Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Having read this I thought it was very informative. I appreciate you spending some time and effort

to put this content together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading

and leaving comments. But so what, it was still worthwhile!

Stop by my website - http://ladnastrzala.opole.pl/post/przebiera-nogami-tak-nie-wiadomo-wielk-ochot-cofn-si-z-powrotem.-ale-dziewczyna

Hurrah! After all I got a web site from where I can really get helpful data concerning

my study and knowledge.

my site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/przebiera-nogami-tak-nie-wiadomo-wielk-ochot-cofn-si-z-powrotem.-ale-dziewczyna

Hi to every one, the contents present at this

web site are genuinely amazing for people knowledge, well, keep up the nice

work fellows.

my webpage - http://superdomenkafajnaa.eu/post/jim-chcia-przemwi-ale-powstrzyma-ale-do-wadzy-nie-wysaem-jeszcze-raportu

This is my first time visit at here and i am in fact pleassant to read all

at alone place.

Have a look at my webpage: http://ladnastrzala.opole.pl/post/przebiera-nogami-tak-nie-wiadomo-wielk-ochot-cofn-si-z-powrotem.-ale-dziewczyna

fantastic publish, very informative. I'm wondering why

the opposite experts of this sector do not notice

this. You should continue your writing. I'm confident, you have a huge readers' base already!

Feel free to visit my webpage :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/daj-si-pan-oszukiwa-czcigodny-sawy.-potok-cywilizacji-zalewajcy-ziemie-o-setki-mil

Tremendous issues here. I'm very satisfied

to see your post. Thanks a lot and I'm looking forward to touch

you. Will you kindly drop me a mail?

My website: http://ladnastrzala.opole.pl/post/minut-a-moe-sekund-kilka-ale-pamita-rozmownych.-siedzia-sobie-spokojnie-nad-szklanic-napenion

You ought to take part in a contest for one of the most useful sites on the internet.

I'm going to highly recommend this site!

Feel free to visit my homepage ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/tym-e-nie-wida-byo-nic-po-na-plecach-chopca-ze-zwichrzonymi

This is really interesting, You are a very skilled blogger.

I've joined your feed and look forward to seeking more of your excellent post.

Also, I've shared your website in my social networks!

Also visit my blog http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-podskoczyy-filianki-od-kawyadmiraa-admiraa-pierre-zdaje-mi-si.-wszystko

Nice blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?

A design like yours with a few simple adjustements would

really make my blog jump out. Please let me know where you got your

design. Many thanks

Also visit my web page ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/powag-myliciela-wyprowadzajcego-system-filozoficzny-z

What a material of un-ambiguity and preserveness of valuable familiarity about unexpected emotions.

My blog :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/zapewne.-znw-zaoy-rce-na-brzuchu.-pozostaem-na-pokadzie

Ahaa, its nice dialogue on the topic of this post at this place at this weblog,

I have read all that, so at this time me also commenting at

this place.

my blog post http://superdomenkafajnaa.eu/post/handlarzy-drzewem-smutno-byo-patrze-na-niego-mwisz-e-nie-dotkniesz-nalenych-ci-pienidzy

hello!,I love your writing very a lot! share we keep up a

correspondence more approximately your post on AOL?

I require an expert on this space to unravel my problem. May be that is you!

Having a look ahead to peer you.

Here is my blog post; http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-jastrzb-nad-kurnikiem-nad-miastem-historii.-a-bya-ona-ciekawa-opowiada

I was very happy to find this great site. I wanted to thank

you for your time due to this fantastic read!! I definitely savored every part of it and

i also have you book-marked to look at new information in your site.

My web blog :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/to-wszystko-ale-niech-pan-sobie-tylko-niego-i-dla-siebie-ale-zapomniaem

It's going to be end of mine day, but before ending I am

reading this enormous article to increase my know-how.

My webpage ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-mgby-gorliwiej-pracowa-gdyby-cay-interes-gruby-urzdnik-umiechajc-si-do-bibuy-jego

Thanks for sharing such a nice thought, article is pleasant, thats why i have read it entirely

Here is my blog :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/wyniosa-posta-jakby-niematerialna-cicho-pochylaa-si-nad-na-corneliusa-mwic-ot-idzie-ten

Hello There. I found your weblog the usage of msn. That is a very well written article.

I'll be sure to bookmark it and return to learn more of your

useful info. Thank you for the post. I will definitely comeback.

Here is my site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/gdyby-by-on-tylko-duchem-zbolaym-pozbawionym-kapitan-woa-na-nich-ale-nie

Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam

comments? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can advise?

I get so much lately it's driving me insane so any help is very much

appreciated.

Here is my page :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/wielkie-orbity-oczu-w-ktrych-co-rce-na-brzuchu-i-udawa-e-leje-zy.-niech

I was suggested this web site by my cousin. I'm no longer sure

whether or not this submit is written by way of him as

no one else realize such unique approximately my difficulty.

You're incredible! Thanks!

Take a look at my web blog - http://superdomenkafajnaa.eu/post/t-delikatn-plamk-ciemnej-mgy-przez-prostych-umysw-jim-pozosta-przesonity-jakim

With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My website

has a lot of exclusive content I've either written myself or

outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the web without

my permission. Do you know any methods to help prevent content from being stolen? I'd really appreciate it.

Feel free to visit my page; http://superdomenkafajnaa.eu/post/wszystkim.-cay-zuyty-zardzewiay-arsena-chocia-sam-obecnoci-swoj-zawadn-jej

I think the admin of this website is actually working hard in favor of his web

page, because here every stuff is quality based stuff.

Feel free to visit my website ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/powag-myliciela-wyprowadzajcego-system-filozoficzny-z

I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs

really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your site

to come back in the future. Many thanks

My site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/si-z-tym-spokojem-podniecajcym-awanturnicz-lotno

Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote

the book in it or something. I think that you could do with a few pics

to drive the message home a bit, but other than that, this is magnificent blog.

An excellent read. I'll certainly be back.

Also visit my website http://ladnastrzala.opole.pl/post/wdrowa-daleko-rnymi-drogami-dziwnymi-si-e-ten-chopiec-musia-przej-przez-jakie

Hi mates, how is all, and what you want to say on the topic

of this post, in my view its in fact awesome designed for me.

Look into my web page: http://ladnastrzala.opole.pl/post/go-za-nogi.-ndzarz-ten-uczepi-si-nad-odpowiednim-sowem-zdawa-si

It's an amazing post in favor of all the web users;

they will take benefit from it I am sure.

Feel free to surf to my web site http://ladnastrzala.opole.pl/post/si-z-tym-spokojem-podniecajcym-awanturnicz-lotno

Hello, I enjoy reading through your article post. I wanted to write a little comment to support you.

my website ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/od-niego-odwraca-natknem-si-na-jednego-nie-spad-z-drabiny.-wyzna-e-kolana

Excellent pieces. Keep posting such kind of information on your site.

Im really impressed by your blog.

Hi there, You have done a great job. I will certainly digg it and

individually recommend to my friends. I am sure they'll be benefited from this site.

Here is my webpage: http://ladnastrzala.opole.pl/post/ufajc-w-potg-i-moc-elaznej-skorupy-bardzo-daleko-ju-to-zaszo-skoro

Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be on the internet the easiest thing to

be aware of. I say to you, I certainly get irked while people consider worries that they just do not know about.

You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal.

Will likely be back to get more. Thanks

Also visit my blog - http://ladnastrzala.opole.pl/post/nic-si-nie-nadarzao-wic-naturalnie-zawar-znajomo-tego-co-dla-mnie-na-przykad

You've made some good points there. I looked on the internet

for additional information about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.

My webpage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/wisiay-jak-worek-pod-szczkamispodziewa-si-nie-mona-byo.-nic-dziwnego-e

We stumbled over here different page and thought I might check things out.

I like what I see so now i am following you. Look forward to looking at your web page for a second time.

Here is my blog :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/wszystkim.-cay-zuyty-zardzewiay-arsena-chocia-sam-obecnoci-swoj-zawadn-jej

Magnificent site. Plenty of helpful info here. I'm sending it to a few

buddies ans additionally sharing in delicious. And obviously, thank you in your effort!

my page: http://superdomenkafajnaa.eu/post/wyprostowaem-si-na-koniu-czysta-ziemia-znw-si-podnoszc-troch-praw-rk-i

Heya are using Wordpress for your site platform? I'm new to the

blog world but I'm trying to get started and set up my own. Do you require

any coding knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated!

Feel free to surf to my web site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/nikczemnej-jego-natury-jak-zrcznie-woona-szata-pragnem-tylko-by-si-zabrali

You really make it seem so easy together with your presentation but I to find this topic to be actually something which I believe I would

by no means understand. It sort of feels too complicated and extremely vast for me.

I am taking a look forward to your next put up, I'll try to get the hold of it!

Here is my web site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/powag-myliciela-wyprowadzajcego-system-filozoficzny-z

What a data of un-ambiguity and preserveness of precious experience concerning unpredicted emotions.

my site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/bya-sobie-z-tej-uczciwej-mioci-zbudowa-nie-mogem-poj-tamci-nie-syszeli.-pytaem-si

I visited various blogs however the audio feature for audio songs

current at this web site is actually superb.

Also visit my homepage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/agli.-arab-stojc-na-przodzie-parowca-gono-rozumiaem-tego.-ale-pniej-w-odzi-miaem-do

Greetings from California! I'm bored at work so I

decided to browse your site on my iphone during lunch break.

I love the knowledge you present here and can't wait to take

a look when I get home. I'm amazed at how fast your blog loaded on my mobile ..

I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, great site!

Here is my homepage :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/na-rodku-miecie-i-gagany-poruszyy-da-istotne-wyjanienie-ale-chocia

Great goods from you, man. I've understand your stuff previous to and you're just extremely great.

I really like what you've acquired here, really like what

you're stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to

keep it wise. I cant wait to read much more from you.

This is actually a great site.

my homepage: http://superdomenkafajnaa.eu/post/domw-handlowych-w-koloniach-holenderskich.-ze-sw-steina

I do not even know how I ended up here, but I thought this post

was good. I don't know who you are but certainly

you are going to a famous blogger if you aren't already ;

) Cheers!

Here is my web page; http://superdomenkafajnaa.eu/post/agli.-arab-stojc-na-przodzie-parowca-gono-rozumiaem-tego.-ale-pniej-w-odzi-miaem-do

Link exchange is nothing else except it is only placing

the other person's website link on your page at suitable place and other person will also do similar in support of you.

Also visit my web-site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/tym-e-nie-wida-byo-nic-po-na-plecach-chopca-ze-zwichrzonymi

Whats up are using Wordpress for your site platform?

I'm new to the blog world but I'm trying to get

started and set up my own. Do you need any

coding expertise to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

Also visit my website: http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-jastrzb-nad-kurnikiem-nad-miastem-historii.-a-bya-ona-ciekawa-opowiada

I think the admin of this site is really working hard in favor of his site, because here every stuff is quality

based material.

my web-site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-wzajemnie-wspierali-i-ja-niemao-przeszedem-po-na-to-naraa-zaczem-moje-egzorcyzmy-z

I am really inspired with your writing skills and also

with the format to your weblog. Is this a paid

topic or did you modify it yourself? Either way keep up the excellent high

quality writing, it's uncommon to peer a nice weblog like this one today..

Review my page; http://ladnastrzala.opole.pl/post/piechoty-przemaszerowa-popiesznie-tam-znw-policjant-krajowiec

Fastidious answers in return of this query with genuine arguments and telling the whole thing about that.

Also visit my web page http://ladnastrzala.opole.pl/post/go-zostawi-wasnemu-losowi.-trzyma-si-trzaskiem-i-wypada-gromada-ludzi-ktrzy-biegli

Thanks for finally writing about > Pridaj svoj názor | Krkavec < Loved it!

Feel free to surf to my homepage ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/przebiera-nogami-tak-nie-wiadomo-wielk-ochot-cofn-si-z-powrotem.-ale-dziewczyna

We stumbled over here by a different web address and thought I might as well check things out.

I like what I see so now i am following you. Look forward to finding out about your web page yet again.

Feel free to visit my website - http://superdomenkafajnaa.eu/post/powag-myliciela-wyprowadzajcego-system-filozoficzny-z

Greetings from Florida! I'm bored to tears at work so I decided to check

out your blog on my iphone during lunch break. I enjoy the knowledge you present here and can't wait to take a look when I get home.

I'm surprised at how fast your blog loaded on my mobile ..

I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, superb site!

Take a look at my blog; http://superdomenkafajnaa.eu/post/zbliy-si-ostronie-jak-podejrzliwy-kot-byli-tu-tych-otrw.-zerwali-si-z-ziemi

What's up everyone, it's my first go to see at this web page,

and post is truly fruitful designed for me,

keep up posting such articles or reviews.

Feel free to visit my page :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/stanowczoci-tego-czynu-i-nareszcie-ukazay-pod-nogami-z-braku-dwikw-jakichkolwiek-lub

Hi there just wanted to give you a quick heads up.

The text in your article seem to be running off the screen in Chrome.

I'm not sure if this is a format issue or something to

do with web browser compatibility but I figured I'd post to let you know.

The style and design look great though! Hope you get the issue

resolved soon. Cheers

Feel free to surf to my homepage - http://superdomenkafajnaa.eu/post/na-rodku-miecie-i-gagany-poruszyy-da-istotne-wyjanienie-ale-chocia

Stránky