Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any

widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.

I've been looking for a plug-in like this for quite

some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.

Please let me know if you run into anything.

I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

Also visit my web-site https://lnkd.in/dkk7P3Y

Hi there, I enjoy reading all of your article post. I like to write a little comment to support

you.

my webpage ... http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

I couldn't resist commenting. Perfectly written!

Have a look at my blog; www

Hi my friend! I wish to say that this post is amazing, great written and include approximately all vital infos.

I would like to look more posts like this .

Feel free to visit my blog post: www

I was recommended this website by my cousin. I am now not positive whether this put uup

is written via him as nobody else know such precise apprroximately my problem.

Youu are amazing! Thanks!

Also visit my blog post jobs for personal trainers in melbourne

(Kasey)

These are genuinely impressive ideas in concerning blogging.

You have touched some fastidious points here. Any way keep up wrinting.

My website - http://superdomenkafajnaa.eu/post/wyniosa-posta-jakby-niematerialna-cicho-pochylaa-si-nad-na-corneliusa-mwic-ot-idzie-ten

Hey there! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?

My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many

months of hard work due to no backup. Do you have any solutions to stop hackers?

Visit my web-site ... http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

I love what you guys tend to be up too. This kind of

clever work and coverage! Keep up the good works

guys I've you guys to blogroll.

Feel free to surf to my web blog ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/dalej-zdawaa-si-wznosi-na-kilka-cali-staem-nad-odzi-zupenie-spokojnie.-byo

Write more, thats all I have to say. Literally,

it seems as though you relied on the video to make your point.

You obviously know what youre talking about,

why throw away your intelligence on just posting videos to your blog when you could be

giving us something informative to read?

Have a look at my web blog; https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

Great article, totally what I was looking for.

my web-site :: https://lnkd.in/dGRPTZP

Hi this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to

manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding expertise so I

wanted to get guidance from someone with experience.

Any help would be enormously appreciated!

Look into my web-site - https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

Magnificent goods from you, man. I've understand your stuff previous to and you are

just too fantastic. I actually like what you have acquired here, certainly like

what you're stating and the way in which you

say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it wise.

I can't wait to read much more from you. This is actually a wonderful site.

Here is my blog - https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

Hi! I realize this is somewhat off-topic however I needed to ask.

Does operating a well-established website such as

yours require a massive amount work? I am completely new

to writing a blog however I do write in my journal everyday.

I'd like to start a blog so I can share my experience and views online.

Please let me know if you have any kind of ideas or tips for new aspiring bloggers.

Appreciate it!

my web site http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-wzajemnie-wspierali-i-ja-niemao-przeszedem-po-na-to-naraa-zaczem-moje-egzorcyzmy-z

Hi just wanted to give you a quick heads up and let

you know a few of the images aren't loading properly. I'm not sure why but I think its a linking issue.

I've tried it in two different internet browsers and both show the same outcome.

Feel free to visit my web blog - https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

Thanks designed for sharing such a fastidious thought, article is good,thats why i

have read it entirely

Look at my webpage - fitness course online free (Ernesto)

Hi, everything is going sound here and ofcourse every one is sharing facts, that's

genuinely good, keep up writing.

Also visit my web page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/tego-modego-chopca-spyta.-to-pytanie-tak-harmonizowao-z/

Hey outstanding website! Does running a blog similar to this take a large amount oof work?

I've very little knowsledge of coding however I had been hoping to start my

own blog in the near future. Anyhow, should you have any suggestions or tips for new bkog owners please share.

I know thi is off subject nevertheless I simply wanted to ask.

Thank you!

my blog post; free online vocal training videos (Jackie)

Having read this I thoght it was extremely

enlightening. I appreciate you finding the time and energy to put this contesnt together.

I once again find myself personally spending way

too much time both reading and commenting. But sso what, it was

still worth it!

Also visit my web-site: vladimir Forex signals Mentoring

Hi! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting

a new project in a community in the same niche. Your blog provided us useful

information to work on. You have done a extraordinary job!

Also visit my blog post - http://ladnastrzala.opole.pl/post/upki-na-oddziale-dla-biaych.-ku-mwi-sodziutkim-tonem.-ocali-si-sam

Hiya very nice web site!! Man .. Excellent .. Wonderful .. I'll bookmark your blog and take the feeds

additionally? I am satisfied to find numerous useful info right here within the

put up, we want develop extra techniques on this

regard, thank you for sharing. . . . . .

Here is my web site: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398664757301248/

Very good info. Lucky me I discovered your blog by accident (stumbleupon).

I've book-marked it for later!

Also visit my web-site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/powoanie.-w-skurczonej-jego-postaci-spostrzegem-jak-pewno/

Its like you read my mind! You appear to know so much about

this, like you wrote the book in iit or something.

I think that you could do with a few pics to drive the message home a little bit, but

other than that, this is fantastic blog. A great read. I'll definitely be back.

my web blog: roadmap to genius free

Hello to every one, thee contents present at this website are truly awesome for people knowledge,

well, keep up the nice work fellows.

Stop byy my web blog ... best cellulite cream for thighs, Nicolas,

Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was super long) so I guess I'll jjust sum it up what I had written and say,

I'm thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but

I'm still new to the whole thing. Do you have any recommendations for

newbie blog writers? I'd certainly appreciate

it.

my blog post - z code sports trader review

I'm gone to convey my little brother, that he should also

pay a quick visit this website on regular basis to get updated from most recent reports.

My web-site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/agli.-arab-stojc-na-przodzie-parowca-gono-rozumiaem-tego.-ale-pniej-w-odzi-miaem-do

Hey I am so thrilled I found your web site, I really found you by mistake,

while I was looking on Google for something else, Anyways I am here now and would just like to say

thanks a lot for a remarkable post and a all

round thrilling blog (I also love the theme/design), I don't

have time to look over it all at the minute but I have saved it and also included your

RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the awesome work.

Visit my webpage ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/gniewnie.-odparem-e-mam-si-za-marynarza-i-przed-siebie-a-may-maszynista-zacz-szlocha-chyba

Actually when someone doesn't understand after that its up to other users that they will help, so here it takes place.

My webpage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/zajta-pobonym-rozmylaniem.-oskarony-ktry-przegra-spraw-otyy

I've been browsing online more than 3 hours today, yet

I never found any interesting article like yours.

It is pretty worth enough for me. Personally, if all webmasters and

bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever

before.

Stop by my page ... https://lnkd.in/dXz9MkH

I blpog often and I genuinely thank you for your content.

This article has really peaked my interest. I will bookmark your

blog and keep checking for new information about once a week.

I subscribed to your RSS feed too.

Feel free tto visit my wwebsite gum disease images causees (Josefa)

I think this is among the most important information for me.

And i'm glad reading your article. But wanna remark on few general things, The web site style is ideal, the articles is really excellent : D.

Good job, cheers

Look into my blog post https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

If some one wishes to be updated with most up-to-date technologies afterward he must be pay a quick visit

this website and be up to date all the time.

Here is my page http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-potworna-mija-zgas-a-spokj-sodkiej-gwiadzistej-nawet-w-obszernym-paszczu-spitym

Hey! I know this is kind of off topic but I was wondering

which blog platform are you using for this website? I'm getting fed up of Wordpress because I've had

issues with hackers and I'm looking at options for another platform.

I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

my website ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/sali-audiencjonalnej-przycisn-do-niej-twarz-i-ktrego-miejsce-mia-zaj-i-pokaza

Nice blog here! Also your web site loads up fast!

What web host are you using? Can I get your affiliate

link to your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol

my web-site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/domw-handlowych-w-koloniach-holenderskich.-ze-sw-steina

Today, I went to the beach front with my children. I found a

sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She placed the shell to her ear and

screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.

She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

Feel free to visit my web site; https://lnkd.in/dAaC4Vp

Hi! This post couldn't be written any better!

Reading this post reminds me of my previous room mate!

He always kept talking about this. I will forward this article to him.

Fairly certain he will have a good read. Many thanks for sharing!

my web site: www

Good day! I could have sworn I've visited this blog before but after

looking at some of the articles I realized it's new to me.

Anyways, I'm certainly delighted I discovered it and I'll be bookmarking

it and checking back frequently!

Feel free to visit my site https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

Appreciation to my father who stated to me concerning this

web site, this webpage is genuinely awesome.

My website ... https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

I have learn several just right stuff here. Definitely worth

bookmarking for revisiting. I wonder how a lot attempt you set to make this kind of great informative web site.

Here is my webpage - http://ladnastrzala.opole.pl/post/minut-a-moe-sekund-kilka-ale-pamita-rozmownych.-siedzia-sobie-spokojnie-nad-szklanic-napenion

magnificent points altogether, you simply received a

emblem new reader. What would you recommend in regards to

your publish that you made some days ago? Any certain?

My web blog ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/minut-a-moe-sekund-kilka-ale-pamita-rozmownych.-siedzia-sobie-spokojnie-nad-szklanic-napenion

excellent post, very informative. I wonder why the opposite experts of this sector don't

understand this. You should continue your writing. I am confident, you have

a great readers' base already!

my homepage: http://superdomenkafajnaa.eu/post/bya-sobie-z-tej-uczciwej-mioci-zbudowa-nie-mogem-poj-tamci-nie-syszeli.-pytaem-si

Greetings, I do think your blog could be having internet browser compatibility issues.

When I take a look at your blog in Safari, it looks fine

however, when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues.

I simply wanted to give you a quick heads up! Apart from that,

great blog!

Visit my page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-moe-kto-z-was-zna-go-uprzejmy

I know this website offers quality depending posts and additional information, is there any other web site which

presents such things in quality?

Also visit my blog post :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/za-rk-ot-tak-i-od-tuziemcw-metysw-od-kadego-rok.-mam-j-teraz-u-siebie

I was wondering if you ever considered changing the layout of your site?

Its very well written; I love what youve got to

say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it

better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 pictures.

Maybe you could space it out better?

Also visit my blog: http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

Hi! I just wanted to ask if you ever have any trouble

with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended

up losing a few months of hard work due to no back up.

Do you have any methods to protect against hackers?

My site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/rozumie-na-subie-trzeba-nim-si-o-tym-w-porcie-w-sklepach

Stránky