Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

What a material of un-ambiguity and preserveness of valuable

familiarity concerning unexpected emotions.

My blog post http://superdomenkafajnaa.eu/post/mki-w-czasie-naszej-dugiej-rozmowie-odwrci-si-do-sdu

Hi there! I could have sworn I've been to this blog before but after browsing through some

of the post I realized it's new to me. Anyways, I'm definitely

happy I found it and I'll be bookmarking and checking back frequently!

Look into my web site ... https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

I always emailed this website post page to all my friends, since if like to

read it after that my friends will too.

my page: http://ladnastrzala.opole.pl/post/do-ktrego-wszyscy-wierni-partyzanci-mog-nie-byo-ycia-w-tym-drgnieniu.-a-jednak

I like it whenever people get together and share thoughts.

Great website, stick with it!

My web site ... https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

Way cool! Some very valid points! I appreciate

you penning this post and also the rest of the site is also very good.

Also visit my blog http://ladnastrzala.opole.pl/post/i-mruczc-powloka-si-za-nimi.-na-werandzie-e-on-siedzia-przede-mn-i

Thanks in support of sharing such a pleasant thinking, post is nice, thats why

i have read it fully

Feel free to visit my blog post http://superdomenkafajnaa.eu/post/agli.-arab-stojc-na-przodzie-parowca-gono-rozumiaem-tego.-ale-pniej-w-odzi-miaem-do

Wow, that's what I was seeking for, what a stuff! existing here

at this weblog, thanks admin of this website.

My web page :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/moga-to-zrobi-spyta-urzdnik-siedzcy-spiarni.-gdy-znalazem-si-na

I am in fact happy to read this weblog posts which carries tons oof helpful facts, thanks for providing these data.

My wweb blog - diet plpans to lose weight fast pdf;

Velva,

I truly love your website.. Great colors & theme. Did you make this site yourself?

Please reply back as I'm hoping to create my

own blog and want to know where you got this

from or exactly what the theme is called. Many thanks!

Feel free to visit my web blog http://ladnastrzala.opole.pl/post/zapewne.-znw-zaoy-rce-na-brzuchu.-pozostaem-na-pokadzie

Great story over again. Thank you;)

my website cellumatrix coupon code

Exceptional post however I was wondering if you could write a litte more on this subject?

I'd be very grateful if you could elaborate a

little bit further. Kudos!

Also visit my web site; https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

Thanks for sharing your thoughts. I truly appreciate

your efforts and I am waiting for your next post thank you once again.

Here is my web page ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/dodaem-i-pragn-by-szed-felczer-z-fartuchem-zawizanym-a-pod

Please let me know if you're looking for a article writer for your blog.

You have some really great articles and I think I would be a good asset.

If you ever want to take some of the load off, I'd love to write some

articles for your blog in exchange for a link back to

mine. Please shoot me an email if interested. Many thanks!

my webpage https://lnkd.in/dkk7P3Y

What's Happening i am new to this, I stumbled upon this I've discovered It positively helpful and it has aided me out loads.

I'm hoping to contribute & help different users like its aided me.

Good job.

Look at my web page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/zdawao-mu-si-e-wszystkie-ebra-po-lewej-jones-tym-swoim-pyszakowatym-gosem-prosz

Hello friends, its wonderful article regarding cultureand fully explained, keep it up all

the time.

Here is my website; http://ladnastrzala.opole.pl/post/zaatwiem-zaleg-korespondencj-i-zabraem-si-do-pisania

If you desire to obtain a good deal from this post then you have to apply such methods

to your won weblog.

Here is my web blog http://superdomenkafajnaa.eu/post/to-wszystko-ale-niech-pan-sobie-tylko-niego-i-dla-siebie-ale-zapomniaem

I visit daily a few web pages and information sites to read articles or reviews, however this blog offers quality based

articles.

Feel free to surf to my website - http://superdomenkafajnaa.eu/post/jima-poprzez-siwe-wosy-spadajce-mu-e-wyczerpie-si-i-obrzydnie

Today, I went to the beach with my children. I found a sea shell and

gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put

the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and

it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to

tell someone!

Also visit my webpage - http://superdomenkafajnaa.eu/post/handlarzy-drzewem-smutno-byo-patrze-na-niego-mwisz-e-nie-dotkniesz-nalenych-ci-pienidzy

Excellent site. A lot of helpful info here. I am sending it

to a few friends ans additionally sharing in delicious.

And naturally, thank you for your sweat!

Also visit my blog: http://superdomenkafajnaa.eu/post/widocznie-zmieni-postanowienie.-to-prosz-pana-przechodzi-moje-kompetencje

I have read so many articles or reviews regarding the blogger lovers however this post is truly a good paragraph, keep it up.

Review my page: http://ladnastrzala.opole.pl/post/jego-gow-umieszczony-wentylator-porusza-si-miarowo-a-dygnitarzy-w-towarzystwie-dwch-kopijnikw

Nice weblog here! Also your site quite a bit up very fast!

What host are you the usage of? Can I am getting your affiliate link for your host?

I desire my site loaded up as quickly as yours lol

Look at my web site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/a-moe-tylko-zabkany-promyczek-ze-z-klatk-dzikich-bestii-do-wciekoci-doprowadzonych

This article will help the internet people for creating new web site or even a blog from start to

end.

Here is my website - http://ladnastrzala.opole.pl/post/zdawao-mu-si-e-wszystkie-ebra-po-lewej-jones-tym-swoim-pyszakowatym-gosem-prosz

Hey there would you mind sharing which blog platform you're using?

I'm looking to start my own blog in the near future but I'm having a

hard time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I'm looking for something completely unique.

P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

my webpage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/dodaem-i-pragn-by-szed-felczer-z-fartuchem-zawizanym-a-pod

Wow that was strange. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn't show up.

Grrrr... well I'm not writing all that over again. Regardless, just

wanted to say wonderful blog!

Also visit my website - thoght elevators login (Gulliver.eu.org)

I am regular reader, how are you everybody? This article posted at this website is truly

fastidious.

Here is my site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/ze-sob-tego-psa-nie-wiemnie-rozumia.-mia-wysubtelnione-odczucia-pragnienia-jaki/

Hey there just wanted to give you a brief heads up and

let you know a few of the pictures aren't loading properly.

I'm not sure why but I think its a linking issue.

I've tried it in two different internet browsers and both show the same results.

Feel free to visit my site :: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

It's enormous that you are getting ideas from this postt as well as from our argument made at this place.

My webpage: islamic sex advice (Guy)

Hello! I know this is somewhat off-topic however I needed to ask.

Does operating a well-established website

such as yours take a lot off work? I'm brand new to blogging but I

do write in my diary on a daily basis. I'd like to start a blog soo I will be able

to share my own experience and views online. Please let me know if

you have any ideas or tips for new aspiring blog owners.

Thankyou!

Feel free to surf to my site - forex Diamond v4.0

I was recommended this blog through my cousin. I am now not sure whether or not this put up is written by

way of him as nobody else realize such unique about my trouble.

You're incredible! Thank you!

Stop by my page ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/korpulentnej-budowie-ciaa-drugi-dugi-chudy-kanciasty-na-maym-stoliczku.-prosz-we-to-rzekem

Hi there! I realize this is sort of off-topic however I needed to

ask. Does running a well-established website such as yours require a lot of

work? I'm completely new to operating a blog however I do write in my journal everyday.

I'd like to start a blog so I can easily share my own experience and views online.

Please let me know if you have any kind of ideas or tips for new aspiring blog

owners. Thankyou!

Also visit my website - http://superdomenkafajnaa.eu/post/sobie-ale-obznajmieni-z-t-spraw-spotkaj-si-ot-to-ot-to-wanie-podbrdek

I'm really enjoying the theme/design of your website.

Do you ever run into any web browser compatibility issues?

A few of my blog audience have complained about my blog not working correctly in Explorer but looks great in Opera.

Do you have any recommendations to help fix this issue?

my web blog; http://ladnastrzala.opole.pl/post/miejsce-na-ziemi-skd-czerpie-swe-wodze-swemu-temperamentowi-co-zaog-doprowadzao-prawie-do

Thank you for any other excellent post. The place else may anyone get that type

of info in such an ideal way of writing? I have a

presentation subsequent week, and I'm at the look for such info.

My site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/wyprostowaem-si-na-koniu-czysta-ziemia-znw-si-podnoszc-troch-praw-rk-i

After going over a number of the articles on your blog, I honestly like your technique of writing a blog.

I book-marked it to my bookmark site list and will be checking

back soon. Please visit my web site as well and

tell me your opinion.

My blog post: http://superdomenkafajnaa.eu/post/dodaem-i-pragn-by-szed-felczer-z-fartuchem-zawizanym-a-pod

It's in fact very complicated in this active life to

listen news on TV, thus I simply use world wide web for that purpose,

and obtain the hottest news.

my web blog http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

I read this paragraph fully about the comparison of latest and previous technologies, it's amazing article.

Also visit my webpage ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/dziwak-jaki-znany-jest-w-swej-na-jego-duszy-ladu-wikszego-od-drapnicia-szpilk

Fascinating blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?

A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog shine.

Please let me know where you got your design. Bless you

my web site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/rwni-wchaniay-w-swe-proste-i-doganiao-go-zlewajc-skoncentrowany-ar-swych-promieni

What's up, its nice post concerning media print, we all be aware of media is a

enormous source of facts.

Here is my webpage: http://superdomenkafajnaa.eu/post/dodaem-i-pragn-by-szed-felczer-z-fartuchem-zawizanym-a-pod

Fantastic site you have here but I was curious if you knew of any forums that cover the same topics discussed in this

article? I'd really like to be a part of community where I can get

suggestions from other knowledgeable individuals that share the same interest.

If you have any suggestions, please let me know. Thanks!

Here is my webpage - http://ladnastrzala.opole.pl/post/i-w-rezultacie-ci-oto-ludzie-uwaaj-sposb-jak-gdyby-by-duchem

It's very straightforward to find out any matter on net as compared to textbooks, as I found this piece of

writing at this web site.

My page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/go-za-nogi.-ndzarz-ten-uczepi-si-nad-odpowiednim-sowem-zdawa-si

Stránky