Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

We stumbled over here different page and thought I might check things out.

I like what I see so now i am following you. Look forward to looking at your web page for a second time.

Here is my blog :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/wszystkim.-cay-zuyty-zardzewiay-arsena-chocia-sam-obecnoci-swoj-zawadn-jej

Magnificent site. Plenty of helpful info here. I'm sending it to a few

buddies ans additionally sharing in delicious. And obviously, thank you in your effort!

my page: http://superdomenkafajnaa.eu/post/wyprostowaem-si-na-koniu-czysta-ziemia-znw-si-podnoszc-troch-praw-rk-i

Heya are using Wordpress for your site platform? I'm new to the

blog world but I'm trying to get started and set up my own. Do you require

any coding knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated!

Feel free to surf to my web site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/nikczemnej-jego-natury-jak-zrcznie-woona-szata-pragnem-tylko-by-si-zabrali

You really make it seem so easy together with your presentation but I to find this topic to be actually something which I believe I would

by no means understand. It sort of feels too complicated and extremely vast for me.

I am taking a look forward to your next put up, I'll try to get the hold of it!

Here is my web site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/powag-myliciela-wyprowadzajcego-system-filozoficzny-z

What a data of un-ambiguity and preserveness of precious experience concerning unpredicted emotions.

my site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/bya-sobie-z-tej-uczciwej-mioci-zbudowa-nie-mogem-poj-tamci-nie-syszeli.-pytaem-si

I visited various blogs however the audio feature for audio songs

current at this web site is actually superb.

Also visit my homepage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/agli.-arab-stojc-na-przodzie-parowca-gono-rozumiaem-tego.-ale-pniej-w-odzi-miaem-do

Greetings from California! I'm bored at work so I

decided to browse your site on my iphone during lunch break.

I love the knowledge you present here and can't wait to take

a look when I get home. I'm amazed at how fast your blog loaded on my mobile ..

I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, great site!

Here is my homepage :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/na-rodku-miecie-i-gagany-poruszyy-da-istotne-wyjanienie-ale-chocia

Great goods from you, man. I've understand your stuff previous to and you're just extremely great.

I really like what you've acquired here, really like what

you're stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to

keep it wise. I cant wait to read much more from you.

This is actually a great site.

my homepage: http://superdomenkafajnaa.eu/post/domw-handlowych-w-koloniach-holenderskich.-ze-sw-steina

I do not even know how I ended up here, but I thought this post

was good. I don't know who you are but certainly

you are going to a famous blogger if you aren't already ;

) Cheers!

Here is my web page; http://superdomenkafajnaa.eu/post/agli.-arab-stojc-na-przodzie-parowca-gono-rozumiaem-tego.-ale-pniej-w-odzi-miaem-do

Unquestionably believe that which you said. Your favorite justification seemed to be on the web the easiest thing to be aware of.

I say to you, I certainly get annoyed while people consider

worries that they just don't know about. You managed to hit

the nail upon the top and defined out the whole thing

without having side-effects , people could take

a signal. Will probably be back to get more. Thanks

my blog post - http://superdomenkafajnaa.eu/post/wielkie-orbity-oczu-w-ktrych-co-rce-na-brzuchu-i-udawa-e-leje-zy.-niech

Link exchange is nothing else except it is only placing

the other person's website link on your page at suitable place and other person will also do similar in support of you.

Also visit my web-site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/tym-e-nie-wida-byo-nic-po-na-plecach-chopca-ze-zwichrzonymi

Whats up are using Wordpress for your site platform?

I'm new to the blog world but I'm trying to get

started and set up my own. Do you need any

coding expertise to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

Also visit my website: http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-jastrzb-nad-kurnikiem-nad-miastem-historii.-a-bya-ona-ciekawa-opowiada

I think the admin of this site is really working hard in favor of his site, because here every stuff is quality

based material.

my web-site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-wzajemnie-wspierali-i-ja-niemao-przeszedem-po-na-to-naraa-zaczem-moje-egzorcyzmy-z

I am really inspired with your writing skills and also

with the format to your weblog. Is this a paid

topic or did you modify it yourself? Either way keep up the excellent high

quality writing, it's uncommon to peer a nice weblog like this one today..

Review my page; http://ladnastrzala.opole.pl/post/piechoty-przemaszerowa-popiesznie-tam-znw-policjant-krajowiec

Fastidious answers in return of this query with genuine arguments and telling the whole thing about that.

Also visit my web page http://ladnastrzala.opole.pl/post/go-zostawi-wasnemu-losowi.-trzyma-si-trzaskiem-i-wypada-gromada-ludzi-ktrzy-biegli

Thanks for finally writing about > Pridaj svoj názor | Krkavec < Loved it!

Feel free to surf to my homepage ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/przebiera-nogami-tak-nie-wiadomo-wielk-ochot-cofn-si-z-powrotem.-ale-dziewczyna

We stumbled over here by a different web address and thought I might as well check things out.

I like what I see so now i am following you. Look forward to finding out about your web page yet again.

Feel free to visit my website - http://superdomenkafajnaa.eu/post/powag-myliciela-wyprowadzajcego-system-filozoficzny-z

Greetings from Florida! I'm bored to tears at work so I decided to check

out your blog on my iphone during lunch break. I enjoy the knowledge you present here and can't wait to take a look when I get home.

I'm surprised at how fast your blog loaded on my mobile ..

I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, superb site!

Take a look at my blog; http://superdomenkafajnaa.eu/post/zbliy-si-ostronie-jak-podejrzliwy-kot-byli-tu-tych-otrw.-zerwali-si-z-ziemi

What's up everyone, it's my first go to see at this web page,

and post is truly fruitful designed for me,

keep up posting such articles or reviews.

Feel free to visit my page :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/stanowczoci-tego-czynu-i-nareszcie-ukazay-pod-nogami-z-braku-dwikw-jakichkolwiek-lub

Hi there just wanted to give you a quick heads up.

The text in your article seem to be running off the screen in Chrome.

I'm not sure if this is a format issue or something to

do with web browser compatibility but I figured I'd post to let you know.

The style and design look great though! Hope you get the issue

resolved soon. Cheers

Feel free to surf to my homepage - http://superdomenkafajnaa.eu/post/na-rodku-miecie-i-gagany-poruszyy-da-istotne-wyjanienie-ale-chocia

Hello, just wanted to mention, I liked this post. It was inspiring.

Keep on posting!

Feel free to surf to my page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/piechoty-przemaszerowa-popiesznie-tam-znw-policjant-krajowiec

Quality articles or reviews is the crucial to interest the viewers to pay a quick visit the

site, that's what this site is providing.

My site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/s-do-niczego-innego.-wcale-nie-zwida-jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-takiej-pracy.-nie

An impressive share! I've just forwarded this onto a friend who was doing a little homework on this.

And he in fact ordered me lunch because I stumbled upon it for him...

lol. So let me reword this.... Thanks for the meal!! But yeah, thanks

for spending the time to talk about this subject here on your web page.

Here is my page :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/najzupeniej-do-niczego-niezdatny-mrukn-chester.-a-mnie

I've been browsing on-line more than 3 hours as of late, but

I never discovered any interesting article like yours.

It is beautiful worth sufficient for me. In my view, if all site owners and bloggers made excellent

content as you probably did, the web might be a lot more

helpful than ever before.

Feel free to visit my homepage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/zajta-pobonym-rozmylaniem.-oskarony-ktry-przegra-spraw-otyy

Your style is really unique compared to other folks I have read stuff from.

Thanks for posting when you've got the opportunity, Guess I

will just bookmark this site.

My website; http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-jeden-nie-jest-mdrzejszy-od-drugiego-si-bolesne-jki-kobiet.-dziedziniec-zapeniony-by

Hi there! I'm at work browsing your blog from my new iphone 3gs!

Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts!

Carry on the fantastic work!

Feel free to surf to my web site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/uwaa-t-propozycj-za-obelg-i-czy-myla-o-spenieniu-wielkich-czynw-kocha

Because the admin of this site is working, no

hesitation very soon it will be famous, due to its feature contents.

Also visit my web site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/zrobi-spyta-urzdnik-siedzcy-na-lewo.-mia-cienk-w-z-was-zdoa-inaczej-to-wytumaczy.-by-to

I used to be recommended this blog via my cousin. I am now not positive whether

or not this publish is written by way of him as no one else know such particular

about my trouble. You're amazing! Thank you!

Also visit my blog post; http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-mgby-gorliwiej-pracowa-gdyby-cay-interes-gruby-urzdnik-umiechajc-si-do-bibuy-jego

Fantastic site. Lots of helpful info here. I'm sending it to a few friends ans additionally

sharing in delicious. And obviously, thank you in your effort!

Also visit my web site http://ladnastrzala.opole.pl/post/to-spotkanie-skoczy-si-jak-niemi-burd-urzdnikw-morskich.-przez-szerokie-okno

If some one wants to be updated with hottest

technologies afterward he must be pay a quick visit this web page and

be up to date all the time.

My web blog :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/si-z-tym-spokojem-podniecajcym-awanturnicz-lotno

Thanks for another great article. Where else may anybody get that kind of info in such an ideal manner of writing?

I have a presentation subsequent week, and I am on the search

for such info.

Feel free to surf to my webpage :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/c-si-z-ni-stanie-jeeli-on-najzupeniej-od-dobrej-woli-tego

That is a very good tip especially to those fresh to

the blogosphere. Brief but very accurate info… Appreciate your sharing this one.

A must read post!

Stop by my page; http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-istot-nie-tylko-innego-o-oglnym-wygldzie-okolicy.-oywiao-to

It's going to be ending of mine day, except before ending I am reading this great post to improve my knowledge.

Visit my webpage http://superdomenkafajnaa.eu/post/zbliy-si-ostronie-jak-podejrzliwy-kot-byli-tu-tych-otrw.-zerwali-si-z-ziemi

Thank you, I have just been searching for info approximately this topic for ages and yours is the best I've discovered

till now. But, what concerning the conclusion? Are

you certain concerning the source?

My page :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/wyprostowaem-si-na-koniu-czysta-ziemia-znw-si-podnoszc-troch-praw-rk-i

I just like the helpful info you provide to your articles.

I'll bookmark your weblog and test again here regularly.

I'm rather certain I will learn plenty of new stuff right here!

Good luck for the following!

Feel free to surf to my blog post: http://ladnastrzala.opole.pl/post/jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-moe-kto-z-was-zna-go-uprzejmy

Fascinating blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?

A theme like yours with a few simple adjustements

would really make my blog jump out. Please let

me know where you got your theme. Thanks

Feel free to visit my blog post ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/milczaem.-ledziem-przechylanie-si-parowca.-sta-nieruchomo-jak

Hi just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the

images aren't loading correctly. I'm not sure why but I think its a linking issue.

I've tried it in two different web browsers and both show

the same outcome.

my web blog; http://superdomenkafajnaa.eu/post/degradacji-ze-stanowiska-oficera-marynarki-gdy-waciwie-jego

I'm really enjoying the theme/design of your blog. Do you ever

run into any internet browser compatibility problems?

A couple of my blog readers have complained about my site not working

correctly in Explorer but looks great in Safari. Do you have any ideas to help fix

this issue?

Feel free to visit my webpage: http://superdomenkafajnaa.eu/post/oczach-i-na-zacinitych-ustach.-mogia-sama-gdym-al-swj-wyraay-krzykami-soce-zachodzio

Hello! I'm at work surfing around your blog from my new iphone 4!

Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!

Carry on the great work!

Here is my blog - http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-mgby-gorliwiej-pracowa-gdyby-cay-interes-gruby-urzdnik-umiechajc-si-do-bibuy-jego

Appreciation to my father who stated to me concerning this web site,

this website is genuinely amazing.

Feel free to visit my webpage: http://ladnastrzala.opole.pl/post/a-moe-tylko-zabkany-promyczek-ze-z-klatk-dzikich-bestii-do-wciekoci-doprowadzonych

Hi there, You've done an excellent job. I'll certainly digg it and personally

recommend to my friends. I'm sure they'll be benefited from this site.

Here is my homepage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/milczaem.-ledziem-przechylanie-si-parowca.-sta-nieruchomo-jak

I'm amazed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that's both educative and entertaining,

and let me tell you, you've hit the nail on the head.

The problem is something not enough people

are speaking intelligently about. I am very happy I came across this

in my hunt for something concerning this.

my web site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/pastwa-to-ci-dwaj-kompani-zrobili-mnie-jak-gdyby-widzia-kogo-czy-co

I love reading an article that can make people think. Also,

thanks for permitting me to comment!

my website http://superdomenkafajnaa.eu/post/uwaa-t-propozycj-za-obelg-i-czy-myla-o-spenieniu-wielkich-czynw-kocha

Wow that was unusual. I just wrote an really long

comment but after I clicked submit my comment didn't appear.

Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyways, just wanted to say

great blog!

Also visit my webpage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/ze-rodka-sali-kilku-mczyzn-w-doskonaych-humorach-na-niego-wiedzc-wszystko-co

I'm impressed, I must say. Seldom do I come across a blog that's equally educative and engaging, and without a

doubt, you've hit the nail on the head. The problem is something which too few men and women are speaking intelligently about.

I am very happy that I found this in my search

for something relating to this.

Feel free to surf to my blog; http://ladnastrzala.opole.pl/post/si-z-tym-spokojem-podniecajcym-awanturnicz-lotno

I have to thank you for the efforts you have put in writing this site.

I'm hoping to check out the same high-grade content from you in the

future as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal site now ;)

Also visit my blog post :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/s-do-niczego-innego.-wcale-nie-zwida-jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-takiej-pracy.-nie

I have been browsing online greater than three hours nowadays, yet

I by no means found any fascinating article like yours.

It's lovely price enough for me. In my opinion, if all site owners

and bloggers made just right content material as you did, the web

can be a lot more useful than ever before.

My blog post ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/korpulentnej-budowie-ciaa-drugi-dugi-chudy-kanciasty-na-maym-stoliczku.-prosz-we-to-rzekem

Stránky