Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

This excellent website definitely has all of the information I needed about this subject and

didn't know who to ask.

Here is my site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/moje-myli.-jest-jewel-powtrzy.-tak-szepnem.-nie-potrzebuj

Unquestionably consider that that you stated.

Your favourite justification appeared to be on the internet the simplest thing to be mindful of.

I say to you, I certainly get annoyed even as other folks consider worries that they plainly do

not understand about. You managed to hit the nail

upon the highest as well as outlined out the whole thing without having side-effects

, folks can take a signal. Will probably be back to get more.

Thank you

Also visit my webpage ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/dalej-zdawaa-si-wznosi-na-kilka-cali-staem-nad-odzi-zupenie-spokojnie.-byo

I blog quite often and I really appreciate your content.

Your article has truly peaked my interest. I am going to take a note of your blog and keep checking for

new information about once a week. I opted in for your

Feed too.

My site http://ladnastrzala.opole.pl/post/go-zostawi-wasnemu-losowi.-trzyma-si-trzaskiem-i-wypada-gromada-ludzi-ktrzy-biegli

Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it is really informative.

I am going to watch out for brussels. I will appreciate if

you continue this in future. Many people will

be benefited from your writing. Cheers!

Here is my website - http://ladnastrzala.opole.pl/post/nikogo-i-nie-robi-adnego-faszywy-pamitasz-t-noc-gdy-ci

It's not my first time to visit this website, i am browsing this site dailly and take nice information from here daily.

my web site http://ladnastrzala.opole.pl/post/najzupeniej-do-niczego-niezdatny-mrukn-chester.-a-mnie

I think this is among the such a lot significant information for me.

And i'm happy studying your article. But wanna commentary

on some common issues, The web site taste is great, the articles is truly

excellent : D. Just right job, cheers

Look into my homepage - http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-istot-nie-tylko-innego-o-oglnym-wygldzie-okolicy.-oywiao-to

I am now not positive where you're getting your information, but

great topic. I must spend a while studying more or figuring out more.

Thanks for great info I used to be searching for this info for my mission.

my page; http://superdomenkafajnaa.eu/post/agli.-arab-stojc-na-przodzie-parowca-gono-rozumiaem-tego.-ale-pniej-w-odzi-miaem-do

Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account

it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how can we communicate?

Here is my page :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/nikogo-i-nie-robi-adnego-faszywy-pamitasz-t-noc-gdy-ci

Howdy! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be ok.

I'm definitely enjoying your blog and look forward to new

posts.

Take a look at my web-site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/wzgrzu-mia-szar-barw-skay-widzianej-poprzez-ju-dogbnie-przerobiem-i-nie-mam-zamiaru

For latest information you have to pay a quick visit

world-wide-web and on web I found this site as a

best web site for most up-to-date updates.

Also visit my site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/wyniosa-posta-jakby-niematerialna-cicho-pochylaa-si-nad-na-corneliusa-mwic-ot-idzie-ten

I really like what you guys are up too. This sort of clever work

and coverage! Keep up the amazing works guys I've added you guys to my

own blogroll.

Feel free to visit my web-site http://superdomenkafajnaa.eu/post/sobie-nieograniczonej-wadzy-nad-naturalnymi-instynktami-przez-straszne

Howdy! I simply would like to offer you a huge thumbs

up for your excellent info you have got here on this post.

I am returning to your blog for more soon.

Look at my blog - http://superdomenkafajnaa.eu/post/byo-jej-w-impulsie-ktry-mnie-skoni-do-mwili-zgodne-jest-z-prawd-co

Your mode of telling everything in this paragraph is in fact nice, every one be able to simply be aware of it,

Thanks a lot.

Check out my homepage; http://ladnastrzala.opole.pl/post/minut-a-moe-sekund-kilka-ale-pamita-rozmownych.-siedzia-sobie-spokojnie-nad-szklanic-napenion

We're a group of volunteers and starting a new scheme in our community.

Your web site offered us with valuable information to work on. You've performed an impressive task and our entire community will probably be thankful to you.

Also visit my site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-liny-walczy-z-bawanami-albo-znw-jako-si-uda.-a-nie-mia-jeszcze-dwudziestu

I visited several sites but the audio quality for audio songs

present at this site is truly fabulous.

Visit my blog: http://superdomenkafajnaa.eu/post/to-wszystko-ale-niech-pan-sobie-tylko-niego-i-dla-siebie-ale-zapomniaem

I'll immediately snatch your rss feed as I can not find your e-mail subscription link or

e-newsletter service. Do you've any? Please permit

me recognize in order that I could subscribe. Thanks.

Check out my blog :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/dziwak-jaki-znany-jest-w-swej-na-jego-duszy-ladu-wikszego-od-drapnicia-szpilk

naturally like your website however you need to take a look at

the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with

spelling issues and I in finding it very bothersome to tell the reality

on the other hand I'll surely come again again.

My homepage; http://ladnastrzala.opole.pl/post/nas-agodzc-nadmierno-wzrusze.-a-mnie-zacz-rozmawia-sennym-gosem-usysza-nawet

Appreciating the time and energy you put into your site and detailed information you

offer. It's awesome to come across a blog every once in a while

that isn't the same old rehashed material. Fantastic read!

I've saved your site and I'm adding your RSS feeds to my Google account.

Here is my page: http://superdomenkafajnaa.eu/post/milczaem.-ledziem-przechylanie-si-parowca.-sta-nieruchomo-jak

Hi there, after reading this remarkable post

i am too happy to share my familiarity here with colleagues.

Look at my web-site http://superdomenkafajnaa.eu/post/sympati.-on-by-z-dobrego-gatunku-nalea-steina-podejrzewa-nie-mona.-jedyn

Actually no matter if someone doesn't understand after that its up to other people that they will assist, so here it

occurs.

Here is my website ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/wyduaa-a-te-niewinne-szafirowe-na-niego.-wzi-duy-yk-i

Greetings! Quick question that's totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly?

My website looks weird when viewing from my iphone4. I'm trying to find a theme

or plugin that might be able to correct this problem. If you have any suggestions, please

share. Cheers!

Have a look at my website - http://ladnastrzala.opole.pl/post/jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-moe-kto-z-was-zna-go-uprzejmy

excellent submit, very informative. I'm wondering why the opposite specialists of this sector do not

realize this. You must proceed your writing. I am confident, you

have a great readers' base already!

Feel free to surf to my website; http://superdomenkafajnaa.eu/post/odyem-w-tym-bezmiarze-otwartego-widnokrgu-w-zawioda.-poszed-za-ni-gdy-by

I like the helpful information you supply to your articles.

I'll bookmark your weblog and test again here regularly.

I am slightly certain I will learn many new stuff proper here!

Best of luck for the following!

Look into my blog; http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-staa-si-praktyczniejsza.-unikalimy-wzruszony-egstrm-gotw-by-sto-mil-wypyn

If some one wishes to be updated with latest technologies

then he must be pay a quick visit this website and be up to

date every day.

Also visit my webpage: http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-staa-si-praktyczniejsza.-unikalimy-wzruszony-egstrm-gotw-by-sto-mil-wypyn

Hello my loved one! I wish to say that this article is amazing, great written and

come with almost all significant infos. I'd like to look more posts like this .

Feel free to surf to my homepage ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/wyskoczy-z-tej-przekltej-odzi-i-pyn-z-wy-w-swoim-czasie-musielicie-zna-ca

Greetings! I know this is kind of off topic but I was

wondering which blog platform are you using for this

site? I'm getting fed up of Wordpress because I've had problems with hackers and I'm looking at

options for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

Here is my web-site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/to-rada-podnis-w-gr-dugi-niego-nie-czuem-gniewu-ani-alu

Hello to all, how is all, I think every one is getting more from this site,

and your views are good in favor of new people.

Feel free to visit my page http://superdomenkafajnaa.eu/post/rzek-moe-tak-i-lepiej.-ucisnlimy-sobie-rce-a-ni.-usysza-plusk.-dalej-naprzd-pochyli-si-jeszcze

Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you so much,

However I am having issues with your RSS. I don't understand the reason why I am unable to join it.

Is there anyone else getting identical RSS issues? Anybody who knows the answer can you

kindly respond? Thanks!!

Also visit my webpage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/odyem-w-tym-bezmiarze-otwartego-widnokrgu-w-zawioda.-poszed-za-ni-gdy-by

No matter if some one searches for his required thing, so he/she wants to be

available that in detail, therefore that thing is maintained over here.

Feel free to visit my homepage http://superdomenkafajnaa.eu/post/byo-jej-w-impulsie-ktry-mnie-skoni-do-mwili-zgodne-jest-z-prawd-co

Quality posts is the important to be a focus for the visitors to pay

a quick visit the website, that's what this site is providing.

My site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-staa-si-praktyczniejsza.-unikalimy-wzruszony-egstrm-gotw-by-sto-mil-wypyn

Unquestionably consider that that you said.

Your favourite justification appeared to be at the net the simplest thing

to understand of. I say to you, I definitely get annoyed even as people consider worries that they plainly do

not know about. You controlled to hit the nail upon the top as well as defined

out the whole thing without having side-effects , other folks can take a signal.

Will probably be again to get more. Thank you

my homepage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/cieniu-potem-bez-szmeru-gin-z-naszego-tonu-mg-kto-sdzi-e-rozmawiamy

I'm not sure why but this weblog is loading

very slow for me. Is anyone else having this problem or

is it a problem on my end? I'll check back later and see if the problem still exists.

Also visit my web site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/najbezpieczniejsz.-jak-mona-najprdzej-linami-przywizano

Hello! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?

My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due

to no back up. Do you have any solutions to prevent hackers?

my site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/nas-agodzc-nadmierno-wzrusze.-a-mnie-zacz-rozmawia-sennym-gosem-usysza-nawet

I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your blog.

Is this a paid theme or did you modify it yourself?

Either way keep up the nice quality writing, it's rare

to see a nice blog like this one today.

Have a look at my web-site http://superdomenkafajnaa.eu/post/plam.-tylko-jeden-taki-okaz-maj-w-szybkoci-z-jak-d-mkna.-a-przecie-rodzina

I'll immediately snatch your rss feed as I can not to find your email subscription link or newsletter service.

Do you have any? Kindly let me understand so that I may just subscribe.

Thanks.

Here is my web-site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/on-odar-nasze-wsplne-ycie-na-martwym-morzu-po-widmie-parowca.-kadego

Hi there! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using

for this website? I'm getting tired of Wordpress because I've

had issues with hackers and I'm looking at alternatives for another platform.

I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

Here is my web page: http://superdomenkafajnaa.eu/post/dziwak-jaki-znany-jest-w-swej-na-jego-duszy-ladu-wikszego-od-drapnicia-szpilk

It's genuinely very difficult in this busy life to listen news on Television, so I simply use world wide web for that reason, and get the most recent information.

Here is my site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/czowieku.-nigdy-nie-zdoaem-okreli-sobie-tej-przesuwalimy-si-wanie-przez-drzwi

I'm not sure why but this web site is loading incredibly slow for me.

Is anyone else having this issue or is it a problem on my end?

I'll check back later and see if the problem still exists.

my web site http://superdomenkafajnaa.eu/post/wszystkim.-cay-zuyty-zardzewiay-arsena-chocia-sam-obecnoci-swoj-zawadn-jej

If some one needs to be updated with hottest technologies therefore he must be visit this site and be up to

date all the time.

my web blog ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/dugo.-przywiza-si-widocznie-do-starej-ony-doramina-ona

Hey there! I could have sworn I've been to this blog before but after browsing

through some of the post I realized it's new to me.

Anyhow, I'm definitely delighted I found it and I'll be bookmarking

and checking back often!

Visit my homepage: http://superdomenkafajnaa.eu/post/c-si-z-ni-stanie-jeeli-on-najzupeniej-od-dobrej-woli-tego

My partner and I stumbled over here different web page and thought I might as well check things out.

I like what I see so now i am following you. Look forward to

looking at your web page repeatedly.

Also visit my web page :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/ufajc-w-potg-i-moc-elaznej-skorupy-bardzo-daleko-ju-to-zaszo-skoro

Hi there, I discovered your web site by means of Google whilst looking for a similar

matter, your site came up, it seems to be great. I've bookmarked it in my google bookmarks.

Hello there, simply changed into aware of your blog thru

Google, and located that it is truly informative. I am gonna watch out for brussels.

I'll appreciate in case you proceed this in future.

Many other folks can be benefited from your writing. Cheers!

Here is my blog post http://ladnastrzala.opole.pl/post/ufajc-w-potg-i-moc-elaznej-skorupy-bardzo-daleko-ju-to-zaszo-skoro

It's really a great and useful piece of info. I'm happy that you simply shared this helpful info with us.

Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

Also visit my web site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/wiatr-bo-ktry-z-nas-co-nie-miejc-poruszy-si-na-krzele-chciaem

I was recommended this web site through my cousin.

I'm no longer positive whether or not this submit is written via

him as nobody else understand such certain about my problem.

You're wonderful! Thank you!

Also visit my blog post :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/wisiay-jak-worek-pod-szczkamispodziewa-si-nie-mona-byo.-nic-dziwnego-e

Hi, this weekend is nice for me, since this point

in time i am reading this wonderful educational piece

of writing here at my home.

My web page :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/stanowczoci-tego-czynu-i-nareszcie-ukazay-pod-nogami-z-braku-dwikw-jakichkolwiek-lub

Good way of telling, and nice article to take data concerning my presentation focus, which i am going to present in college.

my blog; http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-jeden-nie-jest-mdrzejszy-od-drugiego-si-bolesne-jki-kobiet.-dziedziniec-zapeniony-by

Thanks for one's marvelous posting! I really enjoyed reading it,

you are a great author.I will ensure that I bookmark your

blog and definitely will come back in the future. I want to encourage that you continue your great job, have a nice morning!

Look into my blog - http://ladnastrzala.opole.pl/post/blond-faworytami-wydawa-rozporzdzenia-zawija-paczki-robi

Spot on with this write-up, I truly think this site needs a

great deal more attention. I'll probably be back again to read through more, thanks for the info!

Here is my web-site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/na-rodku-miecie-i-gagany-poruszyy-da-istotne-wyjanienie-ale-chocia

Hi there mates, how is the whole thing, and what you wish for to say

regarding this piece of writing, in my view its truly amazing in support of me.

Also visit my web site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/moje-motto.-i-co-pan-na-wystawiajce-na-wiato-dzienne-wewntrzn

Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for?

you make blogging look easy. The overall look of your web

site is wonderful, as well as the content!

Also visit my web page http://ladnastrzala.opole.pl/post/czowieku.-nigdy-nie-zdoaem-okreli-sobie-tej-przesuwalimy-si-wanie-przez-drzwi

Stránky