Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

I will right away take hold of your rss as I can not in finding your e-mail subscription link or e-newsletter service.

Do you've any? Please permit me recognize so that I mayy just

subscribe. Thanks.

Also visit my web page: book conversational hypnosis

course - Whitney,

Its like you read my mind! You seem to knopw so much about this,

like you wrote thhe ook in it or something. I think that yyou could

do with a few pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is fantasxtic blog.

A great read. I'll definitely be back.

Here is my weeb blog trichozed medicine

With havin so much content do you ever run into aany issues of plagorism or

copyright violation? My website has a lot off completely unique content

I've eithrr authored myself or outsourced but it seems a lot oof it is popping it up all over tthe internet without my

permission. Do you know any wayus to help stop contwnt from being

ripped off? I'd truly appreciate it.

Also visit my blog post :: old stretch marks remedy for constipation - Elise -

http://piszemydlaciebie.pl http://nowoczesne-kuchnie.pl http://warnstam.org http://amtm.pl http://w-sumie.com.pl http://centromor.com.pl http://nopix.pl http://livingspacestudio.pl http://koco.pl http://stworzwnetrze.com.pl http://dowiedz-sie.com.pl http://polishcourse.pl http://totalwedding.co.uk http://holard.net http://bestiae.pl The main principle behind

freedom of details regulations is that people have a right

to understand about the activities of public authorities, unless there is a great reason for them

not to. This is in some cases called an assumption or presumption in favour of disclosure.

Visit my webpage ... http://webcrx.pl

http://4-bet.com.pl http://hankasa.com.pl http://globecarp.pl http://infozrodlo.com.pl http://greenrepublic.pl http://kerganos.com http://protaras.com.pl http://rattanmeble.com.pl http://gazetastonoga.pl http://siteopia.pl http://cycnesa.org http://artexint.com.pl http://all4school.pl http://albanese-dev.com http://3az.pl People or

computers can find patterns in information to regard details, and also details can be utilized to

boost understanding Since expertise is mandatory to knowledge, we constantly want extra information and also details.

Feel free to visit my blog - http://kerganos.com/

Hello tto every one, the contents present at this site are in fact awesome for people knowledge,

well, keep up the nice work fellows.

Feell free to surf to my blog what is insomnia free forr likfe

(https://zarulim.com.ua/user/BrandiY1393782)

I conceive this website has very fantastic writtewn written content content.

Review mmy site ... fforex trading plaforms for beginners (Zora)

http://piszemydlaciebie.pl http://pokrowiecogrodowy.pl http://lubsacro.pl http://nowoczesne-kuchnie.pl http://greenrepublic.pl http://parasole-do-ogrodu.pl http://rattanmeble.com.pl http://wingate.biz http://nowoczesne-kuchnie.pl http://artexint.com.pl http://teldomains.pl http://centromor.com.pl http://nopix.pl http://domy-z-bali.org http://webcrx.pl By the

same token, the cosmic gap could be visualized as the

lack of material information in space (setup aside the virtual fragments that pop in and also from existence

as a result of quantum variations, along with the gravitational

field as well as the dark energy).

Take a look at my web site :: huddled.com.pl

Sppot on with this write-up, I truly feel this website needs far

more attention. I'll probably be back again to read more,

thanks for the advice!

Here is myy blog - microcap millionaires Login

I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice,

keep it up! I'll go ahead and bookmark your site to come

back down the road. Cheers

Here is my blog ... best dropship company free credit (Edgardo)

My developer is trying to convince me to move to .net from PHP.

I have always dislied the idea because oof the expenses.

But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type on a number of websites for about a year and am nervous about switching to another platform.

I have heard good things about blogengine.net.

Is there a way I can import all my wordpress posts into it?

Any help would be greatly appreciated!

Here is my weebpage :: backyard aquaponics diiy system to

farm fish with scales (Basil)

Hey outstanding blog! Does running a blog like this take a lot of

work? I've absolutely no expertise in coding however I had been hoping

to start my own blog in the near future. Anyway, if you have any

recommendations or techniques for new blog owners please share.

I understand this is offf topic but I simply wanted to ask.

Many thanks!

Feel free to visit my website ... how to burn stomach fat while sleeping

I amm genuinely happy to read this website posts which contains tons of helpful facts, thanks for providing these data.

Feel free to visit my web-site ... the secret of deliberate creation pdf free download

Hi colleagues, niice post and pleasant arguments commented at

this place, I am really enjoying by these.

Feel free to visit my website; fx child's play signals review

Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your website,

how can i subscribe for a blog site? The account

aided me a acceptable deal. I had been tiny bit

acquainted of this yopur broadcadt offered bright clear idea

Here is my web site: amazon kindle fire hd 6 manual (Gracie)

If you wish for to get much from this article then you have tto apply such techniques to your won weblog.

Feel free to surf to my webpage ... hhow to lose weight with hypothyhroidism and hashimoto's disease (Stephan)

Just want to say your article is as astounding.

The clearness on your put up is simply col and i can assume you are an expert

in this subject. Well along with your permission let me

to snatch your RSS feed to stay up to date with impending post.

Thanks 1,000,000 and please carry on the enjoyable work.

My homepagge :: national council for certified personal trainers

(nccpt) (Taj)

I ggot what you intend,saved to favorites, very decent internet site.

Revie my webpage beverly hills md dark spot corrector sephora

If you desire to get a good deal from this post then you have to apply such

techniques to your won blog.

my weeb page: best way to clean pores and minimize to tray

Magnificent site. Lots of helpful information here. I am sendring it to several friends ans additionally sharing in delicious.

And certainly, thanks for your sweat!

My weeb page: likeability blueprint pdf - http://43ŠKc6a7be.Xn--p1ai/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=132419 -

Saved as a favorite, I love your blog!

Feel free to surf to my site; Cortez

It is not my first time to pay a quick visit this web site, i am browsing this web

page dailly and obtain fastidious data from here all

the time.

my homepage: diet plans to lose weight fast

http://fabrykapomyslu.pl http://za10froszy.pl http://balltraps.com http://bebok34.com http://monsterfunk.com http://texturekick.com.pl http://meblebukowe.info http://meble.nom.pl http://fabrykapomyslu.pl http://m34.pl http://018.pl http://groupe-printco.pl http://gayer.com.pl http://dinusiek.pl http://parasole-do-ogrodu.pl According to

the spending plan file, the extra space lies within the existing underground center however will call

for framework upgrades including HEATING AND COOLING,

lightning, voice and also data cabling, power, plumbing, invasion discovery, and fire alarm

systems.

Also visit my webpage :: siteopia.pl

Hello to very one, it's in fact a nice for me to pay a visit this website,

it includes precious Information.

Have a look at my web page; make money get turnt song (Tandy)

I have recently started a website, the information you provide on this

site has helped me greatly. Thank you for all of your time & work.

Review my homepage; espn horee racing news breeders cup - Charolette -

I was curious if you ever thought of changing the structure of your site?

Its very well written; I love what youve

got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could

connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one

or two images. Maybe you could space it out better?

My web blog fx childs play signals review

Stránky