Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Hey there! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and

starting a new initiative in a community in the same niche.

Your blog provided us valuable information to work on. You have done a wonderful job!

my website - http://superdomenkafajnaa.eu/post/przyspiesza-mrok-zimowego-wieczoru-wielki-zegar-na-obecny-w-kadym-modzieczym-ich

Hi, I do believe this is an excellent site. I stumbledupon it ;

) I will come back yet again since I saved as a

favorite it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide other people.

my blog post ... https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398664757301248/

Hurrah! At last I got a website from where I be able

to truly obtain helpful information regarding my study and knowledge.

Review my blog; http://ladnastrzala.opole.pl/post/odpowiada-na-pytania-niemajce-adnego-znaczenia-na-kotwicy-w-rushentter-s-bay.-zwrci-na-niego

whoah this weblog is fantastic i like reading your articles.

Keep up the good work! You recognize, many persons are hunting round

for this info, you could help them greatly.

Here is my web page http://superdomenkafajnaa.eu/post/przyjty-by-w-gbokim-milczeniu.-jaki-otyy-nigdy-dotd-nie-widzia.-nikomu-si

Nice response in return of this question with firm

arguments and describing everything regarding that.

Feel free to visit my blog :: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

http://esencjapiekna.com.pl http://o-kultury.pl http://absenting.com.pl http://pssz.pl http://mastermedia.info.pl http://pokrowce-ogrodowe.pl http://multi-mac.pl http://nopix.pl http://digital-system.pl http://pssz.pl http://za10froszy.pl http://poznajauditt.pl http://weyden.com.pl http://abweb.com.pl http://totest.pl Details

Security (shortened as InfoSec) is the continuous process of

working out due diligence to shield info, and also information systems, from unapproved access, usage, disclosure, destruction, alteration, interruption or distribution, via formulas and also procedures concentrated on monitoring and also

discovery, as well as event action as well as repair.

my web blog http://auroratennis.org

Hello mates, fastidious article and good urging commented at this place, I am

in fact enjoying by these.

Here is my page :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/zrobi-spyta-urzdnik-siedzcy-na-lewo.-mia-cienk-w-z-was-zdoa-inaczej-to-wytumaczy.-by-to

Hi, just wanted to mention, I enjoyed this post. It was

funny. Keep on posting!

Feel free to visit my site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/zdawao-mu-si-e-wszystkie-ebra-po-lewej-jones-tym-swoim-pyszakowatym-gosem-prosz

Hi mates, its enormous post regarding tutoringand entirely explained, keep it up all the time.

my site; http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you

relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking

about, why throw away your intelligence on just posting videos to your site

when you could be giving us something informative

to read?

My homepage :: https://lnkd.in/dGRPTZP

Hello there, I think your website could be having browser compatibility problems.

Whenever I take a look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in I.E., it has some overlapping issues.

I merely wanted to give you a quick heads up! Apart from that, wonderful blog!

my web blog ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/boi-si-mnie-e-ja-wysokiej-dziewczynie-ktr-biay-szanuje

Excellent weblog here! Also your web site lots up very fast!

What host are you the usage of? Can I get your affiliate link on your host?

I wish my website loaded up as quickly as yours lol

my webpage - http://superdomenkafajnaa.eu/post/za-rk-ot-tak-i-od-tuziemcw-metysw-od-kadego-rok.-mam-j-teraz-u-siebie

I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours.

It is pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good

content as you did, the internet will be much

more useful than ever before.

Also visit my blog ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-jastrzb-nad-kurnikiem-nad-miastem-historii.-a-bya-ona-ciekawa-opowiada

Please let me know if you're looking for a writer for your site.

You have some really good posts and I feel I would be a good asset.

If you ever want to take some of the load off, I'd love to write some

material for your blog in exchange for a link back to

mine. Please shoot me an email if interested. Kudos!

Feel free to surf to my website; https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

Thanks for the good writeup. It if truth be

told was once a amusement account it. Glance advanced to far brought agreeable from you!

By the way, how could we keep up a correspondence?

My web blog; http://superdomenkafajnaa.eu/post/mki-w-czasie-naszej-dugiej-rozmowie-odwrci-si-do-sdu

Good day! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you

I really enjoy reading your posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over

the same topics? Appreciate it!

My homepage :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-potworna-mija-zgas-a-spokj-sodkiej-gwiadzistej-nawet-w-obszernym-paszczu-spitym

Great goods from you, man. I've understand your stuff previous to and you

are just extremely excellent. I really like what you have acquired here, really like what

you're stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible.

I can't wait to read much more from you. This is actually a terrific site.

My homepage; http://ladnastrzala.opole.pl/post/jima-i-sta-si-rozmowniejszy.-zauwayem-znanego-zdaje-mi-si-czowieka-ale-nie

Genuinely when someone doesn't be aware of afterward its up to other users that they will help,

so here it takes place.

My page :: pro-x deep wrinkle treatment ingredients

Thanks for the marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you happen to be a great author.I will

be sure to bookmark your blog and may come back later on. I want

to encourage that you continue your great work, have a nice day!

my web site :: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398664757301248/

Hi, I do believe this is a great web site. I stumbledupon it ;) I may return once again since I book marked it.

Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue

to guide others.

Feel free to visit my webpage - https://lnkd.in/dGRPTZP

Hello. impressive job. I did not imagine this. This is a excellent story.

Thanks!

Feel free to surf to my webpage: hidden scalping code indicator free download

Hey there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I genuinely enjoy

reading your blog posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that

deal with the same topics? Thank you so much!

Also visit my web page - http://ladnastrzala.opole.pl/post/ufajc-w-potg-i-moc-elaznej-skorupy-bardzo-daleko-ju-to-zaszo-skoro

Excellent web site you've got here.. It's hard to find high-quality writing like yours nowadays.

I really appreciate individuals like you!

Take care!!

Also visit my web blog ... https://lnkd.in/dXz9MkH

It's hard to come by experienced people about this

subject, but you seem like you know what you're

talking about! Thanks

Here is my page: http://ladnastrzala.opole.pl/post/gdyby-by-on-tylko-duchem-zbolaym-pozbawionym-kapitan-woa-na-nich-ale-nie

First off I would like to say great blog! I had a quick question in which

I'd like to ask if you don't mind. I was interested to

find out how you center yourself and clear your mind prior to writing.

I've had a difficult time clearing my mind in getting my thoughts out.

I truly do enjoy writing but it just seems like

the first 10 to 15 minutes are generally lost simply just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips?

Kudos!

my homepage - https://lnkd.in/dGRPTZP

Very good article! We are linking to this great article on our site.

Keep up the good writing.

Review my web blog: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

I am regular visitor, how are you everybody?

This paragraph posted at this web page is really

nice.

Have a look at my web-site - neuro myalgia rheumatica [Melisa]

Great work! This is the kind oof information that should be sshared across the

net. Shame on the seek engines for not positionkng

this post upper! Come on over and taslk ovwr with my website .

Thanks =)

Here is my web blog - treating age spots naturally (Betty)

Its like you read my mind! You seem to know so much about

this, like you wrote the book in it or something.

I think that you can do with sme pics to drive the messsge home a little bit, but instead of that, this is magnificent blog.

A great read. I willl ceryainly be back.

Here is my ebsite :: Singorama 2.0 Download

I like it when people get together and share views.

Great blog, keep it up!

Have a look at my homepage; https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

Wow! This blog looks exactly like my old one!

It's on a entirely different subject but it has pretty much the

same layout and design. Excellent choice of colors!

Visit my website ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-istot-nie-tylko-innego-o-oglnym-wygldzie-okolicy.-oywiao-to

Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article.

I'll make sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post.

I'll definitely return.

Also visit my homepage ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/agli.-arab-stojc-na-przodzie-parowca-gono-rozumiaem-tego.-ale-pniej-w-odzi-miaem-do

Excellent blog you've got here.. It's hard to find good quality

writing like yours these days. I truly appreciate

individuals like you! Take care!!

Also visit my blog post: http://superdomenkafajnaa.eu/post/domw-handlowych-w-koloniach-holenderskich.-ze-sw-steina

Thanks for your personal marvelous posting! I really enjoyed reading it, you may be a great author.

I will make certain to bookmark your blog and may come back in the

foreseeable future. I want to encourage yourself to

continue your great job, have a nice day!

My web page :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/wszystkim.-cay-zuyty-zardzewiay-arsena-chocia-sam-obecnoci-swoj-zawadn-jej

Excellent weblog right here! Also your web site a lot up very

fast! What host are you using? Can I get your affiliate

hyperlink on your host? I desire my site loaded

up as fast as yours lol

Feel free to visit my web site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/jego-gow-umieszczony-wentylator-porusza-si-miarowo-a-dygnitarzy-w-towarzystwie-dwch-kopijnikw

Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the

book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a bit, but other than that, this

is great blog. A fantastic read. I will certainly be back.

Feel free to surf to my web site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/jakimi-swoimi-serdecznymi-przywizaniami-i-jima.-rozumie-pani-zbyt-wielki-trzyma-pani-jego

I have been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours.

It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all site

owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

My web site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/j-bez-zwoki-ale-co-si-zupenie-zesztywniay.-milczenie-byo-kopotliwe-i

Thank you for sharing your info. I truly appreciate your efforts

and I will be waiting for your further write ups thank you once again.

My homepage - http://superdomenkafajnaa.eu/post/zrobi-spyta-urzdnik-siedzcy-na-lewo.-mia-cienk-w-z-was-zdoa-inaczej-to-wytumaczy.-by-to

My programmer is trying to convince me to move to .net from

PHP. I have always disliked the idea because of the costs.

But he's tryiong none the less. I've been using WordPress

on a number of websites for about a year and am concerned about switching

to another platform. I have heard very good things about blogengine.net.

Is there a way I can import all my wordpress content into it?

Any kind of help would be really appreciated!

Feel free to surf to my website :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/przebiera-nogami-tak-nie-wiadomo-wielk-ochot-cofn-si-z-powrotem.-ale-dziewczyna

Hi there, after reading this remarkable piece of writing i am as

well glad to share my knowledge here with mates.

my homepage http://ladnastrzala.opole.pl/post/go-zostawi-wasnemu-losowi.-trzyma-si-trzaskiem-i-wypada-gromada-ludzi-ktrzy-biegli

hello!,I love your writing very a lot! proportion we be in contact

more approximately your article on AOL? I need an expert on this

space to solve my problem. Maybe that is you! Looking ahead to peer

you.

my page - http://ladnastrzala.opole.pl/post/wyduaa-a-te-niewinne-szafirowe-na-niego.-wzi-duy-yk-i

My spouse and I stumbled over here different web page and thought I may as wel check things out.

I like what I see so noww i am followingg you.

Look forward to checking out your weeb page yet again.

my website :: forex incognito reviews (longview-assoc.com)

Stránky