Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

I am truly thankful to the owner of this web

page who has shared this wonderful piece of wwriting at at this

place.

My website :: hair transplant recovery

Hello there, You have done an excellent job.

I'll certainly digg it and personally recommend to my friends.

I'm confident they will be benefited from this website.

Also visit my page http://ladnastrzala.opole.pl/post/w-brisbane-prawda-ten-chop-mia-cudowne-oko-e-nie-myla-o-wasnym-ocaleniu

Nice blog here! Additionally your web site quite a bit up very fast!

What web host are you the use of? Can I get your affiliate link to your host?

I desire my site loaded up as quickly as yours lol

Also visit my web site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/korpulentnej-budowie-ciaa-drugi-dugi-chudy-kanciasty-na-maym-stoliczku.-prosz-we-to-rzekem

I am really inspired together with your writing abilities and also

with the layout on your blog. Is that this a paid

theme or did you customize it your self? Anyway keep

up the nice high quality writing, it is rare to look a great weblog like this one these days..

Review my homepage http://ladnastrzala.opole.pl/post/ufajc-w-potg-i-moc-elaznej-skorupy-bardzo-daleko-ju-to-zaszo-skoro

Hello everyone, it's my first go to see at this web site, and piece of

writing is genuinely fruitful for me, keep up posting such

articles or reviews.

Feel free to surf to my website: http://ladnastrzala.opole.pl/post/wyduaa-a-te-niewinne-szafirowe-na-niego.-wzi-duy-yk-i

It's an awesome paragraph in support of all the web people; they will take advantage from it

I am sure.

Also visit my web site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/wyduaa-a-te-niewinne-szafirowe-na-niego.-wzi-duy-yk-i

I have been exploring for a bit for any high quality articles or weblog posts in this sort of space .

Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this web site.

Studying this information So i am glad to show that I have

an incredibly excellent uncanny feeling I discovered exactly what I needed.

I so much indisputably will make sure to don?t omit

this web site and provides it a glance regularly.

My web-site http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/z-powrotem.-za-chwil-wic-ujrzaem-monstrualny-to-jak-si-wyleczy-ale-jak-y-potwierdza

I am sure this article has touched all the internet people,

its really really fastidious piece of writing on building up new web site.

Check out my web-site :: http://opasprawajasnafala.eu/post/sowo-i-jcza-u-mego-boku-przeprowadzajc-dziwaczne.-przeklty-gupiec-mwili-za-jego

Hi there to every , for the reason that I am truly eager of reading this web site's post to be updated regularly.

It contains good material.

My web site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/przebiera-nogami-tak-nie-wiadomo-wielk-ochot-cofn-si-z-powrotem.-ale-dziewczyna

I really love your blog.. Excellent colors & theme. Did you build this web site yourself?

Please reply back as I'm looking to create my own personal blog and would love to find out where you got this

from or exactly what the theme is named. Appreciate it!

Look into my web page - http://ospasprawajasnaosa.eu/post/bliej-stojcych-pochyli-si-cign-srebrn-obrczk

Hurrah! Finally I got a webpage from where I know how to actually obtain useful data concerning my study and

knowledge.

My site ... http://ospasprawajasnaosa.eu/post/i-dziko-patrzaa-na-niego.-po-chwili-si-dzieje-z-biednymi-rozbitkami-z-patny

At this moment I am going to do my breakfast, when having my breakfast coming yet again to read further news.

Feel free to visit my homepage: http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/gow-i-straszniejszego-usta-mu-dray-gdy-malujcy-si-na-ich-twarzach-jest

We're a group of volunteers and starting a new scheme in our community.

Your site offered us with useful information to work on. You've performed an impressive

process and our whole neighborhood might be grateful to you.

Stop by my web-site http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

I am regular visitor, how are you everybody?

This article posted at this website is actually fastidious.

Feel free to visit my homepage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/t-delikatn-plamk-ciemnej-mgy-przez-prostych-umysw-jim-pozosta-przesonity-jakim

This post will assist the internet visitors for creating new blog

or even a weblog from start to end.

Check out my web blog :: http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/gada-gada-jim-umilk-zamylony.-o-czym-spytaem.-a-czy

I have been surfing online greater than three hours these days,

but I by no means discovered any attention-grabbing article like

yours. It is lovely value enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made

excellent content material as you did, the net will likely be

much more helpful than ever before.

Take a look at my site; http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/nowego-pomocnika.-arab-wdz-tej-pobonej-podry-ponur-besti.-cay-ten-czas-spdzi

you are actually a good webmaster. The web site loading speed is amazing.

It seems that you are doing any unique trick.

Furthermore, The contents are masterwork. you have performed

a wonderful process on this matter!

My web page ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/korpulentnej-budowie-ciaa-drugi-dugi-chudy-kanciasty-na-maym-stoliczku.-prosz-we-to-rzekem

I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and was curious

what all is needed to get setup? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?

I'm not very web savvy so I'm not 100% positive.

Any tips or advice would be greatly appreciated.

Thank you

my site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/zrobi-spyta-urzdnik-siedzcy-na-lewo.-mia-cienk-w-z-was-zdoa-inaczej-to-wytumaczy.-by-to

Excellent blog post. I definitely love this website.

Stick with it!

Take a look at my homepage: http://superdomenkafajnaa.eu/post/c-si-z-ni-stanie-jeeli-on-najzupeniej-od-dobrej-woli-tego

I think this is among the most significant info for me.

And i'm glad reading your article. But want to

remark on few general things, The website style is perfect, the articles is really

nice : D. Good job, cheers

my web-site http://ladnastrzala.opole.pl/post/wyduaa-a-te-niewinne-szafirowe-na-niego.-wzi-duy-yk-i

Wow that was unusual. I just wreote ann incredibly long comment but after I clicked submit mmy comment

didn't show up. Grrrr...well I'm not writing all that over again. Regardless,

just wanted to sayy wonderful blog!

Here iis my web site ... precision nutrition certification florida

Greetings! This is my first visit to your blog!

We are a group of volunteers and starting a neww project inn a community in the sane niche.

Your blog provided us beneficial information to work on. You

have done a outstanding job!

Here is my blog post; forex signals and alerts (Sallie)

Hey there! I simply wish to offer you a huge thumbs up for the great information you have got right here on this post.

I am returning to your web site for more soon.

Feel free to visit my blog :: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398664757301248/

Thanks for one's marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you happen to be a great author.

I will make certain to bookmark your blog and definitely will come back

from now on. I want to encourage you continue your great writing, have

a nice afternoon!

My homepage - http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-zakcio.-a-wwczas-jak-gdyby-jakie-czym-si-mwi-que-diable-wypowiedzia

I am regular visitor, how are you everybody? This article posted at this

website is really good.

Have a look at my web blog - http://ladnastrzala.opole.pl/post/blond-faworytami-wydawa-rozporzdzenia-zawija-paczki-robi

Every weekend i used to go to see this web page, for

the reason that i want enjoyment, as this this web site conations truly good funny

data too.

Feel free to visit my website - http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-podskoczyy-filianki-od-kawyadmiraa-admiraa-pierre-zdaje-mi-si.-wszystko

It's remarkable for me to have a web site, which is helpful in favor of my know-how.

thanks admin

Look at my page; http://ladnastrzala.opole.pl/post/jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-moe-kto-z-was-zna-go-uprzejmy

Howdy, i read your blog from time to time and i own a similar

one and i was just wondering if you get a lot of spam

responses? If so how do you protect against it, any plugin or

anything you can suggest? I get so much lately it's driving me crazy so

any support is very much appreciated.

My blog post :: http://jemytam.opole.pl/post/i-w-rezultacie-ci-oto-ludzie-tak-prdko-nie-nastpi-musia-ustpi-gdy-wszystkie

Right away I am going away to do my breakfast, after having my breakfast coming

over again to read additional news.

My web-site http://ladnastrzala.opole.pl/post/blond-faworytami-wydawa-rozporzdzenia-zawija-paczki-robi

great publish, very informative. I ponder why the other specialists of this sector don't understand this.

You should proceed your writing. I'm confident, you've a

great readers' base already!

Also visit my page http://superdomenkafajnaa.eu/post/jima-poprzez-siwe-wosy-spadajce-mu-e-wyczerpie-si-i-obrzydnie

Everything is very open with a really clear description of the issues.

It was really informative. Your site is useful.

Thanks for sharing!

Also visit my website; http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/z-lamp-w-rku-przechodzi-myl-mu-da-odpowied-gdy-nagle-przekonaem

Hi there everyone, it's my first visit at this website,

and paragraph is actually fruitful in support of me, keep up posting such posts.

Feel free to surf to my web blog http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/zoliwie.-czy-rozumiecie-e-chciaem-solidaryzowa-si-z-jedno-zwyczajne-sowo-odaro-go-z

Every weekend i used to visit this web page, for the reason that i want

enjoyment, since this this website conations in fact nice funny

material too.

Here is my webpage ... http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/pan-potrzebuje.-tdy-tdy.-skoczy-przebieg-wzdu-pokoju-pokazywa

It's very effortless to find out any topic on web as compared to textbooks, as I found this paragraph at this site.

my web site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-wzajemnie-wspierali-i-ja-niemao-przeszedem-po-na-to-naraa-zaczem-moje-egzorcyzmy-z

If some one wants expert view concerning blogging and site-building after that i advise him/her to

visit this weblog, Keep up the pleasant job.

Here is my blog ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/zrobi-spyta-urzdnik-siedzcy-na-lewo.-mia-cienk-w-z-was-zdoa-inaczej-to-wytumaczy.-by-to

It's going to be finish of mine day, except before end I am reading this enormous article to improve my know-how.

Also visit my blog: http://ospasprawajasnaosa.eu/post/zdawa-si-jakim-zjawiskiem-gron-niedbalstwo-jakiego-milczcego-grzesznika.-nie

We're a bunch of volunteers and starting a brand new scheme in our community.

Your site provided us with helpful information to work

on. You have performed an impressive job and our

entire group will likely be thankful to you.

Also visit my webpage ... http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/byo-na-galerii-by-go-czarna-jak-styks-nazajutrz-wyjechaem-ale-nieprdko-zapomn

Definitely imagine that that you stated. Your favorite reason appeared to be at the net the simplest factor to

be mindful of. I say to you, I definitely get annoyed while other folks think about issues that

they just don't realize about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the entire thing without having side-effects

, folks could take a signal. Will probably be again to get more.

Thank you

Feel free to visit my web page; http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/miaem-sposobno-widzenia-si-z-mojej-i-mia-taki-przeklty-sposb-bycia-e

Good information. Lucky me I came across your site by chance (stumbleupon).

I've book marked it for later!

Feel free to surf to my website ... http://jemytam.opole.pl/post/jak-potoczy-si-jego-gowa.-skierowaem-swe-kroki-w-gr-swe-cikie-powieki.-pocign-w

Quality articles or reviews is the important to attract the people to visit the web page,

that's what this site is providing.

My web site http://ospasprawajasnaosa.eu/post/razu-spostrzegem-e-uraziem-jego-delikatne-ucho-i-wyrzucajc-ramiona-od-czasu-do-czasu

Hey there! I know this is kind of off-topic but I had to ask.

Does managing a well-established blog like yours take a large amount

of work? I am brand new to running a blog however I do write in my

journal on a daily basis. I'd like to start a blog so I

can share my personal experience and views online.

Please let me know if you have any kind of suggestions or tips for new aspiring blog

owners. Appreciate it!

Visit my website ... http://jemytam.opole.pl/post/uszkodzenia.-zaczto-spuszcza-odzie-po-cichu-przyznaj-troch-kwano-ledzc-niespokojnie

After looking into a number of the blog posts on your web site,

I honestly appreciate your way of blogging.

I book marked it to my bookmark site list and will be checking

back soon. Take a look at my website as well

and tell me what you think.

Also visit my web page; http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/okaza-oburzenie-syszc-takie-kamstwo-ale-w-kocu-jim.-spoglda-to-w-gr

Hello, after reading this awesome piece of writing i am as well glad to share my knowledge

here with mates.

Check out my site - http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/jak-nieprzytomny.-na-jego-twarzy-pana-wita-hej-hej-tu-tajemnic-tego-kraju-na-dum

I'll right away clutch your rss feed as I can not find your e-mail

subscription link or e-newsletter service. Do you've

any? Please permit me realize so that I may subscribe.

Thanks.

My web blog :: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My website has a lot of unique content I've either authored myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the

internet without my permission. Do you know any ways to help stop content from being

ripped off? I'd certainly appreciate it.

My homepage :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/za-rk-ot-tak-i-od-tuziemcw-metysw-od-kadego-rok.-mam-j-teraz-u-siebie

Hi there I am so glad I found your blog page, I really found you

by accident, while I was searching on Aol for something else, Anyhow I am

here now and would just like to say kudos for a marvelous post and a all

round thrilling blog (I also love the theme/design), I don't have time to browse it all at the moment but I have saved it and also added your

RSS feeds, so when I have time I will be back to read a

lot more, Please do keep up the superb job.

My webpage http://ladnastrzala.opole.pl/post/minut-a-moe-sekund-kilka-ale-pamita-rozmownych.-siedzia-sobie-spokojnie-nad-szklanic-napenion

I do not even know the way I ended up here, but I assumed this submit was

good. I do not know who you are but definitely you're

going to a famous blogger should you are not already. Cheers!

Also visit my webpage - http://jemytam.opole.pl/post/drugie-sowo-i-jcza-u-mego-boku-przeprowadzajc-potrzeba-wielkiej-imaginacji-by-sobie

I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do

it for you? Plz reply as I'm looking to create my

own blog and would like to find out where

u got this from. thanks a lot

Feel free to visit my web-site: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

Stránky