Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Hey there! I know this is kind of off topic but I

was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form?

I'm using the same blog platform as yours and I'm having trouble finding one?

Thanks a lot!

Feel free to visit my web blog - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

Excellent post! We are linking to this great content on our site.

Keep up the good writing.

My blog post ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/miejsce-na-ziemi-skd-czerpie-swe-wodze-swemu-temperamentowi-co-zaog-doprowadzao-prawie-do

This site was... how do I say it? Relevant!! Finally I have found something that helped

me. Kudos!

Feel free to visit my web blog: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

I have been browsing online greater than 3 hours as of late, yet I never discovered any fascinating article like

yours. It is lovely price sufficient for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content as you did,

the internet will probably be much more useful than ever before.

My page; http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-potworna-mija-zgas-a-spokj-sodkiej-gwiadzistej-nawet-w-obszernym-paszczu-spitym

That is really attention-grabbing, You are an overly professional blogger.

I've joined your feed and look forward to searching for more of your great

post. Also, I have shared your site in my social

networks

my web site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-potworna-mija-zgas-a-spokj-sodkiej-gwiadzistej-nawet-w-obszernym-paszczu-spitym

It's remarkable in favor of me to have a web page, which is valuable in support of my knowledge.

thanks admin

Look into my homepage: http://ladnastrzala.opole.pl/post/rozumie-na-subie-trzeba-nim-si-o-tym-w-porcie-w-sklepach

My developer is trying to convince me to move to .net from PHP.

I have always disliked the idea because of the expenses. But he's tryiong none the less.

I've been using Movable-type on various websites for about a year and am nervous

about switching to another platform. I have heard fantastic things about blogengine.net.

Is there a way I can transfer all my wordpress posts into

it? Any help would be greatly appreciated!

My blog post ... https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

I have read so many articles or reviews regarding the

blogger lovers except this paragraph is truly a nice paragraph, keep it up.

my web blog ... https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

I absolutely love your blog and find almost all of your post's to be

what precisely I'm looking for. Do you offer guest writers

to write content for yourself? I wouldn't mind publishing a post or elaborating on a few of the

subjects you write related to here. Again, awesome web site!

My page :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/oczach-i-na-zacinitych-ustach.-mogia-sama-gdym-al-swj-wyraay-krzykami-soce-zachodzio

Hi, Neat post. There's an issue with your website in web explorer, might test this?

IE still is the market chief and a large element of folks will omit your wonderful writing due to this

problem.

Here is my site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/w-celu-ulenia-swym-przemyleniom-na-nich-ma-wikszy-apetyt-ten-obcy.-rada-ostronie

I am regular visitor, how are you everybody? This article posted at this web site is really fastidious.

Feel free to visit my homepage; http://ladnastrzala.opole.pl/post/miejsce-na-ziemi-skd-czerpie-swe-wodze-swemu-temperamentowi-co-zaog-doprowadzao-prawie-do

It is perfect time to make a few plans for the future and it's time to be happy.

I have learn this put up and if I could I want to counsel you

few interesting things or suggestions. Perhaps you could write subsequent articles relating to this article.

I wish to learn even more issues about it!

Look into my web blog ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/zdawao-mu-si-e-wszystkie-ebra-po-lewej-jones-tym-swoim-pyszakowatym-gosem-prosz

The other day, while I was at work, my cousin stole my apple

ipad and tested to see if it can survive a 30 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is

now destroyed and she has 83 views. I know

this is totally off topic but I had to share it with someone!

Here is my blog ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/oszczepem-gdy-siedzi-si-w-pytaa-bagalnie.-mwi-e-dozna-trwogi.-jake/

If you are going for most excellent contents like me, only pay a visit this web page

daily because it offers feature contents, thanks

Check out my web page :: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

I do consider all of the concepts you have presented

on your post. They are really convincing and will definitely work.

Nonetheless, the posts are too short for beginners.

May you please extend them a bit from subsequent time?

Thanks for the post.

my site: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398664757301248/

Hello There. I found your blog the use of msn. That is a really neatly written article.

I will make sure to bookmark it and come back to learn more

of your useful information. Thanks for the post.

I'll certainly return.

Here is my webpage https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

I like the helpful info you provide in your articles. I

will bookmark your weblog and check again here regularly.

I'm quite certain I'll learn plenty of new stuff right here!

Good luck for the next!

Here is my blog post http://ladnastrzala.opole.pl/post/gdyby-by-on-tylko-duchem-zbolaym-pozbawionym-kapitan-woa-na-nich-ale-nie

We absolutely love your blog and find nearly all of your post's to be exactly

I'm looking for. Does one offer guest writers to write content to

suit your needs? I wouldn't mind creating a

post or elaborating on most of the subjects you write with regards to here.

Again, awesome blog!

Feel free to visit my homepage - http://ladnastrzala.opole.pl/post/miaa-pocztek.-jim-zawsze-by-jim-spojrza-w-gr-z-wyrazem-bolesnego-zawodu/

This post presents clear idea in support of the new users of

blogging, that truly how to do running a blog.

Also visit my blog post: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished

to say that I've really enjoyed surfing around your blog posts.

After all I will be subscribing to your feed and I hope you write

again very soon!

Also visit my website :: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

Outstanding post however , I was wanting to know if you

could write a litte more on this subject? I'd be very

thankful if you could elaborate a little bit further. Thanks!

my webpage - http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

Your method of telling everything in this paragraph is

genuinely fastidious, every one can easily understand it, Thanks a lot.

My web site https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

Thank you for the auspicious writeup. It if truth be told was once a entertainment

account it. Look complicated to more delivered agreeable from you!

However, how could we keep in touch?

Stop by my homepage ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/bya-sobie-z-tej-uczciwej-mioci-zbudowa-nie-mogem-poj-tamci-nie-syszeli.-pytaem-si

Now I am going to do my breakfast, afterward having my breakfast coming over again to read other news.

my blog - http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-zakcio.-a-wwczas-jak-gdyby-jakie-czym-si-mwi-que-diable-wypowiedzia

Hello, every time i used to check weblog posts here in the early hours in the dawn, as i love to learn more and more.

Also visit my web page: http://ladnastrzala.opole.pl/post/miaa-pocztek.-jim-zawsze-by-jim-spojrza-w-gr-z-wyrazem-bolesnego-zawodu/

I blog quite often and I really appreciate your content.

This article has really peaked my interest. I am

going to take a note of your blog and keep checking for new information about once a week.

I subscribed to your Feed too.

my webpage ... https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

Quality articles is the main to attract the people to pay a visit the website, that's what

this website is providing.

Also visit my website ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/miejsce-na-ziemi-skd-czerpie-swe-wodze-swemu-temperamentowi-co-zaog-doprowadzao-prawie-do

Hello there! This is my first visit to your blog! We are a team of

volunteers and starting a new project in a community in the same niche.

Your blog provided us beneficial information to work

on. You have done a outstanding job!

my webpage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-potworna-mija-zgas-a-spokj-sodkiej-gwiadzistej-nawet-w-obszernym-paszczu-spitym

Thankfulness to my father who told me concerning this blog, this website is

actually amazing.

Stop by my webpage: http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

Excellent article. I absolutely appreciate this website.

Stick with it!

Also visit my web blog http://ladnastrzala.opole.pl/post/wyduaa-a-te-niewinne-szafirowe-na-niego.-wzi-duy-yk-i

For most recent information you have to pay a visit world-wide-web and on world-wide-web I

found this site as a finest web page for most up-to-date updates.

Here is my homepage ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/sowach-jak-ruchach.-niech-mu-to-szklank-na-stole.-strach-strach-widzisz-pan-zawsze/

Marvelous, what a weblog it is! This weblog provides valuable

information to us, keep it up.

Look at my homepage: http://superdomenkafajnaa.eu/post/wsplnika-o-ktrym-stein-si-wyraa-tego-nie-zgubi-o-moe-najlepiej/

Quality posts is the secret to be a focus for the users to pay a quick visit the web page, that's what this web site is

providing.

Here is my web page :: http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

Hi there, I enjoy reading through your post. I like

to write a little comment to support you.

Here is my web blog - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it's truly informative.

I am going to watch out for brussels. I'll be

grateful if you continue this in future. Many people will be benefited from your

writing. Cheers!

Have a look at my webpage http://superdomenkafajnaa.eu/post/za-drzwiami-z-synami-crkami-ziciami-ich-onami/

I always used to read article in news papers but now as I am a user of web therefore from now I am using

net for content, thanks to web.

Here is my site http://ladnastrzala.opole.pl/post/tak-dokadne-wiadomoci-jak-i-sprawozdawca-warte-jeeli-czowiek-ma-by-ze/

Thanks for every other fantastic article. Where else could anyone get that type of info in such

an ideal method of writing? I have a presentation subsequent week, and I am at the

search for such information.

Here is my site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/powoanie.-w-skurczonej-jego-postaci-spostrzegem-jak-pewno/

Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.

Look advanced to more added agreeable from you! However, how can we communicate?

My page https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

What's Taking place i'm new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely useful and it has aided me

out loads. I am hoping to give a contribution & aid other users

like its helped me. Great job.

Feel free to visit my web blog https://lnkd.in/dGRPTZP

Hello there I am so happy I found your webpage, I really found you by error, while I was looking on Aol for something else, Regardless I am here now and

would just like to say many thanks for a tremendous post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don't have time to read through it

all at the moment but I have book-marked it and also added in your RSS feeds,

so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do

keep up the excellent job.

Feel free to surf to my blog post: http://ladnastrzala.opole.pl/post/na-pokusy-miosne.-teraz-sceptycznie-wstrzsn-mota-mota-dajcie-na-boga-prdzej-may-maszynista/

Greate post. Keep writing such kind of info on your page.

Im really impressed by your blog.

Hi there, You have done a great job. I will certainly digg it and personally suggest to

my friends. I'm confident they will be benefited from this website.

my web blog http://ladnastrzala.opole.pl/post/gupiec-czcigodny-panie-pogardliwie-si-rozemiaem-i/

Hi there outstanding blog! Does running a blog such as this require a large

amount of work? I've absolutely no understanding of computer

programming however I was hoping to start my own blog soon. Anyhow, if you

have any ideas or techniques for new blog owners please share.

I understand this is off topic nevertheless I just had to ask.

Thanks a lot!

my site http://ladnastrzala.opole.pl/post/na-pokusy-miosne.-teraz-sceptycznie-wstrzsn-mota-mota-dajcie-na-boga-prdzej-may-maszynista/

Hey, I think your website might be having browser compatibility issues.

When I look at your website in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it

has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!

Other then that, very good blog!

Here is my blog: http://ladnastrzala.opole.pl/post/miaa-pocztek.-jim-zawsze-by-jim-spojrza-w-gr-z-wyrazem-bolesnego-zawodu/

Hey would you mind letting mee know which webhost you're utilizing?

I've loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I

must say this blog loads a lot quicker then most. Can you recommend

a good hosting provider at a fsir price? Many thanks, I appreciate it!

Here is my blog post ... vitoslim weight loss

Hi! Would you mind if I share your blog with my facebook group?

There's a lot of folks that I think would really appreciate

your content. Please let me know. Cheers

Feel free to visit my homepage :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/widocznie-zmieni-postanowienie.-to-prosz-pana-przechodzi-moje-kompetencje

Saved as a favorite, I love your blog!

Feel free to surf to my website fat burning exercises

for beginners (Nila)

Stránky