Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Woah! I'm really digging the template/theme of

this site. It's simple, yet effective. A lot of times it's very difficult to

get that "perfect balance" between superb usability and appearance.

I must say you've done a excellent job with this.

In addition, the blog loads very quick for me on Internet explorer.

Outstanding Blog!

Here is my webpage updown Signals review

Hello! Do you use Twitter? I’d like to follow you if

that would be okay. I’m definitely enjoying your blog and look forward too new articles.

Feeel free to visit my blog: best Car donation program

I do not know whether it's just me or if pewrhaps everyone else encountering problems

with your website. It appears as though some of the

written text in your posts are rinning off the screen. Can someone else please comment and

let mee know if this is happening to them as well?

This cold be a problem with my web browser because I've had this happen previously.

Thanks

My web blog ... wicor forex advisor review

Hi, I believe your website could possibly be having internet briwser compatibility problems.

When Itake a look at your website in Safari, it looks fine however, if opening

in I.E., it's got some overlapping issues. I simply wanted to provide youu with a

quick heads up! Apart from that, wonderful website!

Also visit my web blog; Best mouth Sore treatment

I constantly spent mmy half an hour to read this weblog's contet daily along with

a cupp of coffee.

Here is myy web-site: omniforex signals earn money

Hi there, the whole thing is going sound here and ofcourse every one is

sharing information, that's actually fine,

keep up writing.

Allso visit my website - best forex trading systems in the world (Ruth)

http://stylowysalon.com http://datasolutions.com.pl http://dowiedz-sie.com.pl http://likeplus.waw.pl http://xanntop.com http://huddled.com.pl http://ogrodowepokrowce.pl http://imerp.pl http://memoriasdovicedo.org http://gazetastonoga.pl http://okna-drzwi.info.pl http://pssz.pl http://beatssoundscape.com http://energoefekt.com.pl http://wieliczko.eu The concept of lexicographic details expenses is presented as well as describes the initiatives

individuals of thesaurus have to make in order to, initially, locate the

information sought and, second of all, comprehend the information to ensure that they

can create information.

Here is my web blog ... http://source-reklama.pl/

What’s up, I wish for to subscribe for this blog to take most recent updates, so where ccan i do it please help out.

Feel free too visit my web page: Best Car Donation For Veterans

I amm pleased that I detected this web blog, just the right information that I was searching for!

My blog :: car donation centers

Hey! Quick question that's totally off topic. Do you

know how to make your site mobile friendly? My web site looks weird when vieaing from

my iphone 4. I'm trying to find a template or plugin that might be

able to resolve this issue. If you have aany recommendations, please share.

Appreciate it!

Take a look at my page; reverse phone ferret

Hello there! This post couldn't be written much better!

Looking through this article reminds me of my previous roommate!

He continually kept preaching about this. I'll send this post to him.

Fairly certain he's going to have a great read. Thank you for sharing!

my site how to survive the end of days

Wow! At last I got a web site from where I

can actually get useful data regarding my study and knowledge.

My website ... how does facebook make money off of instagram

We're a gaggle of volunteers and starting a brand new scheme

in our community. Your site offered us with valuable information tto work on.

You have performed an impressive task and our whole

community wil likely be thankful to you.

Stop by my webpage; drugstore best firming face cream; John,

I'm not sure why but this ebsite is loading extremely

slo for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on myy end?

I'll check back later and see if the problem still exists.

Also visit my blog :: vertical jump workout for basketball

I?m amazed, I must say. Rarely do I encounter a blog that?s equally educative and interesting, and

without a doubt, you've hit the nail on the head. The problem is an issue that not enough men and women are speaking intellkgently about.

I'm very happy I stumbled across thhis in my hunt for something regarding this.

Feel free to visit my wweb site: manhattan fx reviews

Great looking website. Assume you diid a great dedal of your very own coding.

Also visit my webpage; free charity cars

Prtty component to content. I just stumbled upon your web site

aand in accession capital to claim that I get inn fact

enjoyed account your weblog posts. Anyway I will

be subscribhing in your augment and even I achievement you get entry to persistently rapidly.

my web site; how to talk dirty thru text (Jeannie)

I read thgis paragraph fully regarding the difference of hottest and earlier

technologies, it's amazing article.

Feel free to visit my blog post :: search engine optimization what iss [Iesha]

I visit everyday a few wesites andd blogs to read posts, however this website gives qualikty based writing.

my site: save your marriage quiz; Teena,

I am pleased that I detected this weeb blog, just the right informatfion that I wass searchhing

for!

Feell free to surf to myy page: Cars for Kids Charity

When someone writes an article he/she retains the idea of a user in his/her

brain that how a user can understand it. So that's why this article iis perfect.

Thanks!

Look at my blog post glucolo anti-diabetes supplement

I think this is one of the most vital info for me. And i am glad

reading your article. But want to remark on some general things, The web site style is perfect, the

articles is really nice : D. Good job, cheers

Check out my web page; free speaking voice training

Hello, after reading this amazing article i am aas well happpy to share my

familarity here with mates!

My web page ... Benefit Of Donating Car

Have you ever thought about publishing an e-book or guest

authoring on other sites? I have a blog centered on thee same ideas you discuss aand would really like too have you share some stories/information. I know my subscribers would enjoy your

work. If you are even remotely interested, feeel

frree to shoot mme an email.

Also visit my site: ez battery reconditioning

Hi, I do believe this is an excellent blog.

I stumbledupon it ;) I'm going to come back once again since

i have bookmarked it. Money and freedom iis the greatest

way to change, may yyou be rich and continue to help oother people.

Stop by my homepage ez battery recon (https://uzbekseks.info/)

What’s up, after reading this awesome post i am as well delighted to share my

experience here with friends.

Visit my page: how to donate a car to charity

I absolutely love your blog and find most off your post's to

be exactly I'm looking for. Would you offer guest writers tto write content for

you? I wouldn't mind prodhcing a post orr elaborazting on most of the subjects you write related to here.

Again, awesome web site!

Check out my blog post; ace certified personal trainer bookks (Merrill)

Wow, wonderful blog layout! How long have you

been blogging for? yyou makee blogging liok easy. The overall look of your website is fantastic,

let alone the content!

My blog post :: bonus bagging register

I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you?

Plz answer back as I'm looking to create my ownn blog and would

like to find out where u got this from. thanks a lot

Feel free to surf to my webpage - 67 steps of success

This iss very interesting, You're a very skilled blogger.

I have joined your rss feed and look forward to in the hunt for

more of your magnificent post. Also, I've shared your sitye in my social networks

My page: beverly hills md dark spot corrector before and after

I'm gone to say to my little brother, that he should also vvisit this

webpage on regular basis to geet updated from most recent information.

Have a look at my web-site :: oram plus dental

Hello! I simply want to offer you a huge thumbs

up for your excellent info yoou have here on this post.

I'll be returning too your web site for more soon.

My blog - lpse weight healthy andd fast; Hortense,

I do nott even know how I ended up here, but I thought this

post was good. I don't know who you are but definitely

you are going to a famous blogger if you are

not already ;) Cheers!

my blog post - how to earn money from home fast

Hello, after reading this amazing article i am as well happy to share

my familiarity here with mates!

Feel free to visit my web-site ... donate your car for cash (Williemae)

Stránky