Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

I constantly emailed this weblog post page to all my friends, as

if like to read it next my friends will too.

Also visit my page ... https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

An outstanding share! I have just forwarded this onto a

coworker who has been doing a little homework on this.

And he actually ordered me breakfast because I stumbled upon it for him...

lol. So allow me to reword this.... Thanks for the meal!!

But yeah, thanx for spending some time to talk about this matter here on your web page.

my blog: http://superdomenkafajnaa.eu/post/widocznie-zmieni-postanowienie.-to-prosz-pana-przechodzi-moje-kompetencje

Great weblog right here! Also your site so much up very fast!

What host are you the usage of? Can I get your affiliate hyperlink

for your host? I desire my site loaded up as fast as yours lol

Feel free to surf to my webpage http://superdomenkafajnaa.eu/post/jakby-nasz-koci-ten-szept-niespokojny-niejasny-ale-dopiero-pniej-zrozumiaem-jaki-ona-ma-zwizek

Do you mind if I quote a few of your articles as long as I

provide credit and sources back to your site? My blog is in the exact same niche as yours and my visitors would really benefit from some of the information you provide here.

Please let me know if this okay with you. Many thanks!

Feel free to visit my site - https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

Piece of writing writing is also a fun, if you be familiar with

then you can write or else it is complicated to write.

my web blog :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/za-rk-ot-tak-i-od-tuziemcw-metysw-od-kadego-rok.-mam-j-teraz-u-siebie

Heya fantastic blog! Does running a blog such as this require a great deal of work?

I have no expertise in computer programming however I had been hoping to start my own blog in the near future.

Anyhow, if you have any suggestions or tips for new blog owners please

share. I understand this is off topic however I just needed to ask.

Cheers!

Here is my web-site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/zbliy-si-ostronie-jak-podejrzliwy-kot-byli-tu-tych-otrw.-zerwali-si-z-ziemi

Generally I don't read post on blogs, however I wish to say

that this write-up very pressured me to try and do it!

Your writing style has been amazed me. Thank you, quite nice article.

Look at my web page ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/uwaa-t-propozycj-za-obelg-i-czy-myla-o-spenieniu-wielkich-czynw-kocha

Your method of telling the whole thing in this article is truly nice, every one can effortlessly be aware of it, Thanks a

lot.

My site - http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

If some one desires expert view regarding running a blog then i recommend him/her to visit this webpage, Keep up the nice job.

My website ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/powag-myliciela-wyprowadzajcego-system-filozoficzny-z

For the reason that the admin of this website is working,

no hesitation very quickly it will be well-known, due to its feature contents.

Feel free to surf to my website - http://superdomenkafajnaa.eu/post/za-drzwiami-z-synami-crkami-ziciami-ich-onami/

We stumbled over here by a different web page and thought I may

as well check things out. I like what I see so i am just following you.

Look forward to looking over your web page again.

Here is my website; http://superdomenkafajnaa.eu/post/gniewnie.-odparem-e-mam-si-za-marynarza-i-przed-siebie-a-may-maszynista-zacz-szlocha-chyba

Hi Dear, are youu in fact visiting this website on a regular basis, if so then you

will absolutely get fastidious experience.

my webpage: reviews on superior singing method

For the reason that the admin of this web page is working, no hesitation very rapidly

it will be renowned, due to its feature contents.

My webpage earn money online $10 a day for food - Wally,

I think the admin of this web page is in fact working hard

in favor of his web site, as here every data is quality based material.

Feel free to visit my website: http://superdomenkafajnaa.eu/post/s-do-niczego-innego.-wcale-nie-zwida-jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-takiej-pracy.-nie

I feel that is among the so much vital information for me.

And i'm satisfied reading your article. But

wanna statement on some common issues, The web site style is perfect, the articles is

really excellent : D. Excellent job, cheers

Here is my site :: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

Heya i am for the first time here. I came across this board and I in finding It truly useful & it helped me out much.

I am hoping to offer one thing again and help others like you aided

me.

Also visit my web-site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/upki-na-oddziale-dla-biaych.-ku-mwi-sodziutkim-tonem.-ocali-si-sam

My partner and I stumbled over here by a different

web page and thought I might as well check things out.

I like what I see so i am just following you. Look forward to looking over your web page

again.

Feel free to surf to my web site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-jastrzb-nad-kurnikiem-nad-miastem-historii.-a-bya-ona-ciekawa-opowiada

Hello there! This post couldn't be written much better!

Reading through this article reminds me of my

previous roommate! He constantly kept preaching about

this. I most certainly will forward this post to him. Pretty sure he'll have a great read.

Many thanks for sharing!

Also visit my site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/rozumie-na-subie-trzeba-nim-si-o-tym-w-porcie-w-sklepach

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.

You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting

videos to your weblog when you could be

giving us something enlightening to read?

My web-site; http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

Highly energetic blog, I liked that bit. Will there be a part 2?

Stop by my web-site https://lnkd.in/dAaC4Vp

Nice weblog right here! Additionally your web site so much

up fast! What host are you using? Can I get your affiliate hyperlink to your host?

I desire my web site loaded up as quickly as yours lol

My web-site https://lnkd.in/dGRPTZP

Hello There. I found your blog using msn. This is a

really well written article. I'll be sure to bookmark it and come back to read more of your useful info.

Thanks for the post. I'll certainly comeback.

My website :: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

I know this site gives quality dependent articles or reviews and additional data, is there any other website which offers these stuff

in quality?

Feel free to visit my blog post; http://superdomenkafajnaa.eu/post/oszczepem-gdy-siedzi-si-w-pytaa-bagalnie.-mwi-e-dozna-trwogi.-jake/

Наша ООО была основана, чтобы предложить на рынке

комплексные решения, связанные

с сухой фонтан Киев и пешеходный

фонтан Хмельницкий.

Мы ищем индивидуальный подход к каждому клиенту, поэтому, Вы можете быть уверены, что будете довольны результатами нашей работы.

В заказах на пешеходный фонтан Ужгород и сухой фонтан Львов

мы используем материалы ведущих

мировых и отечественных исполнителей, которые в сочетании с опытом и профессионализмом наших специалистов дают всегда предсказуемо превосходный результат.

Примеры наших работ по выполнению сухой фонтан Северодонецк и пешеходный фонтан Краматорск вы можете посмотреть на

нашем вебсайте.

Если Вас интересует наш асортимент продукции про пешеходный фонтан Кременчуг или про пешеходный фонтан Каменец-Подольский - то заходите к нам на вебпортал

- http://hideadew.com/2qOY - и получите больше необходимой информации про

сухой фонтан Белая Церковь или про пешеходный фонтан Бровары

В процессе консультации, учитываются параметры

идеи и индивидуальные пожелания заказчика.

На ее основе наши специалисты создают

дизайн-проект по сухой фонтан

фото – он позволяет визуализировать конечный результат.

Такой метод дает возможность увидеть сильные и слабые стороны задумки, а при необходимости –

внести коррективы еще до начала работ.

Наша компания гордится своими многочисленными клиентами, их

благодарными отзывами и будет рада видеть вас в их

числе.

Наши Теги: сухой фонтан Киев, фонтан пешеходный купить, сухой фонтан цена,

пешеходный фонтан Одесса, сухой фонтан Ивано-Франковск, сухой фонтан Ужгород,

пешеходный фонтан Ивано-Франковск, сухой фонтан Краматорск.

Наш сайт: http://drfarnum.org/index.php?title=User:KatiaBroyles656 :: пешеходный фонтан это :

: пешеходный фонтан Херсон

Всего хорошего!

Outstanding story there. What happened after? Take care!

Feel free to visit my web site: glucolo review

Heyya i am ffor the primary time here. I found this board and I to find It really useful & it

helped me out a lot. I hope to provide one thing again and aid others like you helped me.

my page :: fat loss cardio workout blogilates (Corinne)

I think that what you said was actually very reasonable.

But, think on this, what if you were to write a awesome headline?

I ain't saying your information is not good, but what if you added something that grabbed

people's attention? I mean Pridaj svoj názor | Krkavec is a little vanilla.You could glance at Yahoo's front page and see how

thuey create post headlines too grab people to click. You might add a related video

or a pic or two to get readers interested about everything've

got to say. Just my opinion, it might bring your

posts a little bit more interesting.

My website - breast enlargement before and afer a to d (Valeria)

Hi there, its pleasant article concerning media print, we all know media is a impressive

source of data.

my web-site :: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

Excellent post. I was checking constantly this blog and I

am impressed! Very useful information specially the last

part :) I care for such info a lot. I was looking for this certain information for a

long time. Thank you and good luck.

Also visit my page :: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

Hello! This is my 1st comment here so I just wanted

to give a quick shout out and say I really enjoy reading through your posts.

Can you recommend any other blogs/websites/forums that

deal with the same topics? Thank you!

Here is my webpage; http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

I like the valuable info you supply on your articles. I will bookmark your blog and take a look at again here regularly.

I am slightly certain I'll be told many new

stuff right right here! Best of luck for the next!

My webpage; https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

Woah! I'm really digging the template/theme of this blog.

It's simple, yet effective. A lot of times it's very hard to get that

"perfect balance" between usability and appearance.

I must say you have done a great job with this.

In addition, the blog loads extremelyy quick for me on Chrome.

Superb Blog!

Here is my web blog how to improve yourself daily breeze (Sandy)

Hi there, i read your blog occasionally and i own a similoar one and i wass just curious if you get a lot of

spam comments? If so how do you prevent it, any plugin or anything

you can recommend? I get so much lately it's driving me mad so any help is very much appreciated.

Also visit my site - total money magnetism review

Hey! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?

I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any tips?

Also visit my page: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

I have been surfing online greater than three hours as of late, yet I by no means discovered

any interesting article like yours. It is pretty price sufficient for me.

In my opinion, if all web owners and bloggers made excellent content as you probably did, the net will probably be much more helpful

than ever before.

my web page: http://superdomenkafajnaa.eu/post/wisiay-jak-worek-pod-szczkamispodziewa-si-nie-mona-byo.-nic-dziwnego-e

Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you're just

too wonderful. I actually like what you've acquired here, really like what you are stating and the

way in which you say it. You make it enjoyable and you

still care for to keep it wise. I cant wait to read much more from you.

This is actually a great website.

Have a look at my web blog ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/oszczepem-gdy-siedzi-si-w-pytaa-bagalnie.-mwi-e-dozna-trwogi.-jake/

obviously like your web site but you have to take a look at the spelling on quite

a few of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I

find it very troublesome to tell the truth on the other hand I will surely come back again.

Here is my web-site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/bdzie-adnej-on-nie-pragnie-ulgi-w-pracy-z-tych-ludzi-z-pewnoci-wypaplaby-co

This article is actually a nice one it helps new net

users, who are wishing in favor of blogging.

Here is my web-site - http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

Heya i am for the first time here. I found this board and

I find It really useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and aid others like you aided me.

my page http://ladnastrzala.opole.pl/post/jima-i-sta-si-rozmowniejszy.-zauwayem-znanego-zdaje-mi-si-czowieka-ale-nie

It's hard to come by experienced people about this topic, but you seem like you know what you're talking

about! Thanks

My homepage :: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

Hey! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?

I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any recommendations?

my page: http://ladnastrzala.opole.pl/post/ze-sob-tego-psa-nie-wiemnie-rozumia.-mia-wysubtelnione-odczucia-pragnienia-jaki/

I've been browsing online more than three hours as of late, but I by no means found any fascinating article like yours.

It is pretty worth enough for me. Personally, if all website owners and bloggers

made just right content as you did, the internet will likely

be a lot more helpful than ever before.

Look into my site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/dodaem-i-pragn-by-szed-felczer-z-fartuchem-zawizanym-a-pod

I'm not sure exactly why but this weblog is loading incredibly slow for

me. Is anyone else having this issue or is it a issue on my end?

I'll check back later and see if the problem still exists.

Here is my web page http://ladnastrzala.opole.pl/post/jego-gow-umieszczony-wentylator-porusza-si-miarowo-a-dygnitarzy-w-towarzystwie-dwch-kopijnikw

It's not my first time to visit this site, i am browsing this web

site dailly and obtain pleasant facts from here every day.

Here is my web site; http://zenex5.zgora.pl/post/tym-wybuchem-uczu-przez-ktre-przebijaa-dziwna-dumapowoli-lub-stawaa-zalenie-od-kaprysu

Stránky