Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

I don't know whether it's just mme or if perhaps everyone else encountering issues with your site.

It looks like some of the text within your content are running off the screen. Can somebody else please provide feedback and let

me know if this is happening to them as well? This may be

a prtoblem with my browser because I've had this happen before.

Many thanks

Also visit my homepage; wicor reviews

I believe that is among the so much important info for me.

And i'm glad readinbg your article. But wanna observation on feww general issues, The

website style is great, the articles is truly great :

D. Just right task, cheers

Allso visit my homepage :: fibonacci trading course

Hello everyone, it's my first pay a visit at this site,

and post is truly fruitful for me, keep up posting these types off content.

my weeb page; folker system vert shock review

This design is spectacular! You most certainly know how to keep a reader entertained.

Between your wit and your videos, I was almost moved to start my

own blog (well, almost...HaHa!) Great job.

I really enjoyed what you had to say, aand more than that,

how you presented it. Too cool!

my web-site - free nline forex signals (Tina)

I needed to thank you for this great read!!

I absolutely enjoyed every bit of it. I have got you bookmarked

to check out new things you post…

Here is my blog post ... forex trend detector

Have yoou ever considered about adding a little bit ore tjan just your articles?

I mean, what you say is important and everything. Nevertheless think about if you

added some great visuals or videos to give your posts more,

"pop"! Your content is excellent but with pics and clips, this site could certainly be one of the very best in iits field.

Good blog!

My webpage betting tools tom segal choreographer

Hello there I am so excited I found your blog, I really found

you by accident, while I was looking on Aol for something else, Regardless I am here now and wouuld just like to say thank you for

a remarkable post and a all round enjoyable blog (I alsoo love the theme/design),

I don?t hawve time to browse it all at the minute but I hawve sqved it and alszo

included your RSS feeds, so when I have time I will be back

tto read much more, Please do keep up tthe great

jo.

Take a look at my homepagge - easy guitar chords for jingle bells - Noemi

-

I wanted to thank yoou for this great read!! I absolutely enjoyed every bit of it.

I have you book-marked to look at neew stuff you post…

Here is my blog: fat burner supplements bodybuilding; Nicolas,

What i don't understood is iff truth be told how you are not actually much more well-favored than you

might be now. You'revery intelligent. You know thus considerably on the subject of this topic, produced me in myy opinion imagine it

from so many various angles. Its like women and men don't seem

to be interested except it is something to do with Girl gaga!

Your own sstuffs nice. Alll thee time care for it up!

Here is my blog ... glucolo anti-diabetic herbal supplement

Yes! Finjally somewone writes abouht 2012-13 college

football bowls.

My webpage ... sports trader by zcode

Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I have really enjoyed surfing around your blog posts.

In any case I'll be subscribing to your feed

and I hope you write again very soon!

my web-site: 67 steps free download

Hmmm itt appears like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I guess I'll just sum it up what I had written and say, I'm thoroughly

enjoying your blog. I as well am an aspiring blogg writer but I'm still new

too everything. Do you have any helpful hints for newbie blo

writers? I'd certainly appreciate it.

My website: z code sports trader login

Hi thee to all, how is everything, I think every one

is getting more from this web page, and your views are fastidious designed for new

users.

my web blog; diabetic diet plans meals

Link exchnge is nothimg else however it is only placing the other person's blog lknk on yoiur page

at suitable place and other person will alszo do same forr you.

Feel free to visit my site :: omniforex signals forum

I am glad to be onee of several visitants on this great site (:

, regards for putting up.

Here is my web blog :: manhattan fx ea

I am regular visitor, how are you everybody? This piece of writing posted at this web site is actually pleasant.

Also visit my site ... football coaching drills for 6 year olds (Janie)

Aw, this waas a very good post. Spending some time and actua effort too create a very good article?

but what can Isay? I procrastinate a lot and don't sem to get nearly anything done.

Feel free to surf to my webpage; forex robotron download

Hi I am so happy I found your website, I really found you by accident, while I was researching on Aol for something else,

Nonetheless I am her noww and would just like tto say cheers for a marvelous post

and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time tto read it

all at the minute but I have bookmarked it and

also added in your RSS feeds, so when I have time I will bbe back

to read a great deal more, Please do keep up the excellent work.

Also visit my page; how too lose weight while pregnant withot harming thhe baby - Karl,

I don't even know how I ended up here, however I assumed this submit was oncde great.

I do nott realize who you're buut certainly you're going to a

famous blogger if you aren't already. Cheers!

Feel free to surf to my website :: orgasm arts Educational dvds

Thankfulness to my father whho told me regarding this blog, this website is actually remarkable.

Take a look at my web blog; lucid dreaming made easy download

Right now it appears like Wordpress iss the referred blogging platform out there right now.

(from what I've read) Is that what you are using on your blog?

Here is my blog post; how can i cure erectile dysfunction naturally (Dominick)

Highly energetic post, I enjoyed that a lot.

Will there be a part 2?

My web site ... amazon kindle dx 9.7 inch - Jerald

-

http://esencjapiekna.com.pl http://overcomeback.com.pl http://bedstock.co.uk http://fansubs.pl http://ndsworlds.com http://profesjonalnetarasy.pl http://e-oko.com http://inklouds.pl http://stworzwnetrze.com.pl http://stolpo.pl http://absenting.com.pl http://pradnik-tarasy.pl http://amtm.pl http://dicetheatreonice.org http://pokrowiecogrodowy.pl RPSI applies to details in which you,

as the public market body, hold the intellectual property civil liberties yet does not generally relate to information that is exempt from disclosure

under the Act or under the Environmental Info

Regulations.

Look into my page urbantraffic.pl

http://totest.pl http://okna-drzwi.info.pl http://e-oko.com http://abweb.com.pl http://tubebox.pl http://digital-system.pl http://fip.org.pl http://abweb.com.pl http://pimpmipad.pl http://luxuryartcinema.pl http://raildude.pl http://protaras.com.pl http://medialdent.pl http://venndo.pl http://ndsworlds.com You should make it clear

that you can not guarantee full discretion of

information which as a public body you should take into consideration for launch any type of information you hold if it is asked

for.

Look at my web site http://esencjapiekna.com.pl/

Great post, you have pointyed out some superb points, I too conceive this is a very great website.

Visit my site ... freight broker bootcamp

Hi! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could

get a captcha plugin for my comment form? I'm using thhe same blog platforrm as yours

and I'm having problems finding one? Thanks a lot!

Heere is my blog power of conversational hypnosis torrent

Wheen I initially left a comment I appear to hzve clicked the -Notify me

when new comments are added- checkbox and from now on each

time a comment is added I receive four emails with the same comment.

There has to be an easy method you can remove me from that

service? Thanks!

Check out my blog post: restore battery capacity laptop rewpair (Charline)

WOW just what I was searching for. Came here by searching for

causes of snoring

Visit my web blog: niconot review

I've been browsing on-line greater than three

hours lately, bbut I never found any fascinating article like yours.

It's lovely worth enough for me. Personally, iff all webmasters and bloggers made good content material as you did, the net will likely be

a lot more usefuul than ever before.

Alsso visit my blog; best anti-aging products in japan (Chu)

Quality posts is thhe key to be a focus for the visitors to pay a visit the site,

that's what this web page is providing.

My website :: wood profits torrent

Hello, yup this piece of writing is actually fastidious and I

have learned lot of things from it regarding blogging.

thanks.

Everything is very open with a very clear clarification of the challenges.

It was truly informative. Your site is extremely helpful.

Thank yyou for sharing!

My web site ... how to get rid of scars fast at home (Cheryle)

Unquestionably believe that which you said. Your favourite justification appeared to be

on the net the easiest thing to take note of. I say to you, I certainly get irked while other folks think about worries that they plainly ddo

not realize about. You controlled to hit the nail upon the top and outlined oout the entire thing

with no need side-effects , folks cann take a signal. Will probably be back to get more.

Thank you

My site; buy Oram Plus uk

Stránky