Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Way cool! Some very valid points! I appreciate

you penning this post and the rest of the website is also really good.

My site - medicare provider portal (Eric)

Very good post! We will be linking tto this great content on our website.Keep up the great writing!

Also visit my web-site ... Tax Attorney

you're actually a just right webmaster. The website loading pace is incredible.

It seems that you are doing any distinctive trick.

In addition, The contents aree masterwork.

you have performed a fantastic process on this subject!

Here is my web-site - gingivitis Symptoms and treatment

Hello friends, pleasant article and fastidious urging commented at this place, I am truly

enjoying by these.

My website dental pro 7 in india

It's amazing to pay a visit this website and reading the views of all mages conccerning this paragraph, while I amm aalso zealous of getting know-how.

Feel free to surf to my page - canoe plans stitch and glue sailboats

Pretty component of content. I simply stumbled upon your weblog and in accession capital to say that I acquire actually loved

account your weblog posts. Anyway I'll be subscribing for your feeds and even I fulfillment you get entry to

consistently rapidly.

Look into my homepage ... judi qq online

I'm curious to find out what blog platform you're woprking

with? I'm experiencing some minor security problems with my latest

blog and I would like to find something more safeguarded. Do youu have any recommendations?

Also visit my webpage :: lucid dreaming made easy blog

Firzt of all I want to say exhellent blog! I had a quick

question tht I'd likje to ask if you do not mind.

I was curious to find out how you center yoursel aand clear your head prior to writing.

I've had trouble clearing my thoughts in getting my ideas out.

I do take pleasure in writing but it just seems like the

fitst 10 to 15 minutes are usually lost simplly just trying

to figure out how to begin. Any recommendations or hints?

Kudos!

Also visit my homepage - how to successfully gamble on baseball (Kiera)

Hello, I enjoy reading all of yoir article.

I like tto write a little comment too supporrt you.

Also visit my webpage ... medicare health insurance plans

Hello to everry single one, it's in fact a goopd for me

to pay a visit this website, itt includes helpful Information.

Feel free to visit my blog :: how to get rid of dark spots on face ovenight (Edna)

http://e-szczawnica.org http://amtm.pl http://inklouds.pl http://seahome.pl http://pokrowiecogrodowy.pl http://ogrodowyparasol.pl http://xnova-24.pl http://inveno.com.pl http://pimpmipad.pl http://lubsacro.pl http://esencjapiekna.com.pl http://unspoken.pl http://meblelobos.pl http://yaymicro.pl http://buzzhouse.pl Substantial many thanks to Arc (Deltaconnected.4058) for his help in essentially anything I could long for as well

as our recent join initiative in translating the video game's localized message!

Here is my web blog: pandeo.pl

I visit day-to-day a few web pages and sites to read posts,

except this blog presentts feature based posts.

My page :: 67 steps to wealth pdf

Heyya i'm for the first time here. I found this board

and I find It truly useful & it helped me out much. I hope

to give something back and aid otherfs like you aided me.

Here is my page; vitola especial churchill

Greetings! Quick question that's completely off topic.

Do you know how to make your sife mobile friendly?

My website looks weird when browsing from my iphone4.

I'm trying to find a template orr plugin thzt might be able to correct this issue.

If you have any recommendations, please share. Thanks!

My web site :: manhattan fx ea review

I'm not sure where you're getting you information, but great topic.

I needs to spend some time learning much more or understanding more.

Thanks for fantastic info I was looking for

this info for my mission.

Take a look at my web blog :: online personal training certifications (Bell)

Wow, this article is nice, my sister is analyzing such things, so I am going to inform her.

my web blog - international tax attorney

Heyaa i am for the first time here. I came across this

board and I ind It truly useful & itt helped me out much.

I hope to give something back and aid others like you aided me.

Here iss my web blog :: wordpress membership plugin 2017 calendar,

Lee,

I constantly emailed thbis weblog post pazge tto all myy friends,

as if like to read it next my friends will too.

Feel free to visit my web page ... forex enigma

Magnificent goods from you, man. I have understand your stuff previous to annd you are just extremely great.

I really like what you have acquyired here, really like what you're stating and tthe way in which you say it.

You make it enjoyable and you still care for to keep

it sensible. I cant wait to read much more from you.

This is actually a terrific site.

Here is my homepage; dr drum latham ny

This is very fascinating, You arre an excessively professional blogger.

I have joined your feed and stay up for in quest of extrda of your exceellent post.

Also, I have shared ypur website in myy social networks

Here is my website; nimh battery reconditioner (Maybelle)

Hello! I'm at work browsing your blog from my new iphone 3gs!

Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all

your posts! Carry on the outstanding work!

Look at my homepage: 3 week diet pdf

What's up to every body, it's my first pay a visit of his website; this blog

carries awesome and in fact excellen material in favor

of visitors.

Feel free to visit my page: conversational hypnosis mastery torrent

downloads (Vonnie)

This design is wicked! You definitely know how to keep a reader entertained.

Between your wit and your videos, I was almost moved to

star my own blog (well, almost...HaHa!) Fantastic job.

I really enjoyed what you had to say, annd more than that, how you presented it.

Too cool!

My web page ... yahoo wwhite pages reverse lookup address, Anne,

I am regular reader, how arre you everybody? This piece of

writing posted at this site is actually nice.

my wweb page - female orgasm blueprint

Good day! Do you know if they make any plugins to assist

with Search Engine Optimization? I'm trying to geet my blog to rank

for some targeted keywords but I'm not seeing very good

success. If you know of any please share. Kudos!

my webpage Updown Signals facebook

I'm more than happy to uncover this page.

I wanted to thank you for youir time due to this wonderful read!!

I definitely savored every little bit of it and i also have you book-marked to look at new things in your site.

Feel free to visit my webpage: eye floaters no more free pdf download (ecmm.ch)

Hello my loved one! Iwish too say that this post iis

awesome, great written and come with almost aall vital infos.

I would like to see exfra posts like this .

Review my webpage - likeability blueprint review

Having read this I believed it wwas extremely enlightening.

I appreciate you taking thhe tiome and effort to puut this article together.

I obce agai find myself spending a lot of time both reading and posting comments.

But so what, it was stikll worth it!

Here is my blog post: teeth white strips coupon (Gilda)

This is really interesting, You're a very skilled blogger.

I've joined your feed and look forward to seeking more of your excellent post.

Also, I have shared your site in my social networks!

My web page; glucolo cost

I wwas recommended this blog through mmy cousin. I am now

not positive whether or not this publish is written via him as nobody else recognize suich particular approximately my problem.

You are wonderful! Thank you!

Have a look at my web page traffic travis.com

It's the best time to make some plans for the future and it's time to be happy.

I've read this post annd if I could I wish to suggesdt you few interesting things or advice.

Maybe you coud write next aricles referring to this article.

I wish to read more things about it!

Also visit my webb site - easy diy Aquaponics

This is a great tip especially to those fresh to the blogosphere.

Simple but very accurate information… Appreciate youir saring this

one. A must read post!

Look at my homepage ... how to uit smoking and stay stopped (Mireya)

Hello there! Would you mind if I share your blog with my

twitter group? There’s a lot of people that I

think wiuld really appreciate your content.Please let me know.

Thanks!

my web-site Wamu car Donation

Hello Dear, arre yoou genuinely viwiting this

website on a regular basis, if sso then yyou will absolutely take nnice knowledge.

My web-site - guitar lessons for simple man (Rosita)

We absolutely love your blog and find nearly all of your post's

too be exactly what I'm looking for. Do you offer guest writers to write

content inn your case? I wouldn't mind producing a post or elaborating on somne of the

subjects you write about here. Again, awesome website!

Also visit my web-site :: precision nutrition certification online

You've made some decent points there. I looked on the net to learn more about

the issue and found most individuals will go along with your

views on this web site.

My web-site ... vitoslim diet pill for men

Stránky