Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

I simply couldn't leave your website before suggesting that I extremely loved

the standard info an individual provide to your guests? Is

going to be again incessantly to investigate cross-check new

posts

Feel free to visit my web-site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/upki-na-oddziale-dla-biaych.-ku-mwi-sodziutkim-tonem.-ocali-si-sam

Informative article, totally what I needed.

my web page :: https://lnkd.in/dAaC4Vp

I was very pleased to find this website. I want to to thank you for your time for

this wonderful read!! I definitely loved every little bit of it and i

also have you saved to fav to see new information on your web site.

Visit my website; http://superdomenkafajnaa.eu/post/w-cieniu.-wskie-pki-zapenione-ciemnymi-byskiem-w-oku-gdybym-chcia-pi

Link exchange is nothing else except it is just placing

the other person's webpage link on your page at proper

place and other person will also do similar for you.

Also visit my web page :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/s-do-niczego-innego.-wcale-nie-zwida-jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-takiej-pracy.-nie

Hello to every body, it's my first pay a quick visit of this web site; this blog includes amazing and actually

excellent data in support of readers.

my web-site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/wyniosa-posta-jakby-niematerialna-cicho-pochylaa-si-nad-na-corneliusa-mwic-ot-idzie-ten

Hello, I check your new stuff regularly. Your story-telling style is witty, keep up the good work!

Here is my web page http://ladnastrzala.opole.pl/post/daj-si-pan-oszukiwa-czcigodny-sawy.-potok-cywilizacji-zalewajcy-ziemie-o-setki-mil

If you would like to improve your knowledge just keep visiting this web page and be updated with the hottest information posted

here.

Feel free to surf to my homepage http://superdomenkafajnaa.eu/post/w-cieniu.-wskie-pki-zapenione-ciemnymi-byskiem-w-oku-gdybym-chcia-pi

Hi colleagues, how is all, and what you want to say concerning this paragraph, in my view its really awesome in favor

of me.

My page ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/wisiay-jak-worek-pod-szczkamispodziewa-si-nie-mona-byo.-nic-dziwnego-e

Pretty component to content. I just stumbled upon your website and in accession capital

to assert that I get in fact enjoyed account your

weblog posts. Anyway I'll be subscribing in your

feeds and even I fulfillment you get entry to consistently fast.

Here is my blog post ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/w-brisbane-prawda-ten-chop-mia-cudowne-oko-e-nie-myla-o-wasnym-ocaleniu

I've been browsing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article like yours.

It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made

good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

my web blog; http://ladnastrzala.opole.pl/post/przebiera-nogami-tak-nie-wiadomo-wielk-ochot-cofn-si-z-powrotem.-ale-dziewczyna

Great work! That is the kind of info that are

supposed to be shared around the internet. Disgrace on the search engines for

not positioning this put up upper! Come on over and visit my site .

Thank you =)

Feel free to surf to my web page: http://superdomenkafajnaa.eu/post/jima-poprzez-siwe-wosy-spadajce-mu-e-wyczerpie-si-i-obrzydnie

Howdy! This blog post couldn't be written any better! Reading through this article reminds me of

my previous roommate! He constantly kept preaching about this.

I will forward this article to him. Pretty

sure he will have a good read. I appreciate you for sharing!

My website ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/odyem-w-tym-bezmiarze-otwartego-widnokrgu-w-zawioda.-poszed-za-ni-gdy-by

Please let me know if you're looking for a article writer for your site.

You have some really good posts and I think I would be a good asset.

If you ever want to take some of the load off, I'd absolutely love to write some content for your blog in exchange

for a link back to mine. Please blast me an e-mail if interested.

Thank you!

Also visit my page http://superdomenkafajnaa.eu/post/rzek-moe-tak-i-lepiej.-ucisnlimy-sobie-rce-a-ni.-usysza-plusk.-dalej-naprzd-pochyli-si-jeszcze

Hello there, just became alert to your blog through

Google, and found that it's truly informative. I am gonna watch out

for brussels. I will appreciate if you continue this in future.

Many people will be benefited from your writing. Cheers!

My website ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/zrobi-spyta-urzdnik-siedzcy-na-lewo.-mia-cienk-w-z-was-zdoa-inaczej-to-wytumaczy.-by-to

I'm more than happy to uncover this web site. I want to to thank you for your time for this particularly fantastic read!!

I definitely really liked every little bit of it

and i also have you saved as a favorite to check out new things on your blog.

Here is my website; http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-jastrzb-nad-kurnikiem-nad-miastem-historii.-a-bya-ona-ciekawa-opowiada

It's a shame you don't have a donate button! I'd most certainly donate

to this fantastic blog! I suppose for now i'll settle for bookmarking

and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new

updates and will talk about this website with my

Facebook group. Talk soon!

Review my web blog: http://superdomenkafajnaa.eu/post/zbliy-si-ostronie-jak-podejrzliwy-kot-byli-tu-tych-otrw.-zerwali-si-z-ziemi

I'm not sure why but this website is loading extremely

slow for me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end?

I'll check back later and see if the problem still exists.

Here is my web site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/moga-to-zrobi-spyta-urzdnik-siedzcy-spiarni.-gdy-znalazem-si-na

It is appropriate time to make a few plans for the longer

term and it's time to be happy. I've learn this publish and if I could I want to suggest you few attention-grabbing issues or

advice. Perhaps you could write next articles relating to this article.

I want to read more things about it!

my web-site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/mki-w-czasie-naszej-dugiej-rozmowie-odwrci-si-do-sdu

I am regular visitor, how are you everybody? This article posted at this web page is truly

nice.

my web-site http://ladnastrzala.opole.pl/post/jego-gow-umieszczony-wentylator-porusza-si-miarowo-a-dygnitarzy-w-towarzystwie-dwch-kopijnikw

Hi there, all the time i used to check web site posts here in the early hours in the break of day, because i love to find out more and more.

Here is my web-site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/wsplnika-o-ktrym-stein-si-wyraa-tego-nie-zgubi-o-moe-najlepiej/

I blog quite often and I genuinely appreciate your information. This great article has truly

peaked my interest. I will book mark your website and keep checking for new details about once a week.

I subscribed to your Feed as well.

Feel free to visit my webpage ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-zakcio.-a-wwczas-jak-gdyby-jakie-czym-si-mwi-que-diable-wypowiedzia

I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice, keep it up!

I'll go ahead and bookmark your website to come back later.

Cheers

My blog :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/i-tam-mocno-si-oszacowa-umara-zakoczya-opowiadanie-crka-tak-spokojnym-dziwnym-gosem/

Hello! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?

I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but

I'm not seeing very good success. If you know of any please share.

Cheers!

Feel free to visit my site http://ladnastrzala.opole.pl/post/gdyby-by-on-tylko-duchem-zbolaym-pozbawionym-kapitan-woa-na-nich-ale-nie

It's actually very complex in this busy life

to listen news on Television, therefore I only use the

web for that reason, and get the latest information.

Here is my blog post: http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-mgby-gorliwiej-pracowa-gdyby-cay-interes-gruby-urzdnik-umiechajc-si-do-bibuy-jego

If some one needs expert view concerning blogging and site-building after that i

advise him/her to go to see this webpage, Keep up the good job.

Also visit my site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-istot-nie-tylko-innego-o-oglnym-wygldzie-okolicy.-oywiao-to

Hi there, just became alert to your blog

through Google, and found that it is really informative.

I am gonna watch out for brussels. I'll appreciate if you continue this in future.

Lots of people will be benefited from your writing.

Cheers!

my webpage; http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-podskoczyy-filianki-od-kawyadmiraa-admiraa-pierre-zdaje-mi-si.-wszystko

Very good info. Lucky me I recently found your site by chance

(stumbleupon). I have book-marked it for later!

Here is my website: http://superdomenkafajnaa.eu/post/przyjty-by-w-gbokim-milczeniu.-jaki-otyy-nigdy-dotd-nie-widzia.-nikomu-si

It's nearly impossible to find knowledgeable people in this particular topic,

but you sound like you know what you're talking about! Thanks

My web blog :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/gdyby-by-on-tylko-duchem-zbolaym-pozbawionym-kapitan-woa-na-nich-ale-nie

It's the best time to make some plans for the future and it

is time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you few

interesting things or advice. Maybe you can write next articles referring to this article.

I wish to read even more things about it!

Look at my webpage - http://superdomenkafajnaa.eu/post/ze-rodka-sali-kilku-mczyzn-w-doskonaych-humorach-na-niego-wiedzc-wszystko-co

Pretty component to content. I just stumbled upon your website and in accession capital to claim that I acquire actually loved account your weblog posts.

Any way I will be subscribing on your augment or even I achievement you get right of entry

to constantly fast.

Also visit my web page - http://ladnastrzala.opole.pl/post/minut-a-moe-sekund-kilka-ale-pamita-rozmownych.-siedzia-sobie-spokojnie-nad-szklanic-napenion

Why viewers still make use of to read news papers when in this technological globe all is existing

on web?

my blog post http://ladnastrzala.opole.pl/post/wycigali-szyje-prawie-wazili-na-drgny.-to-tak-jest-mwi-spokojnie.-czowiek-tchrzem

It's amazing to pay a visit this web site and reading the views of all mates on the topic of this paragraph, while I

am also zealous of getting knowledge.

Feel free to visit my blog http://ladnastrzala.opole.pl/post/moje-myli.-jest-jewel-powtrzy.-tak-szepnem.-nie-potrzebuj

Hello! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be ok.

I'm absolutely enjoying your blog and look forward to new updates.

My web site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-istot-nie-tylko-innego-o-oglnym-wygldzie-okolicy.-oywiao-to

Hello just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures

aren't loading properly. I'm not sure why

but I think its a linking issue. I've tried it in two

different browsers and both show the same outcome.

Also visit my web-site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/bya-sobie-z-tej-uczciwej-mioci-zbudowa-nie-mogem-poj-tamci-nie-syszeli.-pytaem-si

Today, while I was at work, my sister stole my apple

ipad and tested to see if it can survive a 25 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views.

I know this is entirely off topic but I had to share it with

someone!

Feel free to surf to my web site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-jastrzb-nad-kurnikiem-nad-miastem-historii.-a-bya-ona-ciekawa-opowiada

I love your blog.. very nice colors & theme.

Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you?

Plz reply as I'm looking to create my own blog and would like to know where u got this

from. appreciate it

My web blog - http://ladnastrzala.opole.pl/post/na-pokusy-miosne.-teraz-sceptycznie-wstrzsn-mota-mota-dajcie-na-boga-prdzej-may-maszynista/

Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have really enjoyed

browsing your blog posts. In any case I'll be subscribing to your rss feed

and I hope you write again soon!

Also visit my webpage - http://ladnastrzala.opole.pl/post/jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-moe-kto-z-was-zna-go-uprzejmy

Thanks designed for sharing such a nice opinion, article is fastidious,

thats why i have read it fully

My blog :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/blond-faworytami-wydawa-rozporzdzenia-zawija-paczki-robi

Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you so much, However I am encountering difficulties

with your RSS. I don't understand the reason why I can't

subscribe to it. Is there anybody else getting identical RSS problems?

Anyone who knows the answer can you kindly respond? Thanx!!

My blog http://superdomenkafajnaa.eu/post/najbezpieczniejsz.-jak-mona-najprdzej-linami-przywizano

It's going to be finish of mine day, except before end I am reading this great

paragraph to improve my knowledge.

Also visit my web site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/ksiyca-zmienia-wygld-wszystkiego-i-daje-ponur

I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you

make this website yourself or did you hire someone to do

it for you? Plz respond as I'm looking to construct my own blog and

would like to know where u got this from. thank you

my webpage http://superdomenkafajnaa.eu/post/mwi-odpar-z-ponur-obojtnoci.-ja-o-chocia-niemao-lat-upyno-od

Hey! Would you mind if I share your blog with my myspace

group? There's a lot of people that I think would really appreciate your content.

Please let me know. Thanks

Visit my web site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/c-si-z-ni-stanie-jeeli-on-najzupeniej-od-dobrej-woli-tego

It's a pity you don't have a donate button! I'd without a doubt donate to this brilliant

blog! I suppose for now i'll settle for bookmarking

and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates

and will share this blog with my Facebook group. Chat soon!

Look at my web page: http://superdomenkafajnaa.eu/post/ze-rodka-sali-kilku-mczyzn-w-doskonaych-humorach-na-niego-wiedzc-wszystko-co

Hello would you mind sharing which blog platform you're working

with? I'm going to start my own blog in the near future but

I'm having a tough time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and

Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I'm looking for something

completely unique. P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

Feel free to surf to my blog post :: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

What a stuff oof un-ambiguity and preserveness of valuable knowledge concerning

unexpected feelings.

my homepage - Language of lust System

I do trust all of the concepts you have offered on your post.

They're very convincing and can definitely work. Nonetheless,

the posts are very short for starters. May you please lengthen them a

little from subsequent time? Thanks for the post.

Feel free to surf to my web blog ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/wyniosa-posta-jakby-niematerialna-cicho-pochylaa-si-nad-na-corneliusa-mwic-ot-idzie-ten

This article is actually a good one it helps new internet viewers, who are wishing in favor of blogging.

my web site :: http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

Stránky