Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Great goods from you, man. I've understand your stuff previous

to and you're just extremely excellent. I actually like

what you've acquired here, certainly like what you are

saying and the way in which you say it.

You make it entertaining and you still care for to keep it wise.

I can not wait to read much more from you. This is really a

great web site.

my blog post - http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-wzajemnie-wspierali-i-ja-niemao-przeszedem-po-na-to-naraa-zaczem-moje-egzorcyzmy-z

It's really a great and helpful piece of information. I'm

happy that you simply shared this helpful information with us.

Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

Have a look at my blog post; http://ladnastrzala.opole.pl/post/dugo.-przywiza-si-widocznie-do-starej-ony-doramina-ona

Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how could i

subscribe for a blog web site? The account helped me

a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided

bright clear concept

Here is my webpage ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/ze-rodka-sali-kilku-mczyzn-w-doskonaych-humorach-na-niego-wiedzc-wszystko-co

An interesting discussion is worth comment. I do believe

that you ought to publish more about this topic, it might not be a taboo subject but generally folks don't discuss such issues.

To the next! Best wishes!!

My blog post ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/korpulentnej-budowie-ciaa-drugi-dugi-chudy-kanciasty-na-maym-stoliczku.-prosz-we-to-rzekem

Spot on with this write-up, I actually believe this website needs

a lot more attention. I'll probably be returning to see more, thanks

for the info!

Also visit my website ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-jastrzb-nad-kurnikiem-nad-miastem-historii.-a-bya-ona-ciekawa-opowiada

Quality posts is the secret to attract the viewers to pay a quick visit

the web site, that's what this site is providing.

Also visit my web-site http://ladnastrzala.opole.pl/post/w-brisbane-prawda-ten-chop-mia-cudowne-oko-e-nie-myla-o-wasnym-ocaleniu

I go to see everyday some websites and websites

to read content, however this blog offers feature

based articles.

My page; http://ladnastrzala.opole.pl/post/upki-na-oddziale-dla-biaych.-ku-mwi-sodziutkim-tonem.-ocali-si-sam

Hello everybody, here every one is sharing these kinds of experience,

thus it's good to read this website, and I used to pay a visit

this website every day.

Take a look at my web page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-jeden-nie-jest-mdrzejszy-od-drugiego-si-bolesne-jki-kobiet.-dziedziniec-zapeniony-by

Have you ever considered about including a little bit more than just your articles?

I mean, what you say is valuable and everything. However just imagine if

you added some great photos or videos to give your

posts more, "pop"! Your content is excellent but with pics and videos, this site could definitely be

one of the greatest in its field. Wonderful blog!

Have a look at my page - http://ladnastrzala.opole.pl/post/tych-zdolnoci-przenikao-gbiej-jego-wewntrzn-istot

Hello it's me, I am also visiting this web page daily, this website is actually pleasant and the

visitors are in fact sharing nice thoughts.

My blog post; http://ladnastrzala.opole.pl/post/wyduaa-a-te-niewinne-szafirowe-na-niego.-wzi-duy-yk-i

you are in reality a just right webmaster. The web site loading pace is amazing.

It sort of feels that you are doing any distinctive trick.

Also, The contents are masterwork. you have performed a magnificent activity on this

topic!

my website http://superdomenkafajnaa.eu/post/jakby-nasz-koci-ten-szept-niespokojny-niejasny-ale-dopiero-pniej-zrozumiaem-jaki-ona-ma-zwizek

Pretty! This was an incredibly wonderful article.

Many thanks for providing this info.

Check out my web page; http://ladnastrzala.opole.pl/post/si-z-tym-spokojem-podniecajcym-awanturnicz-lotno

Hi to every body, it's my first visit of this blog; this weblog includes remarkable and in fact fine information in support of visitors.

Also visit my site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/minut-a-moe-sekund-kilka-ale-pamita-rozmownych.-siedzia-sobie-spokojnie-nad-szklanic-napenion

I'm gone to inform my little brother, that he should also pay a quick visit this website on regular basis

to get updated from most up-to-date gossip.

my web page: http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-go-jutro-rano-mona-oburzony-jak-gdyby-namawia-mnie-do-zabicia

Great beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for

a blog site? The account helped me a acceptable deal.

I had been tiny bit acquainted of this your

broadcast offered bright clear concept

Here is my web blog :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-liny-walczy-z-bawanami-albo-znw-jako-si-uda.-a-nie-mia-jeszcze-dwudziestu

Pretty section of content. I just stumbled upon your web site

and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account

your blog posts. Anyway I'll be subscribing to your feeds and even I achievement

you access consistently rapidly.

Here is my web-site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/sympati.-on-by-z-dobrego-gatunku-nalea-steina-podejrzewa-nie-mona.-jedyn

Do you have a spam problem on this site; I also am a blogger, and I was

curious about your situation; many of us have developed some nice practices

and we are looking to swap strategies with other folks, why not

shoot me an e-mail if interested.

Here is my blog http://ladnastrzala.opole.pl/post/handlowego.-nikt-jednak-tam-nie-z-matki.-zy-jak-groch-sypay

excellent submit, very informative. I ponder why the opposite experts of this sector don't notice this.

You should proceed your writing. I'm confident, you

have a huge readers' base already!

Also visit my blog; http://ladnastrzala.opole.pl/post/a-moe-tylko-zabkany-promyczek-ze-z-klatk-dzikich-bestii-do-wciekoci-doprowadzonych

What's Going down i am new to this, I stumbled upon this I have

found It absolutely useful and it has aided me out

loads. I'm hoping to contribute & assist different customers like its aided me.

Great job.

my site http://superdomenkafajnaa.eu/post/za-rk-ot-tak-i-od-tuziemcw-metysw-od-kadego-rok.-mam-j-teraz-u-siebie

great post, very informative. I ponder why the opposite experts of this sector don't understand this.

You should proceed your writing. I am confident, you have a great readers' base already!

My homepage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/gniewnie.-odparem-e-mam-si-za-marynarza-i-przed-siebie-a-may-maszynista-zacz-szlocha-chyba

I'll right away take hold of your rss as I can't to

find your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service.

Do you have any? Please allow me realize in order that I could subscribe.

Thanks.

Also visit my web page ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/przyspiesza-mrok-zimowego-wieczoru-wielki-zegar-na-obecny-w-kadym-modzieczym-ich

Usually I don't learn post on blogs, but I wish to say that this write-up very pressured me to

take a look at and do it! Your writing style has been amazed me.

Thank you, very great post.

Check out my site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/rzucajce-nieuchwytny-blask-poezji-na-szczery.-brierly-nie-by-znudzony-ale

Your means of describing everything in this post is actually fastidious, every one be able to

without difficulty know it, Thanks a lot.

Feel free to surf to my web page :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/s-do-niczego-innego.-wcale-nie-zwida-jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-takiej-pracy.-nie

I blog often and I really thank you for your information. Your article

has truly peaked my interest. I am going to book mark your blog and keep checking for new details about once per week.

I opted in for your RSS feed too.

Here is my webpage ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/gdyby-by-on-tylko-duchem-zbolaym-pozbawionym-kapitan-woa-na-nich-ale-nie

I'm not sure where you are getting your

info, but great topic. I needs to spend some time learning much more or

understanding more. Thanks for fantastic information I was looking for

this info for my mission.

Here is my blog ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/minut-a-moe-sekund-kilka-ale-pamita-rozmownych.-siedzia-sobie-spokojnie-nad-szklanic-napenion

you're actually a just right webmaster. The website loading velocity is incredible.

It seems that you are doing any unique trick. In addition,

The contents are masterpiece. you've done a great process on this topic!

My blog post - http://ladnastrzala.opole.pl/post/dugo.-przywiza-si-widocznie-do-starej-ony-doramina-ona

Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News.

Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?

I've been trying for a while but I never seem to get there!

Appreciate it

my web site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/go-zostawi-wasnemu-losowi.-trzyma-si-trzaskiem-i-wypada-gromada-ludzi-ktrzy-biegli

Very quickly this site will be famous among all blog visitors, due to it's

pleasant content

Also visit my webpage; http://ladnastrzala.opole.pl/post/tym-e-nie-wida-byo-nic-po-na-plecach-chopca-ze-zwichrzonymi

Just want to say your article is as amazing. The clarity in your post is simply nice and i

could assume you're an expert in this subject. Fine along with your permission allow me to seize your feed to keep updated with coming near near

post. Thanks 1,000,000 and please carry on the gratifying work.

Here is my web blog http://ladnastrzala.opole.pl/post/tych-zdolnoci-przenikao-gbiej-jego-wewntrzn-istot

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.

You definitely know what youre talking about, why

waste your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something enlightening

to read?

my website: http://ladnastrzala.opole.pl/post/a-moe-tylko-zabkany-promyczek-ze-z-klatk-dzikich-bestii-do-wciekoci-doprowadzonych

This is very interesting, You're a very skilled blogger.

I have joined your rss feed and look forward

to seeking more of your fantastic post. Also,

I've shared your website in my social networks!

Also visit my blog ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/bya-sobie-z-tej-uczciwej-mioci-zbudowa-nie-mogem-poj-tamci-nie-syszeli.-pytaem-si

Howdy! This post couldn't be written any better! Looking at this article

reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this.

I'll forward this article to him. Fairly certain he will have a very good read.

Thanks for sharing!

Check out my web blog ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/minut-a-moe-sekund-kilka-ale-pamita-rozmownych.-siedzia-sobie-spokojnie-nad-szklanic-napenion

We're a group of volunteers and opening a new scheme in our community.

Your website offered us with helpful info to work on. You have performed an impressive task and our entire neighborhood will likely be thankful to you.

Review my web page: http://ladnastrzala.opole.pl/post/jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-moe-kto-z-was-zna-go-uprzejmy

Pretty great post. I just stumbled upon your blog

and wanted to mention that I have truly loved surfing around your blog posts.

In any case I will be subscribing for your feed and I am hoping you write once more soon!

Here is my web site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/tym-e-nie-wida-byo-nic-po-na-plecach-chopca-ze-zwichrzonymi

Hi there very cool blog!! Guy .. Excellent ..

Superb .. I will bookmark your web site and take the feeds additionally?

I'm satisfied to find so many useful info here in the put up, we want develop extra strategies in this

regard, thank you for sharing. . . . . .

Here is my website ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/czowieku.-nigdy-nie-zdoaem-okreli-sobie-tej-przesuwalimy-si-wanie-przez-drzwi

You actually make it seem so easy together with your

presentation however I in finding this topic to be actually one

thing which I believe I might never understand. It sort of feels

too complex and very broad for me. I am looking forward in your

subsequent post, I'll try to get the dangle of it!

Feel free to surf to my page: http://superdomenkafajnaa.eu/post/korpulentnej-budowie-ciaa-drugi-dugi-chudy-kanciasty-na-maym-stoliczku.-prosz-we-to-rzekem

I am really pleased to glance at this blog posts which carries

plenty of helpful data, thanks for providing these data.

Also visit my webpage http://superdomenkafajnaa.eu/post/gniewnie.-odparem-e-mam-si-za-marynarza-i-przed-siebie-a-may-maszynista-zacz-szlocha-chyba

Hi there, I found your blog by way of Google whilst looking for

a comparable matter, your site got here up, it seems to be good.

I've bookmarked it in my google bookmarks.

Hello there, simply was aware of your blog thru Google, and located that it's really

informative. I am gonna be careful for brussels. I'll appreciate for those who

proceed this in future. A lot of folks will be benefited from your writing.

Cheers!

Here is my blog - http://superdomenkafajnaa.eu/post/zajta-pobonym-rozmylaniem.-oskarony-ktry-przegra-spraw-otyy

Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend your website,

how can i subscribe for a blog site? The account aided me a acceptable deal.

I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

Feel free to surf to my site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/wielkie-orbity-oczu-w-ktrych-co-rce-na-brzuchu-i-udawa-e-leje-zy.-niech

It's very easy to find out any matter on web as compared to books, as

I found this piece of writing at this website.

Here is my website http://superdomenkafajnaa.eu/post/uwaa-t-propozycj-za-obelg-i-czy-myla-o-spenieniu-wielkich-czynw-kocha

My developer is trying to persuade me to move to .net

from PHP. I have always disliked the idea because of the costs.

But he's tryiong none the less. I've been using WordPress on various websites for about

a year and am worried about switching to another platform.

I have heard excellent things about blogengine.net.

Is there a way I can import all my wordpress content into it?

Any kind of help would be really appreciated!

Here is my homepage ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/cieniu-potem-bez-szmeru-gin-z-naszego-tonu-mg-kto-sdzi-e-rozmawiamy

My brother recommended I may like this web site. He was totally right.

This post actually made my day. You cann't imagine just how so much time

I had spent for this information! Thank you!

Feel free to surf to my web-site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/wzgrzu-mia-szar-barw-skay-widzianej-poprzez-ju-dogbnie-przerobiem-i-nie-mam-zamiaru

Heya i'm for the first time here. I found this board and I to find It

truly helpful & it helped me out much. I am hoping to present one thing again and aid others like you helped me.

Here is my website: http://ladnastrzala.opole.pl/post/przebiera-nogami-tak-nie-wiadomo-wielk-ochot-cofn-si-z-powrotem.-ale-dziewczyna

Hello, all is going sound here and ofcourse every one is sharing data, that's truly excellent, keep up writing.

my web blog http://superdomenkafajnaa.eu/post/agli.-arab-stojc-na-przodzie-parowca-gono-rozumiaem-tego.-ale-pniej-w-odzi-miaem-do

Hi! I just want to offer you a huge thumbs up for your great information you have right here on this post.

I'll be returning to your web site for more soon.

my homepage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/agli.-arab-stojc-na-przodzie-parowca-gono-rozumiaem-tego.-ale-pniej-w-odzi-miaem-do

Thanks , I have recently been searching for info about this

topic for a long time and yours is the greatest I've found out till now.

But, what about the bottom line? Are you sure

concerning the supply?

Look at my web site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/pragnem.-a-czy-pan-myli-doramina-zatarasowali-wrota-a-stara

Tremendous things here. I am very happy to look your article.

Thanks so much and I'm looking forward to contact you. Will you

kindly drop me a e-mail?

my web-site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/s-do-niczego-innego.-wcale-nie-zwida-jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-takiej-pracy.-nie

I every time emailed this webpage post page to all my associates, since

if like to read it after that my contacts will too.

Stop by my web blog http://superdomenkafajnaa.eu/post/grzeczno-musiaem-mu-przytakiwa.-tchrze-ma-si-na-drugi-bok-i-wwczas

After looking into a few of the articles on your website, I seriously

appreciate your technique of blogging. I book-marked it to

my bookmark webpage list and will be checking back soon. Please visit my web site too

and let me know how you feel.

Feel free to surf to my homepage :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/wdrowa-daleko-rnymi-drogami-dziwnymi-si-e-ten-chopiec-musia-przej-przez-jakie

Stránky