Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

http://polishcourse.pl http://planetaski.pl http://energoefekt.com.pl http://centromor.com.pl http://seahome.pl http://buzzhouse.pl http://saw-iso.pl http://kb-direct.pl http://balltraps.com http://web7group.com http://telesystem.com.pl http://artexint.com.pl http://raildude.pl http://wanguardpr.pl http://cotswold-wedding.co.uk When somebody makes a request for details that consists of someone else's individual information, you will certainly have to very carefully

balance the situation for transparency and openness under the Freedom of Info Act against the data subject's right to privacy under the Information Security Act in deciding whether you could launch the

information without breaching the data protection concepts.

Feel free to visit my webpage - http://tylko-kuchnie.pl

http://mtsolutions.com.pl http://humpday.com.pl http://veryfine.pl http://carnivorous-plants.pl http://yaymicro.pl http://codilab.pl http://adaptacjawnetrz.pl http://xannshop.com http://woco.pl http://sigmasystem.pl http://infowiesci.com.pl http://smarter-links.com http://esencjapiekna.com.pl http://fip.org.pl http://livingspacestudio.pl Computer systems or individuals can discover

patterns in information to view information, as well as

info can be utilized to enhance knowledge Considering that knowledge is prerequisite to knowledge, we always want more data as well as

information.

my website; http://powloki.com.pl/

U Tip Extensions

I'm not surrounded by vegans. I'm surrounded by redditors.

Redditors who post cute pictures of cows and gush over how cute they are.

OnFinancially strapped couple Frank (Blackmer) and Mildred Partridge (Gregg), scheme to have Mildred "disappear"

for seven years and declared legally dead in order to collect Frank's insurance pay off.

Insurance investigator Mr. Kettle (Emhardt) suspects that Frank killed Mildred, and his

constant hounding of Frank means that the couple cannot be in contact with each other.

360 lace wigs I like focusing Area damage and CDR to get

100% Wotb uptime. You should run and gun for a decent amulet, your current one

is very bad and the passive has no beneficial effect for your build.

Band of Might is very low DR at 62% with a potential of 80%

(you may to better with a CoE to kill shit faster).

360 lace wigs

I Tip extensions After a while you realise that the negativity

says more about them that it does about you, and you learn to just smile and move on. I honestly just don't let it bother me.

In fact, it's got to the point where I love reading people's comments on social media just so I can have a good giggle.

I Tip extensions

wigs After being disappointed with the way his material had been treated by producers in Underworld,

Barker wrote The Hellbound Heart as his first step in directing a film by himself.

The book describes a group of sadomasochistic entities

who live in an extradimensional realm, where they perform "experiments" in extreme

sexual experiences. Although antagonist Frank Cotton believes

they will take the form of beautiful women, they appear instead as monsters:.

wigs

cheap wigs For me, there no better way to forget all my troubles than to disappear into the woods

to get lost in nature. (hopefully not really lost, although

I have been known to do that :)) Of course, hiking with young kids can be challenging.

For advice on how to get out there with the kids, check out the Dadler post,

guide to hiking with kids. cheap wigs

hair extensions Now homeless and discovering Viv was pregnant with twins,

Donna returns her money, which she receives from Tom King (Ken Farrington) as compensation. Donna and Marlon face more problems when they are left looking after Marlon's cousin Lillith's (Amanda Hennessy) four children Luke, Matthew, Mark and Jon, following her arrest for armed robbery.

Marlon decides the children should live with their paternal uncle as

the current living arrangements are unsuitable. hair extensions

human hair wigs His musical works are recommended by doctors

as a suitable alternative for ambien. In a matter

of verses he could put down an army of mexican wrestlers

hopped up on redbull. One might say his songs give them the chills, but that is only because they passed out listening and forgot to get a blanket..

human hair wigs

human hair wigs Currently, Online users seem no long satisfy using the emoji to expression their mood.

More and more real pictures are parodied, becoming

ridiculous and satiric. The most popular forms people used to modify the picture

is adding some words which closely match what the figure

looks like into the picture, and make GIF from a movie or video.

human hair wigs

wigs online I recently tried their Rebel Eye Paint brow pomade in the shade

"Frida," and I'm happy to announce my brows

have found their soulmate. This brow product makes

them look darker and fuller, it conceals the bald spots,

and it gives them a natural look that I love. I am personally not

a fan of perfect Instagram brows, so I love how using this

product alone makes them look great, but not so perfect they look photoshopped.

wigs online

full lace wigs Your entire premise is that platforms/tools are completely neutral and should there for not be liable for them being used

in inappropriate ways. As the other major poster has said, Facebook does actively control what gets shown to people.

It is responsible to follow the laws in the countries in which it operates..

full lace wigs

360 lace wigs Not sure if it's just me, but generally

im having troubles facing Big Spell dragon priest. The games often result

in the big spell priest outvaluing my deck( cubelock w giants).

It helped in a few games to keep up tempo, but overall it was rather disappointing.

360 lace wigs

tape in extensions I really wanted to spice up my

Eleven costume with a great prop for this year's Halloween.

Building the Stranger Things wall from Will's

house felt like a good way to accomplish that.

The only trouble I had was finding spandex

fabric that resembled the wallpaper from the show. tape in extensions

wigs online Pour about inch of vegetable oil in a low sided can.

You can use the used vegetable oil for this. Place an apple in the can and keep the can in the garden area where

earwigs are found the most. Some of her

images may catch people by surprise because the

mothers are nursing in perhaps, unusual poses and situations, but I appreciate the unique artistic vision and find it beautiful.

I had photographs taken of myself breastfeeding my toddler

and I love them to this day. The style was much different,

but the beauty behind the act was the same. wigs online

clip in extensions I going to give you the benefit of the

doubt and say you had your head buried up your ass for the last two years if you can honestly look at Trump supporters and not draw the same conclusions.

I say it again: take a stroll through t_d anytime

you please. Try and convince a hardcore Trump supporter

of anything critical of Trump being true. clip in extensions

cheap wigs human hair I cried all the way home, cursing god and

asking why, why is it always sarah who gets screwed like this.

I was a mess, meanwhile sarah was okay with the new arrangement.

She could have friends spend the night or she could be

alone if she wanted to be. cheap wigs human hair

full lace wigs Everything has outages. Even Google has outages.

But hey, some service providers will issue partial refunds for the duration of the outage you suffer.

Condemning something until it's mainstream profitable

so he doesn't risk face supporting it. Now that he understands this is a new gold

rush and he now sees he can be perceived to be on the right side of history.

Not too long ago this cunt was completely content with the government destroying people's

lives for a plant. full lace wigs

tape in extensions Class A required for drivers of trucks or truck combinations weighing wiht

a Gross Vehicle Weight Rating of 26,001 lbs or more, provided tow vehicle is

more than 10,000 lbs. Class B required for drivers of straight

trucks weighing 26,001 lbs Gross Vehicle Weight Rating or

more. Class C required for drivers transporting hazardous materials in sufficient amounts to require placard or vehicles designed to transport more

than 15 persons including driver wiht Gross Vehicle Weight less than 26,001 lbs.

tape in extensions

U Tip Extensions Savannah weather in mid March is like the rest of South Georgia weather unpredictable,

except in summer. On March 17th, it's usually spring like, with daytime temperatures

in the seventies. On the other hand, it might be in the eighties, or it could even be raining and in the fifties..

U Tip Extensions

cheap wigs human hair Everyone acting all grand about "well at least I not armchair diagnosing" no.

No one diagnosed Katya and wrote the bitch a prescription. We worried

about a public figure who is clearly losing her marbles and we don want her to

strain herself for the sake of fans cheap wigs human hair.

http://winkst.org http://bebok34.com http://multi-mac.pl http://winkst.org http://raildude.pl http://teldomains.pl http://mna-sf.org http://rattanmeble.com.pl http://esencjapiekna.com.pl http://dajplus.pl http://gazetastonoga.pl http://xannsem.com http://tomaszkubis.pl http://wnetrzadesign.com.pl http://jakategocena.pl There is no indicator whatsoever that the old Site

Creed is being refurbished for this job, but I included this concept as a nod

to the old-timers and Cold War background aficionados that

occasionally see this blog site.

Here is my web site - robobat-polska.pl

cheap nfl jerseys

Dates and times: March 9 and 16: Coaching Young Footballers,

Kilgraston, 10am 4pm; May 3 and 10: Coaching Youth Footballers, McDiarmid, 1 7pm; May 17:

G(Goalkeeping), McDiarmid, 1 7pm; May 25 and 31:

Coaching in the Game, McDiarmid, 10am 4pm; October 16 and 17:

E(Early Touches), Kilgraston, 6.30 9.30pm; October 23 and 24:

D(Development), Kilgraston, 6.30 9.30pm.THERE is a bus trip

planned to Dunfermline on January 19 and Super

J's can apply by returning the booking slip in the

December newsletter. The cost is LAST week: Sergei Baltacha scored his only

goal for Saints on New Year's Day 1992 against Dunfermline.This

week: Both signing for the club in 1994, who

was first to make their Saints' debut, Alan Main or Jim Weir?THIS week's Super

J is nine year old Calum Dick, of Perth.

He attends Tulloch Primary School and likes playing and watching football and basketball.

cheap jerseys Well, it wasn't very spectacular in this particular mission,

but immortals are great against colossus and the like in multiplayer!

Hard hitting slow attacking high tier units are usually countered by an immortal leading the fray.

There's a lot of achievements to be had here. This is the fabled kill 2000

zerg mission, or 1500 if you are playing on normal. cheap jerseys

Cheap Jerseys free shipping Several of Ramirez's requests were denied, including No.

34, which Fernando Valenzuela wore. Though the number isn't officially retired,

"in our hearts it is," Poole said.. There's a tremendous

amount of uncertainty; uncertainty clearly breeds fear," commissioner Roger Goodell said Friday in his state of the game speech."For people who've lost their jobs,

can they continue to afford to come to an NFL game, or to any other event?" he said. He added: "I also

believe, very firmly, that in a time like

this, the NFL can become an extremely invaluable escape for people."Chamra, who passed up the pullover jacket, focused on saving money.A big Giants fan, she went to the Super Bowl last year in Arizona and was rewarded when New York upset the Patriots. Along with memories, she came home with several mementoes."I dropped $455 on jerseys, hats, everything,

the moment I landed. Cheap Jerseys free shipping

cheap jerseys The crucial research, by Robert Kinley of CSIRO and Rocky De Nys, professor of aquaculture at Australia's James Cook University, and colleagues, involved testing some 20 different species of seaweed in artificial cow

stomachs that is, a mix of rumen and microbes that mimics

the behavior of a cow stomach in a bottle. When grass or

feed is added to this in vitro tummy, fermentation takes place and the

scientists are able to measure the resulting methane output.

In the presence of Asparagopsis taxiformis described by De Nys as "a real stand out" among the tested seaweeds methane production was cut by 99 percent.

cheap jerseys

wholesale jerseys Justarslan celebrated a victory with naan and

haleem. Others had family picnics, walked out on job interviews,

saw it in a basement, were the only Pakistani surrounded by 70 Indians, sat in a bar,

went back home. There is also Kamalfan, who watched it in room 214 with his

mate Viki. wholesale jerseys

wholesale nfl jerseys from china To say that Goldfield likes baseball is

to say that Kareem Abdul Jabbar likes big shoes.

Goldfield needs baseball. It is the force that drives

him. Racketeer Willie Moretti was Genovese crime family leader Frank Costello's underboss.

He was said to have discovered and protected the young crooner Frank Sinatra (he allegedly made bandleader Tommy Dorsey an offer he couldn't refuse when Dorsey refused to

let Sinatra out of his contract). He was shot dead

over orange juice and cake at Joe's Elbow Room in Cliffside Park on Oct.

wholesale nfl jerseys from china

cheap jerseys Absolutely. Well, I don't think they were retaliated against for attending it I think they

were retaliated against because they spoke out. I mean, there's another, a central office secretary who was suspended without pay, because

she made comments in a bathroom and was

overheard Then they offered her her job back,

you know, later after all of the press and the lawyers and all

this other stuff. cheap jerseys

Cheap Jerseys from china "I think it's going to be limited, just because of his age and because he was beat up last season," Bowen said.

"He ended the season with a hamstring injury and people are going to question his knees. He's going to have to go through a lot of physicals when he visits teams Cheap Jerseys from china.

http://robobat-polska.pl http://gosciniecmurckowski.pl http://inveno.com.pl http://fcbu.org http://albanese-dev.com http://multi-mac.pl http://ndsworlds.com http://pisane-slowem.pl http://telesystem.com.pl http://inklouds.pl http://telesystem.com.pl http://naropa2016.org http://mamy-publikacje.pl http://tanie-meble.com.pl http://imerp.pl It covers both concept as well as technique and also whether

you are a beginning computer system programmer or an information scientific research philosopher, you need

to discover something in right here that you didn't know and that will certainly awaken you to some originalities.

Here is my web blog stylowysalon.com

Stránky