Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Your style is so unique compared to other folks I have read stuff from.

Thank you for posting when you've got the opportunity, Guess I will

just book mark this web site.

My blog www

Amazing! Its actually remarkable piece of writing, I have

got much clear idea about from this post.

Feel free to surf to my web site: www

For latest news you have to visit world wide web and on web I found this website as a finest web page

for latest updates.

Also visit my page; www

Hey! Do you use Twitter? I'd like to follow you

if that would be ok. I'm definitely enjoying your blog and look forward to new updates.

My blog post www

I just couldn't leave your web site before suggesting that I really loved the standard information an individual

supply to your visitors? Is gonna be again steadily in order to check up on new posts

Feel free to surf to my web blog :: www

I've read some good stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting.

I surprise how much effort you put to make this type of great informative website.

Also visit my web blog :: www

Hi, the whole thing is going sound here and ofcourse every one is sharing information,

that's actually fine, keep up writing.

My homepage :: www

Spot on with this write-up, I honestly believe that this website needs far

more attention. I'll probably be back again to read

more, thanks for the information!

Take a look at my page ... www

If you would like to improve your know-how only keep visiting this site and

be updated with the latest news update posted here.

Feel free to surf to my page: www

I've been surfing online more than 4 hours today, yet I

never found any interesting article like yours. It's pretty worth enough for

me. Personally, if all site owners and bloggers made good content as you did, the

web will be much more useful than ever before.

my website :: www

Wow, superb weblog layout! How long have you been blogging for?

you made running a blog glance easy. The entire look

of your web site is wonderful, as smartly as the content!

Here is my homepage :: www

Hello just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren't loading correctly.

I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two different

browsers and both show the same outcome.

Feel free to surf to my blog :: www

Useful information. Lucky me I discovered your site accidentally, and I'm surprised why this coincidence did not came about in advance!

I bookmarked it.

Feel free to surf to my website :: www

I was wondering if you ever considered changing the layout of your site?

Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content

so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or 2 pictures.

Maybe you could space it out better?

my homepage; www

Link exchange is nothing else except it is just placing the other person's webpage link on your page at

suitable place and other person will also do similar for you.

Take a look at my web site ... www

If you wish for to obtain a great deal from this article

then you have to apply these methods to your won web site.

Visit my web page ... www

It's in reality a great and useful piece of info.

I am satisfied that you shared this helpful info with us.

Please keep us up to date like this. Thanks for

sharing.

Feel free to visit my blog post :: www

I was wondering if you ever considered changing the structure of your site?

Its very well written; I love what youve got to say.

But maybe you could a little more in the way of

content so people could connect with it better. Youve got

an awful lot of text for only having one or two pictures.

Maybe you could space it out better?

my web page; www

Wow, this piece of writing is pleasant, my sister is

analyzing these kinds of things, so I am going to let know her.

Take a look at my web page - www

Its not my first time to pay a quick visit this web page, i am visiting this

web site dailly and get good data from here everyday.

Look at my homepage www

Hi there colleagues, how is the whole thing, and what you want to

say concerning this piece of writing, in my view its genuinely awesome in support of me.

Here is my blog :: www

Hello! I know this is kinda off topic however ,

I'd figured I'd ask. Would you be interested in exchanging links or maybe

guest authoring a blog article or vice-versa? My blog goes over a lot of the same subjects as yours

and I feel we could greatly benefit from each other.

If you're interested feel free to send me an e-mail.

I look forward to hearing from you! Great blog by the

way!

Also visit my blog post www

I am genuinely happy to read this website posts which carries lots of valuable data, thanks for providing these statistics.

Stop by my site; www

Fantastic post however I was wanting to know if you could write a litte more on this subject?

I'd be very thankful if you could elaborate a little bit further.

Thanks!

Here is my website: www

I'm gone to convey my little brother, that he should also pay a visit this webpage on regular basis to

take updated from hottest news update.

Also visit my page: www

Hey! I understand this is sort of off-topic however I had to ask.

Does operating a well-established blog such as yours require a massive amount work?

I'm completely new to blogging however I do write in my diary daily.

I'd like to start a blog so I can easily share my own experience and thoughts online.

Please let me know if you have any kind of recommendations or tips for brand new aspiring

bloggers. Appreciate it!

my web-site: www

Pretty section of content. I just stumbled upon your blog

and in accession capital to assert that I acquire in fact

enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your augment

and even I achievement you access consistently rapidly.

Here is my site; www

Hello there! I could have sworn I've visited this site

before but after going through some of the posts I realized

it's new to me. Anyhow, I'm definitely delighted I found it

and I'll be bookmarking it and checking back frequently!

Visit my webpage www

What's up mates, how is everything, and what you wish for to say on the topic of this article, in my view its actually amazing designed for me.

Here is my web page ... www

Today, I went to the beach front with my children. I

found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter

and said "You can hear the ocean if you put this to your ear."

She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside

and it pinched her ear. She never wants to go back!

LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

my page: www

Awesome issues here. I'm very satisfied to see your post.

Thank you a lot and I'm taking a look ahead to contact you.

Will you kindly drop me a mail?

Also visit my website www

Can I simply say what a comfort to discover somebody that genuinely knows what

they are discussing online. You definitely understand how to bring

an issue to light and make it important. A lot more people have to read this and understand this side of the story.

I was surprised that you are not more popular given that

you definitely have the gift.

Here is my webpage :: www

Wow, this paragraph is pleasant, my younger sister is analyzing these kinds of things, thus I am

going to tell her.

Feel free to surf to my web-site; www

Nice blog right here! Also your site loads up very fast!

What host are you the usage of? Can I am getting your associate hyperlink to your host?

I wish my website loaded up as quickly as yours lol

Here is my blog :: www

Good day! This is my first comment here so I just wanted

to give a quick shout out and say I genuinely enjoy reading your articles.

Can you recommend any other blogs/websites/forums that cover the same subjects?

Thank you!

My web-site; www

I don't know whether it's just me or if perhaps everyone else experiencing

problems with your blog. It appears as if some of the

text in your posts are running off the screen. Can somebody else please provide feedback and let me know

if this is happening to them too? This could be a problem with my web browser because I've had this happen previously.

Many thanks

Feel free to surf to my page; www

Hi my loved one! I want to say that this post is awesome,

great written and come with approximately all vital infos.

I would like to see extra posts like this .

My web site: www

It's the best time to make some plans for the long run and it is time to

be happy. I have learn this post and if I may just I want to recommend you few interesting

things or advice. Maybe you can write subsequent articles referring

to this article. I want to read even more things approximately

it!

Check out my blog post - www

Hey just wanted to give you a quick heads up. The text in your post seem to be running

off the screen in Ie. I'm not sure if this is a formatting issue or

something to do with internet browser compatibility but I figured I'd

post to let you know. The layout look great though!

Hope you get the problem resolved soon. Many thanks

Here is my site: www

Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed!

Very helpful info specifically the last part :) I care for such information much.

I was looking for this certain info for a long time.

Thank you and good luck.

Feel free to visit my web-site www

Oh my goodness! Awesome article dude! Many thanks, However I am having troubles with your RSS.

I don't understand the reason why I can't subscribe to it.

Is there anybody else getting identical RSS problems? Anyone that knows the answer can you kindly respond?

Thanx!!

my web page www

Woah! I'm really loving the template/theme of this blog. It's simple, yet

effective. A lot of times it's very hard to get that

"perfect balance" between usability and appearance.

I must say you've done a fantastic job with this. Additionally,

the blog loads very quick for me on Chrome. Excellent Blog!

my homepage ... www

Pretty! This was an extremely wonderful article.

Thanks for supplying these details.

Here is my web blog www

If some one needs to be updated with hottest technologies therefore he must be pay

a visit this web page and be up to date all the time.

Also visit my web blog - www

That is really attention-grabbing, You are an excessively skilled

blogger. I've joined your rss feed and look ahead to in search of more of your magnificent post.

Additionally, I have shared your site in my social networks

Here is my blog - www

Hi there to every one, the contents present at this site are actually awesome for people knowledge, well, keep up the

nice work fellows.

Feel free to visit my web site; www

Awesome post.

My webpage www

The other day, while I was at work, my cousin stole my

iPad and tested to see if it can survive a twenty five foot drop, just so

she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views.

I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

Also visit my web-site: www

Appreciate the recommendation. Let me try it out.

Check out my blog post: www

Hi, I do think this is a great website. I stumbledupon it ;) I am going to come back yet again since i have book-marked it.

Money and freedom is the greatest way to change, may you

be rich and continue to help other people.

Also visit my page www

Stránky