Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Awesome website you have here but I was curious about if you knew of any forums that cover the same topics

talked about here? I'd really like to be a part

of community where I can get opinions from other

knowledgeable people that share the same interest. If you have any recommendations,

please let me know. Thank you!

my page http://ospasprawajasnaosa.eu/post/gupcem-poradzisz-wymylie-jaki-nowy-kawa-chesterze-rzek

Hi, i think that i noticed you visited my web site thus i came to go back the choose?.I am attempting to in finding things to enhance my web site!I guess its adequate to use some of your

ideas!!

my web blog ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/zajta-pobonym-rozmylaniem.-oskarony-ktry-przegra-spraw-otyy

Do you have a spam issue on this blog; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; many of

us have created some nice methods and we are looking to swap

solutions with others, be sure to shoot me an email if interested.

Here is my site http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-mgby-gorliwiej-pracowa-gdyby-cay-interes-gruby-urzdnik-umiechajc-si-do-bibuy-jego

Greate pieces. Keep posting such kind of information on your page.

Im really impressed by your site.

Hi there, You have done a fantastic job. I will certainly digg

it and personally recommend to my friends. I'm sure they will be benefited from this site.

Also visit my web site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/dugo.-przywiza-si-widocznie-do-starej-ony-doramina-ona

It's actually a cool and helpful piece of information. I am satisfied that you shared this useful

information with us. Please keep us up to date like this.

Thanks for sharing.

Here is my homepage: http://opasprawajasnafala.eu/post/kupcw-z-celebes.-rada-allang-chcia-by-jima-z-on.-ja-mu

Helpful info. Lucky me I found your site by

chance, and I'm stunned why this twist of fate did not came about

in advance! I bookmarked it.

Have a look at my website http://ladnastrzala.opole.pl/post/blond-faworytami-wydawa-rozporzdzenia-zawija-paczki-robi

Pretty part of content. I simply stumbled upon your site and in accession capital

to claim that I acquire in fact loved account your blog posts.

Any way I'll be subscribing in your feeds and even I achievement you get

right of entry to consistently fast.

Also visit my website http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-podskoczyy-filianki-od-kawyadmiraa-admiraa-pierre-zdaje-mi-si.-wszystko

Fine way of explaining, and fastidious piece of writing to take information about

my presentation subject, which i am going to present in college.

my web blog http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/znalaza-ich-mier-gdyby-im-bya-przeznaczona.-biali-on-tam-pozostanie-jak-to

Spot on with this write-up, I honestly believe that this amazing site needs a

great deal more attention. I'll probably be returning to read through

more, thanks for the information!

Check out my page: http://ospasprawajasnaosa.eu/post/ziemi-i-potoczy-si-na-dno-jasno-jak-gdyby-od-miesica-nad

I was wondering if you ever considered changing the page layout of your website?

Its very well written; I love what youve got to say. But maybe

you could a little more in the way of content so

people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for

only having 1 or 2 images. Maybe you could space it out better?

Also visit my web blog - http://jemytam.opole.pl/post/rzek-takim-tonem-e-caa-krew-si-z-ruchomych-cieni.-domagali-si-faktw

Good post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon every day.

It's always useful to read content from other authors and practice something from their web sites.

Take a look at my web site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/zbliy-si-ostronie-jak-podejrzliwy-kot-byli-tu-tych-otrw.-zerwali-si-z-ziemi

Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.

Look advanced to far added agreeable from you!

By the way, how could we communicate?

Stop by my web site - http://ospasprawajasnaosa.eu/post/wanie-z-niszczc-gwatownoci-a-przez-czas-zdaje-mi-si-e-on

I've been surfing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting

article like yours. It is pretty worth enough for me.

In my opinion, if all website owners and bloggers made good content as you

did, the net will be a lot more useful than ever before.

My web site; http://jemytam.opole.pl/post/brierly-komendantem-ossy-wacicielem-zotego-chronometru-i

I am genuinely glad to glance at this weblog posts which includes plenty of

helpful information, thanks for providing such data.

Also visit my webpage - http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/to-jest-najdziwniejsze-e-jest-prawdziwa-laty-siedzielimy-przy-dopalajcych-si-wiecach-wrd

Hi there, I check your new stuff on a regular basis. Your humoristic style is witty, keep up the good work!

Here is my site: http://ospasprawajasnaosa.eu/post/wielki-chop-a-mdla-jak-dziewczyna.-czy-ktry-miay-cel-w-tym-wichrze-jaka-wcieka-stanowczo

Good day! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form?

I'm using the same blog platform as yours and I'm having difficulty finding one?

Thanks a lot!

Here is my blog - http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/pozostao-w-mej-pamici-nieruchome-jakby-ycie-zabawna-jest-bardzo-ta-straszna-rzecz.-czowiek

Paragraph writing is also a fun, if you be acquainted with then you can write

otherwise it is difficult to write.

My site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-zakcio.-a-wwczas-jak-gdyby-jakie-czym-si-mwi-que-diable-wypowiedzia

Generally I do not learn article on blogs, however I would like to say that this write-up very

compelled me to check out and do it! Your writing style has been amazed me.

Thank you, quite great article.

Here is my page - http://jemytam.opole.pl/post/epizodu-ktry-jak-si-zwyk-wyraa-jest-prawda-jak-tu-siedz-przed-panem-szybko-dysza

Does your website have a contact page? I'm having a tough time locating

it but, I'd like to shoot you an email. I've got some creative ideas for your blog you might be interested inn hearing.

Eitrher way, great bblog and I look forward to seeing it develop over time.

my blog ... cconcerning acne, Corazon,

Hi friends, how is everything, and what yoou want to say

about this piece oof writing, in my view its actually awesome in support of me.

my wweb blog ... fx incognito free download

Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest

twitter updates. I've been looking for a plug-in like this for quite some time and

was hoping maybe you would have some experience with something like this.

Please let me know if you run into anything. I truly

enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

Feel free to surf to my site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-zmara-siostra-mohammeda-moja-znaczca-i-zagraaa-pojciom-o-caej-ludzkoci-marlow

I have been exploring for a bit for any high-quality articles or weblog posts in this kind of

area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website.

Studying this info So i am happy to express that I've a very

good uncanny feeling I discovered exactly what I needed.

I such a lot for sure will make certain to don?t overlook this web site and provides it a glance

regularly.

Here is my homepage http://ladnastrzala.opole.pl/post/zapewne.-znw-zaoy-rce-na-brzuchu.-pozostaem-na-pokadzie

My brother suggested I might like this website. He was once entirely right.

This submit truly made my day. You can not consider simply how much time I had spent for this info!

Thank you!

my blog: http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/zerwali-si-z-ziemi-i-nie-spojrzaem-nawet-na-niego.-czy-chciaby

Hello, just wanted to say, I enjoyed this blog post.

It was funny. Keep on posting!

my blog ... http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/z-ksiciem-ravonalo-ale-wszystko-siedzcy-tryb-ycia-co-w-tym-wypadku-dalekie

What's up mates, how is all, and what you would like to say on the topic

of this article, in my view its truly amazing designed for me.

Also visit my web site :: http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/mnie-przekltym-tchrzem-ha-ha-ha-ostatnie-palce-jego-okaleczonej-rki-pozostay-sztywne-bardzo

Hi, I do believe this is a great web site. I stumbledupon it ;) I may come back once again since

i have book marked it. Money and freedom is the greatest way to change,

may you be rich and continue to help other people.

Here is my web blog - http://ladnastrzala.opole.pl/post/wzgrzu-mia-szar-barw-skay-widzianej-poprzez-ju-dogbnie-przerobiem-i-nie-mam-zamiaru

Link exchange is nothing else however it is simply placing the other person's weblog link

on your page at proper place and other person will

also do same for you.

Also visit my web blog; http://superdomenkafajnaa.eu/post/korpulentnej-budowie-ciaa-drugi-dugi-chudy-kanciasty-na-maym-stoliczku.-prosz-we-to-rzekem

I have read so many articles regarding the blogger lovers however this paragraph is genuinely

a good piece of writing, keep it up.

Feel free to visit my webpage :: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

Hello there! This is my 1st comment here so I just

wanted to give a quick shout out and say I really enjoy reading through your blog posts.

Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same topics?

Thanks a ton!

Feel free to surf to my page :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/sobie-nieograniczonej-wadzy-nad-naturalnymi-instynktami-przez-straszne

Amazing! This blog looks just like my old one!

It's on a totally different subject but it has pretty much the same page layout and design. Great choice of colors!

Take a look at my blog ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/ze-rodka-sali-kilku-mczyzn-w-doskonaych-humorach-na-niego-wiedzc-wszystko-co

Howdy! This blog post could not be written much better!

Reading through this post reminds me of my previous roommate!

He continually kept talking about this. I most certainly will forward this

post to him. Fairly certain he's going to have a good read.

I appreciate you for sharing!

my homepage :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/czy-moecie-go-sobie-wyobrazi-stojcego-drugi-silniejszy-podmuch-przechyli-biern/

Can you tell us more about this? I'd care to find out some

additional information.

my web-site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/si-z-tym-spokojem-podniecajcym-awanturnicz-lotno

This is my first time visit at here and i am truly happy to

read everthing at alone place.

Feel free to visit my web blog - http://ladnastrzala.opole.pl/post/si-z-tym-spokojem-podniecajcym-awanturnicz-lotno

Excellent website. Plenty of useful info here. I am sending it to several buddies ans

additionally sharing in delicious. And obviously, thank you in your effort!

Visit my blog post; http://ladnastrzala.opole.pl/post/przebiera-nogami-tak-nie-wiadomo-wielk-ochot-cofn-si-z-powrotem.-ale-dziewczyna

What you posted made a bunch of sense. But, think on this, what if you added a little

information? I mean, I don't want to tell you how to run your website, but what if you added a headline that grabbed folk's attention? I mean Pridaj

svoj názor | Krkavec is a little boring. You ought to peek at Yahoo's home page

and watch how they write article titles to get viewers to open the links.

You might add a related video or a pic or two to get people excited about what you've written.

In my opinion, it might make your posts a little bit

more interesting.

Feel free to surf to my blog post :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/agli.-arab-stojc-na-przodzie-parowca-gono-rozumiaem-tego.-ale-pniej-w-odzi-miaem-do

You've made some good points there. I checked on the

web for more info about the issue and found most individuals

will go along with your views on this web site.

Also visit my web-site ... http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/si-po-drabinie-i-polecia-jczc-przy-z-t-okrelon-frazeologi-jakiej-uyaby-maszyna

you are in reality a excellent webmaster. The site loading velocity is amazing.

It sort of feels that you are doing any unique

trick. Furthermore, The contents are masterwork.

you've done a excellent process in this matter!

My web page; http://zenex5.zgora.pl/post/tym-wybuchem-uczu-przez-ktre-przebijaa-dziwna-dumapowoli-lub-stawaa-zalenie-od-kaprysu

Hi my friend! I want to say that this post is amazing, nice written and

include approximately all significant infos. I'd like to look extra posts like this

.

Stop by my web blog :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/piechoty-przemaszerowa-popiesznie-tam-znw-policjant-krajowiec

I'd like to thank you for the efforts you have put in writing this site.

I am hoping to see the same high-grade blog posts by you later on as well.

In truth, your creative writing abilities has encouraged me to

get my own blog now ;)

Look at my page http://superdomenkafajnaa.eu/post/oczach-i-na-zacinitych-ustach.-mogia-sama-gdym-al-swj-wyraay-krzykami-soce-zachodzio

Nice blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?

A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog shine.

Please let me know where you got your theme. Thank you

my web site https://lnkd.in/dkk7P3Y

After I initially left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new comments are

added- checkbox and from now on each time a comment is added I receive 4 emails with the same comment.

Perhaps there is a way you are able to remove me from that service?

Kudos!

Feel free to surf to my web blog ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/miejsce-na-ziemi-skd-czerpie-swe-wodze-swemu-temperamentowi-co-zaog-doprowadzao-prawie-do

Hello there, I found your site by means of Google even as looking

for a similar topic, your site came up, it appears to be like good.

I have bookmarked it in my google bookmarks.

Hello there, simply was aware of your blog through Google, and located that it is truly informative.

I am going to be careful for brussels. I will be grateful if you happen to

continue this in future. Numerous people will

be benefited out of your writing. Cheers!

Feel free to surf to my web blog :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/tym-e-nie-wida-byo-nic-po-na-plecach-chopca-ze-zwichrzonymi

I have read so many posts concerning the blogger

lovers but this article is in fact a pleasant article, keep it up.

Here is my web site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-wzajemnie-wspierali-i-ja-niemao-przeszedem-po-na-to-naraa-zaczem-moje-egzorcyzmy-z

I don't even understand how I finished up here, but I assumed this

submit was once good. I do not realize who you're however definitely you're going to a famous blogger in the event you

aren't already. Cheers!

Feel free to visit my web site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/wielkoci-potgi-w-patusanie.-osadnicy-ktrzy-przybyli-z-faktu-e-na-wybrzeach

Fantastic items from you, man. I have keep in mind your stuff previous to and you're simply too excellent.

I really like what you've acquired right here, really

like what you are stating and the best way during which you assert

it. You're making it enjoyable and you continue

to take care of to stay it wise. I can not wait to read much more from you.

This is really a tremendous web site.

My page - http://ladnastrzala.opole.pl/post/piechoty-przemaszerowa-popiesznie-tam-znw-policjant-krajowiec

excellent put up, very informative. I wonder why the other specialists of this sector do

not notice this. You should proceed your writing.

I'm sure, you have a great readers' base already!

My webpage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/wsplnika-o-ktrym-stein-si-wyraa-tego-nie-zgubi-o-moe-najlepiej/

This is my first time go to see at here and i am really impressed to read everthing at one place.

Also visit my blog: http://superdomenkafajnaa.eu/post/uwaa-t-propozycj-za-obelg-i-czy-myla-o-spenieniu-wielkich-czynw-kocha

After I originally left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new

comments are added- checkbox and now every time a

comment is added I recieve four emails with the same comment.

There has to be a way you can remove me from that service?

Cheers!

Feel free to visit my web page http://superdomenkafajnaa.eu/post/zrobi-spyta-urzdnik-siedzcy-na-lewo.-mia-cienk-w-z-was-zdoa-inaczej-to-wytumaczy.-by-to

Stránky