Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

What's up to every one, since I am in fact keen of reading this weblog's post to be updated

on a regular basis. It includes fastidious data.

Feel free to visit my page http://ladnastrzala.opole.pl/post/tak-dokadne-wiadomoci-jak-i-sprawozdawca-warte-jeeli-czowiek-ma-by-ze/

I am actually thankful to the holder of this site who has

shared this eenormous piece of writing at at thuis place.

My blog ... odds worth betting website

Greetings I am so thrilled I found your webpage, I

really found you by accident, while I was browsing on Google for something else,

Nonetheless I am here now and would just like to say many

thanks for a fantastic post and a all round entertaining blog (I

also love the theme/design), I don’t have time

to look over it all at the moment but I have saved it and also added

your RSS feeds, so when I have time I will be back to

read a lot more, Please do keep up the excellent jo.

Feel free to visit my webpage: http://zenex5.zgora.pl/post/tym-wybuchem-uczu-przez-ktre-przebijaa-dziwna-dumapowoli-lub-stawaa-zalenie-od-kaprysu

Hello! Someone in my Facebook group shared this

site with us so I came to look it over. I'm definitely loving the information. I'm book-marking and

will be tweeting this to my followers! Superb blog and outstanding design and style.

My blog post - http://superdomenkafajnaa.eu/post/przyspiesza-mrok-zimowego-wieczoru-wielki-zegar-na-obecny-w-kadym-modzieczym-ich

Hello there! I simply want to offer you a huge thumbs up for your great information you have got here on this post.

I will be returning to your blog for more soon.

Also visit my site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-zakcio.-a-wwczas-jak-gdyby-jakie-czym-si-mwi-que-diable-wypowiedzia

Hi there! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay.

I'm definitely enjoying your blog and look forward to

new updates.

Feel free to visit my web blog :: how to gamble in vegas

(Selena)

Heya i'm for the first time here. I came across this board

and I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you aided me.

Check out my website ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/byo-jej-w-impulsie-ktry-mnie-skoni-do-mwili-zgodne-jest-z-prawd-co

Whats up very cool website!! Man .. Beautiful .. Superb ..

I will bookmark your web site and take the feeds additionally?

I am happy to seek out a lot of useful info right

here within the publish, we need work out more techniques in this regard, thank you for sharing.

. . . . .

Feel free to surf to my site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/rzucajce-nieuchwytny-blask-poezji-na-szczery.-brierly-nie-by-znudzony-ale

It's an amazing piece of writing in support of all the web visitors; they will take advantage from it I am sure.

Feel free to surf to my web-site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/ze-rodka-sali-kilku-mczyzn-w-doskonaych-humorach-na-niego-wiedzc-wszystko-co

Incredible story there. What happened after? Thanks!

Feel free to visit my web blog; https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398664757301248/

Hello to all, it's actually a good for me to payy a visit this website, it consists of valuable Information.

My web blog; precision nutrition certification ceu

Hello my family member! I want to say that this post

is awesome, great wriyten and include approximately all important infos.

I'd like to look extra posts like this .

Feel free to visit my homepage: her solution for sale

I go to see day-to-day some web sites and information sites to read articles,

however this webpage provides quality based posts.

Here is my blog: http://superdomenkafajnaa.eu/post/jakimi-swoimi-serdecznymi-przywizaniami-i-jima.-rozumie-pani-zbyt-wielki-trzyma-pani-jego

I'm not sure where you are getting your information, but good topic.

I needs to spend some time learning more or understanding more.

Thanks for fantastic information I was looking for this information for my mission.

Feel free to visit my homepage ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/sali-audiencjonalnej-przycisn-do-niej-twarz-i-ktrego-miejsce-mia-zaj-i-pokaza

Hi i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this post

i thought i could also make comment due to this good

article.

Also visit my web-site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/wsplnika-o-ktrym-stein-si-wyraa-tego-nie-zgubi-o-moe-najlepiej/

I loved as much as you'll receive carried out right here.

The sketch is tasteful, your authored material stylish.

nonetheless, you command get got an shakiness over that

you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further

formerly again as exactly the same nearly very often inside case

you shield this increase.

Also visit my blog post - http://superdomenkafajnaa.eu/post/bdzie-adnej-on-nie-pragnie-ulgi-w-pracy-z-tych-ludzi-z-pewnoci-wypaplaby-co

Hello, i think that i saw you visited my site thus i came to “return the favor”.I'm attempting to find things to improve my site!I suppose its ok to

use a few of your ideas!!

Visit my web blog; http://superdomenkafajnaa.eu/post/czy-moecie-go-sobie-wyobrazi-stojcego-drugi-silniejszy-podmuch-przechyli-biern/

Hi are using Wordpress for your site platform?

I'm new to the blog world but I'm trying to get started and create my own. Do you require any coding expertise to make

your own blog? Any help would be really appreciated!

Here is my site: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

Heya! I realize this is somewhat off-topic however I had

to ask. Does building a well-established website like yours take a large amount of

work? I'm completely new to operating a blog but I do write in my diary on a daily basis.

I'd like to start a blog so I can easily share my experience and thoughts online.

Please let me know if you have any ideas or tips for

brand new aspiring bloggers. Thankyou!

my web blog; http://ladnastrzala.opole.pl/post/rzucajce-nieuchwytny-blask-poezji-na-szczery.-brierly-nie-by-znudzony-ale

I have been surfing on-line greater than 3 hours as of late, but I never found any attention-grabbing article

like yours. It's lovely worth sufficient for me. In my opinion, if all website owners

and bloggers made just right content material as you probably did, the internet will be much more helpful than ever before.

Also visit my web site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/moje-myli.-jest-jewel-powtrzy.-tak-szepnem.-nie-potrzebuj

I like the valuable information you provide in your articles.

I'll bookmark your blog and check again here frequently.

I am quite certain I'll learn a lot of new stuff right

here! Best of luck for the next!

my homepage: http://superdomenkafajnaa.eu/post/zrobi-spyta-urzdnik-siedzcy-na-lewo.-mia-cienk-w-z-was-zdoa-inaczej-to-wytumaczy.-by-to

Greetings I am so delighted I found your website, I really

found you by accident, while I was browsing on Google for something else, Anyways I am here

now and would just like to say thanks for a tremendous post and a all round interesting blog (I

also love the theme/design), I don't have time to browse it all at the moment but I have bookmarked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the

superb job.

Feel free to surf to my web page :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/przyspiesza-mrok-zimowego-wieczoru-wielki-zegar-na-obecny-w-kadym-modzieczym-ich

Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well wrktten article.

I'll be sure to bookark it and come back to read more of your useful info.

Thanks for the post. I will definitely return.

my site - acne curettes

Great goods from you, man. I have understand your stuff previous Click to find out more and you're just extremely great.

I actually like what you have acquired here, really like what you

are stating and the way in which you say it.

You make it entertaining and you still care for to keep it sensible.

I can not wait to read far more from you. This is really a terrific

site.

I rarely comment, hwever i did some searching and wound up here Pridaj svoj názor | Krkavec.

And I do have a couple off questions for you if it's allright.

Is it just mee or does it look as if like a few off these remarks come across like they are left by brain dead visitors?

:-P And, iif you are writing at additional online sites,I'd like to follow everything fresh you have

to post. Would you list of all off your social siites like your Facebook page,

twitter feed, or linkedin profile?

Also visit my homepage ... is cellumatrix all natural

Thank you for another wonderful post. Where else may just anyone get that kind

of information in such an ideal manner of writing?

I have a presentation next week, and I'm on the

search for such information.

Look at my website :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/c-si-z-ni-stanie-jeeli-on-najzupeniej-od-dobrej-woli-tego

It's a shame you don't have a donate button! I'd without a doubt

donate to this excellent blog! I guess for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google

account. I look forward to new updates and will talk about this blog

with my Facebook group. Talk soon!

Take a look at my page - https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

Very good info. Lucky me I ran across your site by accident (stumbleupon).

I have saved as a favorite for later!

Also visit my page :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/wielkie-orbity-oczu-w-ktrych-co-rce-na-brzuchu-i-udawa-e-leje-zy.-niech

Thanks for your marvelous posting! I truly enjoyed reading it,

you mmay be a great author.I will make sure to bookmark your blog and definitely wll

come back in the future. I want to encourage one to continue your great

work, have a nice day!

My website: singorama youtube

It's very easy Hop over to this website find out any topic on net as compared to textbooks, as I found this piece of writing

at this web site.

I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your

weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?

Anyway keep up the nice quality writing, it's rare to see a great blog like this

one these days.

My blog; Adultfrienfdinder

I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your

weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?

Anyway keep up the nice quality writing, it's rare to see a great blog like this

one these days.

My blog; Adultfrienfdinder

I blog often and I seriously appreciate your information.

The article has truly peaked my interest. I'm going to book mark your site and keep checking for new information about once

per week. I opted in for your Feed too.

my page: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

magnificent issues altogether, you simply won a new

reader. What might you recommend about your put

up that you simply made a few days in the past? Any certain?

Feel free to visit my web page :: http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

I'm curious to find out what blog platform you have been working

with? I'm experiencing some minor security problems with my latest blog and I'd like to find something

more secure. Do you have any suggestions?

Feel free to visit my webpage: http://superdomenkafajnaa.eu/post/powag-myliciela-wyprowadzajcego-system-filozoficzny-z

Hey there! I'm at woek browsing your blog

from my new ihone 3gs! Just wanted to sayy I love reading through your blog and look forward

to all your posts! Carry on the superb work!

Feel free to surf to my blog: Does brainsense work

I like what you guys are up too. Succh intelligent work and reporting!

Carry on the excellent works guys I have incorporated you guys tto mmy blogroll.

I think it will improve the value oof my website :).

my blog post ... city face skin remodeler

Hi there everyone, it's my first go to see at this website, and post

is truly fruitful designed for me, keep up posting these

articles or reviews.

Here is my webpage: niconot forum

Aw, this was an exceptionally good post. Taking the time and

actual effort to produce a very good article… but what can I say… I

procrastinate a lot and never seem to get anything done.

Review my web blog http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

We're a bunch of volunteers and starting a brand new scheme in our community.

Your web site provided us with valuable info to work on. You've done an impressive task and our entire community will likely be thankful to you.

Visit my web page http://ladnastrzala.opole.pl/post/nikczemnej-jego-natury-jak-zrcznie-woona-szata-pragnem-tylko-by-si-zabrali

Wow, superb weblog structure! How lengthy have you been running a blog for?

you make running a blog look easy. The entire look of your website is wonderful,

as well as the content material!

Feel free to surf to my website: http://ladnastrzala.opole.pl/post/jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-moe-kto-z-was-zna-go-uprzejmy

Does your site have a contact page? I'm having a tough time locating it but, I'd like to send you

an email. I've got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing.

Either way, great website and I look forward to seeing it expand over time.

Feel free to surf to my blog ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-mgby-gorliwiej-pracowa-gdyby-cay-interes-gruby-urzdnik-umiechajc-si-do-bibuy-jego

Hi to all, how is the whole thing, I think every one is getting more from this web page, and your views are

pleasant for new users.

Also visit my web blog; https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

I all the time used to read article in news papers but now aas I am a user of net therefore from now I am using net for articles,

thanks to web.

Here iis my page forex signal live world Market times

I do trust all of the ideas you've presented

on your post. They're really convincing and can definitely work.

Still, the posts are very short for beginners. May you please lengthen them a little from subsequent time?

Thank you for the post.

Also visit my web blog ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/spokojne-bez-jednego-ruchu-bez-jednej-zmarszczki-gste/

Whats up are using Wordpress for your blog platform?

I'm new to the blog world but I'm trying to get started and set up my own. Do you require any coding expertise to make your

own blog? Any help would be greatly appreciated!

my web-site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/czy-moecie-go-sobie-wyobrazi-stojcego-drugi-silniejszy-podmuch-przechyli-biern/

No matter if some one searches for his necesary thing, thus

he/she wants to be availabe that in detail, so that thing is maintained ver here.

Here is my page :: noflam tablets

Hello, its fastudious post regarding media print, we all know medka is a enormous source

of information.

Feel free to surf to myy page ... voice training dvd download (Wilma)

I am no longer positive the place you are getting your information, however good topic.

I needs to spend a while learning more or understanding more.

Thank you for magnificent info I was looking for this info for my mission.

My site http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

It is actually a great and helpful piece of info. I am happy that you simply shared this

helpful info with us. Please keep us informed like this.

Thanks for sharing.

Feel free to surf to my web blog :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/i-tam-mocno-si-oszacowa-umara-zakoczya-opowiadanie-crka-tak-spokojnym-dziwnym-gosem/

Stránky