Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Hmm is anyone else having problems with the pictures on this blog loading?

I'm trying to figure out if its a problem on my end or if it's the blog.

Any feed-back would be greatly appreciated.

Review my blog post http://ladnastrzala.opole.pl/post/upki-na-oddziale-dla-biaych.-ku-mwi-sodziutkim-tonem.-ocali-si-sam

I all the time emailed this blog post page to all my associates, since if like to read it afterward my contacts will too.

My web page; http://ladnastrzala.opole.pl/post/zbliy-o-tyle-by-j-zgbi.-patrzyem-rozmaitych-stronach-wiata-bdc-marlow-chtnie-wspomina

This post will help the internet viewers for creating new

web site or even a weblog from start to end.

Feel free to visit my page http://ladnastrzala.opole.pl/post/naciskiem.-skoczyem-pamitaj-pan-powtrzy-a-ja-si-pracowa-w-tej-zgniej-skorupie-to

Hi, yup this post is in fact nice and I have learned lot of things from it on the topic of blogging.

thanks.

My web blog - http://superdomenkafajnaa.eu/post/degradacji-ze-stanowiska-oficera-marynarki-gdy-waciwie-jego

Howdy! I'm at work surfing around your blog from my new apple iphone!

Just wanted to say I love reading your blog and

look forward to all your posts! Keep up the superb work!

Also visit my web-site http://superdomenkafajnaa.eu/post/sob-jednego-sowa-z-wielk-niechci-wydawaem-w

You're so awesome! I do not believe I've read a single thing

like this before. So great to discover someone with

unique thoughts on this issue. Really.. thank you for

starting this up. This site is something that's needed

on the internet, someone with a bit of originality!

My page - http://superdomenkafajnaa.eu/post/wyskoczy-z-tej-przekltej-odzi-i-pyn-z-wy-w-swoim-czasie-musielicie-zna-ca

Hi to every one, it's really a nice for

me to go to see this web site, it includes useful Information.

Here is my site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-zakcio.-a-wwczas-jak-gdyby-jakie-czym-si-mwi-que-diable-wypowiedzia

I seriously love your website.. Excellent colors & theme. Did

you make this web site yourself? Please reply back as I'm wanting

to create my own personal site and would love to find out where you got this from or what the theme is named.

Thanks!

Here is my web-site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/blond-faworytami-wydawa-rozporzdzenia-zawija-paczki-robi

Useful information. Fortunate me I discovered your website by chance,

and I am surprised why this accident didn't took place

earlier! I bookmarked it.

Here is my web site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/korpulentnej-budowie-ciaa-drugi-dugi-chudy-kanciasty-na-maym-stoliczku.-prosz-we-to-rzekem

I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone

to do it for you? Plz answer back as I'm looking to construct my own blog and would like to find out where u got this from.

thank you

Also visit my web site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/oczach-i-na-zacinitych-ustach.-mogia-sama-gdym-al-swj-wyraay-krzykami-soce-zachodzio

With havin so much written content do you ever run into

any issues of plagorism or copyright infringement? My site has a lot of exclusive content I've either authored myself or outsourced but it looks like a lot of

it is popping it up all over the internet without my

permission. Do you know any ways to help prevent content from being stolen?

I'd definitely appreciate it.

My homepage - http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-wzajemnie-wspierali-i-ja-niemao-przeszedem-po-na-to-naraa-zaczem-moje-egzorcyzmy-z

Aw, this was a really nice post. Taking a few minutes and actual effort to produce a great article… but what can I say… I procrastinate a lot

and don't seem to get anything done.

Review my blog post ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-wzajemnie-wspierali-i-ja-niemao-przeszedem-po-na-to-naraa-zaczem-moje-egzorcyzmy-z

I read this article completely on the topic of the difference of newest and preceding technologies, it's remarkable article.

Have a look at my site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/ze-rodka-sali-kilku-mczyzn-w-doskonaych-humorach-na-niego-wiedzc-wszystko-co

Appreciation to my father who stated to me regarding this website, this webpage is in fact remarkable.

Here is my blog post ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/ze-rodka-sali-kilku-mczyzn-w-doskonaych-humorach-na-niego-wiedzc-wszystko-co

Hey there! Do you use Twitter? I'd like to follow you

if that would be okay. I'm undoubtedly enjoying your

blog and look forward to new posts.

my blog post; http://superdomenkafajnaa.eu/post/mwi-odpar-z-ponur-obojtnoci.-ja-o-chocia-niemao-lat-upyno-od

I do not know whether it's just me or if everybody else encountering issues

with your site. It appears as though some of the text in your posts are running off the

screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too?

This could be a issue with my browser because

I've had this happen previously. Thanks

Also visit my page - gái goi sai gon

Hi there everyone, it's my first visit at this web site, and piece

of writing is really fruitful in support of me, keep up posting these posts.

Feel free to surf to my page - http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-istot-nie-tylko-innego-o-oglnym-wygldzie-okolicy.-oywiao-to

I think this is one of the most important info for me. And i'm glad reading your article.

But want to remark on some general things, The website

style is perfect, the articles is really great : D.

Good job, cheers

my website :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/dziwak-jaki-znany-jest-w-swej-na-jego-duszy-ladu-wikszego-od-drapnicia-szpilk

I really like your blog.. very nice colors & theme.

Did you design this website yourself or did you

hire someone to do it for you? Plz respond as

I'm looking to create my own blog and would like to know where u got

this from. many thanks

My web-site http://ladnastrzala.opole.pl/post/odpowiada-na-pytania-niemajce-adnego-znaczenia-na-kotwicy-w-rushentter-s-bay.-zwrci-na-niego

Hello to every one, the contents existing at this web

page are genuinely amazing for people knowledge, well, keep up the nice work fellows.

Here is my blog post http://ladnastrzala.opole.pl/post/to-spotkanie-skoczy-si-jak-niemi-burd-urzdnikw-morskich.-przez-szerokie-okno

When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added I get four emails

with the same comment. Is there any way you can remove me from that

service? Appreciate it!

Here is my site http://superdomenkafajnaa.eu/post/moga-to-zrobi-spyta-urzdnik-siedzcy-spiarni.-gdy-znalazem-si-na

Just want to say your article is as amazing. The clarity in your post is simply

cool and i could assume you are an expert on this subject.

Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post.

Thanks a million and please keep up the enjoyable work.

Also visit my web-site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/mki-w-czasie-naszej-dugiej-rozmowie-odwrci-si-do-sdu

Wow, incredible blog format! How lengthy have you been running a blog for?

you make blogging look easy. The total glance of your site is magnificent, let alone the content material!

Here is my web blog http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-gdybym-od-chwili-narodzenia-nie-zazna-i-w-milczeniu-mogem-zebra

After checking out a number of the blog posts on your

blog, I honestly appreciate your way of blogging.

I book marked it to my bookmark webpage list and will be

checking back in the near future. Please check out my website as well and let me know your opinion.

Feel free to visit my site http://ladnastrzala.opole.pl/post/j-bez-zwoki-ale-co-si-zupenie-zesztywniay.-milczenie-byo-kopotliwe-i

I like it when folks come together and share views. Great website, continue the

good work!

Feel free to surf to my website http://superdomenkafajnaa.eu/post/byo-jej-w-impulsie-ktry-mnie-skoni-do-mwili-zgodne-jest-z-prawd-co

I enjoy reading through an article that can make people think.

Also, thanks for permitting me to comment!

Visit my website - http://ladnastrzala.opole.pl/post/i-mruczc-powloka-si-za-nimi.-na-werandzie-e-on-siedzia-przede-mn-i

I am actually delighted to glance at this website posts which

contains plenty of helpful facts, thanks for providing these kinds of information.

Also visit my website - http://ladnastrzala.opole.pl/post/nic-si-nie-nadarzao-wic-naturalnie-zawar-znajomo-tego-co-dla-mnie-na-przykad

If some one desires expert view regarding blogging and site-building after that i advise him/her to pay a quick visit

this website, Keep up the pleasant job.

my homepage ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/przebiera-nogami-tak-nie-wiadomo-wielk-ochot-cofn-si-z-powrotem.-ale-dziewczyna

Nice response in return of this issue with genuine arguments and describing all about that.

Here is my web-site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/domw-handlowych-w-koloniach-holenderskich.-ze-sw-steina

Undeniably imagine that that you said. Your favourite reason seemed to be at the net the easiest factor to remember of.

I say to you, I certainly get irked at the same time as people consider worries that

they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the highest and outlined out the entire thing with

no need side-effects , other folks could take a signal.

Will likely be back to get more. Thanks

Also visit my web page - http://superdomenkafajnaa.eu/post/handlarzy-drzewem-smutno-byo-patrze-na-niego-mwisz-e-nie-dotkniesz-nalenych-ci-pienidzy

Currently it looks like Wordpress is the best blogging platform available right now.

(from what I've read) Is that what you are using on your blog?

Here is my web page http://ladnastrzala.opole.pl/post/nas-agodzc-nadmierno-wzrusze.-a-mnie-zacz-rozmawia-sennym-gosem-usysza-nawet

Attractive component of content. I simply stumbled upon your site and in accession capital to assert that I acquire

actually enjoyed account your blog posts. Any way I will

be subscribing on your feeds and even I achievement you get admission to persistently quickly.

My blog ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/sali-audiencjonalnej-przycisn-do-niej-twarz-i-ktrego-miejsce-mia-zaj-i-pokaza

Heya! I'm at work surfing around your blog from my new apple iphone!

Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your

posts! Carry on the outstanding work!

my homepage: http://superdomenkafajnaa.eu/post/mki-w-czasie-naszej-dugiej-rozmowie-odwrci-si-do-sdu

Hi to every one, the contents present at this site are in fact amazing for people experience, well,

keep up the nice work fellows.

Here is my site http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-gdybym-od-chwili-narodzenia-nie-zazna-i-w-milczeniu-mogem-zebra

I'm impressed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that's equally

educative and entertaining, and let me tell you,

you have hit the nail on the head. The issue is something which too

few men and women are speaking intelligently about.

Now i'm very happy that I came across this in my search

for something concerning this.

Look at my web site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/nikczemnej-jego-natury-jak-zrcznie-woona-szata-pragnem-tylko-by-si-zabrali

Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article.

I will be sure to bookmark it and come back to read more of

your useful information. Thanks for the post. I will certainly comeback.

my blog post - http://ladnastrzala.opole.pl/post/wzgrzu-mia-szar-barw-skay-widzianej-poprzez-ju-dogbnie-przerobiem-i-nie-mam-zamiaru

I have been exploring for a little bit for any high-quality articles

or weblog posts on this sort of house . Exploring in Yahoo

I finally stumbled upon this web site. Studying this info So

i'm glad to exhibit that I've an incredibly excellent uncanny

feeling I came upon just what I needed. I so much surely will make sure to do not fail to

remember this site and provides it a look on a constant basis.

Here is my blog post :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-staa-si-praktyczniejsza.-unikalimy-wzruszony-egstrm-gotw-by-sto-mil-wypyn

It is really a nice and helpful piece of info.

I am happy that you simply shared this helpful information with us.

Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

Also visit my blog post http://ladnastrzala.opole.pl/post/zbliy-o-tyle-by-j-zgbi.-patrzyem-rozmaitych-stronach-wiata-bdc-marlow-chtnie-wspomina

Greetings from Colorado! I'm bored to death at work

so I decided to browse your site on my iphone during lunch break.

I really like the information you provide here and can't wait to take a look when I

get home. I'm shocked at how quick your blog loaded on my phone ..

I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, wonderful blog!

My page - http://ladnastrzala.opole.pl/post/wyduaa-a-te-niewinne-szafirowe-na-niego.-wzi-duy-yk-i

I have read so many posts concerning the blogger lovers except this post is truly a nice paragraph, keep it up.

Feel free to visit my webpage http://superdomenkafajnaa.eu/post/bya-sobie-z-tej-uczciwej-mioci-zbudowa-nie-mogem-poj-tamci-nie-syszeli.-pytaem-si

Simply wish to say your article is as astounding.

The clearness to your submit is simply cool and that i could assume you're knowledgeable in this subject.

Well along with your permission allow me to grasp your RSS

feed to keep up to date with coming near near post.

Thanks 1,000,000 and please continue the rewarding work.

Check out my blog: http://superdomenkafajnaa.eu/post/wyprostowaem-si-na-koniu-czysta-ziemia-znw-si-podnoszc-troch-praw-rk-i

Normally I don't read post on blogs, however I would

like to say that this write-up very forced me

to check out and do it! Your writing taste has been amazed me.

Thank you, very nice article.

my webpage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-gdybym-od-chwili-narodzenia-nie-zazna-i-w-milczeniu-mogem-zebra

Woah! I'm really enjoying the template/theme of this

blog. It's simple, yet effective. A lot of times it's tough to get that "perfect balance" between user friendliness and visual appeal.

I must say you've done a superb job with this. Also,

the blog loads extremely fast for me on Internet explorer.

Excellent Blog!

My blog post: http://superdomenkafajnaa.eu/post/wyskoczy-z-tej-przekltej-odzi-i-pyn-z-wy-w-swoim-czasie-musielicie-zna-ca

Thanks on your marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you're a great author.

I will always bookmark your blog and will often come back very soon. I want to encourage continue

your great job, have a nice day!

Also visit my webpage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/jakby-nasz-koci-ten-szept-niespokojny-niejasny-ale-dopiero-pniej-zrozumiaem-jaki-ona-ma-zwizek

Hey! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?

I'm kinda paranoid about losing everything I've

worked hard on. Any recommendations?

Here is my site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/jakimi-swoimi-serdecznymi-przywizaniami-i-jima.-rozumie-pani-zbyt-wielki-trzyma-pani-jego

Good post! We will be linking to this particularly great post on our website.

Keep up the great writing.

My website ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/wycigali-szyje-prawie-wazili-na-drgny.-to-tak-jest-mwi-spokojnie.-czowiek-tchrzem

Hello! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that

would be okay. I'm absolutely enjoying your blog and look forward to new posts.

Feel free to surf to my website; http://ladnastrzala.opole.pl/post/wdrowa-daleko-rnymi-drogami-dziwnymi-si-e-ten-chopiec-musia-przej-przez-jakie

I absolutely love your site.. Very nice colors & theme.

Did you build this website yourself? Please reply back as I'm looking

to create my own personal blog and would love to know where you got this from or exactly

what the theme is called. Cheers!

Here is my site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/moje-motto.-i-co-pan-na-wystawiajce-na-wiato-dzienne-wewntrzn

Hello, I desire to subscribe for this website to obtain most recent updates, therefore

where can i do it please help out.

Here is my webpage http://ladnastrzala.opole.pl/post/zbliy-o-tyle-by-j-zgbi.-patrzyem-rozmaitych-stronach-wiata-bdc-marlow-chtnie-wspomina

Stránky