Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Thank you for sharing your info. I really appreciate your efforts and I am waiting forr your further post tanks once again.

Feel free to surf to my site: orgasm arts review

I love it when folkks come together and share views.

Great blog, stick witgh it!

Look at my website ... ez battery reconditioning reviews

hwllo there and thank you for your information ?

I?ve certainly picked up anything new from right here.

I did however expertise some technical points using

this web site, as I experienced to reload the web site many times previous to I could get itt

to load properly. I had been wondering if your weeb hosting is OK?

Not that I'm complaining, but sloow loading instances

tiumes will often affect your placement in google and could damage your quality score if

advertising and marketing with Adwords. Well I am adding

this RSS to my e-mail and can ook out for a lot more

of your respective fascinating content. Makee sure

you udate this again soon..

Also visit mmy page; forex robotron (kontinent.gorod47.ru)

Have you ever thought about publishing an e-book or guest authoring on other blogs?

I have a blog based upon on the same topics youu discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my audience would value your

work. If you are even remotely interested, feel free to send me an email.

Also visit my website ... lucid dream mask turns bedtime into inception; Harold,

Hello! Someone in my Facebook group shared this site

with us so I came to check it out. I'm definitely loving the information. I'm book-marking and

will be tweeting this to my followers! Exceptional blog

and superb design and style.

Here is my webpage :: japanese woodworking tutorials bandsaws

(Lilliana)

Do you have any video of that? I'd like to find out some additional information.

Also visit my homepage ... fut millionaire france fifa

When someone wriotes an paragraph he/shemaintains the idea

of a user in his/her braiin that how a user can understand it.

Therefore that's why this post iss amazing. Thanks!

My webpage :: lucid dream movie imdb - Nicole -

Thank you for the good writeup. It in facht was a amusement account it.

Look advanced tto more added agreeable from you!

However, how could we communicate?

My website improve your lifestyle organizing - Angeline -

Fantastic items from you, man. I've take note your

stuf prior to and you're just too fantastic. I actually like

what you have bought here, really like what you're stating and the way wherein you are saying

it. Yoou make it entertaining and you cotinue to carte for to keep it

smart. I cant wait tto read much more from you. That is actually a terrific site.

Check out mmy page: best wholesale companies in china (Marshall)

What's up everyone, it's my first visit at this web page,

and paragraph is genuinely fruitful in support of

me, keep up posting these articles.

Take a look at my web-site ... woodprofits.com

I just could not leave your web site before suggesting that I actually loved the

standard info a person supply for your guests? Is gonna be back continuously in order to check

out new posts

Feel free to surf to my web site: free soccer training

manual pdf (Linwood)

Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this post and the rest of the site

is really good.

My blog: you make your life quotes - Pat,

Lovinbg the information on this website, you have done outstanding job oon the posts.

My web blog: learn to plpay a gujitar online for free (Barbara)

I besides conceive so, perfectly indited post!

Here is my blog; pictures off eye floaters and flzshes supplements (Athena)

Hello there, just became awware of your blog through Google,

and found that it is really informative. I'm going

to watch out forr brussels. I will appreciate if you continue this in future.

Lots of people will be benefited from your writing.

Cheers!

my blog post; wordpress builder themeforest (Lorrie)

At this ttime it sounds like BlogEngine is the best

blogging platform out there right now. (from what I've read) Is that what you are using on your blog?

Check out my web-site: eye floaters no more review

With havvin so much written content do you ever run into any

issues of plagorism or copyright infringement? My site has a lot of exclusive content I've

either created myself oor outsourced but it seems a lot of it is popping it up all ovrr the internet without mmy permission. Do yoou know any solutions

to help protect against content from being ripped

off? I'd truly appreciate it.

my blog post :: boost your confidence (Gerardo)

I like this web site it's a master piece! Glad I discovered this on google.

Here is my web blog: lucid dreaming made easy fake

My spouse and I stumbled over here coming from a different web

page and thought I may as well check things out. I like what I see so i

am just following you. Look forward to looking over your web page yeet again.

My web page: vitalix job openings alliance ne

Welll composeed articles lie yours renews my faith in today’s writers.You’ve written information I can finally agree on and also use.Many thanks for sharing.

Here is mmy webb site car donation centers (Madeline)

I'm extremely inspired togetjer with your writing skills and also with the format for your

blog. Is this a paid subjecdt matter or did you customize it your

self? Either way stay uup the excellent quality writing, it is uncommon to look a nice blog like this

one today..

Here is my web blog; is omni forex signals a scam

Hi there! Quikck question that's totally off topic. Do you know howw too

make your site mobile friendly? My skte looks weird when browsing from my iphone4.

I'm trying to find a theme orr plugin that might be able to fix

this issue. If you have any suggestions, please share. With thanks!

Look at my web page ... model boat building plans download

(Elana)

Thanks for the good writeup. It inn truth was once a enjlyment account it.

Look advanced to far brought agreeable from you!

However, how could wwe keep in touch?

my pagge - vigaplus malaysia

I wanted to send you one little observation to be able to give many thanks over again wiuth the

awesome methods you've discussed in this article.

This has been certainly strangely open-handed

of people like you to offer openly what exactly a numberr of people could have advertised for an e book to get

some bucks for themselves, precisely seeing that you might well have tried it if you ever decided.

These things likewise served aas a great way to fully grasp many

people have similar passion like my personal own to

see a great deal mlre iin term of this condition. I'm

sure there are many morre pleasant occasions in the future for many who go through your site.

Review my site: easy homemade skin lightening remedies (Rosella)

eaxh time i usd to read smaller articles that also clear their motive,

and that is also happening with this piece oof writing which I am reading now.

Feel free to visit my webpage precision nutrition level 2 certification (http://www.apsia.it/index.php/component/k2/itemlist/user/155372)

Nice post. I learn something tktally new and challenging

on websites I stumblerupon every day. It will always be helpful to read

through aticles from otther writers and practice a little something

from other websites.

My blog post ... negative seo 2016

Hi there to every body, it's my fiurst go to see of this webpage; this webpage contains

amazing and really excellent data in support of readers.

Check out my web blog ... donate olld car (Celeste)

This website was... how do you say it? Relevant!!

Finalloy I've found something tha helped me.

Thank you!

Check out my website ... odds worth betting quinellas

Generally I don't learn article on blogs, however I would like

to say that this write-up verdy compelled me to check out

andd do it! Your writing taete has been surprised me.

Thank you, quite great post.

Look into my web site ... precision nutrition certification reviews

Thanks for your personal marvelous posting! I certainly enjoyed reading it,

you will be a great author.I will ensure that I bookmark your blog and definitely will come back later on.

I want to encurage you continue your great job, have a nice evening!

Here is my blog - improve your memory in 2 minutes (Dustin)

http://naropa2016.org http://venndo.pl http://e-gardenmeble.pl http://saw-iso.pl http://wieliczko.eu http://energoefekt.com.pl http://atmlive.pl http://mebleinfor.pl http://enamoralarte.com http://woco.pl http://jakategocena.pl http://webcrx.pl http://aaron.net.pl http://esencjapiekna.com.pl http://webcrx.pl With a public hungry for info

concerning the actor's condition, his specialist, Dr.

Marvin Corbin, remarkably refused to talk about any type of information except to portray his client was acquiring stamina progressively." Chandler's assistant later on reported a fractured artery was the source of the 2nd operation.

my page nowoczesne-kuchnie.pl

You've made some good points there. I lookewd on the web for

additional information about the issue and

found most individuals will go along with your views on this web site.

Have a look at my web-site diabetes natural treatments Mayo clinic

Good day very cool site!! Guy .. Excellent .. Superb ..

I'll bookmark your site and take the feeds additionally?

I'm glad to find a loot of useful info here within tthe post, we

want work out more techniques in this regard, thanks for

sharing. . . . . .

Feel free to surf to my weeb site: skinderma pro extra strength

Woah! I'm really digging the template/theme of

this site. It's simple, yet effective. A lot of times it's very difficult to

get that "perfect balance" between superb usability and appearance.

I must say you've done a excellent job with this.

In addition, the blog loads very quick for me on Internet explorer.

Outstanding Blog!

Here is my webpage updown Signals review

Hello! Do you use Twitter? I’d like to follow you if

that would be okay. I’m definitely enjoying your blog and look forward too new articles.

Feeel free to visit my blog: best Car donation program

I do not know whether it's just me or if pewrhaps everyone else encountering problems

with your website. It appears as though some of the

written text in your posts are rinning off the screen. Can someone else please comment and

let mee know if this is happening to them as well?

This cold be a problem with my web browser because I've had this happen previously.

Thanks

My web blog ... wicor forex advisor review

Hi, I believe your website could possibly be having internet briwser compatibility problems.

When Itake a look at your website in Safari, it looks fine however, if opening

in I.E., it's got some overlapping issues. I simply wanted to provide youu with a

quick heads up! Apart from that, wonderful website!

Also visit my web blog; Best mouth Sore treatment

I constantly spent mmy half an hour to read this weblog's contet daily along with

a cupp of coffee.

Here is myy web-site: omniforex signals earn money

Stránky