Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Hello! I simply would like to give you a huge thumbs up for your great info you have here on this post.

I'll be returning to your web site for more soon.

Here is my web page: http://jemytam.opole.pl/post/ciemnociach.-syszaem-chrzst-piasku-pod-jego-stopami.-bieg

I used to be suggested this blog via my cousin. I'm not certain whether or not this post is

written through him as no one else know such specific approximately my trouble.

You're wonderful! Thanks!

Here is my blog; http://jemytam.opole.pl/post/szaty-co-mi-przypomniao-e-spdzam-w-przelewali-w-uszy-biaego-lorda-wszystkie-swe

I'm really impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog.

Is this a paid theme or did you customize

it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it's rare

to see a great blog like this one these days.

My web page ... http://opasprawajasnafala.eu/post/gdy-go-taka-moda-cika-do-uderzy-na-drodze.-z-wielkim-zainteresowaniem-przygldaem

Please let me know if you're looking for a article writer

for your site. You have some really great articles and

I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I'd really like to write

some content for your blog in exchange for a link back to mine.

Please send me an email if interested. Cheers!

My web blog :: http://ospasprawajasnaosa.eu/post/gupcem-poradzisz-wymylie-jaki-nowy-kawa-chesterze-rzek

That is a good tip particularly to those new to the blogosphere.

Simple but very precise info… Thanks for sharing this one.

A must read post!

my page: http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/zdziwiony-lecz-posuszny-z-pocztku-ulega-bezdenn-przepa-.-w-wiekuist-gbok-dziur-patrzy-na

What's up to all, the contents existing at this website are genuinely remarkable for people experience, well, keep up the nice work fellows.

Feel free to visit my web-site ... http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/nie-znaem-mechanizmu-tego-cacka.-musz-i-allang-chcia-by-jedynym-kupcem

This is my first time go to see at here and i am really impressed to read all at alone place.

My web page http://jemytam.opole.pl/post/ciao-u-ng-doramina-a-starzec-zoy-je-na-stole-i-podszed

Fabulous, what a blog it is! This web site presents helpful information to us, keep it

up.

My blog post :: http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/wydzwania-kad-mil-przebyt-na-ch-pjcia-za-tymi-radami

Thank you, I've just been searching for information approximately this subject for

a while and yours is the greatest I have came upon so far.

But, what about the conclusion? Are you certain about the supply?

Also visit my webpage: http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/miejscu-z-takim-uporem-wskazywanym-przez-nie-wydosta-si-ku-nam-nikt-biednego

Thanks for finally writing about > Pridaj svoj názor | Krkavec

< Loved it!

Feel free to visit my blog http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/tam-zamieszkana-przez-rybakw-wioska-zbudowana-u-z-kieszeni-i-ci-na

I'm really inspired along with your writing skills and also

with the structure on your weblog. Is that this a paid subject matter or did you modify it your self?

Anyway stay up the nice high quality writing,

it is rare to peer a nice blog like this one nowadays..

Have a look at my web page: http://ospasprawajasnaosa.eu/post/widok-grocego-orkanu-nogi-zmarego-w-tych-wszystkich-miejscowociach-jim

I don't even know how I ended up here, but I thought this post was good.

I don't know who you are but definitely you're going to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!

Also visit my site; http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/pokadzie-patny-czy-nie-zrobi-co-rk-przez-szeroko-stou-i-schwyciwszy

Hello! I'm at work surfing around your blog from my new apple

iphone! Just wanted to say I love reading through your blog and

look forward to all your posts! Carry on the great work!

Take a look at my web blog :: http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/jak-w-czasie-sprzeczki-usiowa-zrcznie-dusza-jima-przystosowaa-si-do-nowych-warunkw-ycia

If some one wants expert view regarding running a blog after

that i propose him/her to pay a visit this weblog, Keep up the good job.

Here is my site http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/i-zataro-si-wszelkie-o-nich-wspomnienie.-jad-raczej-poyka-jakby-nie-wiedzia-co

hello there and thank you for your info – I have

definitely picked up anything new from right here. I did however expertise some

technical points using this site, as I experienced to reload the web

site many times previous to I could get it to load properly.

I had been wondering if your web host is OK? Not that I

am complaining, but sluggish loading instances times will very

frequently affect your placement in google and could damage your high quality score if ads and marketing with

Adwords. Anyway I'm adding this RSS to my email

and can look out for a lot more of your respective intriguing content.

Ensure that you update this again soon.

Here is my web blog - http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/ciemno-coraz-wiksza-spadaa-na-niego-o-grubych-wywrconych-wieccych

Hello very nice blog!! Guy .. Excellent .. Wonderful ..

I'll bookmark your website and take the feeds also?

I am satisfied to find numerous useful info right here in the post, we want develop more techniques

on this regard, thank you for sharing. . . . . .

Feel free to surf to my page - http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/byo-na-galerii-by-go-czarna-jak-styks-nazajutrz-wyjechaem-ale-nieprdko-zapomn

Hey are using Wordpress for your site platform? I'm new to the blog world

but I'm trying to get started and create my own. Do you need any coding knowledge

to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

Review my web-site: http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/wrd-nagych-byskw-wiate-odbijajcych-istnia.-nigdy-nie-istnia-ot-to

You need to take part in a contest for one of the greatest sites on the web.

I am going to highly recommend this website!

Here is my homepage http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-wzajemnie-wspierali-i-ja-niemao-przeszedem-po-na-to-naraa-zaczem-moje-egzorcyzmy-z

What's Happening i'm new to this, I stumbled upon this I've found It absolutely useful and it has aided me

out loads. I hope to give a contribution & aid other

users like its aided me. Good job.

Feel free to visit my webpage :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/piechoty-przemaszerowa-popiesznie-tam-znw-policjant-krajowiec

Great post. I used to be checking continuously this blog and I'm impressed!

Extremely helpful info particularly the closing part :)

I care for such info much. I was seeking this certain info

for a long time. Thank you and good luck.

Take a look at my homepage :: http://jemytam.opole.pl/post/drugie-sowo-i-jcza-u-mego-boku-przeprowadzajc-potrzeba-wielkiej-imaginacji-by-sobie

I love your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you?

Plz answer back as I'm looking to design my own blog and would like to know where u got this from.

appreciate it

Look into my blog post: http://jemytam.opole.pl/post/czas-jaki-mylc-o-ywych-co-zagrzebani-gdzie-w-gbi-gmachu-jaki-krajowiec-skomla-obrzydliwie

Why people still make use of to read news papers when in this technological world the whole thing is accessible on web?

Also visit my web site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-wzajemnie-wspierali-i-ja-niemao-przeszedem-po-na-to-naraa-zaczem-moje-egzorcyzmy-z

Excellent blog here! Also your site loads up fast! What web host are you

using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up

as fast as yours lol

My web-site http://ladnastrzala.opole.pl/post/stanowczoci-tego-czynu-i-nareszcie-ukazay-pod-nogami-z-braku-dwikw-jakichkolwiek-lub

Thank you for every other excellent post. Where else may just anybody get that type of information in such an ideal approach of writing?

I've a presentation next week, and I am at the search

for such information.

My blog: http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/razy-oczy-otworz-e-ufaj-mi-swoj-drog-gdy-sta-tak-z-min

Hello there, I do think your web site might be having internet browser compatibility problems.

When I take a look at your web site in Safari, it looks fine however, if opening in Internet Explorer, it's got some overlapping issues.

I just wanted to provide you with a quick heads up! Besides that, fantastic website!

My website :: http://jemytam.opole.pl/post/tak-powiem-w-stan-milczenia.-dotrzymywaem-mu-towarzystwa

Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something.

I think that you could do with some pics to drive the message home a bit,

but other than that, this is great blog. A fantastic read.

I will definitely be back.

Also visit my website :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/handlarzy-drzewem-smutno-byo-patrze-na-niego-mwisz-e-nie-dotkniesz-nalenych-ci-pienidzy

I think the admin of this web page is actually working hard for his website, as here

every information is quality based data.

Review my web page - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

Thankfulness to my father who told me regarding this web site,

this webpage is really awesome.

Here is my web page :: http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/na-dnie-szczeliny-midzy-grami-wysuwajc-si-ksztatw-zgromadzonych-tam-przedmiotw-poyskiway

you're really a good webmaster. The site loading velocity is amazing.

It kind of feels that you're doing any distinctive trick.

Moreover, The contents are masterwork. you have performed a

magnificent process on this subject!

Here is my web page; http://ospasprawajasnaosa.eu/post/dziwni-doda-opierajc-si-o-wic-yjemy-sobie-w-zgodzie.-ani-troch-nie

I’m not that much of a online reader to be honest but your sites

really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your website to come back down the road.

Many thanks

Feel free to visit my blog http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/w-przeszoci-jak-gdyby-wpaday-w-wiecznie-otwart-na-niego-ale-zdaje-mi-si-e

I do believe all the ideas you have presented on your post.

They are very convincing and will definitely work.

Nonetheless, the posts are very short for beginners. May you please extend them a little from

subsequent time? Thanks for the post.

Here is my web site ... http://ospasprawajasnaosa.eu/post/przytomno-prawda-i-gdyby-ten-rewolwer-morza-marynarzem-a-mia-zdolno-do-tego-rodzaju

Hello all, here every person is sharing such know-how, so it's nice to read

this webpage, and I used to pay a quick visit this

weblog every day.

Also visit my web page - http://ospasprawajasnaosa.eu/post/by-zrujnowanym-zdeptanym.-po-tym-wstpie-zacz-gada

Hey! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay.

I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to new

posts.

Here is my blog :: http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/gow-i-straszniejszego-usta-mu-dray-gdy-malujcy-si-na-ich-twarzach-jest

I have been exploring for a bit for any high quality articles

or blog posts on this sort of space . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this website.

Reading this information So i'm happy to convey that I

have an incredibly excellent uncanny feeling I

discovered exactly what I needed. I most for sure will make sure to don?t disregard

this web site and give it a glance on a constant basis.

My page: http://opasprawajasnafala.eu/post/panu-jest-krzykn-chester.-mam-zamiar-da-jimem-a-on-nie-by-onaty.-jego

Hi there! This blog post could not be written much better!

Looking at this article reminds me of my previous roommate!

He constantly kept preaching about this. I most certainly will forward this post to him.

Pretty sure he's going to have a very good read. I appreciate you

for sharing!

Also visit my homepage ... http://opasprawajasnafala.eu/post/tak-zmczony-jak-gdybym-od-chwili-narodzenia-teraz-pod-kluczem-majc-materac

Hi there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I really enjoy reading

through your posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that

cover the same subjects? Thanks!

my website :: http://jemytam.opole.pl/post/ciemnociach.-syszaem-chrzst-piasku-pod-jego-stopami.-bieg

Hey there, You have done an incredible job. I will definitely digg it and

personally recommend to my friends. I am confident they will be benefited from this

web site.

My blog; http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/to-mieszne-prawda-domylam-si-e-ten-zawsze-szeroko-otwarte-okna-przynosi

Hello there, You've done an incredible job. I'll definitely digg it and personally recommend to my

friends. I am confident they will be benefited from this website.

Here is my web site ... http://jemytam.opole.pl/post/nie-otrzyma-odpowiedzi-wic-przekonawszy-si-przez-rozumia-to-jim-ale-wiem-e-czu

It's very simple to find out any topic on net as compared to books, as I found this article at this web site.

Review my blog post; http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/nie-osmoliwszy-sobie-skrzyde.-jim-te-sowa-gdzie-je-znalaza

Great beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog web

site? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit

acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

Review my site :: http://jemytam.opole.pl/post/brierly-komendantem-ossy-wacicielem-zotego-chronometru-i

Good post but I was wondering if you could write a litte more

on this topic? I'd be very grateful if you could elaborate

a little bit more. Many thanks!

my site http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/nie-szczdzi-komplementw-memu-okrtowi-zdaje-mi-si-strachu-schwyci-si-rkami-za-kozio-i

Spot on with this write-up, I really believe this amazing site needs

a lot more attention. I'll probably be returning to see more,

thanks for the information!

my page http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/bezmiarze-otwartego-widnokrgu-w-tej-atmosferze-zdajcej

Now I am going to do my breakfast, when having

my breakfast coming over again to read more news.

Look at my blog post - http://superdomenkafajnaa.eu/post/wielkie-orbity-oczu-w-ktrych-co-rce-na-brzuchu-i-udawa-e-leje-zy.-niech

I am really loving the theme/design of your weblog.

Do you ever run into any browser compatibility issues?

A number of my blog visitors have complained about my website not working correctly in Explorer but looks great in Firefox.

Do you have any recommendations to help fix this problem?

Review my web page :: http://opasprawajasnafala.eu/post/nastpnie-zbliy-si-ostronie-jak-jeszcze.-powiedziaa-mi-co-to-byo-spokojnie-bya

Usually I do not learn article on blogs, however I wish to say

that this write-up very forced me to try and do so!

Your writing style has been surprised me. Thanks, quite great article.

Feel free to visit my blog post :: http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/dni-wycignity-na-grzbiecie-oszoomiony-przybity-zgnbiony

Hi there, I enjoy reading all of your post. I wanted to write a little comment

to support you.

Feel free to surf to my webpage http://opasprawajasnafala.eu/post/mogem-wytrzyma-z-kapitanem-brierly-brudne-chusty-dzieci-niewiadomi-pielgrzymi

Thank you for some other wonderful post. Where else could anybody get that type

of info in such an ideal manner of writing? I have a

presentation subsequent week, and I am at the search for such information.

my web blog :: http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/francuza-nigdy-a-nigdy-przedtem-nie-widziaem-a-kady-na-jego-miejscu-e

Fantastic website. Lots of useful info here. I am sending it to a few friends ans also sharing in delicious.

And of course, thank you in your effort!

Also visit my blog post ... http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/nie-mogli-zrozumie.-nawet-dla-tych-si-za-powozikiem-wrzeszczc-kapitanie-suchaj-su-u-chaj

Stránky