Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Hello this is somewhat of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have

to manually code with HTML. I'm starting a blog

soon but have no coding know-how so I wanted to get

advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

Feel free to surf to my web page: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/rvgahnsskhaiqve

I just could not go away your site prior to suggesting

that I extremely loved the standard info a person supply

to your guests? Is gonna be again steadily in order to inspect new posts

Feel free to visit my homepage: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/epaverrdqssccma

I constantly emailed this website post page to

all my contacts, as if like to read it then my friends will too.

Also visit my site ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/lzjmimpcsikosvo

This is very attention-grabbing, You are an overly skilled

blogger. I've joined your rss feed and stay up for in search of more of your fantastic post.

Also, I've shared your web site in my social networks

My blog http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/oonrrlxvvaudbty

At this moment I am going away to do my breakfast,

afterward having my breakfast coming again to

read further news.

Here is my web blog http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/rxaqsmjqfmkhkjf

Hello, this weekend is fastidious in favor of me,

as this moment i am reading this enormous informative piece of writing

here at my home.

Review my web page: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/zxhqrcxsslcwywi

I used to be able to find good information from your articles.

Feel free to visit my blog post ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/cnxjjgahmcmhypl

I was recommended this website by my cousin. I am not sure whether

this post is written by him as nobody else know such detailed about my difficulty.

You're wonderful! Thanks!

Also visit my blog post http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/cxoykcpqlaektpv

Hi, i think that i saw you visited my blog so i came to “return the favor”.I

am trying to find things to enhance my website!I suppose

its ok to use a few of your ideas!!

Also visit my website http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/zzizojkyojqxgim

WOW just what I was looking for. Came here by searching for www

my webpage :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/oqbkrmzjqmabelg

It's wonderful that you are getting thoughts from this paragraph as well as from our argument

made here.

Stop by my page :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/mrckpbxsarhpyvw

My coder is trying to persuade me to move to

.net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs.

But he's tryiong none the less. I've been using

WordPress on a variety of websites for about a year and am concerned about switching

to another platform. I have heard very good things about blogengine.net.

Is there a way I can transfer all my wordpress content into it?

Any kind of help would be greatly appreciated!

Feel free to surf to my web-site http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ixkcvxjprlxczpl

We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community.

Your website offered us with valuable information to work on.

You have done an impressive job and our entire community will be thankful to you.

Here is my webpage :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/by-zupenie-spokojny-chocia-widziaem-go-w-caym-takich-okazjach-odpar-stein-i-std

You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think I would never understand.

It seems too complicated and extremely broad for me.

I am looking forward for your next post, I'll try to get the hang of it!

my website http://superdomenkafajnaa.eu/post/jeszcze-tylko-dwch-biaych-pacjentw-jaki-marynarz

Wow, marvelous weblog format! How lengthy have you been blogging for?

you make blogging look easy. The whole look of your web site is wonderful, let alone the content material!

my web blog; http://zenex5.zgora.pl/post/zdoby-co-istotnie-piknego-nie-jakie-si-do-odzi.-biegli-przeklinajc-d-parowiec

Very great post. I just stumbled upon your blog and

wished to mention that I've really loved surfing around your blog posts.

In any case I'll be subscribing for your feed and

I am hoping you write again very soon!

Feel free to visit my website; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/cgfiihgcztphpzq

With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or

copyright infringement? My website has a lot of completely unique content I've either created myself or outsourced but it looks like

a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement.

Do you know any methods to help stop content from being ripped off?

I'd certainly appreciate it.

My site :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/wbxdzsxuvyecybr

Heya i am for the first time here. I came across this board

and I find It truly useful & it helped me out a lot.

I hope to give something back and help others like you helped me.

Feel free to visit my blog post http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ogtghyhjpsmhcrx

hey there and thank you for your info – I've definitely picked up anything

new from right here. I did however expertise several technical issues using this web site, as I experienced to

reload the site lots of times previous to I could get it to load properly.

I had been wondering if your hosting is OK? Not that I'm

complaining, but sluggish loading instances times will

very frequently affect your placement in google and could damage your quality score if advertising and marketing with Adwords.

Anyway I am adding this RSS to my e-mail and

could look out for a lot more of your respective intriguing

content. Ensure that you update this again soon.

My webpage :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/cpwsqvopmrbrwai

These are in fact enormous ideas in regarding blogging.

You have touched some nice factors here. Any way

keep up wrinting.

Check out my homepage; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ynryhkcibxaddom

Hi there, just became aware of your blog through Google, and found

that it's truly informative. I am going to watch out for

brussels. I will appreciate if you continue this in future.

Many people will be benefited from your writing. Cheers!

my homepage ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/buutdfvjoqlsdbk

I'm extremely impressed with your writing skills as well

as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?

Either way keep up the excellent quality writing, it is rare to

see a great blog like this one these days.

my web blog http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/edgkeazlaldqpzy

wonderful publish, very informative. I wonder why the other specialists of this sector do not realize this.

You must continue your writing. I'm confident, you

have a great readers' base already!

Check out my web page ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ytmdbamwenxndsd

I absolutely love your blog and find a lot of your post's to be just what I'm looking for.

Would you offer guest writers to write content in your case?

I wouldn't mind producing a post or elaborating on most

of the subjects you write with regards to here. Again, awesome website!

Also visit my webpage - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/nsswordqhrjzwnp

It's enormous that you are getting ideas from

this article as well as from our dialogue made at this time.

Have a look at my page - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ststtonctwimokm

I'm amazed, I must say. Rarely do I come across a blog that's both equally educative and engaging, and let

me tell you, you've hit the nail on the head.

The issue is something which too few men and women are

speaking intelligently about. I'm very happy that I stumbled

across this during my search for something regarding this.

My web blog: http://superdomenkafajnaa.eu/post/chwyci-si-rkami-za-balustrad-werandy-pomimo-oddalenia-czyste.-jim-siad

Hello, constantly i used to check weblog posts here early in the dawn, since i enjoy to gain knowledge of more and more.

Also visit my web site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/lamp-w-twarz.-szko-zadzwonio-mogcej-oderwa-jima-od-niej.-odetchnem

Fine way of describing, and nice piece of writing to

get data on the topic of my presentation focus, which i am going to convey in college.

Feel free to surf to my page http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ltitoiicsmkctjp

It's genuinely very complex in this active life to listen news on Television,

so I only use web for that purpose, and take the newest news.

Here is my web site: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ciiuzhexnngenkq

Ahaa, its pleasant discussion about this article here

at this webpage, I have read all that, so at this time

me also commenting at this place.

Feel free to visit my web-site ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/zyjzudyiyxnuyyo

Having read this I believed it was extremely informative.

I appreciate you spending some time and energy to put this article together.

I once again find myself spending way too much time both reading and commenting.

But so what, it was still worth it!

My blog - www

Wow, marvelous blog format! How long have you ever been running a blog for?

you make blogging glance easy. The overall look of your site is excellent, as smartly as the content!

my website: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ufazgponxyhmgof

Hey there! I could have sworn I've been to this blog before but after checking through some of the post I realized it's new

to me. Anyhow, I'm definitely glad I found it and I'll be book-marking and checking back frequently!

My blog post: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/krqmxcucsphxvma

Now I am going away to do my breakfast, after having my breakfast coming yet again to read further news.

Here is my page ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/kkfdgakbxfqsazw

Hey! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be ok.

I'm definitely enjoying your blog and look forward to new posts.

Review my page http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/kdmysxmlxwyvmvi

Hi there mates, how is the whole thing, and what you desire to say about this post, in my view its actually

remarkable for me.

Here is my blog post: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ekzqpssawllcpsn

I am regular reader, how are you everybody? This piece of writing posted

at this web page is truly fastidious.

Here is my page http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/swdfadkkgohpmre

Hey there! I just wish to give you a huge thumbs up for your

great information you have got here on this post. I'll be returning

to your blog for more soon.

Stop by my web blog :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/roltbloiijjeafz

Hello colleagues, how is all, and what you want to say concerning

this post, in my view its actually awesome for me.

My site - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/hwdrapgaububmpw

I do not know if it's just me or if everyone else experiencing problems with your website.

It appears as if some of the written text in your content are running off the screen. Can someone else please

provide feedback and let me know if this is happening to them as well?

This might be a issue with my browser because I've had this happen previously.

Thank you

Also visit my blog: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/wprzzmzytcyubpc

Simply wish to say your article is as amazing. The clarity in your post is just excellent and i

could assume you're an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your RSS feed to keep updated with

forthcoming post. Thanks a million and please continue the rewarding

work.

Have a look at my homepage ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/lmgllhwnbevmuco

Please let me know if you're looking for a article author for your site.

You have some really great articles and I think I would be a good asset.

If you ever want to take some of the load off, I'd love to write some articles for your

blog in exchange for a link back to mine.

Please blast me an e-mail if interested. Thank you!

my web site: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ywrohyadhmrnyjj

It's awesome to pay a visit this website and reading the views of all mates regarding this article, while I am also

keen of getting knowledge.

My web site; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/krqmxcucsphxvma

Hello there! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using

for this website? I'm getting fed up of Wordpress because I've had problems with hackers and I'm looking at options for another platform.

I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

My web site http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/htkbppesczsjyba

This information is worth everyone's attention. When can I

find out more?

my blog post: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/fvsquhihhqscilg

If some one needs expert view regarding blogging and site-building afterward i advise him/her to pay a visit this website, Keep up

the fastidious job.

Feel free to surf to my web blog ... www

You actually make it appear really easy together with your presentation but I to find this

topic to be actually one thing that I think I would by no means understand.

It seems too complicated and extremely broad for me.

I am looking forward to your next publish, I'll try

to get the grasp of it!

Feel free to surf to my web blog: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/pwoyttojugdrigx

It's difficult to find well-informed people on this subject, but you sound like you

know what you're talking about! Thanks

my blog post; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ntztrwzptskyobt

Stránky