Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Asking questions are genuinely nice thing if you are not understanding something entirely, but this article offers good

understanding even.

Review my web page; https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

Everything composed made a lot of sense. However, think about this, what if you were to create a

awesome headline? I mean, I don't want to tell you how to run your blog, however

what if you added a post title that makes people want more?

I mean Pridaj svoj názor | Krkavec is kinda plain.

You might peek at Yahoo's home page and see how they create news

headlines to get people to open the links. You might

add a related video or a picture or two to get readers interested about what you've written. In my opinion, it could bring your website

a little livelier.

Here is my page https://lnkd.in/dXz9MkH

I am not sure where you're getting your info, but good topic.

I needs to spend some time learning more or understanding more.

Thanks for fantastic info I was looking for this information for

my mission.

My web blog; http://ladnastrzala.opole.pl/post/kiedy-go-jeszcze-na-wiecie-nie-byo-i-po-niejakim-czasie-sta-si-z-tego/

Hi there, I discovered your blog by means of Google even as looking for a

comparable topic, your web site got here up, it seems

to be great. I have bookmarked it in my google

bookmarks.

Hello there, just became aware of your blog thru Google, and found that it is really informative.

I am going to be careful for brussels. I'll be grateful should you proceed this in future.

Lots of other people will likely be benefited out of your writing.

Cheers!

Feel free to visit my blog post: http://ladnastrzala.opole.pl/post/kiedy-go-jeszcze-na-wiecie-nie-byo-i-po-niejakim-czasie-sta-si-z-tego/

Hello there! I could have sworn I've visited this site before but after looking at some of the articles I realized it's new to me.

Regardless, I'm certainly pleased I discovered it and I'll

be bookmarking it and checking back often!

my webpage :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/wyduaa-a-te-niewinne-szafirowe-na-niego.-wzi-duy-yk-i

Heya i am for the first time here. I came across this board and I

find It really useful & it helped me out much. I hope to give something back and help

others like you helped me.

Review my web-site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/rzek-moe-tak-i-lepiej.-ucisnlimy-sobie-rce-a-ni.-usysza-plusk.-dalej-naprzd-pochyli-si-jeszcze

I am really impressed along with your writing skills and also with the

layout for your weblog. Is this a paid topic or did you customize it your self?

Either way stay up the excellent quality writing,

it's uncommon to peer a great weblog like this

one today..

Here is my web blog: http://superdomenkafajnaa.eu/post/sob-jednego-sowa-z-wielk-niechci-wydawaem-w

Good day! I could have sworn I've visited this website

before but after browsing through a few of the articles I realized it's

new to me. Anyways, I'm definitely happy I found

it and I'll be book-marking it and checking back frequently!

Here is my site - heat index calculator

What's up colleagues, its enormous piece of writing concerning tutoringand

completely defined, keep it up all the time.

My web site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/jakie-przeszed-koleje-a-jego-sposobno-nadziei-walczy-do-ostatka.-dza-spokoju-wzrasta

I think thius is one of the most vital information foor me.

And i amm glad reading your article. Buut wanna remark on some general things, The website style is perfect, the articles is eally excellent :D.

Good job, cheers

Visit my page ... how to be more self confident in a relationship (Pearline)

Does your website have a contact page? I'm having

trouble locating it but, I'd like to send you an email. I've got some recommendations for your

blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it

grow over time.

Feel free to surf to my web site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/gos-przemwi-rozpaczliwym-tonem.-wiato-trzymanej-przez-niego

It's the best time to make some plans for the future and it's time to

be happy. I habe read this post and if I coould I desire to suggest you few

interesting things or tips. Perhaps you can write next articles referring to this article.

I wish too read even more things about it!

Here is my homepage - superior singing method before and after

I have been browsing on-line greater than 3 hours today, yet I never found any attention-grabbing article

like yours. It is beautiful worth enough for me. In my opinion, if all website

owners and bloggers made excellent content material as you did,

the web can be a lot more helpful than ever before.

Here is my site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/podzieli-z-dziewczyn.-suchaa-cichutko-klaskaa-w-rce-tylko-bdzie-mg-dla-niego.-panu-steinowi

Howdy! I know this is kinda off topic however , I'd figured I'd ask.

Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa?

My site covers a lot of the same topics as yours and I think we could greatly benefit

from each other. If you happen to be interested feel free to send me an email.

I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!

Also visit my page - http://superdomenkafajnaa.eu/post/przyspiesza-mrok-zimowego-wieczoru-wielki-zegar-na-obecny-w-kadym-modzieczym-ich

Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog loading?

I'm trying to find out if its a problem on my end or

if it's the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.

Look at my blog post :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-moe-kto-z-was-zna-go-uprzejmy

Hello it's me, I am also visiting this website on a regular basis, this site is in fact fastidious and the people are in fact sharing good thoughts.

Feel free to surf to my page ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/sobie-nieograniczonej-wadzy-nad-naturalnymi-instynktami-przez-straszne

What's up to all, because I am actually eager of reading this web site's post to be updated regularly.

It includes fastidious stuff.

Also visit my web site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-mgby-gorliwiej-pracowa-gdyby-cay-interes-gruby-urzdnik-umiechajc-si-do-bibuy-jego

Hey! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?

I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any recommendations?

Feel free to visit my web page ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/wielkie-orbity-oczu-w-ktrych-co-rce-na-brzuchu-i-udawa-e-leje-zy.-niech

What's up colleagues, its wonderful paragraph on the topic of cultureand entirely explained, keep it up all the time.

My webpage http://superdomenkafajnaa.eu/post/rwni-wchaniay-w-swe-proste-i-doganiao-go-zlewajc-skoncentrowany-ar-swych-promieni

Hi there, just became alert to your blog through Google,

and found that it's truly informative. I am going to watch

out for brussels. I will be grateful if you continue this in future.

Numerous people will be benefited from your writing.

Cheers!

Visit my blog :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/zapewne.-znw-zaoy-rce-na-brzuchu.-pozostaem-na-pokadzie

Greetings from California! I'm bored at work so I

decided to browse your site on my iphone during lunch break.

I enjoy the knowledge you present here and can't wait to take a look when I

get home. I'm surprised at how fast your blog loaded on my

mobile .. I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, superb blog!

Feel free to surf to my web site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/tego-modego-chopca-spyta.-to-pytanie-tak-harmonizowao-z/

Useful info. Fortunate me I discovered your website by accident, and I'm shocked why this coincidence did not came about in advance!

I bookmarked it.

My blog: http://ladnastrzala.opole.pl/post/tak-dokadne-wiadomoci-jak-i-sprawozdawca-warte-jeeli-czowiek-ma-by-ze/

I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and

was curious what all is required to get setup?

I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?

I'm not very internet smart so I'm not 100% certain.

Any tips or advice would be greatly appreciated.

Thanks

Feel free to visit my site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/na-pokusy-miosne.-teraz-sceptycznie-wstrzsn-mota-mota-dajcie-na-boga-prdzej-may-maszynista/

Your mode of telling everything in this paragraph is actually fastidious, all be able to easily know

it, Thanks a lot.

Also visit my web page; http://ladnastrzala.opole.pl/post/boi-si-mnie-e-ja-wysokiej-dziewczynie-ktr-biay-szanuje

It's very effortless to find out any topic on web as compared to books,

as I found this paragraph at this web page.

Look into my web page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/si-do-czytania-z-uczuciem-e-zapuszcza-egoizmu.-tamb-itam-widzia-jak-dziewczyna

Hi are using Wordpress for your site platform? I'm new to

the blog world but I'm trying to get started and create my own. Do you need any coding expertise to make your own blog?

Any help would be really appreciated!

my web site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/sob-jednego-sowa-z-wielk-niechci-wydawaem-w

Have you ever thought about including a little bit more than just your articles?

I mean, what you say is valuable and everything. But think

of if you added some great graphics or video clips to give your posts more, "pop"!

Your content is excellent but with pics and video clips, this website could definitely be one of the very best in its

niche. Fantastic blog!

My page; http://ladnastrzala.opole.pl/post/moje-motto.-i-co-pan-na-wystawiajce-na-wiato-dzienne-wewntrzn

I blog frequently and I truly appreciate your information. This great article has truly peaked my interest.

I will bookmark your site and keep checking for new

information about once a week. I subscribed to your

Feed too.

my web site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/najzupeniej-do-niczego-niezdatny-mrukn-chester.-a-mnie

Just wish to say your article is as surprising. The clearness in your publish is just

great and i could think you are an expert on this subject.

Well along with your permission allow me to grasp your RSS feed to keep up to date with impending

post. Thank you a million and please keep up the enjoyable work.

Feel free to visit my website :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/wyniosa-posta-jakby-niematerialna-cicho-pochylaa-si-nad-na-corneliusa-mwic-ot-idzie-ten

It's amazin too visit this website and reading the views of all colleagues concerning

this article, while I am also keen of getting familiarity.

Here iis my webpage; dental pro 7 bad reviews; www.audiclub-russia.ru,

Excellent website. A lot of useful information here.

I'm sending it to several buddies ans additionally sharing in delicious.

And obviously, thanks on your sweat!

Here is my blog :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/namyle-oficerowie-avondale-musieli-zrozumie-o-230-mil-oddalonym-od

For most up-to-date information you have to pay a quick visit web and on world-wide-web I found this website as a best web site for most up-to-date updates.

Here is my page; http://ladnastrzala.opole.pl/post/paniki.-uwaaem-t-ostrono-za-wybrzey-szukajc-schronienia-wpad-na-statek

Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit

and sources back to your site? My blog site is in the very same niche as

yours and my visitors would really benefit from some

of the information you provide here. Please let me know if this ok with you.

Thanks a lot!

my website ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/wzgrzu-mia-szar-barw-skay-widzianej-poprzez-ju-dogbnie-przerobiem-i-nie-mam-zamiaru

Heya! I just wanted to ask if you ever have any issues

with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several

weeks of hard work due to no backup. Do you have any solutions to prevent hackers?

Here is my web page; http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-mgby-gorliwiej-pracowa-gdyby-cay-interes-gruby-urzdnik-umiechajc-si-do-bibuy-jego

I quite like looking through aan article that can make men and womedn think.

Also, many thanks for alllowing for me to

comment!

Here iss my blog post :: City Face skin remodeler

What's up, its good paragraph on the topic of media print, we all be familiar with media is a great source of facts.

My web page - http://ladnastrzala.opole.pl/post/gdyby-by-on-tylko-duchem-zbolaym-pozbawionym-kapitan-woa-na-nich-ale-nie

Why viewers still make use of to read news papers when in this technological world all is accessible on web?

Here is my site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/t-delikatn-plamk-ciemnej-mgy-przez-prostych-umysw-jim-pozosta-przesonity-jakim

I want to to thank you for this very good read!! I certainly loved every little

bit of it. I have got you book-marked to look at new stuff you

post…

my website :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/piechoty-przemaszerowa-popiesznie-tam-znw-policjant-krajowiec

My family members every time say that I am wasting my time here at net,

however I know I am getting experience everyday by reading such good articles or

reviews.

my page http://ladnastrzala.opole.pl/post/jima-i-sta-si-rozmowniejszy.-zauwayem-znanego-zdaje-mi-si-czowieka-ale-nie

Hi mates, its fantastic article concerning tutoringand fully explained, keep it up all the time.

Check out my website http://superdomenkafajnaa.eu/post/uwaa-t-propozycj-za-obelg-i-czy-myla-o-spenieniu-wielkich-czynw-kocha

Hello, of course this paragraph is genuinely good and I have learned lot of things from it regarding blogging.

thanks.

my webpage ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/jima-i-sta-si-rozmowniejszy.-zauwayem-znanego-zdaje-mi-si-czowieka-ale-nie

What's Going down i'm new to this, I stumbled upon this I have

discovered It absolutely useful and it has helped me

out loads. I'm hoping to give a contribution & help

different customers like its helped me. Good job.

My site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/zapewne.-znw-zaoy-rce-na-brzuchu.-pozostaem-na-pokadzie

This is really interesting, You're a very skilled

blogger. I've joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post.

Also, I've shared your site in my social networks!

Feel free to visit my blog http://superdomenkafajnaa.eu/post/korpulentnej-budowie-ciaa-drugi-dugi-chudy-kanciasty-na-maym-stoliczku.-prosz-we-to-rzekem

You actually make it seem so easy with your presentation but I

find this matter to be really something that I think I would never understand.

It seems too complex and very broad for me. I'm looking forward for your next

post, I will try to get the hang of it!

Here is my web page http://ladnastrzala.opole.pl/post/blond-faworytami-wydawa-rozporzdzenia-zawija-paczki-robi

I'm not sure where you're getting your information, however great topic.

I needs to spend a while studying more or working out more.

Thank you for excellent info I was searching for this

information for my mission.

Also visit my page: http://superdomenkafajnaa.eu/post/ze-rodka-sali-kilku-mczyzn-w-doskonaych-humorach-na-niego-wiedzc-wszystko-co

It is perfect time to make some plans for the longer

term and it is time to be happy. I've learn this put up

and if I may just I desire to recommend you few interesting issues or suggestions.

Perhaps you could write next articles relating to this article.

I wish to learn even more things approximately it!

Feel free to visit my web page http://ladnastrzala.opole.pl/post/spokojne-bez-jednego-ruchu-bez-jednej-zmarszczki-gste/

Hello, I enjoy reading all of your article post. I wanted to write a little

comment to support you.

Here is my homepage :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/czowiek-trapiony-dyspepsj-i-tak-kulawy-pozycj.-podnis-do-z-palcami-pochylonymi-w-d

Stránky