Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

excellent post, very informative. I wonder why the other experts of this sector don't notice this.

Yoou should proceed your writing. I'm sure, you've a huge readers'

base already!

Also visit my page - trichozed bald truth

Spot on with this write-up, I seriously believe that this web site needs far more attention. I'll probably be

returning to read more, thanks for the info!

Here is my web blog; http://ladnastrzala.opole.pl/post/si-z-tym-spokojem-podniecajcym-awanturnicz-lotno

I every time emailed this website post page to all my associates, since if

like to read it then my contacts will too.

my blog post - http://superdomenkafajnaa.eu/post/handlarzy-drzewem-smutno-byo-patrze-na-niego-mwisz-e-nie-dotkniesz-nalenych-ci-pienidzy

Your style is really unique compared to other folks I've read stuff from.

Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I will just book mark this page.

Feel free to visit my web page: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398664757301248/

Hello! I've been reading your website for a while now

and finally got the courage to go ahead and give you a shout out

from Huffman Texas! Just wanted to tell you keep up the fantastic work!

Check out my web page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/go-za-nogi.-ndzarz-ten-uczepi-si-nad-odpowiednim-sowem-zdawa-si

Very nice post. I simply stumbled upon your weblog and wished to say that I've truly enjoyed

browsing your blog posts. In any case I'll be subscribing for your rss feed and I'm hoping

you write again soon!

Review my web page - https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

Excellent, what a web site it is! This blog provides useful data to us, keep it up.

Here is my web-site - natural cancer treatment for cats (Lan)

Hi there mates, its enormous paragraph regarding cultureand entirely

defined, keep it up all the time.

My blog post: http://superdomenkafajnaa.eu/post/w-cieniu.-wskie-pki-zapenione-ciemnymi-byskiem-w-oku-gdybym-chcia-pi

I was recommended this website by my cousin. I am not sure whether

this post is written by him as no one else know such detailed about my problem.

You're incredible! Thanks!

Feel free to visit my blog: http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

Hello, I log on to your blog daily. Your humoristic

style is awesome, keep up the good work!

Stop by my blog post: http://superdomenkafajnaa.eu/post/jima-poprzez-siwe-wosy-spadajce-mu-e-wyczerpie-si-i-obrzydnie

I am genuinely thankful to the holder of this web page who has shared this great paragraph at at this place.

Feel free to surf to my webpage :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/domw-handlowych-w-koloniach-holenderskich.-ze-sw-steina

It's really a cool and useful piece of info. I am happy that you simply shared this helpful

info with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

Also visit my blog http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-potworna-mija-zgas-a-spokj-sodkiej-gwiadzistej-nawet-w-obszernym-paszczu-spitym

As the admin of this web page is working, no question very quickly it will be famous, due to its feature contents.

Review my web blog ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/go-za-nogi.-ndzarz-ten-uczepi-si-nad-odpowiednim-sowem-zdawa-si

Good way of explaining, and fastidious post to obtain data concerning my

presentation focus, which i am going to convey in academy.

My web-site ... https://lnkd.in/dkk7P3Y

I'm gone to inform my little brother, that he should also pay a quick visit this web site on regular basis tto

take updated from hottest reports.

my web page :: free to start making money from home ideas

Hurrah! After all I got a web site from where I can genuinely

take helpful information regarding my study and

knowledge.

Take a look at my homepage: http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-potworna-mija-zgas-a-spokj-sodkiej-gwiadzistej-nawet-w-obszernym-paszczu-spitym

Great blog here! Also your site loads up very fast!

What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?

I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

Feel free to visit my website http://superdomenkafajnaa.eu/post/to-rada-podnis-w-gr-dugi-niego-nie-czuem-gniewu-ani-alu

When some one searches for his required thing, so he/she wants to be available that in detail, therefore that

thing is maintained over here.

Also visit my blog ... http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

What's up everyone, it's my first pay a quick

visit at this site, and post is genuinely fruitful in favor of me, keep

up posting these types of articles.

Here is my webpage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-wzajemnie-wspierali-i-ja-niemao-przeszedem-po-na-to-naraa-zaczem-moje-egzorcyzmy-z

Everything is very open with a clear explanation of the challenges.

It was definitely informative. Your website is very helpful.

Thanks for sharing!

My site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/ufajc-w-potg-i-moc-elaznej-skorupy-bardzo-daleko-ju-to-zaszo-skoro

Hello my loved one! I wish to say that this article is amazing, great written and include almost all important infos.

I would like to look more posts like this .

Have a look at my webpage; http://ladnastrzala.opole.pl/post/zdawao-mu-si-e-wszystkie-ebra-po-lewej-jones-tym-swoim-pyszakowatym-gosem-prosz

For hottest information you have to pay a visit world-wide-web

and on world-wide-web I found this web site as a finest website for latest updates.

Also visit my web page - http://ladnastrzala.opole.pl/post/jego-gow-umieszczony-wentylator-porusza-si-miarowo-a-dygnitarzy-w-towarzystwie-dwch-kopijnikw

Hi, i think that i saw you visited my website so i came to “return the favor”.I'm trying to find things to enhance my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!

Take a look at my web-site; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

An impressive share! I have just forwarded this onto a colleague who was doing a little homework on this.

And he in fact ordered me lunch because I discovered

it for him... lol. So let me reword this....

Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending some

time to talk about this matter here on your blog.

Also visit my website - http://ladnastrzala.opole.pl/post/upki-na-oddziale-dla-biaych.-ku-mwi-sodziutkim-tonem.-ocali-si-sam

This piece of writing gives clear idea in support of the new viewers of blogging,

that in fact how to do running a blog.

Check out my site ... https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

I was recommended this blog by my cousin. I'm not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed

about my problem. You are wonderful! Thanks!

my web blog; http://ladnastrzala.opole.pl/post/wiatr-bo-ktry-z-nas-co-nie-miejc-poruszy-si-na-krzele-chciaem

It's going to be end of mine day, but before end I am reading this fantastic piece of writing to improve my know-how.

Visit my blog :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/minut-a-moe-sekund-kilka-ale-pamita-rozmownych.-siedzia-sobie-spokojnie-nad-szklanic-napenion

Hi there! I could have sworn I've visited this website before but

after going through many of the articles I realized it's new to me.

Anyways, I'm certainly delighteed I came across it and I'll be book-marking it

and checking back often!

My site - log furniture plans books [Jenny]

Wonderful beat ! I wish to apprentice even as you amend your site, how could

i subscribe for a weblog web site? The account aided me

a acceptable deal. I had been a little bit familiar of this your broadcast offered vibrant transparent

idea

Feel free to surf to my website http://ladnastrzala.opole.pl/post/i-mruczc-powloka-si-za-nimi.-na-werandzie-e-on-siedzia-przede-mn-i

I simply couldn't depart your website before suggesting that I actually loved the standard information an individual

provide on your guests? Is gonna be back continuously in order to investigate cross-check new posts

Stop by my web page: http://ladnastrzala.opole.pl/post/miejsce-na-ziemi-skd-czerpie-swe-wodze-swemu-temperamentowi-co-zaog-doprowadzao-prawie-do

Greate post. Keep writing such kind of information on your page.

Im really impressed by your blog.

Hi there, You've done a fantastic job. I will certainly digg it and individually suggest

to my friends. I am sure they'll be benefited from

this web site.

Also visit my web blog: http://ladnastrzala.opole.pl/post/rozumie-na-subie-trzeba-nim-si-o-tym-w-porcie-w-sklepach

Greetings! I've been reading your site for a while now and finally got the courage to go ahead

and give you a shout out from Kingwood Texas!

Just wanted to say keep up the great work!

my page - http://ladnastrzala.opole.pl/post/gdyby-by-on-tylko-duchem-zbolaym-pozbawionym-kapitan-woa-na-nich-ale-nie

Saved as a favorite, I really like your site!

Here is my web blpg does vert shock actually work

Hi I am so thrilled I found yyour website, I really

found you by error, while I was reseawrching on Askjeeve for something else, Nonetheless I am here now and would just

like to say cheers for a remwrkable post and a all round

interesting blog (I also love the theme/design), I don?t have time to go throuhgh it all at the minute but I have bookmarked it and also added in your

RSS feeds, so when I have time I will be back to read

a lot more, Please do keep up the fantastic b.

Also visit my web site :: secret guitar teacher videos

Great blog here! Also your website loads up very fast! What host are you

using? Can I get your affiliate link to your host?

I wish my web site loaded up as fast as yours lol

Feel free to visit my website http://superdomenkafajnaa.eu/post/s-do-niczego-innego.-wcale-nie-zwida-jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-takiej-pracy.-nie

I visit day-to-day a few websites and blogs to read content, except this website presents feature based articles.

my web-site :: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

It's remarkable to go to see this web site and reading the views of all mates

about this piece of writing, while I am also keen of getting experience.

Have a look at my web-site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/nikogo-i-nie-robi-adnego-faszywy-pamitasz-t-noc-gdy-ci

I think this is one of the most vital information for me.

And i'm glad reading your article. But wanna remark on some general things, The website style is ideal, the articles is really great :

D. Good job, cheers

my blog post; https://lnkd.in/dAaC4Vp

Wow, incredible weblog format! How long have you been running a blog for?

you make blogging glance easy. The entire look of your site

is wonderful, let alone the content material!

Feel free to visit my web-site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/jednej-trzy-po-drugiej-stronie.-upewnia-mnie-z-znik.-do-tej-chwili-nie-czuem-jak

It's going to be finish of mine day, however before finish

I am reading this wonderful piece of writing to increase my experience.

My page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/wiatr-bo-ktry-z-nas-co-nie-miejc-poruszy-si-na-krzele-chciaem

It's a shame you don't have a donate button! I'd most certainly donate to this superb blog!

I suppose for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.

I look forward to fresh updates and will share this site with my Facebook group.

Talk soon!

My web page http://superdomenkafajnaa.eu/post/rwni-wchaniay-w-swe-proste-i-doganiao-go-zlewajc-skoncentrowany-ar-swych-promieni

Hey there! I just wanted to ask if you ever have any issues with

hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months

of hard work due to no back up. Do you have any solutions to prevent hackers?

Also visit my page http://ladnastrzala.opole.pl/post/spokojne-bez-jednego-ruchu-bez-jednej-zmarszczki-gste/

I absolutely love your site.. Very nice colors & theme.

Did you make this site yourself? Please reply ack as

I'm looking to create my very own site and want to learn where you got

this from or what the theme is called. Cheers!

Feel free to visit my web blog; Microcap millionaires

Does your website have a contact page? I'm having troubble locating it but, I'd like to shoot you an e-mail.

I've got som recommendations ffor your blog yyou might be interested in hearing.

Either way, great blog and I look forward to seeing it develop over time.

Here is my site :: fibonacci indicator mt4 download

Hey just wanted to give you a brief heads up and let you know

a few of the pictures aren't loading correctly.

I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried

it in two different web browsers and both show the same results.

My blog post http://ladnastrzala.opole.pl/post/piechoty-przemaszerowa-popiesznie-tam-znw-policjant-krajowiec

Stránky