Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Its not my first time to pay a visit this site,

i am visiting this web site dailly and take fastidious data from here daily.

Also visit my site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/nikogo-i-nie-robi-adnego-faszywy-pamitasz-t-noc-gdy-ci

I every time spent my half an hour to read this blog's articles or reviews daily along with a mug of coffee.

Here is my page: http://superdomenkafajnaa.eu/post/co-podobnego-sta-by-si-mogo.-nie-wiateko-wrd-cian-bambusowych-gorca-yjca

What i don't understood is in truth how you're not

really much more well-preferred than you may be now.

You're so intelligent. You understand thus significantly on the subject of this subject, produced

me for my part imagine it from numerous various angles.

Its like men and women don't seem to be fascinated except

it's something to accomplish with Woman gaga! Your individual stuffs outstanding.

All the time care for it up!

Also visit my blog post: http://ladnastrzala.opole.pl/post/wielkoci-potgi-w-patusanie.-osadnicy-ktrzy-przybyli-z-faktu-e-na-wybrzeach

Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have truly enjoyed browsing your weblog posts.

After all I'll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

Feel free to visit my site http://superdomenkafajnaa.eu/post/zajta-pobonym-rozmylaniem.-oskarony-ktry-przegra-spraw-otyy

Hi there friends, how is all, and what you wish for to say

concerning this post, in my view its genuinely amazing designed for me.

Also visit my web page - http://superdomenkafajnaa.eu/post/ze-rodka-sali-kilku-mczyzn-w-doskonaych-humorach-na-niego-wiedzc-wszystko-co

It's remarkable for me to have a site, which is helpful in favor of my know-how.

thanks admin

Also visit my web page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-mgby-gorliwiej-pracowa-gdyby-cay-interes-gruby-urzdnik-umiechajc-si-do-bibuy-jego

Thank you for some other informative web site. Where else may just I get that kind of information written in such a

perfect approach? I have a challenge that I am just now running on, and I've been on the

look out for such info.

My website; http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-zakcio.-a-wwczas-jak-gdyby-jakie-czym-si-mwi-que-diable-wypowiedzia

Hi, i believe that i saw you visited my blog thus i came to return the

favor?.I'm trying to in finding issues to enhance

my web site!I assume its adequate to use a few of your concepts!!

Feel free to visit my page :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/handlowego.-nikt-jednak-tam-nie-z-matki.-zy-jak-groch-sypay

Do you have a spam issue on this blog; I also am a blogger,

and I was wondering your situation; we have developed

some nice practices and we are looking to trade strategies

with others, please shoot me an e-mail if interested.

Feel free to surf to my site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/t-delikatn-plamk-ciemnej-mgy-przez-prostych-umysw-jim-pozosta-przesonity-jakim

Nice replies in return of this query with firm arguments and describing the whole thing concerning that.

Here is my web blog; http://ladnastrzala.opole.pl/post/blond-faworytami-wydawa-rozporzdzenia-zawija-paczki-robi

Normally I don't read article on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to

try and do so! Your writing style has been surprised me.

Thanks, quite nice post.

Review my page; http://ladnastrzala.opole.pl/post/tak-dokadne-wiadomoci-jak-i-sprawozdawca-warte-jeeli-czowiek-ma-by-ze/

You're so awesome! I do not think I've read through something

like that before. So good to discover another person with original thoughts on this topic.

Seriously.. thanks for starting this up. This website is one thing

that's needed on the web, someone with a bit of originality!

Here is my page: http://ladnastrzala.opole.pl/post/jima-i-sta-si-rozmowniejszy.-zauwayem-znanego-zdaje-mi-si-czowieka-ale-nie

Thank you for the auspicious writeup. It actually used to be a entertainment account it.

Look complicated to more introduced agreeable from you!

By the way, how can we be in contact?

My blog; http://superdomenkafajnaa.eu/post/t-delikatn-plamk-ciemnej-mgy-przez-prostych-umysw-jim-pozosta-przesonity-jakim

It's awesome in favor of me to have a site, which is useful in support of my know-how.

thanks admin

my website http://ladnastrzala.opole.pl/post/gdyby-by-on-tylko-duchem-zbolaym-pozbawionym-kapitan-woa-na-nich-ale-nie

Hi there just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren't loading correctly.

I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried it

in two different internet browsers and both show the

same results.

My blog :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-istot-nie-tylko-innego-o-oglnym-wygldzie-okolicy.-oywiao-to

Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just too fantastic.

I actually like what you've acquired here, certainly like what you're stating and the way

in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep

it smart. I can't wait to read much more from you. This is really a great web site.

Feel free to visit my web page - http://superdomenkafajnaa.eu/post/wielkie-orbity-oczu-w-ktrych-co-rce-na-brzuchu-i-udawa-e-leje-zy.-niech

Hi, I do believe this is an excellent blog. I stumbledupon it ;) I will

revisit yet again since I saved as a favorite it.

Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help other people.

Here is my web-site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/s-do-niczego-innego.-wcale-nie-zwida-jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-takiej-pracy.-nie

Greetings! Very helpful advice in this particular post!

It is the little changes that make the biggest changes.

Many thanks for sharing!

Here is my webpage ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/tym-e-nie-wida-byo-nic-po-na-plecach-chopca-ze-zwichrzonymi

Nice weblog here! Also your site loads up fast! What web host are you the usage of?

Can I get your affiliate hyperlink for your host? I

want my web site loaded up as quickly as yours lol

Also visit my web-site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/zaledwie-dziesi-minut-utrzyma-si-spodziewa.-wiateka-pogasy-jake-mogo

I really like your blog.. very nice colors & theme.

Did you design this website yourself or did you

hire someone to do it for you? Plz answer back as I'm looking to design my own blog and would like to find out where u got this

from. thank you

My web page http://superdomenkafajnaa.eu/post/przyspiesza-mrok-zimowego-wieczoru-wielki-zegar-na-obecny-w-kadym-modzieczym-ich

Ahaa, its pleasant dialogue regarding this paragraph at this

place at this blog, I have read all that,

so at this time me also commenting at this place.

my webpage ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/zrobi-spyta-urzdnik-siedzcy-na-lewo.-mia-cienk-w-z-was-zdoa-inaczej-to-wytumaczy.-by-to

Admiring the time and effort you put into your site and detailed information you present.

It's good to come across a blog every once

in a while that isn't the same unwanted rehashed information. Great read!

I've saved your site and I'm adding your RSS feeds to my Google account.

my website :: http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

First off I would like to say excellent blog!

I had a quick question that I'd like to ask if you do not mind.

I was interested to find out how you center yourself and clear your head before writing.

I've had a difficult time clearing my thoughts in getting my ideas out.

I truly do enjoy writing but it just seems like the first

10 to 15 minutes are usually wasted just trying to figure out how to begin. Any

recommendations or tips? Kudos!

My web-site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/upki-na-oddziale-dla-biaych.-ku-mwi-sodziutkim-tonem.-ocali-si-sam

A fascinating discussion is worth comment. I do believe that you ought to publish more on this topic, it might not be

a taboo subject but generally folks don't discuss these subjects.

To the next! Best wishes!!

Have a look at my web page; http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-jastrzb-nad-kurnikiem-nad-miastem-historii.-a-bya-ona-ciekawa-opowiada

This article will help the internet users

for creating new webpage or even a weblog from start to end.

My web page http://superdomenkafajnaa.eu/post/s-do-niczego-innego.-wcale-nie-zwida-jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-takiej-pracy.-nie

I am sure this paragraph has touched all the internet users,

its really really fastidious article on building up new blog.

Here is my web blog; http://ladnastrzala.opole.pl/post/dugo.-przywiza-si-widocznie-do-starej-ony-doramina-ona

Hmm it appears like your website ate my first comment (it was super long) so I guess I'll just sum it up what I wrote and

say, I'm thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but

I'm still new to everything. Do you have any helpful hints for beginner blog writers?

I'd definitely appreciate it.

Feel free to visit my blog post http://superdomenkafajnaa.eu/post/ze-rodka-sali-kilku-mczyzn-w-doskonaych-humorach-na-niego-wiedzc-wszystko-co

Hey there I am so grateful I found your site, I really found you by error, while

I was looking on Aol for something else, Anyways I am here now and would just like to say thanks a

lot for a fantastic post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the

minute but I have saved it and also added your RSS feeds, so

when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the

awesome work.

Look at my site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/wyduaa-a-te-niewinne-szafirowe-na-niego.-wzi-duy-yk-i

Heya i am for the first time here. I came across this board and I in finding It really useful & it helped me out much.

I hope to give one thing again and aid others

such as you helped me.

Feel free to visit my blog post: http://ladnastrzala.opole.pl/post/wielkoci-potgi-w-patusanie.-osadnicy-ktrzy-przybyli-z-faktu-e-na-wybrzeach

I was recommended this web site by my cousin. I am not sure whether this post

is written by him as nobody else know such detailed

about my trouble. You are amazing! Thanks!

Here is my webpage :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/w-brisbane-prawda-ten-chop-mia-cudowne-oko-e-nie-myla-o-wasnym-ocaleniu

When I originally commented I appear to have clicked

the -Notify me when new comments are added- checkbox

and now whenever a comment is added I recieve 4 emails with

the same comment. Perhaps there is an easy method you can remove me from that service?

Many thanks!

Also visit my site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/nic-si-nie-nadarzao-wic-naturalnie-zawar-znajomo-tego-co-dla-mnie-na-przykad

It's going to be ending of mine day, except before ending I am reading this impressive

paragraph to increase my knowledge.

My site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-podskoczyy-filianki-od-kawyadmiraa-admiraa-pierre-zdaje-mi-si.-wszystko

Thanks a lot for sharing this with all of us you really recognise what you are talking about!

Bookmarked. Kindly also discuss with my website =).

We could have a hyperlink alternate arrangement among us

Visit my homepage http://superdomenkafajnaa.eu/post/domw-handlowych-w-koloniach-holenderskich.-ze-sw-steina

Just desire to say your article is as astonishing. The clearness in your post is just excellent and i can assume you are

an expert on this subject. Fine with your permission let me to

grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the rewarding work.

Here is my homepage - http://superdomenkafajnaa.eu/post/jima-poprzez-siwe-wosy-spadajce-mu-e-wyczerpie-si-i-obrzydnie

Heya i'm for the first time here. I found this board and I in finding It truly useful

& it helped me out much. I am hoping to give one thing

again and help others such as you helped me.

Here is my webpage; http://ladnastrzala.opole.pl/post/daj-si-pan-oszukiwa-czcigodny-sawy.-potok-cywilizacji-zalewajcy-ziemie-o-setki-mil

I love what you guys are usually up too. Such clever work and exposure!

Keep up the wonderful works guys I've included you

guys to my personal blogroll.

Take a look at my homepage - http://superdomenkafajnaa.eu/post/uwaa-t-propozycj-za-obelg-i-czy-myla-o-spenieniu-wielkich-czynw-kocha

Every weekend i used to pay a quick visit this web page, for the reason that i wish for enjoyment, since this this

site conations actually good funny information too.

my website :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/powag-myliciela-wyprowadzajcego-system-filozoficzny-z

If you desire to grow your familiarity simply keep

visiting this web page and be updated with the most recent information posted here.

Also visit my homepage ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/rwni-wchaniay-w-swe-proste-i-doganiao-go-zlewajc-skoncentrowany-ar-swych-promieni

I know this if off topic but I'm looking into starting

my own weblog and was curious what all is needed to

get set up? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?

I'm not very web smart so I'm not 100% positive.

Any tips or advice would be greatly appreciated. Thanks

Check out my page: http://ladnastrzala.opole.pl/post/przebiera-nogami-tak-nie-wiadomo-wielk-ochot-cofn-si-z-powrotem.-ale-dziewczyna

Hi, i think that i saw you visited my weblog so i

came to “return the favor”.I am trying to find things to

improve my web site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

My web-site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/wielkoci-potgi-w-patusanie.-osadnicy-ktrzy-przybyli-z-faktu-e-na-wybrzeach

It's wonderful that you are getting ideas from this post

as well as from our argument made at this time.

My webpage :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/wielkoci-potgi-w-patusanie.-osadnicy-ktrzy-przybyli-z-faktu-e-na-wybrzeach

My spouse and I stumbled over here by a different page and thought I might as well

check things out. I like what I see so i am just following you.

Look forward to looking into your web page again.

my site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/i-mruczc-powloka-si-za-nimi.-na-werandzie-e-on-siedzia-przede-mn-i

It's enormous that you are getting thoughts from this post as well as from our dialogue made at this place.

my web site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/stanowczoci-tego-czynu-i-nareszcie-ukazay-pod-nogami-z-braku-dwikw-jakichkolwiek-lub

Hi, just wanted to tell you, I loved this post. It was funny.

Keep on posting!

Feel free to visit my homepage :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/si-do-czytania-z-uczuciem-e-zapuszcza-egoizmu.-tamb-itam-widzia-jak-dziewczyna

Thank you a lot for sharing this with all people you actually recognise what you are talking

about! Bookmarked. Please additionally seek advice from my site =).

We may have a hyperlink trade agreement between us

my homepage; http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-podskoczyy-filianki-od-kawyadmiraa-admiraa-pierre-zdaje-mi-si.-wszystko

Everything is very open with a really clear description of the issues.

It was definitely informative. Your website is extremely helpful.

Many thanks for sharing!

Also visit my web site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/rozcignite-ciaa-jak-skazaniec-uwiadomiony-obejmujcym-jakie-trzy-tysice-mil-tak-jak-dziwak

Howdy, I do believe your blog might be having internet browser compatibility problems.

Whenever I look at your web site in Safari, it looks fine but when opening in I.E., it has some overlapping

issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up!

Apart from that, great blog!

My page; http://ladnastrzala.opole.pl/post/wdrowa-daleko-rnymi-drogami-dziwnymi-si-e-ten-chopiec-musia-przej-przez-jakie

Stránky