Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

This is my first time pay a visit at here and i am actually impressed to read everthing at

alone place.

Also visit my site; https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

For most up-to-date information you have to pay a visit the web

and on the web I found this website as a most excellent site for latest updates.

Review my webpage http://ladnastrzala.opole.pl/post/zapewne.-znw-zaoy-rce-na-brzuchu.-pozostaem-na-pokadzie

This is a topic which is near to my heart... Cheers!

Exactly where are your contact details though?

Feel free to surf to my site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/na-pokusy-miosne.-teraz-sceptycznie-wstrzsn-mota-mota-dajcie-na-boga-prdzej-may-maszynista/

Hello! I'm at work browsing your blog from my new iphone!

Just wanted to say I love reading your blog and look forward

to all your posts! Carry on the outstanding work!

Also visit my homepage :: http://zenex5.zgora.pl/post/tym-wybuchem-uczu-przez-ktre-przebijaa-dziwna-dumapowoli-lub-stawaa-zalenie-od-kaprysu

Hello there, I discovered your site via Google even as searching

for a related matter, your web site got here up, it appears to be like good.

I have bookmarked it in my google bookmarks.

Hello there, simply become aware of your blog via Google, and located that it's really informative.

I'm gonna be careful for brussels. I'll appreciate when you proceed this in future.

Many people shall be benefited from your writing.

Cheers!

My site https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

Excellent blog right here! Also your website a lot up fast!

What host are you the use of? Can I get your affiliate hyperlink to

your host? I want my website loaded up as fast as yours lol

Here is my web blog ... https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

Wow! In the end I got a blog from where I know how

to truly obtain helpful information regarding my study and knowledge.

my web-site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/agli.-arab-stojc-na-przodzie-parowca-gono-rozumiaem-tego.-ale-pniej-w-odzi-miaem-do

I like what you guys are up too. This sort of clever work and coverage!

Keep up the terrific works guys I've added you guys to blogroll.

Check out my page - http://superdomenkafajnaa.eu/post/mi-si-e-im-mniej-go-rozumiem-stp-i-zama-nog.-krlewski

I'll immediately seize your rss as I can not to find your email

subscription link or e-newsletter service. Do you've any?

Kindly allow me know so that I may just subscribe.

Thanks.

Take a look at my web-site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-zmara-siostra-mohammeda-moja-znaczca-i-zagraaa-pojciom-o-caej-ludzkoci-marlow

I'm not certain where you are getting your info, but great topic.

I needs to spend a while learning much more or figuring out more.

Thank you for wonderful info I was looking for this information for my mission.

my page: http://ladnastrzala.opole.pl/post/zaatwiem-zaleg-korespondencj-i-zabraem-si-do-pisania

Wonderful beat ! I would like to apprentice at the same time as you amend your site, how

could i subscribe for a weblog website? The account aided me a applicable deal.

I were tiny bit acquainted of this your broadcast

offered vivid clear idea

My homepage :: http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

I am genuinely thankful to the owner of this site who has shared this wonderful paragraph at here.

Also visit my site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/za-rk-ot-tak-i-od-tuziemcw-metysw-od-kadego-rok.-mam-j-teraz-u-siebie

Hello there! This post couldn't be written much better!

Looking at this article reminds me of my previous roommate!

He always kept talking about this. I will forward this

article to him. Fairly certain he'll have a very good read.

I appreciate you for sharing!

my homepage - http://superdomenkafajnaa.eu/post/s-do-niczego-innego.-wcale-nie-zwida-jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-takiej-pracy.-nie

I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and was

wondering what all is needed to get set up?

I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?

I'm not very web smart so I'm not 100% sure. Any recommendations or advice would be greatly

appreciated. Thanks

Look at my site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/na-pokusy-miosne.-teraz-sceptycznie-wstrzsn-mota-mota-dajcie-na-boga-prdzej-may-maszynista/

Thanks for one's marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you may be a great author.I will be sure to bookmark your blog and definitely will come back at some

point. I want to encourage you continue your great

posts, have a nice afternoon!

Also visit my webpage http://superdomenkafajnaa.eu/post/bya-sobie-z-tej-uczciwej-mioci-zbudowa-nie-mogem-poj-tamci-nie-syszeli.-pytaem-si

Hey there! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?

My last blog (wordpress) was hacked and

I ended up losing months of hard work due to no backup.

Do you have any methods to protect against hackers?

Also visit my website ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/powag-myliciela-wyprowadzajcego-system-filozoficzny-z

Good day! This post couldn't be written any better!

Reading through this post reminds me of my old room mate!

He always kept chatting about this. I will forward this article to him.

Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

Here is my website: http://superdomenkafajnaa.eu/post/wsplnika-o-ktrym-stein-si-wyraa-tego-nie-zgubi-o-moe-najlepiej/

Hello i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this post i

thought i could also make comment due to this sensible

piece of writing.

Here is my site - https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

Somebody necessarily assist to make significantly posts I might state.

That is the very first time I frequented your web page and to this point?

I amazed with the research you made to create this actual publish extraordinary.

Great task!

Here is my blog; http://zenex5.zgora.pl/post/tym-wybuchem-uczu-przez-ktre-przebijaa-dziwna-dumapowoli-lub-stawaa-zalenie-od-kaprysu

Attractive section of content. I just stumbled upon your web site

and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts.

Any way I will be subscribing to your feeds and even I achievement you

access consistently fast.

my webpage http://ladnastrzala.opole.pl/post/paniki.-uwaaem-t-ostrono-za-wybrzey-szukajc-schronienia-wpad-na-statek

I really love your site.. Pleasant colors & theme. Did you make this site yourself?

Please reply back as I'm hoping to create my own personal website and would love to find out where you got this from or exactly what

the theme is named. Many thanks!

My page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/jego-gow-umieszczony-wentylator-porusza-si-miarowo-a-dygnitarzy-w-towarzystwie-dwch-kopijnikw

Hey there just wanted to give you a quick heads up. The text

in your content seem to be running off the screen in Opera.

I'm not sure if this is a formatting issue

or something to do with web browser compatibility but I thought I'd post to let you know.

The layout look great though! Hope you get the issue resolved soon. Kudos

Have a look at my page http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-pojmie-tego.-zatem-czua-owym-czasie-nie-mogem-ju-myle-o

I have been exploring for a little bit for

any high-quality articles or weblog posts on this sort of area .

Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web

site. Reading this info So i am satisfied to exhibit that I have an incredibly just right uncanny feeling I found out

exactly what I needed. I so much indubitably will make sure to don?t disregard this site

and give it a look regularly.

Feel free to surf to my web page http://superdomenkafajnaa.eu/post/zaledwie-dziesi-minut-utrzyma-si-spodziewa.-wiateka-pogasy-jake-mogo

A motivating discussion is definitely worth comment.

There's no doubt that that you need to publish more on this topic, it may not be a taboo subject but usually people do not

discuss such topics. To the next! All the best!!

Also visit my blog post: http://ladnastrzala.opole.pl/post/gupiec-czcigodny-panie-pogardliwie-si-rozemiaem-i/

Everyone loves what you guys are up too. This kind of clever work and exposure!

Keep up the wonderful works guys I've added you guys to my personal blogroll.

Feel free to surf to my webpage ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/wsplnika-o-ktrym-stein-si-wyraa-tego-nie-zgubi-o-moe-najlepiej/

Amazing things here. I'm very glad to look your article.

Thanks so much and I'm having a look forward to contact you.

Will you please drop me a mail?

Here is my page: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

I loved as much as you will receive carried out right here.

The sketch is attractive, your authored material stylish.

nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish be

delivering the following. unwell unquestionably come further formerly

again since exactly the same nearly a lot often inside case

you shield this increase.

my blog; https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

It's a pity you don't have a donate button! I'd certainly donate to this excellent blog!

I suppose for now i'll settle for bookmarking and

adding your RSS feed to my Google account.

I look forward to fresh updates and will talk about this blog

with my Facebook group. Chat soon!

My web-site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/nikczemnej-jego-natury-jak-zrcznie-woona-szata-pragnem-tylko-by-si-zabrali

Article writing is also a fun, if you be familiar with then you can write if not it is difficult

to write.

Feel free to surf to my blog post :: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

I am really loving the theme/design of your site.

Do you ever run into any internet browser compatibility issues?

A few of my blog visitors have complained about

my site not operating correctly in Explorer but looks great in Safari.

Do you have any solutions to help fix this problem?

Here is my site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/na-pokusy-miosne.-teraz-sceptycznie-wstrzsn-mota-mota-dajcie-na-boga-prdzej-may-maszynista/

I used to be suggested this website through my cousin. I'm no longer positive whether this put up is written by means

of him as no one else recognise such special about my trouble.

You are amazing! Thank you!

my web site :: http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

I got this site from my buddy who told me on the topic

of this web page and at the moment this time I am browsing this web site and reading very informative content at

this time.

Feel free to surf to my page http://ladnastrzala.opole.pl/post/jima-i-sta-si-rozmowniejszy.-zauwayem-znanego-zdaje-mi-si-czowieka-ale-nie

Currently it looks like BlogEngine is the preferred blogging platform out there

right now. (from what I've read) Is that what you're using on your blog?

Take a look at my web blog http://superdomenkafajnaa.eu/post/oszczepem-gdy-siedzi-si-w-pytaa-bagalnie.-mwi-e-dozna-trwogi.-jake/

I need to to thank you for this fantastic read!! I absolutely loved every little

bit of it. I have you book marked to check out

new stuff you post…

Check out my site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/si-z-tym-spokojem-podniecajcym-awanturnicz-lotno

Fantastic goods from you, man. I've understand your stuff previous to and you're just too magnificent.

I actually like what you've acquired here, really like what you are stating and the way

in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it sensible.

I can't wait to read far more from you. This is actually a terrific web site.

my homepage: http://superdomenkafajnaa.eu/post/jima-poprzez-siwe-wosy-spadajce-mu-e-wyczerpie-si-i-obrzydnie

Hello! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?

I'm kinda paranoid about losing everything I've

worked hard on. Any recommendations?

My homepage ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/ufajc-w-potg-i-moc-elaznej-skorupy-bardzo-daleko-ju-to-zaszo-skoro

I visited many websites but the audio quality for audio songs current at this website is genuinely superb.

my blog post; https://lnkd.in/dXz9MkH

Thank you a lot for sharing this with all people

you actually recognize what you are speaking about! Bookmarked.

Please additionally visit my website =). We could have a hyperlink exchange

agreement between us

My web blog: https://lnkd.in/dXz9MkH

Hi! I simply wish to give you a huge thumbs up for the great

info you have got here on this post. I am returning to your site for more

soon.

Check out my blog; https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

Greetings! Very helpful advice within this post! It is the little changes

that will make the greatest changes. Thanks a

lot for sharing!

Also visit my blog post - https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added

I get four e-mails with the same comment. Is there

any way you can remove people from that service? Thanks!

Also visit my site http://ladnastrzala.opole.pl/post/kiedy-go-jeszcze-na-wiecie-nie-byo-i-po-niejakim-czasie-sta-si-z-tego/

Hi there it's me, I am also visiting this web site on a regular basis,

this website is really fastidious and the viewers are actually sharing nice thoughts.

My web blog: http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

Every weekend i used to pay a quick visit this website, because

i wish for enjoyment, since this this site conations in fact nice funny data

too.

Take a look at my homepage - http://superdomenkafajnaa.eu/post/powoanie.-w-skurczonej-jego-postaci-spostrzegem-jak-pewno/

you're really a good webmaster. The web site loading

velocity is amazing. It kind of feels that you're doing

any unique trick. Furthermore, The contents are masterwork.

you've performed a wonderful task on this matter!

my blog post ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/tych-zdolnoci-przenikao-gbiej-jego-wewntrzn-istot

Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to mention that I've truly loved surfing around

your blog posts. After all I will be subscribing to

your feed and I hope you write again very soon!

Look into my site http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

Hola! I've been following your website for a long time now and finally got the

courage to go ahead and give you a shout out from Atascocita Tx!

Just wanted to mention keep up the fantastic job!

Here is my blog :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/jim-chcia-przemwi-ale-powstrzyma-ale-do-wadzy-nie-wysaem-jeszcze-raportu

Stránky