Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

It's going to be end of mine day, except before finish I am reading this impressive article

to improve my experience.

Feel free to visit my web site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/sali-audiencjonalnej-przycisn-do-niej-twarz-i-ktrego-miejsce-mia-zaj-i-pokaza

This text is priceless. When can I find out more?

My web page - https://lnkd.in/dGRPTZP

Hello There. I found your weblog the use of msn. This is a very well

written article. I'll make sure to bookmark it and return to learn more of your

useful info. Thanks for the post. I will certainly return.

My website: http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-jastrzb-nad-kurnikiem-nad-miastem-historii.-a-bya-ona-ciekawa-opowiada

Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I've truly enjoyed browsing your blog posts.

In any case I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

Feel free to visit my website: http://superdomenkafajnaa.eu/post/to-rada-podnis-w-gr-dugi-niego-nie-czuem-gniewu-ani-alu

http://ogrodowepokrowce.pl http://study-abroad.pl http://gayer.com.pl http://abweb.com.pl http://gayer.com.pl http://viptravel.com.pl http://enamoralarte.com http://parasoledoogrodu.pl http://multi-mac.pl http://dajplus.pl http://mastermedia.info.pl http://w-sumie.com.pl http://parasoledoogrodu.pl http://centromor.com.pl http://greenrepublic.pl However,

I was looking for some details on wrongful deaths, and I encountered a site

qualified as well as some intriguing situations turned up, consisting of

the life and fatality of 42 years of age Jeff Chandler.

Feel free to visit my homepage - gardenogrody.pl

Does your website havve a contact page? I'm having troule locating it but, I'd like to shoot you

an e-mail. I've got some recommendations for your blog you might be interested in hearing.

Either way, great website and I look forward to seeing it develop

over time.

Feel free to visit my homepage ... weight loss belt reviews

Great items from you, man. I have take into account

your stuff prior to and you are simply too wonderful.

I actually like what you've received right here, really like what you are

saying and the best waay during whkch you are saying it.

You make it entertaining and you still take care of to

stay it wise. I can't wait to read much more from you.

That is really a wonderful site.

Refiew my page :: Vitalix Goat

Wow, this article is fastidious, my younger sister is analyzing these

things, thus I am going to let know her.

Feel free to visit my page: http://superdomenkafajnaa.eu/post/wyprostowaem-si-na-koniu-czysta-ziemia-znw-si-podnoszc-troch-praw-rk-i

Hola! I've been reading your blog for some time now

and finally got the courage to go ahead and give you

a shout out from Austin Tx! Just wanted

to mention keep up the great work!

My page http://superdomenkafajnaa.eu/post/zrobi-spyta-urzdnik-siedzcy-na-lewo.-mia-cienk-w-z-was-zdoa-inaczej-to-wytumaczy.-by-to

I just like the helpful info you provide for your articles.

I'll bookmark your weblog and take a look at again right here frequently.

I'm reasonably certain I'll learn many new stuff proper here!

Best of luck for the following!

Also visit my blog http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-podskoczyy-filianki-od-kawyadmiraa-admiraa-pierre-zdaje-mi-si.-wszystko

My family all the time say that I am killing my time here at net,

but I know I am getting knowledge all the time by reading such fastidious content.

My homepage http://superdomenkafajnaa.eu/post/oczach-i-na-zacinitych-ustach.-mogia-sama-gdym-al-swj-wyraay-krzykami-soce-zachodzio

Thank you for any other wonderful article. Where else

could anybody get that kind of information in such an ideal manner of writing?

I've a presentation next week, and I am on the look

for such information.

my web blog: http://ladnastrzala.opole.pl/post/w-brisbane-prawda-ten-chop-mia-cudowne-oko-e-nie-myla-o-wasnym-ocaleniu

Hello, for all time i used to check webpage posts here early

in the morning, since i like to learn more and more.

My page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/naciskiem.-skoczyem-pamitaj-pan-powtrzy-a-ja-si-pracowa-w-tej-zgniej-skorupie-to

Thanks a lot for sharing this with all people you really know what you are speaking about!

Bookmarked. Kindly additionally talk over with my web site

=). We can have a hyperlink trade arrangement between us

Also visit my web blog: http://superdomenkafajnaa.eu/post/wielkie-orbity-oczu-w-ktrych-co-rce-na-brzuchu-i-udawa-e-leje-zy.-niech

Link exchange is nothing else but it is simply placing the other person's webpage link on your page at appropriate place and other person will also do

similar in support of you.

My page :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/oszczepem-gdy-siedzi-si-w-pytaa-bagalnie.-mwi-e-dozna-trwogi.-jake/

I feel this is among the such a lot significant info for me.

And i am glad studying your article. But wanna commentary on some general things,

The website style is perfect, the articles is in reality great :

D. Good activity, cheers

Feel free to visit my web blog - http://superdomenkafajnaa.eu/post/powag-myliciela-wyprowadzajcego-system-filozoficzny-z

Hello to every single one, it's genuinely a good for

me to go to see this site, it contains priceless Information.

my blog post ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/zdawao-mu-si-e-wszystkie-ebra-po-lewej-jones-tym-swoim-pyszakowatym-gosem-prosz

I every time emailed this website post page to all my contacts, for the reason that

if like to read it after that my friends will too.

Feel free to surf to my webpage :: https://lnkd.in/dXz9MkH

Hi, i think that i saw you visited my blog thus i came to return the desire?.I am trying

to find issues to enhance my website!I suppose its good enough to make use of some of your

ideas!!

my web blog - http://ladnastrzala.opole.pl/post/ufajc-w-potg-i-moc-elaznej-skorupy-bardzo-daleko-ju-to-zaszo-skoro

Hi, i think that i saw you visited my blog thus i came to “return the favor”.I am trying to find things to enhance my site!I suppose its ok to use

a few of your ideas!!

Also visit my website: http://superdomenkafajnaa.eu/post/zajta-pobonym-rozmylaniem.-oskarony-ktry-przegra-spraw-otyy

We're a group of volunteers and starting a new scheme in our community.

Your web site provided us with valuable information to work on. You have done a formidable job and our

entire community will be grateful to you.

my web blog http://ladnastrzala.opole.pl/post/zdawao-mu-si-e-wszystkie-ebra-po-lewej-jones-tym-swoim-pyszakowatym-gosem-prosz

I quite like reding an article that can make

men and women think. Also, thankk you for allowing for me to comment!

Here iss my blog: anti aging beauty treatments

resezrch verified (Malcolm)

I'm gone to convey my little brother, that he should

also pay a quick visit this webpage on regular basis to obtain updated from newest gossip.

My blog post - http://superdomenkafajnaa.eu/post/w-celu-ulenia-swym-przemyleniom-na-nich-ma-wikszy-apetyt-ten-obcy.-rada-ostronie

Very great post. I simply stumbled upon your weblog and wished to mention that I've really loved

browsing your weblog posts. After all I'll be subscribing on your feed and I'm hoping you write again very soon!

Also visit my webpage :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-istot-nie-tylko-innego-o-oglnym-wygldzie-okolicy.-oywiao-to

Link exchange is nothing else however it is only placing the other person's website link

on your page at suitable place and other person will also do similar

in favor of you.

My web page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/rozumie-na-subie-trzeba-nim-si-o-tym-w-porcie-w-sklepach

If some one wishes expert view regarding running a blog afterward i recommend him/her

to pay a quick visit this blog, Keep up the nice work.

Also visit my web blog: https://lnkd.in/dkk7P3Y

Hurrah! In the end I got a webpage from where I be able to truly obtain helpful

information concerning my study and knowledge.

my blog post: http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-liny-walczy-z-bawanami-albo-znw-jako-si-uda.-a-nie-mia-jeszcze-dwudziestu

Excellent article! We will be linking to this particularly great article on our site.

Keep up the good writing.

Feel free to visit my blog post ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/nikogo-i-nie-robi-adnego-faszywy-pamitasz-t-noc-gdy-ci

First of all I want to say superb blog! I had a quick question that

I'd like to ask if you do not mind. I was curious to find out how you center yourself

and clear your thoughts before writing. I've had a difficult time clearing my mind in getting my

ideas out. I truly do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are lost

just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips?

Many thanks!

Here is my web page - https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398664757301248/

Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles?

I mean, what you say is valuable and everything.

Nevertheless imagine if you added some great graphics or video clips to give

your posts more, "pop"! Your content is excellent but with pics and videos, this website could undeniably be one of the most beneficial in its niche.

Awesome blog!

Also visit my site http://superdomenkafajnaa.eu/post/oszczepem-gdy-siedzi-si-w-pytaa-bagalnie.-mwi-e-dozna-trwogi.-jake/

I am in fact glad to glance at this webpage posts which carries tons of useful data, thanks

for providing such information.

Here is my web page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/w-brisbane-prawda-ten-chop-mia-cudowne-oko-e-nie-myla-o-wasnym-ocaleniu

Hmm it appears like your website ate my first comment (it was super

long) so I guess I'll just sum it up what I wrote

and say, I'm thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I'm still new

to the whole thing. Do you have any points for beginner blog

writers? I'd genuinely appreciate it.

My homepage: http://ladnastrzala.opole.pl/post/blond-faworytami-wydawa-rozporzdzenia-zawija-paczki-robi

wonderful issues altogether, you simply won a logo new reader.

What could you recommend about your post that you just made some days in the

past? Any positive?

Look into my web-site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/odpowiada-na-pytania-niemajce-adnego-znaczenia-na-kotwicy-w-rushentter-s-bay.-zwrci-na-niego

Howdy! This post could not be written any better! Reading this post reminds me of my old room mate!

He always kept talking about this. I will forward this write-up to him.

Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

Also visit my blog post ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-mgby-gorliwiej-pracowa-gdyby-cay-interes-gruby-urzdnik-umiechajc-si-do-bibuy-jego

Keep on writing, great job!

Also visit my web site - dating tips for guys a woman's perspective (Abby)

Hi there i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read this

piece of writing i thought i could also make comment due to this good paragraph.

Feel free to surf to my site :: http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

Hello there! I could have sworn I've visited your blog before but after browsing through some of the posts

I realized it's new to me. Anyhow, I'm definitely pleased I discovered

it and I'll be bookmarking it and checking

back frequently!

Feel free to surf to my blog post http://ladnastrzala.opole.pl/post/stanowczoci-tego-czynu-i-nareszcie-ukazay-pod-nogami-z-braku-dwikw-jakichkolwiek-lub

It's actually a nice and helpful piece of info. I'm satisfied that you simply shared this useful information with us.

Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

Also visit my blog post :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/miejsce-na-ziemi-skd-czerpie-swe-wodze-swemu-temperamentowi-co-zaog-doprowadzao-prawie-do

You can certainly see your skills within the article you write.

The arena hopes for even more passionate writers like you who aren't afraid to mention how they believe.

At all times follow your heart.

my webpage ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/jakby-nasz-koci-ten-szept-niespokojny-niejasny-ale-dopiero-pniej-zrozumiaem-jaki-ona-ma-zwizek

Great work! That is the type of info that are supposed to be shared across the net.

Disgrace on Google for no longer positioning this publish upper!

Come on over and seek advice from my website . Thank you =)

My blog :: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

Hey there! I've been reading your blog for a long time now and finally got the bravery to go ahead

and give you a shout out from Kingwood Texas! Just wanted to say keep up the fantastic work!

my blog post ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/zdawao-mu-si-e-wszystkie-ebra-po-lewej-jones-tym-swoim-pyszakowatym-gosem-prosz

I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself

or did you hire someone to do it for you? Plz

respond as I'm looking to construct my own blog and would like to

know where u got this from. thanks

My webpage: https://lnkd.in/dAaC4Vp

Hi there! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form?

I'm using the same blog platform as yours and I'm having difficulty finding one?

Thanks a lot!

Review my blog http://superdomenkafajnaa.eu/post/dodaem-i-pragn-by-szed-felczer-z-fartuchem-zawizanym-a-pod

I have been surfing on-line more than 3 hours these

days, yet I never discovered any interesting article like

yours. It is pretty price enough for me. In my view, if

all web owners and bloggers made excellent content as you probably did, the web

will likely be much more useful than ever before.

My webpage - http://ladnastrzala.opole.pl/post/zdawao-mu-si-e-wszystkie-ebra-po-lewej-jones-tym-swoim-pyszakowatym-gosem-prosz

It's a pity you don't have a donate button! I'd definitely donate to this

brilliant blog! I guess for now i'll settle for

bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.

I look forward to new updates and will share this website with my Facebook

group. Talk soon!

Stop by my page - http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

Stránky