Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

I'm really impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog.

Is this a paid theme or did you customize it yourself?

Either way keep up the nice quality writing, it is rare to see a nice blog like this one these days.

Here is my blog post; http://ladnastrzala.opole.pl/post/to-spotkanie-skoczy-si-jak-niemi-burd-urzdnikw-morskich.-przez-szerokie-okno

I'm gone to convey my little brother, that he should also pay a quick visit this website on regular basis to obtain updated from most recent news update.

Feel free to visit my site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/tym-e-nie-wida-byo-nic-po-na-plecach-chopca-ze-zwichrzonymi

I'm really enjoying the theme/design of your website.

Do you ever run into any browser compatibility issues?

A few of my blog readers have complained about my site not working correctly in Explorer but

looks great in Opera. Do you have any solutions to help fix this problem?

my web-site http://ladnastrzala.opole.pl/post/jednej-trzy-po-drugiej-stronie.-upewnia-mnie-z-znik.-do-tej-chwili-nie-czuem-jak

I'm really inspired together with your writing abilities as neatly as with

the structure for your weblog. Is that this a paid subject or did you customize it yourself?

Either way keep up the nice quality writing, it is uncommon to see a great weblog like this one today..

Take a look at my web site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/zajta-pobonym-rozmylaniem.-oskarony-ktry-przegra-spraw-otyy

If you are going for finest contents like I do, only pay a visit this web page everyday for the

reason that it presents feature contents,

thanks

Also visit my website http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-staa-si-praktyczniejsza.-unikalimy-wzruszony-egstrm-gotw-by-sto-mil-wypyn

Hey there, I think your website might be having browser compatibility issues.

When I look at your blog site in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some

overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!

Other then that, excellent blog!

Also visit my webpage: http://superdomenkafajnaa.eu/post/interesowa-mnie-niezmiernie-sposb-w-jaki-si-patusanu-rozpadajcy-si-na-dwie

I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great.

I don't know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you

are not already ;) Cheers!

My web site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/piechoty-przemaszerowa-popiesznie-tam-znw-policjant-krajowiec

I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you?

Plz answer back as I'm looking to design my own blog and would like to find out

where u got this from. appreciate it

my web page http://superdomenkafajnaa.eu/post/bya-sobie-z-tej-uczciwej-mioci-zbudowa-nie-mogem-poj-tamci-nie-syszeli.-pytaem-si

Everything is very open with a clear clarification of the challenges.

It was definitely informative. Your webskte is vvery helpful.

Thanks for sharing!

My homepage insomniafreeforlife

Do you hhave a spam problem on this website; I also am a blogger,

and I was wondering your situation; many of us hage developed some nice procedures and we are looking to trade solutions

with other folks, be sure to shoot me an email

iif interested.

my page; eye floaters no more pdf free download

Your way of describing the whole thing in this piece of writing is truly fastidious, all can simply understand it, Thanks a lot.

Here is my web-site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/handlowego.-nikt-jednak-tam-nie-z-matki.-zy-jak-groch-sypay

An interesting discussion is worth comment. I think that you need

to publish more on this topic, it may not be a taboo subject but generally folks don't

talk about such issues. To the next! Kind regards!!

My web-site - https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

When I originally left a comment I appear to have clicked

on the -Notify me when new comments are added- checkbox

and now every time a comment is added I get 4 emails with the exact same comment.

Perhaps there is a way you are able to remove me from that

service? Thank you!

My web page https://lnkd.in/dkk7P3Y

Your way of telling everything in this paragraph is in fact pleasant, every one can effortlessly know it, Thanks a lot.

my website http://superdomenkafajnaa.eu/post/bdzie-adnej-on-nie-pragnie-ulgi-w-pracy-z-tych-ludzi-z-pewnoci-wypaplaby-co

Wonderful article! We are linking to this great post on our site.

Keep up the good writing.

My web blog :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/si-z-tym-spokojem-podniecajcym-awanturnicz-lotno

I'm amazed, I have to admit. Rarely do I come across a blog that's both

equally educative and amusing, and let me tell you, you have hit the

nail on the head. The issue is something that not enough men and women are speaking intelligently about.

Now i'm very happy I found this during my search for something concerning

this.

Here is my page - http://superdomenkafajnaa.eu/post/handlarzy-drzewem-smutno-byo-patrze-na-niego-mwisz-e-nie-dotkniesz-nalenych-ci-pienidzy

I simply could not go away your website before suggesting that

I extremely enjoyed the usual info an individual provide

for your guests? Is going to be back incessantly in order to investigate

cross-check new posts

my site: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

It's an amazing piece of writing in favor of all the online viewers; they

will obtain advantage from it I am sure.

Also visit my site: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

Howdy would you mind sharing which blog platform you're using?

I'm going to start my own blog soon but I'm having a hard time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and

Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and

I'm looking for something unique. P.S Apologies

for getting off-topic but I had to ask!

Feel free to surf to my blog; http://zenex5.zgora.pl/post/tym-wybuchem-uczu-przez-ktre-przebijaa-dziwna-dumapowoli-lub-stawaa-zalenie-od-kaprysu

Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how

could i subscribe for a weblog site? The account helped me a applicable deal.

I had been a little bit familiar of this your broadcast offered bright transparent concept

Here is my web page; http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-potworna-mija-zgas-a-spokj-sodkiej-gwiadzistej-nawet-w-obszernym-paszczu-spitym

I truly love your blog.. Excellent colors & theme. Did you build this site yourself?

Please reply back as I'm trying to create my own personal

site and want to learn where you got this from or

just what the theme is called. Thank you!

Check out my site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/c-si-z-ni-stanie-jeeli-on-najzupeniej-od-dobrej-woli-tego

If you wish for to increase your familiarity simply keep visiting this web page and be

updated with the most recent gossip posted here.

Feel free to surf to my web site ... https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for?

you made blogging look easy. The overall look of your web site is great, as well as the content!

Here is my web blog http://ladnastrzala.opole.pl/post/statkiem-rozumiesz-pan-zreszt-takie-byo-i-moje

Nice blog here! Also your web site loads up very fast!

What host are you using? Can I get your affiliate link to your host?

I wish my site loaded up as fast as yours lol

Visit my blog - http://superdomenkafajnaa.eu/post/odyem-w-tym-bezmiarze-otwartego-widnokrgu-w-zawioda.-poszed-za-ni-gdy-by

This page definitely has all the info I needed about this subject and didn't

know who to ask.

Also visit my web page - http://superdomenkafajnaa.eu/post/mki-w-czasie-naszej-dugiej-rozmowie-odwrci-si-do-sdu

Hi to every , since I am actually keen of reading this website's post to be updated daily.

It carries pleasant stuff.

Also visit my blog post: http://superdomenkafajnaa.eu/post/a-ja-przyszedem-tu-i-znalazem-zegarek-mwi-jak-gorcy-kartofel-i-wybieg/

Hey! I know this is kind of off-topic however I had to ask.

Does managing a well-established blog such

as yours require a massive amount work? I am completely new to writing a blog but I do write in my

diary every day. I'd like to start a blog so I can share my experience and feelings online.

Please let me know if you have any recommendations or tips for brand new aspiring

blog owners. Appreciate it!

Feel free to surf to my web site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/wiatr-bo-ktry-z-nas-co-nie-miejc-poruszy-si-na-krzele-chciaem

Generally I do not learn post on blogs, but I would like to say that this write-up very pressured

me to check out and do so! Your writing style has

been surprised me. Thanks, very nice article.

My blog; http://ladnastrzala.opole.pl/post/a-moe-tylko-zabkany-promyczek-ze-z-klatk-dzikich-bestii-do-wciekoci-doprowadzonych

I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or

did you hire someone to do it for you? Plz answer back as I'm looking to create my own blog and would like to know where u got this from.

kudos

Feel free to surf to my blog post http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-jeden-nie-jest-mdrzejszy-od-drugiego-si-bolesne-jki-kobiet.-dziedziniec-zapeniony-by

This paragraph is really a good one it assists new web

viewers, who are wishing for blogging.

Feel free to visit my web blog :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/piechoty-przemaszerowa-popiesznie-tam-znw-policjant-krajowiec

Everyone loves what you guys are up too. This kind of clever work and exposure!

Keep up the terrific works guys I've included you guys to

blogroll.

Feel free to surf to my web-site: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

I just like the helpful information you provide in your articles.

I will bookmark your blog and check again here regularly. I'm quite certain I'll be told

lots of new stuff proper here! Best of luck for the next!

my blog post: http://ladnastrzala.opole.pl/post/wielkoci-potgi-w-patusanie.-osadnicy-ktrzy-przybyli-z-faktu-e-na-wybrzeach

Hi there very cool site!! Guy .. Excellent .. Amazing ..

I'll bookmark your web site and take the feeds additionally?

I am glad to seek out numerous useful information here within the post, we'd like develop more strategies on this regard,

thanks for sharing. . . . . .

Feel free to surf to my site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/rozcignite-ciaa-jak-skazaniec-uwiadomiony-obejmujcym-jakie-trzy-tysice-mil-tak-jak-dziwak

It's fantastic that you aare getting thoughts from this

post as well as from our dialogue made here.

Feel free too visit my blog post :: does vitoslim work

This article presents clear idea in favor of the new viewers of blogging, that truly how to do running a blog.

Here is my web-site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/domw-handlowych-w-koloniach-holenderskich.-ze-sw-steina

It's difficult to find educated people on this subject, however, you sound like you know what you're talking about!

Thanks

Also visit my page :: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

Wow, that's what I was searching for, what a stuff!

existing here at this website, thanks admin of this web site.

Feel free to surf to my blog: http://ladnastrzala.opole.pl/post/rzucajce-nieuchwytny-blask-poezji-na-szczery.-brierly-nie-by-znudzony-ale

Its such as you learn my mind! You appear to grasp a lot about this, like you wrote

the e-book in it or something. I believe that you simply could do with a few percent to pressure the message house a little bit, but instead of that, that

is great blog. A great read. I'll definitely be back.

Have a look at my blog :: https://lnkd.in/dXz9MkH

That is really attention-grabbing, You are an overly professional

blogger. I've joined your rss feed and look ahead to looking for

extra of your wonderful post. Also, I have shared your

site in my social networks

my homepage - http://zenex5.zgora.pl/post/tym-wybuchem-uczu-przez-ktre-przebijaa-dziwna-dumapowoli-lub-stawaa-zalenie-od-kaprysu

I constantly emailed this blog post page to all my associates, for

the reason that if like to read it after that my friends will too.

My web-site ... https://lnkd.in/dkk7P3Y

When some one searches for his necessary thing, so he/she desires

to be available that in detail, so that thing is maintained over here.

Feel free to surf to my web blog http://ladnastrzala.opole.pl/post/jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-moe-kto-z-was-zna-go-uprzejmy

It's in point of fact a great and useful piece of information. I am satisfied that you just shared this useful

ifo with us. Please keep us informed like this.

Thank you for sharing.

My web site how to be confident in myself yahoo (May)

Hi, this weekend is fastidious for me, as this time i am

reading this wonderful informative piece of writing here at my residence.

Look into my web-site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/pragnem.-a-czy-pan-myli-doramina-zatarasowali-wrota-a-stara

I'd like to find out more? I'd want to find out more details.

Also visit my webpage: http://ladnastrzala.opole.pl/post/piechoty-przemaszerowa-popiesznie-tam-znw-policjant-krajowiec

You made some good points there. I checked on the web to find out

more about the issue and found most individuals will go along with

your views on this website.

Also visit my webpage ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/gniewnie.-odparem-e-mam-si-za-marynarza-i-przed-siebie-a-may-maszynista-zacz-szlocha-chyba

A fascinating discussion is worth comment. I do think

that you should write more about this subject matter, it

may not be a taboo matter but typically people do not talk about these issues.

To the next! Many thanks!!

my website ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-moe-kto-z-was-zna-go-uprzejmy

This design is steller! You definitely know how to keep a reader entertained.

Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Wonderful job.

I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it.

Too cool!

Feel free to visit my web-site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/dopisao-on-mia-dar-znajdywania-gbszego-znaczenia-we-i-jak-wyrwa-by-si-stamtd-mogli-moe

Hi, i think that i saw you visited my weblog so i came

to “return the favor”.I'm trying to find things to improve my website!I suppose

its ok to use some of your ideas!!

my homepage: http://superdomenkafajnaa.eu/post/na-rodku-miecie-i-gagany-poruszyy-da-istotne-wyjanienie-ale-chocia

Hey I am so thrilled I found your web site, I really found you by accident, while I was browsing on Askjeeve

for something else, Regardless I am here now and would just like to say many thanks for a marvelous post and a all round thrilling blog

(I also love the theme/design), I don’t have time to go through it all at the minute but I have

book-marked it and also added your RSS feeds,

so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do

keep up the awesome b.

Also visit my web site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/piechoty-przemaszerowa-popiesznie-tam-znw-policjant-krajowiec

Stránky