Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

I really like your blog.. very nice colors & theme.

Did you design this website yourself or did you hire someone to

do it for you? Plz answer back as I'm looking

to construct my own blog and would like to know where u got this from.

appreciate it

Here is my blog post - https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

When someone writes an piece of writing he/she maintains the

image of a user in his/her mind that how a user can be aware of it.

Thus that's why this article is amazing. Thanks!

My blog post: http://superdomenkafajnaa.eu/post/czy-moecie-go-sobie-wyobrazi-stojcego-drugi-silniejszy-podmuch-przechyli-biern/

Thank you, I've just been searching for information approximately this subject for ages and

yours is the best I have came upon so far. But, what in regards to

the conclusion? Are you sure concerning the source?

Stop by my web site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/gupiec-czcigodny-panie-pogardliwie-si-rozemiaem-i/

http://images.google.com.mx/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://images.google.dk/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://maps.google.dk/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.hu/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://maps.google.hu/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://images.google.hu/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://maps.google.com.ar/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://images.google.com.ar/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://images.google.fi/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://images.google.fi/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.fi/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://maps.google.fi/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.co.nz/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.com.vn/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://maps.google.pt/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.pt/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://images.google.pt/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.ro/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://maps.google.ro/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://maps.google.ro/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://images.google.ro/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://images.google.com.my/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://maps.google.com.my/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.com.my/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://images.google.co.za/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://maps.google.co.za/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.co.za/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://maps.google.rs/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://maps.google.com.eg/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://images.google.com.eg/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.com.sg/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://maps.google.com.sg/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://maps.google.com.sg/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://images.google.com.sg/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://images.google.gr/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.gr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://maps.google.gr/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.com.ph/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://maps.google.com.ph/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://images.google.com.ph/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.no/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

https://toolbarqueries.google.be/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://maps.google.co.il/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://images.google.co.il/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.co.il/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://images.google.cl/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://maps.google.cl/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://cse.google.cl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

http://maps.google.ie/url?q=https%3A%2F%2Fmushroom-spores.net

Feel free to visit my blog ... mushroom

I think this is one of the most important information ffor me.

And i'm glad reading your article. But want to remark on few general

things, The web site style is great, the articles is really nice : D.

Good job, cheers

Feel free to visit my site: erfectile dysfunction causes n treatment (Winona)

Touche. Outstanding arguments. Keep up the amazing effort.

my webpage: vigorelle review

Just desire to say your article is as astonishing. The clearness on your submit is just cool and that i could suppose you're an expert on this subject.

Well along with your permission allow me to clutch your RSS feed to stay up to date

with drawing close post. Thank you a million and please continue the enjoyable work.

my webpage :: Adultfrinderfinder br

Hey, I think your blog might be having browser compatibility issues.

When I look at your website in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.

I just wanted to give you a quick heads up! Other then that,

very good blog!

Feel free to surf to my page - adultfrinendfinder.com login

Hello There. I found your weblog the usage of msn. That is a really well written article.

I will be sure to bookmark it and come back to read extra of your useful information. Thanks for

the post. I'll definitely return.

Also visit my web blog ... adilt friend finder

Magnificent website. Lots of useful info here.

I am sending it to several pals ans also sharing in delicious.

And of course, thank you in your effort!

My homepage; adultfrinendfinder.com login

Quality content is the important to attract the viewers to pay a visit the web

site, that's what this website is providing.

Look at my web-site; Adultfrlendfinder

Hello! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could locate a

captcha plugin for my comment form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having trouble finding one?

Thanks a lot!

My blog post ... Dampp Proofing In Stroud (Louella)

Ahaa, its fastidious conversation regarding this article here at this blog, I have read all that, so now me

also commenting at this place.

Also visit my webpage; www

What a material of un-ambiguity and preserveness of precious

experience regarding unpredicted emotions.

Look at my website ... cimavax egf clinical trials

Hello! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?

I'm kinda paranoid about losing everything I've worked

hard on. Any suggestions?

Here is my homepage; https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

Wow! At last I got a weblog from where I be able to actually obtain valuable information regarding my study and knowledge.

Stop by my page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/tak-dokadne-wiadomoci-jak-i-sprawozdawca-warte-jeeli-czowiek-ma-by-ze/

We stumbled over here by a different website and thought I should check

things out. I like what I see so now i am following you.

Look forward to exploring your web page repeatedly.

my web-site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/si-z-tym-spokojem-podniecajcym-awanturnicz-lotno

What's up Dear, are you really visiting this web page daily, if so then you will without doubt obtain nice know-how.

Also visit my blog post: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

Link exchange is nothing else however it is only placing the other person's web site link on your

page at suitable place and other person will also do same in favor of you.

Feel free to surf to my webpage: http://superdomenkafajnaa.eu/post/kilku-pakom-z-martwymi-owadami-stao-si-o-ja-myl-zrobi-to-z

Hi there to all, the contents present at this web page are genuinely remarkable for people experience, well,

keep up the nice work fellows.

Feel free to surf to my homepage: http://superdomenkafajnaa.eu/post/dodaem-i-pragn-by-szed-felczer-z-fartuchem-zawizanym-a-pod

I was extremely pleased to discover this page. I need to to

thank you for your time for this particularly wonderful read!!

I definitely liked every little bit of it and I have you book-marked to see

new stuff on your web site.

my web-site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/zdawao-mu-si-e-wszystkie-ebra-po-lewej-jones-tym-swoim-pyszakowatym-gosem-prosz

http://venndo.pl http://e-halina.pl http://swissies.pl http://digital-system.pl http://alp-link.com http://mebledzieciece.info.pl http://codilab.pl http://rocela.pl http://xanntop.com http://stolpo.pl http://fabrykapomyslu.pl http://pokrowce-ogrodowe.pl http://tylko-kuchnie.pl http://harwich-ahoy.co.uk http://poznajauditt.pl The mathematical cosmos hypothesis

recommends a new standard, where basically whatever,

from fields as well as bits, through organic entities and also consciousness,

to the multiverse itself, might be defined by mathematical patterns of details.

Also visit my homepage: http://galoo.pl

My brother recommended I might like this website. He was

totally right. This post actually made my day. You cann't

imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

my web site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/rozumie-na-subie-trzeba-nim-si-o-tym-w-porcie-w-sklepach

I truly love your site.. Pleasant colors & theme.

Did you make this amazing site yourself? Please reply back as I'm looking to create my very own site and want to know where you

got this from or just what the theme is named. Thanks!

Feel free to visit my webpage; http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

Excellent blog here! Also your web site loads up fast! What host are you using?

Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

Look at my page http://superdomenkafajnaa.eu/post/oczach-i-na-zacinitych-ustach.-mogia-sama-gdym-al-swj-wyraay-krzykami-soce-zachodzio

whoah this blog is fantastic i love studying your

posts. Stay up the good work! You recognize, lots of individuals

are hunting around for this information, you could

help them greatly.

my blog post; https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

Hi to every one, the contents present at this web

page are actually amazing for people experience, well, keep

up the nice work fellows.

Also visit my web site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/przebiera-nogami-tak-nie-wiadomo-wielk-ochot-cofn-si-z-powrotem.-ale-dziewczyna

I do agree with all of the concepts you have

offered on your post. They're really convincing and can definitely work.

Still, the posts are too short for novices. May you please extend them a bit from

subsequent time? Thanks for the post.

Also visit my webpage - http://ladnastrzala.opole.pl/post/rozumie-na-subie-trzeba-nim-si-o-tym-w-porcie-w-sklepach

Hi there, I discovered your site by the use of Google even as

searching for a similar topic, your web site got here

up, it seems to be great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

Hello there, simply turned into aware of your blog via Google, and located that it

is truly informative. I'm going to watch out for brussels.

I'll appreciate should you proceed this in future. Numerous folks can be benefited out

of your writing. Cheers!

My blog post :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/dodaem-i-pragn-by-szed-felczer-z-fartuchem-zawizanym-a-pod

I really like it when individuals get together and share ideas.

Great website, continue the good work!

My website: http://superdomenkafajnaa.eu/post/wszystkim.-cay-zuyty-zardzewiay-arsena-chocia-sam-obecnoci-swoj-zawadn-jej

For most up-to-date information you have to pay a

quick visit world-wide-web and on web I found this web page as a

best web page for most up-to-date updates.

my web-site :: www

My brother suggested I would possibly like this web site.

He was once totally right. This post truly made my day.

You cann't believe simply how so much time I had spent

for this information! Thank you!

Look at my webpage; www

Hi there! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?

I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any recommendations?

Take a look at my page :: www

Hi just wanted to give you a brief heads up and let

you know a few of the pictures aren't loading correctly. I'm not sure why but

I think its a linking issue. I've tried it in two different web browsers and both show

the same results.

Here is my webpage www

Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet

my newest twitter updates. I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.

Please let me know if you run into anything.

I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

Here is my web-site - www

Good article! We are linking to this particularly great post on our site.

Keep up the good writing.

Check out my webpage - www

A fascinating discussion is worth comment. I do believe that

you need to publish more on this topic, it may

not be a taboo matter but typically folks don't talk about such

topics. To the next! All the best!!

Look at my blog www

I was suggested this blog by my cousin. I'm not sure

whether this post is written by him as no

one else know such detailed about my trouble. You're amazing!

Thanks!

Check out my web blog: www

Attractive section of content. I just stumbled upon your website

and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts.

Anyway I'll be subscribing to your augment and even I achievement you access

consistently rapidly.

Feel free to surf to my web-site - www

Everyone loves what you guys are up too. This sort of clever work and exposure!

Keep up the wonderful works guys I've incorporated you guys

to our blogroll.

Take a look at my web page; www

This excellent website definitely has all of the info I needed about

this subject and didn't know who to ask.

Also visit my page: www

Stránky