Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

wholesale nfl jerseys

PolitiFact New YorkTV and MediaWeatherEditorialsLetters to the EditorAdam ZyglisStateIt's not uncommon for NFL players to have jerseys of other teams

in their lockers. Players often swap jerseys on the field after games, like

Bills receiver Marquise Goodwin did with the 49ers' Colin Kaepernick, and the jerseys end up on hangers in lockers.But Bills first round pickShaq Lawson has an interesting spin on that tradition: He has a Chicago Blackhawks jersey in his locker.Lawson pulled the red sweater out Friday whenasked about the hockey jersey,

revealing defenseman Duncan Keith's No. 2 on the

back."I'm a big Keith fan," hesaid.Lawson wasn't exposed to much

hockey growing up in South Carolina and attending Clemson University.

wholesale jerseys from china SOLE started by manufacturing treadmills for

hotels and expanded to manufacturing for home use.

According to their mission statement, SOLE goal is to provide excellent

customer service. They provide a full lifetime warranty for treadmill motors and a three to five year warranty for parts.

wholesale jerseys from china

cheap nfl jerseys Eddie Jones' mob were back to their clunky habits in defeat against Ireland, their Six Nations campaign involving one mildly impressive scoreline against Scotland, where rugby is about as popular as Brexit.

But the maelstrom of accolades for such a stilted

team, considering the extent of New Zealand's dominance for

a long time and the rise of Ireland as classy challengers, has been insulting.

The hoopla has been ridiculous.. cheap nfl jerseys

cheap jerseys You knew it was only a matter of time before there would be cross promotion between the "Chicago Fire" TV show and the Major League

Soccer club by the same name. Eamonn Walker who plays Battalion Chief Wallace Boden on the upcoming NBC firefighter drama will take part

in the ceremonial coin toss before the Fire face the Philadelphia Union Wednesday at Toyota

Park. After the game, fans can watch the show's series premiere

on the stadium's jumbotron. cheap jerseys

wholesale nfl jerseys You are welcomed by a bronze sculpture of, who made the "Baseball" miniseries something special.

O'Neil is a living legend who tries to show us why we should be more tolerant than our great grandfathers.

His is a story about sacrifice, but also about pure

joy for the opportunity he had to play at

all.. wholesale nfl jerseys

wholesale nfl jerseys When the jumper arrived it had a slight car scent to it.

This makes me think that there something synthetic in the weave.

However after a couple of days It just smelt like a fresh wool jumper..

With the help of NPR and member station reporters on the ground, here are some postcards from Sunday's major protests.

"Because I am here as a guest, I am here as a visitor. I am not a threat to the country. wholesale nfl jerseys

wholesale jerseys from china Iliac ArteryArtery Bypass SurgeryAorta, the largest artery of the body, originates from the left ventricle, and further branches out into a network of arteries that provide oxygen, nutrients and other vital metabolites to every cell of the body. Atherosclerosis can occur in any artery of the body, thereby compromising the blood supply to that particular organ or tissue. The figure below indicates the locations of some major arteries in the body.. wholesale jerseys from china

cheap jerseys Like it's always two hours yeah we will we will we see this thing it's Alison Alison I had a certain point and then you just can't get them. It never happened. But maybe this year people coming up. Two fumbled handoffs and those dropped passes at the end went a long way toward making the Cowboys defense look good enough to up and win. It was a great win and a humdinger of a nationally televised game. But that wasn a Super Bowl team in the white jerseys. cheap jerseys

Cheap Jerseys free shipping Hi Katie. I have posted some pictures of our AC tractors. Check them out. When the first switchover took place in Whitehaven in Cumbria in October 2007 there was concern from the RNIB that the set top boxes supplied as part of the town's 'Help' scheme didn't have talking menus, the software that helps people with sight problems navigate their way through the channels and other options. One local blind resident, Sharon Bowell, said 'I feel I am being excluded from the so called digital TV revolution. I have no way of knowing what channel I am on or what programme is on, I can not use the on screen guide to find out what is on now or next and I can't even record my favourite programmes Cheap Jerseys free shipping.

U Tip Extensions

No special uniform was allocated for petty officers, although some Royal Navy ships

allowed such persons to don a simple blue frock coat to denote

their status.Seaman were further divided into two grades,

these being ordinary seaman and able seaman. Seaman were

normally assigned to a watch, which maintained its own hierarchy consisting of a watch captain in charge of a particular

area of the ship. Grouped amongst the watches were also the landsmen,

considered the absolute lowest rank in the Royal Navy and assigned to personnel, usually

from press gangs, who held little to no naval experience.Minors in the Royal Navy[edit]The

Royal Navy actively employed children and minors within their ranks, and indeed joining

the Royal Navy as a boy was an often an unwritten prerequisite for a path towards an officer commission.

human hair wigs Upon learning of the tragedy,

family friend Frank Sinatra sent his private plane to fly the couple to New York to meet David, who was attending school at the time.

Following their son's death, Gorm and Lawrence took a year off before

touring again.[23]Gorm died on August 10, 2013, six

days before her 85th birthday, at Sunrise Hospital Medical Center in Las Vegas following a brief, undisclosed illness.

Her husband, Steve Lawrence, was at her bedside,

along with their surviving son, David.[24] She is also survived

by her granddaughter. human hair wigs

wigs for women My next adventure as a blonde was to date on the Tinder.

Feeling 100 times more narcissistic, I took a hilarious number of hot selfies and uploaded them to

my Tinder profile. I also changed my bio to "Just a blonde tryna have fun kiss."

While my match rate was more or less the same,

messages came in more quickly and were flirty AF.

wigs for women

I Tip extensions As far as the network new content goes, Lee said ABC took a new

approach. "We actually went out and approached some of the strongest voices and best storytellers in the world," he noted.

"And we said, us your passion projects. It is very important not to apply the olive oil into the roots of your own hair, not only will it make your roots very greasy but it may be impossible to remove, and it may take several washes before the olive oil is completely gone. A great way of removing the natural oils from the roots of your hair is to use dry hair shampoo or a small amount of talcum powder, as over washing your hair weave can lead it to loosen quicker. If you prefer washing it you can just section of the roots and wash the top bit of your hair daily and wash the rest of the weave once a week. I Tip extensions

hair extensions Amanda Meyer, 17, of Madison, a senior at Madison East High School, has conducted monthlong food drives over the past three summers for Second Harvest. Amanda distributes informational flyers throughout the community, solicits donations from local businesses, and sets up collection barrels. So far, she has collected enough food and donations to provide nearly 26,000 meals for people in need.. hair extensions

wigs online KEEN Family Hiking Package: hiking shoes for Mom, Dad and up to 2 kids One big rule of hiking is that every person needs to be wearing a solid pair of shoes. My favorite brand for the whole family by far is KEEN. They comfortable, durable, long lasting and let be honest, really cute. wigs online

human hair wigs That something I was talking to a co worker about. My husband is on all my accounts as another performer since he appears in videos and sometimes we cam together, but is not the main performer and owner of the accounts. That where it gets tricky, so I have to contact support on all sites (which is kinda overwhelmed by this now) and see what they can do.. human hair wigs

Lace Wigs Caracalla was now sole emperor, but his relations with his mother were difficult, as attested by several sources, probably because of his involvement in Geta's murder (see Cassius Dio's Life of Emperor Septimius Severus). Julia chose to commit suicide after hearing about the rebellion,[15][16] perhaps a decision hastened by the fact that she was suffering from breast cancer.[17] Her body was brought to Rome and placed in the Sepulcrum C. Et L. Lace Wigs

human hair wigs While I was upset the pain that it caused made me feel a little bit better, and since then that is how I dealt with my emotions and feelings while growing up, I caused myself pain when I was in pain. It is habit. I pull when I watching tv, and my mood is perfectly fine. human hair wigs

human hair wigs Calling all Cadettes! Girl Scout Volunteers NeededMaggie Varney, our Founder CEO was honored to be recognized with a One Tough Cookie Award from the Girl Scouts and we share a common goal of service to our communities. Wigs 4 Kids is reaching out to the Girl Scouts of Southeastern Michigan GSSEM with a volunteering opportunity for Cadettes. We are seeking support at our 14th Annual Gala on Saturday, September 9th. human hair wigs

I Tip extensions "Yasss Bish" is a song recorded by American rapper Nicki Minaj for her third studio album The Pinkprint (2014), which did not make the final cut. It was written by Minaj along with the song's producers, Joseph DaVinci Soulja Boy, who is also credited as a guest vocalist. The track was released through her official SoundCloud account as the album's third promotional single on May 3, 2014 following "Lookin Ass" and "Chi Raq".. I Tip extensions

U Tip Extensions Our politicians do it to one another. It seems they would rather beat the other team, than ever concede that their enemy might have a good idea. Similarly, they hypocritically excuse behavior by members of their own party, while raising Hell about it when someone from the other side does the same thing. U Tip Extensions

clip in extensions As Betty Suarez, Ferrera wears braces, has bushy eyebrows and a disheveled wig, and cosmetics and clothing intended to downplay her own looks, in contrast to most of the "glammed up" characters; Ferrera herself invented the term "Bettification" to describe the process of creating

her onscreen persona.[16] In 2007, Ferrera won numerous accolades winning the "triple crown" for her performance in the series; she won the Golden Globe Award for Best

Actress Television Series Musical or Comedy, the Screen Actors Guild Award for Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series, and the

Primetime Emmy Award for Outstanding Lead Actress in a

Comedy Series, becoming the first Latin woman to win the Outstanding Lead Actress Award.[17][18][19]Post her Golden Globe win,

Ferrera was congratulated by Hilda L. Solis in the United States House of Representatives and was commended for "helping to break down stereotypes and provide a role model for young Latinas".[20] Time included Ferrera in their 2007 list of the 100 most influential people in the world.[21] Also in 2007,

Ferrera won Imagen Foundation's Creative Achievement Award.[22] Ferrera starred as Carmen in the 2005

film The Sisterhood of the Traveling Pants, and reprised the role in 2008's The Sisterhood of the Traveling Pants 2.

Among other film work, she supplied the voice of Astrid in the hit

animated film How to Train Your Dragon (2010). clip in extensions

Lace Wigs Getting my hair and makeup done by a professional artist is also an added

bonus. But in addition to the many advantages,

there is also another side to the business. In fact, some of the stories that

we cover affect the way I parent.. He appeared as a disgraced

Army general sent to prison in the prison drama The Last

Castle (2001), directed by Rod Lurie. In the same year,

Redford reteamed with Brad Pitt for Spy Game, another

success for the pair but with Redford switching this time from director to actor.

Redford, a leading environmental activist, narrated the IMAX documentary Sacred Planet (2004), a sweeping journey across the globe to some of its most exotic and endangered places Lace Wigs.

costume wigs

And when you have the rare gem that wants to improve and get into a good guild,

he or she can not find one using in game means.

And going to forums/reddit/. For a guild is a step to far for alot

of people. A perfect 16 0 record in the regional circuits of Russia and

Ukraine was enough to get a call from the UFC.[19][20]In late 2011, Nurmagomedov signed a

six fight deal to compete in the UFC's lightweight division.[21]In his

UFC debut, Nurmagomedov defeated Kamal Shalorus on January 20, 2012,

at UFC on FX 1 via submission in the third round.[22]Nurmagomedov next defeated Gleison Tibau on July 7, 2012, at UFC 148 via unanimous decision.[23]Nurmagomedov defeated Thiago Tavares on January 19, 2013, at UFC on FX 7.[24] He

won via KO in the first round.Nurmagomedov defeated Abel Trujillo on May 25,

2013, at UFC 160 via unanimous decision. At the weigh ins, Nurmagomedov came in heavy weighing in at 158.5 He was given two hours

to cut to the lightweight maximum of 156 pounds, but elected instead to surrender

a percentage of his fight purse to Trujillo and

the bout was contested at a catchweight.[25] In the course of the fight, he set a new UFC

record for the most takedowns in a single fight with

21 successful takedowns on 27 attempts.[26]In his fifth UFC

fight, Nurmagomedov faced Pat Healy on September 21, 2013, at UFC 165.[27]

He won the fight via unanimous decision. Attending his first post event press conference, UFC president Dana

White praised the relative newcomer stating, "That slam, when he just scoops him up and slams him, Matt Hughes style.

human hair wigs It go so much quicker! HAHHAHAHAHHAHA. Unless you dumb like me and make it wayyyy too big. I did manage to finish it the night before. I actually read a lot, but I've never been one to read much fiction. I've only read a handful of books cover to cover, as I have really bad, but medicated, ADHD Inattentive. I do R work for a living, so I'm constantly scouring patents and technical papers, but for some reason, I've never come across "door jamb" in writing.. human hair wigs

wigs online Take anything but when you pull the marshmallow off and a core of non melted stays behind, I tell him. Non melted marshmallow, ick. Nobody likes that.. I'm pretty slim. But I'm not toned. And that's all I really want. Hair is literally everywhere. There are even movies called and titled after hair. For instance there's "Hair" followed by what other than "Hairspray". wigs online

hair extensions Kaitlyn by Envy is an exciting new look in wigs: a short, trendy, accent on the curls style. You can shake her and wear her tousled or keep her tightly curled. You can enhance the curl and texture by shaping and re curling with your fingers or by using wig styling mousse. hair extensions

human hair wigs After waiting for a while the service manager came and told me that my car needed transmission work and he arrange a loaner car for me. He was also sad to say that on the road test someone rear ended it and drove off. He talk to the service tech to make sure he didn file an insurance claim. human hair wigs

lace front wigs The wig is like, the opposite of your regular hair." Okay, point taken (she should have

seen the short, blonde wig!). So I asked her how it looked.

"Well, if I didn't know you I wouldn't think anything of it. Yes. I see Damon every few weeks as we are good friends and we still go to football together and support the mighty Chelsea! Not so mighty this season but that another story. Jamie I see less regularly. lace front wigs

wigs online I am interested in the X program your company is offering, and I know I am an excellent fit for this company. Motivated in times of uncertainty, I work well under stress and am a quick learner. I have worked on several projects with a diverse group of people throughout my university education. wigs online

wigs online But still fewer than one in ten patients had hair growth that was noticeable. Perhaps the government (USA for this one) meant to say. Don't bother.. Pumpkin Paintings For DecorationWe are going to need a few supplies for pumpkin paintings and other Halloween art decoration. You will need some ideas to help you along and a couple of bottles of paint for your project. The books below will give you some great face shapes and expression detail ideas. wigs online

360 lace wigs Many now well known TV and film actors appeared on the show, including, Laurence Fishburne, Phil Hartman, Natasha Lyonne, S. Epatha Merkerson, Jimmy Smits, and Lynne Stewart. Future heavy metal musician and filmmaker Rob Zombie was also a production assistant, and future filmmaker John Singleton was a security guard. 360 lace wigs

tape in extensions 2nd kid comes and I think I can nurse just the same as before. Nope. I almost positive my body doesn produce as much at night because not only am I not as full, I also nursing more often and he not staying latched as long. In the eighteenth century ballet evolved even more and the performers began to wear different dresses, hairstyles and footwear, the famous toe dancing was developed around this time. The most notable ballet of the eighteenth century was Letters on Dancing and Ballets (1760), which was choreographed by the Frenchman, Jean Georges Noverre. It was in the nineteenth century that such timeless classics, as Sleeping Beauty and The Swan Lake, were first developed and choreographed. tape in extensions

wigs These contestants don pageant dresses that are super expensive and embellished with hundreds of Swarovski stones. You'll need a color that looks good on the girl and one to catch the judges' attention. The contestants in the older categories wear dresses that do not have so many stones. wigs

full lace wigs Not that enthusiastic about Jaclyn Smith wigs especially since she seems to favor facing the left side of her face to the camera in every picture, with no view of side or back. I agree with Patricia It helpful to see the full front, side and back of a wig when trying to decide if the style is right for me. As for styles, I purchased two of the Vikki wigs, in Silvery Moon and have received countless compliments on the style. full lace wigs

human hair wigs On the other hand, when you are opting for wigs, you would be just replacing the wig on your head. There is no option to change the design or the hairstyle. Therefore, if you looking for a particular look, you would need the wig of that particular look. human hair wigs

tape in extensions A barrister is in principle required to act for any client offering a proper fee, regardless of the attractions or disadvantages of a case and the personal feelings of the barrister towards the client. This is known as the "cab rank rule", since the same rule applies to licensed taxi cabs. Modifying conditions include that the barrister is available to take the case and feels competent to handle the work. tape in extensions

Lace Wigs Make sure to get the lace color that matches your skin (transparent for light skin, then a range of browns for others). I put on a wig cap the color of my skin, put one side of the double sided tape on the wig cap with a little tape on the skin, then apply the wig to the tape. For me, this will last up to three days. Lace Wigs

tape in extensions The music video starts with Macklemore now a grown up man, going into an empty basketball court, where the indications are, that he apparently used to practice basketball himself. Macklemore raps while he reminisces himself as a small kid wearing a Chicago Bulls jersey number 23 (clearly alluding to NBA player Michael Jordan) and wearing, in a close up, Nike sneakers that would "make

him fly" (another reference to Nike Air Jordan sneakers). He describes "touching the

net" as being the "best day of my life" (also a sample of a Jordan typical Nike ad), boasting about his skills to his mother and friends tape in extensions.

human hair wigs

The futility of these spies' operations is a tacit reminder of the fluidity

of the international stage and the shortness of memory of its participants.In the show first

season, the audience quickly learned the stakes for

the Jenningses. They live on a seemingly placid street

across from Stan Beeman (Noah Emmerich), who, coincidentally, is the

FBI agent tasked with tracking down undercover KBG officers.

And the duo is also in constant fear both of being unmasked

and of having their children Paige (Holly Taylor) and Henry (Keidrich Sellati), who initially have no idea what their parents are doing taken from them.And Season 2 of The Americans,

which begins on Feb.

Lace Wigs Shop On Ebay Scarves With Jewlery PendantsHeart pendants on a women's scarf

are a sweet way to let that special gal in your life know you are thinking

about her. This would be a great gift for any special occasion. Mine came as a

surprise when my sweetheart returned from a trip to visit his

family. Lace Wigs

lace front wigs Color Themes Black and white balls are among the most

popular color themed events. They can be dress

down or dress up affairs, which gives them the advantage of being easy to dress for

and decorate for, too. Coming up with costume ideas can also be pretty easy: Think "Phantom of the Opera" meets "Black Swan." Look to

Truman Capote's infamous Black and White ball for inspiration, too.

lace front wigs

cheap wigs A complex mix of narrative intentions and contradictions.

It is a short film. They are marked by a focus on characters rather than history, on intimacy

rather than context they are "strategies of engagement" rather than just storytelling.

This is a fairly common occurrence for me because of what I drive.

I don believe in street racing, so usually I just play it cool

and put as much distance between myself and the other driver as I can. This particular asshole, though, would not leave me alone for some fucking reason. cheap wigs

clip in extensions Look for yourself. As i am writing this, there is

not a single player on steam playing pure farming,

and about 6k playing farming sim 17. And it has been like

this since the game came out. Also, run around in the game and see how many people are wearing helm skins that crop their hair off to make them look bald.

I have seen very few in the years I have been playing.

Most players use and display helm skins that show their hair fully or they hide

their helms completely, unless they are wearing a helm that naturally hides their hair

anyway like full plate helms or hoods.. clip in extensions

human hair wigs The reader may deem it singular that the head carpenter of the new edifice was no other than the son of the very man from

whose dead gripe the property of the soil had been wrested.

Not improbably he was the best workman of his time; or, perhaps,

the Colonel thought it expedient, or was impelled by some better

feeling, thus openly to cast aside all animosity against the race of

his fallen antagonist. Nor was it out of keeping with the general coarseness and matter of fact character of

the age, that the son should be willing to earn an honest penny,

or, rather, a weighty amount of sterling pounds, from the purse of his

father's deadly enemy. human hair wigs

wigs Commissioned specifically for the movie and credited to Paul and Linda McCartney, it reunited the former Beatle with the band's producer, George Martin, who both produced the song and arranged the orchestral break.

It has been covered by several bands, with the Guns N' Roses version being the most

popular cover. Both the McCartney and the Guns N' Roses versions were nominated for Grammys.

wigs

360 lace wigs Any international shipping is paid in part to Pitney Bowes Inc.

Learn More opens in a new window or tabMens Ties, Scarves,

SuspendersWomens Scarves, HankiesMens Womens EyewearWomens gloves,shoes, EtcWomens Mens

Womens Sleepwear/LingerieHangers,Vanity,BeautyWomens Swimsuits/Shorts Home DecorPay for your purchases

when it's right for you. Choose PayPal Credit to

pay all at once or enjoy the flexibility of paying over time with special

financing offers.. 360 lace wigs

cheap wigs human hair Matt Lucas portrayed both

Tweedledee and Tweedledum. Burton commented on the

mixture of animation and Lucas, saying that "It's a weird mixture of things which gives his characters the disturbing quality that they so richly deserve."[28] The

characters are portrayed through a combination of CGI and live action, with Lucas's face digitally composited to a full animated body.

While performing the character, Lucas had

to wear a teardrop shaped motion capture suit and

walk on stilts. cheap wigs human hair

360 lace wigs EZ Hang up requires a bit more effort on the part of the user.

This $40 item hooks up to your phone line. When a call comes in that you don't

want to answer you press a button and the telemarketer hears a pre recorded message something like "I'm sorry. 360 lace wigs

lace front wigs I don watch a lot of college games so I never heard of him before the draft. So my data is small and he probably gonna make me look like a fool in 3 years (God, I hope he does). But for now, his skill set is just like every other stretch forward in the league. lace front wigs

U Tip Extensions This video shows how I made my Halloween costume. This year I am a walking dead inspired zombie. This is the most complex zombie costume that I have made so far. Watson gives Holmes a pipe as a Christmas and farewell present. As Holmes leaves with his new detective outfit, Watson's older self (the Narrator) expresses that he was certain he would have more adventures at Holmes side.In the post credits scene, Eh Tar is revealed to be alive; he checks himself into an Alpine inn with a new name, "Moriarty", foreshadowing his role as Holmes' future nemesis.Susan Fleetwood as Mrs DribbFreddie Jones as Chester CragwitchNigel Stock as Rupert Waxflatter. Stock had previously played Watson in the 1965 television series of Sherlock Holmes.. U Tip Extensions

full lace wigs My 2 yo daughter loves wearing her comfy outfit. All the princess dresses I bought for her, she doesn like wearing them). When I heard what the 5 yo said, I was not offended. But it will take the mother of all campaigns to restructure our broken ass system, on par with the bloodless government overthrow that created our current Constitution.Now if I could just find some rich slave owning white guys to champion a very calm, quiet government overthrow.Boil two dozen Grade AA eggs (chicken, not duck or anything else).Peel half of the eggs. Cut runes into the whites.Place the other half unpeeled into a blender with exactly three ounces of RC cola (Coke works in a pinch, Pepsi does not) and a half shot of espresso. Blend thoroughly.Take the blended mixture and add one cup of regular not Honey Nut Cheerios. full lace wigs

Lace Wigs Cheap amazon pump with a prefilter I made to act as a water powered sponge filter that looked cool. Got some plants from the lgc for submerged growth and also got some elodia for underwater o2 production. Let it cycle for a while and then added 3 Israeli comets. Lace Wigs

full lace wigs You'll need to use color theory to cancel out the blue undertones of 5 o'clock shadow. Orange is a complementary color to blue so applying that in the area where you grow facial hair will cancel out the blue tones. You can use any orange creme product such as Fx products or even simple orange lipstick full lace wigs.

wholesale nfl jerseys

Back in the late 19th century, Minnesota was one of the nation's leading dairy industries.

From Latin America. (Do you see where this is going?)

Local bakers incorporated the custardy fruit into a cream

pie, which became an instant sensation. To the viewers who

watch reality dating shows: Lifetime access to

the Girls Gone Wild series (for the men) or the Hallmark Channel and Lifetime (for the women), as well as subscriptions

to The Nation. This way, the men can get their fill of

watching pretty young girls get drunk and take their clothes off and the women can see an endless supply of sappy romance, all without taking up valuable space on the networks' schedules.

And when the viewers are done, they can cleanse their brains (and souls) by

reading important political reporting in The Nation.

wholesale nfl jerseys This match has continued in part from the May WWE Pay Per View

Over the Limit where CM Punk successfully

retained the WWE Championship against Daniel Bryan. Their

match at the May PPV was good enough to be the main event match on the card, but they

had to make do with an almost mid card match. CM Punk and Daniel Bryan did not seem to notice though

and the Over the Limit match was certainly one that showed the best in both of them right through to a controversial ending with the Champion tapping out

to a submission move just as the referee counted the pinfall..

wholesale nfl jerseys

wholesale jerseys "Rebels' was the top choice. In an interesting side note, the number two choice (in so many ways) was "Ole Massas." "Ole Massas" would have been a direct reference to slave ownership. "Ole

Massas" would also not have allowed quite so many Star Wars references in this article. wholesale jerseys

wholesale jerseys The restoration is slow going because the demands of his children are his first priority. On three recent mornings, for example, a Saint fan saw Hebert and a child having breakfast at the waffle house over near the highway. The child turned out to be 3 year old Bobby Joseph Hebert III.. wholesale jerseys

Cheap Jerseys free shipping Gordon D'Arcy: Having played hurling in Wexford for most of my childhood, stepping on to Croke Park to represent Ireland wasn't lost on me. It's something GAA players rarely get to do. My idols growing up, Martin Storey or George O'Connor, will never get to represent their country in hurling. Cheap Jerseys free shipping

cheap jerseys "Our students participate in many mainstream events and I understand our schools in India are planning to perform in many Indian cities and also in China and a few other Asian countries," said Patel, who is in her 30s. "We

had a similar dance event five years ago at the NJPAC but it was much smaller than this." At Arya's 10th anniversary, she took to the stage in the reenactment of the Macy's Parade item. Her group made history last year when it became the first South Asian troupe to dance at the 80 year old annual Thanksgiving Parade.. cheap jerseys

Cheap Jerseys china Atlanta reportedly has had trade discussions with Teague hometown Indiana Pacers. The Pacers would consider giving Atlanta point guard George Hill, according to reports. The Orlando Magic, for shooting guard Victor Oladipo, could be another destination for Teague, according to reports. Cheap Jerseys china

cheap nfl jerseys I thought I had a chance in athletics because I used to beat my friends on our street. Pity I never realised we always ran downhill. It gave me the confidence to try the 100m at school, but I quickly realised the coach didn like me. That is because Armstrong has to battle two severe obstacles.Most significantly, he is not Australian. So, typically, his yellow jersey has been devalued. Our interest is firmly focused on the green, purple, aqua marine and pink with purple polka dots jerseys that the Aussie boys have some hope of winning.Secondly, despite the increased coverage of the event in recent years, there is still something obscure about the Tour de France. cheap nfl jerseys

Cheap Jerseys free shipping The early part of the 1930's provided less in the way of Hollywood Movie Memories, and more in the way of memories of the Great Depression. The use of sound in film production, both as background and dialogue, continued to advance. New sound techniques were created and mastered with several competing sound options now available Cheap Jerseys free shipping.

wholesale nfl jerseys

Back in the late 19th century, Minnesota was one of the nation's leading dairy industries.

From Latin America. (Do you see where this is going?)

Local bakers incorporated the custardy fruit into a cream

pie, which became an instant sensation. To the viewers who

watch reality dating shows: Lifetime access to

the Girls Gone Wild series (for the men) or the Hallmark Channel and Lifetime (for the women), as well as subscriptions

to The Nation. This way, the men can get their fill of

watching pretty young girls get drunk and take their clothes off and the women can see an endless supply of sappy romance, all without taking up valuable space on the networks' schedules.

And when the viewers are done, they can cleanse their brains (and souls) by

reading important political reporting in The Nation.

wholesale nfl jerseys This match has continued in part from the May WWE Pay Per View

Over the Limit where CM Punk successfully

retained the WWE Championship against Daniel Bryan. Their

match at the May PPV was good enough to be the main event match on the card, but they

had to make do with an almost mid card match. CM Punk and Daniel Bryan did not seem to notice though

and the Over the Limit match was certainly one that showed the best in both of them right through to a controversial ending with the Champion tapping out

to a submission move just as the referee counted the pinfall..

wholesale nfl jerseys

wholesale jerseys "Rebels' was the top choice. In an interesting side note, the number two choice (in so many ways) was "Ole Massas." "Ole Massas" would have been a direct reference to slave ownership. "Ole

Massas" would also not have allowed quite so many Star Wars references in this article. wholesale jerseys

wholesale jerseys The restoration is slow going because the demands of his children are his first priority. On three recent mornings, for example, a Saint fan saw Hebert and a child having breakfast at the waffle house over near the highway. The child turned out to be 3 year old Bobby Joseph Hebert III.. wholesale jerseys

Cheap Jerseys free shipping Gordon D'Arcy: Having played hurling in Wexford for most of my childhood, stepping on to Croke Park to represent Ireland wasn't lost on me. It's something GAA players rarely get to do. My idols growing up, Martin Storey or George O'Connor, will never get to represent their country in hurling. Cheap Jerseys free shipping

cheap jerseys "Our students participate in many mainstream events and I understand our schools in India are planning to perform in many Indian cities and also in China and a few other Asian countries," said Patel, who is in her 30s. "We

had a similar dance event five years ago at the NJPAC but it was much smaller than this." At Arya's 10th anniversary, she took to the stage in the reenactment of the Macy's Parade item. Her group made history last year when it became the first South Asian troupe to dance at the 80 year old annual Thanksgiving Parade.. cheap jerseys

Cheap Jerseys china Atlanta reportedly has had trade discussions with Teague hometown Indiana Pacers. The Pacers would consider giving Atlanta point guard George Hill, according to reports. The Orlando Magic, for shooting guard Victor Oladipo, could be another destination for Teague, according to reports. Cheap Jerseys china

cheap nfl jerseys I thought I had a chance in athletics because I used to beat my friends on our street. Pity I never realised we always ran downhill. It gave me the confidence to try the 100m at school, but I quickly realised the coach didn like me. That is because Armstrong has to battle two severe obstacles.Most significantly, he is not Australian. So, typically, his yellow jersey has been devalued. Our interest is firmly focused on the green, purple, aqua marine and pink with purple polka dots jerseys that the Aussie boys have some hope of winning.Secondly, despite the increased coverage of the event in recent years, there is still something obscure about the Tour de France. cheap nfl jerseys

Cheap Jerseys free shipping The early part of the 1930's provided less in the way of Hollywood Movie Memories, and more in the way of memories of the Great Depression. The use of sound in film production, both as background and dialogue, continued to advance. New sound techniques were created and mastered with several competing sound options now available Cheap Jerseys free shipping.

http://meblebukowe.info http://kolorowe-kuchnie.pl http://buzzhouse.pl http://smarter-links.com http://ogwnetrza.pl http://galoo.pl http://smarter-links.com http://aaron.net.pl http://medicalcom.pl http://4sch.pl http://gardenogrody.pl http://koco.pl http://enamoralarte.com http://imerp.pl http://jakategocena.pl Thanks to the wonderful people of my guild Ethereal Guardians EG

for all their help and support in examining new versions and refining the functions as

well as functionality you've been an impressive help, very special thanks to Zilent, Blackcat as

well as Fionn!

my page :: http://etc-sa.com

Stránky