipsei de personalitate", mai ales atunci cand te imbraci doar

dupa asigurarile publicitare.

wholesale jerseys from china It is massive but they need to do well and I just wonder if the itinerary is

suicidal. That is my concern. They are playing

New Zealand Maori, they are playing the five franchised

teams and those five franchised teams have nothing to lose, no pressure on them at all,

so they will fire everything at the Lions and take

them on.". wholesale jerseys from china

Gerrard has been playing in a deeper, more defensive position in recent years, meaning he's been playing more simple, sideways passes than he did in the past.All true. But how, then, do we explain this?Steven Gerrard: chances created per 90 minutesIf Gerrard's passing has only been so good because he's been sitting deeper, it would follow that he hasn't been doing as much in an attacking sense. The opposite is true.

But it's also worthy of noting that although the Stylus 1030SW has been discontinued (or what they annoyingly deem as "archived" on the company website) you can still find this outstanding, smash proof offering on the Web (Amazon has it listed for $420). This Stylus model topped Backpacker Magazine's best gear list in 2009. If they said it's the best camera for backpacking, then it certainly is a well regarded item to put on your gear list..

cheap nfl jerseys Erie County also had more prisoners per capita than any other county jail in the state of New York, so installing Grover Cleveland as sheriff was presumably the last resort before flying Kurt Russell in on a futuristic hang glider to restore order.Cleveland took a hands on approach to his time as sheriff, so much so that, instead of hiring a contract executioner, which was apparently a job that people put together a resume and applied for, Cleveland personally carried out the hangings of two criminals. He believed it was his "" to perform the executions, rather than forcing someone else to do it for him. It also didn't hurt that strangle breaking people's necks himself wound up saving his district a little bit of money.Even in light of this powerful evidence to the contrary, Cleveland was actually the least insane person in regard to executions in Erie County. cheap nfl jerseys

wholesale nfl jerseys from china It appears to me that some Filipino women are unaware that it is not customary for a wife to raise her hands on their husbands in the Western world or in the Arab world, and other parts of the world. This might be permissible in self defense only in some countries. It is one of these possessive Filipino women's failings and shortcomings that needs to be addressed.. wholesale nfl jerseys from china

Cheap Jerseys china We had very little trouble finding the trail. So we started in the state park parked at the camp ground and joind the trail around the Iron Bridge. We hiked counter clock wise because that seems to be the direction that everyone goes and stopped at the SR462 leading in to the park. Cheap Jerseys china

You have two teams fighting in the standings and one team is undefeated. We have one loss to that team. Are also part of the equation. "She failed

to mention the cemetery was under lock and key and surrounded by this giant fence at least

10 feet high and very sharp on top," says Rudolph, 29. "I started climbing with my equipment and felt kind

of weird breaking into a cemetery. All I was stealing was some of the sounds whistling through so I didn't feel too bad,

although I was totally trespassing.".

wholesale jerseys That way, if you err, you can always pin the blame on your counsel. As a last resort, speak with the actual vendor and ask him or her about items that stand out or are newly offered. It helps in this case to know, at the very least, your recipient's favorite sport, team, or player.. wholesale jerseys

2. Put your best foot forward. You are promoting your company with this very event, so you will need to have everything just so. Nevertheless, don utilize a lot of strain on the bag. Even though your love for latest handbags might be on it top, you have to cope with all of them with proper care. The watch collections get ready the company Hermes belt UK name temptation, the truth connected with Swiss watch making and the complexity involving Italian excellent bracelets.

Cheap Jerseys from china The incidents further highlighted the soccer pitch's significance as an early indicator of societal distrust in government and institutions. That distrust was this weekend similarly expressed in the electoral victory of controversial leftist Jeremy Corbyn as leader of the British Labour Party. Mr. Cheap Jerseys from china

wholesale nfl jerseys He has his Myoplex bar. He always brings his purple Gatorade to the rink; he puts 'Grier' on it so nobody can touch it. He's an absolute robot in his lifestyle.".

"I've said it before," Hunt said. "I think that my style of player isn't the type UConn will be looking for anymore. The recruits coming here now are Top 20 caliber. wholesale nfl jerseys

Cheap Jerseys from china I a 50 something baby boomer who never been to a gym or taken an exercise class. A few months ago, I decided to learn to run. I wanted to recapture that feeling of freedom and joy I remembered from childhood, when I could effortlessly dash across a park or run home without stopping to catch my breath.. Cheap Jerseys from china

Cheap Jerseys free shipping This, too, was tied to the conviction in India's ascent as a superpower. Nourished over the past decade, it had grown despite the evidence into a powerful myth. Therefore it was a surprise to see how quickly it would unravel. He was gone for about five days, and that just happened to be the time that she was out here. Just the timing was all wrong. Reporter: Back home in Plano, amber's father Stephen is late for work, and he's growing concerned that he hasn't heard from amber. Cheap Jerseys free shipping

wholesale jerseys Deals have been done. There have been endless meetings, both formal and informal, as chairmen and directors sweated and panicked about what to do with Rangers while pretending to be in pursuit of sporting integrity.When they get together next week they should have their heads bowed not because of the severity of the judgment about to be handed down but because of shame. What they are about to do has absolutely nothing to do with integrity or justice.They will vote, as they always do, for self preservation knowing that more than one season without Rangers and the money their presence will generate would risk their own survival.They know Rangers should be sent to the Third but can't afford to lose them for too long and the irony is that even though Rangers probably want to go all the way to the bottom they won't be allowed wholesale jerseys.

http://holard.net http://adaptacjawnetrz.pl http://tomaszkubis.pl http://enamoralarte.com http://dajplus.pl http://groupe-printco.pl http://wnetrzaikrajobraz.pl http://xannstat.com http://burofluo.com http://multi-mac.pl http://e-oko.com http://navisafe.pl http://tylko-kuchnie.pl http://smarter-links.com http://o-kultury.pl Straight west of Site B

was ground released projectile center - These pre-dated Nike Missiles as well as this details can not be validated

besides from consulting with a farmer who had actually lived nearby the facility his whole life.

Here is my web site :: http://fine-scale.org/

Stránky