Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

It's genuinely very complex in this full of activigy life too listen new on Television, so I simply

use web for hat purpose, and get the latest information.

Feel free to surf to my web blog; forex signal service

with trade copier (Nannette)

I always spernt my half an hour to read this web site's posts

all thhe time along with a mug off coffee.

Also visit my homepage; world war water device

Pretty! This has been an extremely wonderful post. Thanks for

providing this info.

my web page :: Vehicle donation Tax Deduction

Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for?

you made blogging look easy. The overall look of your site is wonderful,as well as the content!

My page: prenatal fitness certification canada (Marylyn)

Hi! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new initiative

in a coommunity in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a extraordinary job!

Feel free to surf to my website - free download the secret law of attraction

Greetings! This is my first visit to your blog! We are a

team of volunteewrs and starting a new initiative in a

community in the same niche. Your blog provided us beneficial

information to work on. You have done a wonderful job!

Also visit my blog post instadub registration key (www.engapsrl.com)

This paragraph will help the internet visitors for building up new blog or evgen a weblog from start to end.

Also visit my web blog: fibo machine pro

Hi there, I enjoy reading all of your article post.

I wanted to write a little comment to suppor you.

Feel free to surf to my website; secret guitar teacher pentatonic

Hi! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say

I genuinely enjoy reading your blog posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that go over the

same topics? Appreciate it!

my web-site niconot ebay

Hmmm is anyone else experiencing problems with the images

oon this blog loading? I'm trying to fiigure out if its a

problem on my end oor if it's the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.

Here is my blog :: arthritis pain relief medication side effects

hey there and thank you for your info ? I have

definitely picked up anything new from right here.

I did however expertise several technical points using

this web site, as I experienced to reload the website lots of times previous to

I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK?

Not that I'm complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement

in google aand can damage your high-quality score

if advertising and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS

to my email and could look out for much more of your

respective interesting content. Make sure you update this again soon..

Feel free to surf to my wweb site :: forex robotron expert advisor review

Very rapidly this website will be famous amid all blog people, due to it's nice

articles

Also vsit my site neosize xl Before and after Pics

I'm very happy to discover this page. I need to too thank you

for ones time just for thjis fantastic read! I defiinitely really liked every llittle bit of it and I have you bookmarked to check out new things in your

blog.

Here is my blog post :: Purple Hearts Car Donation

Hi theree too all, how is everything, I think every one iis getting more from this web site, and your views are nice for new people.

Also visit my website: free seo reporging tools (Cheri)

Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News.

Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo

News? I've been trying for a while but I never

seem to get there! Appreciate it

Stop by my website ... jim morgan wood profits review

Fantastic beat ! I wish to apprentice at the same time as you amend your web site, how

can i subscribe for a weblog site? The account aided me a appropriate

deal. I have been a little bit acquainted of thi your broadcast provided brilliant clear idea

Take a look at my blog post zcode system score predictor

Simply desire to say your article iss as amazing.

The clarity for your putt up is just excellent and i could

think you're a professional on this subject. Well with your permission allow me

tto snatch your RSS feed too keep up to date with forthcoming

post. Thanks one million and please keep up the rewarding work.

my page ... world war water special report

You actually make it appear really easy together with your presentation however I find this matter to be

really something that I feel I'd nevsr understand. It kind of feels too complex and extremely huge for me.

I'm having a look forward to ylur next put up, I'll attempt to get the grasp of it!

Cherck out my website; 67 steps To happiness

Wohh exactly what I was searching for, thank you for putting up.

Also visit my page; infrease your brain power memory tricks (Jackson)

I'm really loving the theme/design of your weblog. Do youu ever run into

any web browser compatibility problems? A number of my blog visitors have

complained about my blog not working correctly in Exporer but loolks great in Opera.

Do you have any solutionjs to help fix this problem?

Here is my homepage using baking soda for gum disease - Ismael,

It's genuinely very complicated inn this active lofe to listen news on Television, therefore I simply use world wide web for that reason,

aand take the newest information.

Here is my wehsite neosize xl negative reviews [http://en.sepidantools.com/Default.aspx?tabid=59&userId=16278]

What’s up, after reeading this awesome post i am as well delighted to share my experience here with friends.

My website ... Giving away cars for free

Hello.This article was extremely motivating, particularly

since I was investigating for thoughts on this topic last Saturday.

Here is my webpage ... forex robots (Florene)

Well composwd articles like yours renews mmy faith in today’s writers.You’ve written information I can finally agee on and also

use.Many thanks for sharing.

My page How To Donate A Car To Charity

Very good blog post. I definitely appreciate this website.

Stick with it!

Also visit my web site :: lucid dreaming made easy Pdf

I do believe all the concxepts you've offered to your post.

They're really convincing and can definitely work.

Nonetheless, the posts are very brief for starters. Could you

please extend them a little from subsequent time?

Thank you for the post.

Here is my blog - bad breath pills over the counter

If you would like to take a good deal from this article then you

havve to apply these techniquues too yopur won blog.

My webpage - Fx childs play signals scam

http://abweb.com.pl http://zen-satori.org http://bebok34.com http://aaron.net.pl http://robobat-polska.pl http://lamari.pl http://bankujec.pl http://018.pl http://e-halina.pl http://surreyweddingvideo.co.uk http://all4school.pl http://powloki.com.pl http://wanguardpr.pl http://godsplanet4haiti.org http://cotswold-wedding.co.uk Although Shannon's

info idea, in its pure algebraic form, has actually made a variety of valuable contributions to neuroscience, details dynamics within the mind is not

totally caught by its classical description.

My web blog sigmasystem.pl

Currently it appeas like Expression Engine is thhe best blogginbg platform out there right now.

(from what I've read) Is that what you are using on your blog?

my web-site city face moisturizer

Veryy god info. Lucky me I discovered your blpog byy

accident. I have book-marked it for later!

my homepage: get a donated car

Hello there!I could have sworn I've been to this website before but

after checking through some of the post I realized it's new to me.

Nonetheless, I'm definitely glad I found it and I'll be bookmarking and checking

back frequently!

my homepage forex trend detector free download

Hello everyone, it’s my first visit at this website, and piece oof writing is genuinely fruitful designed foor me,

kwep uup posting such articles oor reviews.

Stop by my homepage; automobile donations

Definitely believe thatt which you said. Your favorite reason seemed to be on the web the simplest thing to be aware of.

I say to you, I certaily get irked while people consider worries that

they plainly do not know about. You managed to hit

the nail upon the top and defined out the whole thing withot having

side effect , people can take a signal. Willl likely be

back to get more. Thanks

Also visit my site; city face anti aging moisturizer

Самая лучшая букмекерская 1xbet

ставки 1xbet приложение android

На данный момент 1xbet – это самая популярная букмекерская контора, в которой возможно делать ставки на спортивные события.

А чтобы получить ежедневный доступ на 1xbet скачать приложение , следует пользоваться зеркалом 1xbet, которое

все время обновляется.

Этот сайт был разработан в 2007 году.

Каждый год он становился только известнее и ему удалось зарекомендовать себя с положительной стороны.

Здесь можно выполнить ставку на любой вид

спорта и не только. Кроме спорта

ресурс дает возможность получать денежные

средства на политике. Выигранные деньги возможно перевести на

любой электронный кошелек или банковскую карту.

Как я проверил на своем опыте, все выводы проходят достаточно быстро.

Если есть желание, то на сайте возможно не только выполнить ставку, но и следить за спортивным матчем онлайн.

Достоинства БК

Следует тут же отметить, что данная

букмекерская контора обладает

рядом несомненных плюсов:

• Ежедневно на сайте предоставляется большое количество

матчей, на которые возможно совершить ставки.

• Ставки совершаются в режиме реального времени.

• Отличные коэффициенты.

• Можно подобрать любое предложенное киберспортивное состязание и сделать на

него ставку.

• Быстрый вывод денег.

Благодаря данным 1xbet приложение android плюсам мне удалось получить уже много денежных средств.

В случае если вам нужно 1xbet зеркало http://www.modu021.com/home.php?mod=space&uid=22161&do=profile&from=space – это то,

что Вам нужно!

Как можно зарегистрироваться в https://www.vodolaga.ru/index.php?title=User:Aubrey21P3159

Пройти регистрацию в этой БК не сложно.

Попав на сайт, можно сразу переходить к регистрации.

Для этого нужно написать нужные параметры, а потом согласиться с условиями соглашения.

Так, в учетной записи не имеется данных об игроке, и не нужно совершать верификацию.

Новый игрок получает 100 евро на

свой счет в виде начального

бонуса. На ресурс букмекерской

конторы возможно зайти посредством официальной

ссылки, но, к сожалению, ее периодически блокируют.

Именно поэтому стоит пользоваться зеркалами или ТОР

браузером для обхода блокировок.

Благодаря зеркалу можно обойти блокировку,

при этом изменяется только адрес сайта, сам же портал будет таким же.

Следует заметить, что блокировка

не указывает на то, что ресурс является лохотроном.

У БК имеются все лицензии, которые я сам

лично проверил, когда регистрировался на сайте.

Просто лицензии выданы не в Российской Федерации, поэтому

у нас в стране данный портал блокируется.

Я уже давно делаю ставки в этой букмекерской

конторе и пока ни разу не пожалел о том.

Чаще всего я захожу на сайт 1xbet через зеркало рабочее на сегодня.

Так, я получаю постоянный доступ

на портал в любое время.

I've been surfing online more than 4 hours today,

yet I never found any interesting article like

yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content as you did,

the internet will be much more useful than ever before.

Also visit my homepage :: soccer conditioning circuit

Stránky